Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối

64 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:06

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao tiếp kết cuối. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Ch­¬ng  V  Giao  tiÕp kÕt c i i. Tỉ ng  quan §Ĩ  g iao   tiÕp   v íi  m «i  trườ ng b ê n ng o ài đườ ng d ây thuê b ao ,trung kếc ầnc óc ác đầuc uố itương tựv às ố Tổ ng đài Giao Tiếp đầu Cuố i Thiết b Þ  g iao   tiÕp   ®­ê ng   d ây p hần g iao tiếp g iữam ạc hđiệnđườ ng d ây thuê b ao v àtrung kếv ớitổ ng đài. II.THIếTBịg iao tiếpđườ ng dâythuêbao TƯƠNGTự ii.1S ƠĐồKHố I Thiếtb ịg iao tiếp thuê b ao tương tựđược m ôtảv ớic ác c c :BORS 4CHT ii.2Chứ c c ác khố i Chứ c c ấpng uồn(B) Chứ c c ấpng uồn(tt) S ö   d ô ng   b é   c hỉnh lưu tạo c ác m ứ c điện áp m ộ t c hiều the o y ê u c ầu p hù hợp v ới thuê b ao từ điệnáp xo ay c hiều Dò ng điện c ung   c Êp   c ho   thuª   b ao kho ảng 20m Ađến100m A Do kho ảng c ác h g iữa c ác thuê b ao đến tổ ng đài khác nhau, d o ng ­ê i  ta  s   d ng   b ộ ổ n d ò ng để c Êp   ng uån  c ho   thuª   b ao Chứ c c ấpng uồn(tt) Điện áp lớn c ung c ấp c ho đườ ng d ây thuê b ao là50VDC.Tùy thuộ c v c ác tổ ng đàikhác nhaum àc ấp c ho thuê b ao c ác g iátrịđiệnáp khác Khi thuê b ao trình trạng đặt tổ hợp g iátrịđiệnáp c óthể50,48hay 24VDC, c ò n thuê b ao nhấc tổ hợp g iá trị điệnáp lú c đókho ảng 5ư6VDC Chứ c bảo vệquááp(O) Chứ c bảo vệquááp(tt) Tổ ng đàiy ê uc ầuc ós ựb ảo v ệkhic ó điệnáp c ao xuấthiệntrê nđườ ng d ây s ét, điện áp c ảm ứ ng ho ặc c hập đườ ng d ây tho ạiv ớiđườ ng d ây điệnáp lưới   Ng ­ê i  ta  s   d ng   c ¸c   b iƯn  p h¸p   s au: c ầu c hì, hạt nổ nố i v ới đất, g iá đấu d ây , d io d e ,  b iÕn  ¸p   c ác h ly Đò i hỏi c ác b iện p háp p hải c ó thờ i g ian p hóng điện nhỏ hơn1m s 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Câuhỏic hương 1.Trỡnhbyskhicathitbgiaotip thuê bao tương tự và nêu chức năng của  từng khối? 2. Trình bày sơ đồ khối, nêu chức năng của  từng  khối  và  nguyên  lý  hoạt  động  của  thiết bị giao tiếp kết cuối trung kế số? 64 ... tựv às ố Tổ ng đài Giao Tiếp đầu Cuố i Thiết b ị g iao tiếp đườ ng d ây p hần g iao tiếp g iữam ạc hđiệnđườ ng d ây thuê b ao v àtrung kếv ớitổ ng đài. II.THIếTBịg iao tiếp ườ ng dâythuêbao... đểtruy ềnd ẫnxung tínhc ước 21 iii.thiếtbịg iao tiếpkết c uố itrung kế 22 iii.1kháIniệm 23 iii.1kháIniệm(tt) 24 iii.2thiếtbịg iao tiếpkếtc uố i trung kết ơng tự ThiÕt  bÞ  g iao   tiÕp  kÕt  c uè... kho ảng 16ư 25Hz Đố i v ới m áy điện tho ại q uay s ố d ò ng c huông c ung c ấp trực tiếp c ho c huông điệnc ơđểtạo raâm c huông Cò n đố i v íi  m ¸y   Ên  p hÝm   d ò ng tín hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 6: Giao tiếp kết cuối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn