Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (cordless phone)

7 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:14

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (cordless phone) gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu táy điện thoại kéo dài, cấu tạo máy điện thoại kéo dài,...Mời các bạn cùng tham khảo! Bài 2: MÁY ĐiỆN THOẠI KÉO DÀI (CORDLESS PHONE) 2.1/ Giới thiệu Là TBĐC mạng PSTN tạo nhờ có liên kết vơ tuyến hai phận hệ thống cordless (Base Unit Handset) mà handset di động phạm vi hẹp 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2/ Cấu tạo Một điện thoại không dây gồm hai phần: điện thoại thu phát sóng Một điện thoại cấu thành từ thiết bị: phần base (mẹ) phần handset (con); mà điện thoại khơng dây gọi điện thoại “mẹ bồng con” tiếng Việt 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2.1/ Phần base Phần nối với đường dây điện thoại cố định nhà Phần xem tương tự điện thoại cố định bình thường có chức nhận gọi (dưới dạng tín hiệu điện) sau chuyển tín hiệu sang dạng sóng radio (sóng FM – frequency modulation), sau phát tín hiệu đến handset 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2.2/ Phần handset Nhận tín hiệu phát từ base, chuyển tín hiệu sóng thành tín hiệu điện truyền đến speaker, nơi tín hiệu chuyển sang âm nghe Khi ta nói, handset phát tín hiệu âm sóng radio FM khác truyền ngược trở base Base nhận tín hiệu, chuyển sang tín hiệu điện truyền đến người nói chuyện qua hệ thống điện thoại 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2.2/ Phần handset Base handset hoạt động cặp tần số nên ta vừa nghe, vừa nói chuyện đồng thời Cặp tần số gọi cặp tần số duplex (cặp tần số song công - thực lúc việc nghe nói) 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2.2/ Phần handset 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) ... công - thực lúc việc nghe nói) 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2.2/ Phần handset 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo. .. bồng con” tiếng Việt 07/28/17 Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (Cordlessphone) 2.2.1/ Phần base Phần nối với đường dây điện thoại cố định nhà Phần xem tương tự điện thoại cố định bình thường có chức... Cấu tạo Một điện thoại không dây gồm hai phần: điện thoại thu phát sóng Một điện thoại cấu thành từ thiết bị: phần base (mẹ) phần handset (con); mà điện thoại khơng dây gọi điện thoại “mẹ bồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (cordless phone), Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 2: Máy điện thoại kéo dài (cordless phone)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn