Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 3): Electronics in the home

8 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:15

Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 3): Electronics in the home. The main contents of this chapter include all of the following: Reading for a purpose, understanding diagrams, describing block diagrams and circuits, describing diagrams. ...TASK TASK 10 TASK 10 Student A TASK 10 Student B TASK 11 TASK 11 NOTE • • • • • • • oscillator /ɔsi´leitə/ generate /'dʤenəreit/ carrier
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 3): Electronics in the home, Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 3): Electronics in the home

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn