Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - Lã Thế Vinh

46 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:06

Đến với Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 do Lã Thế Vinh biên soạn các bạn sẽ được tìm hiểu về tín hiệu và các hệ thống xử lý tín hiệu. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. Bài giảng mơn học Xử Lý Tín Hiệu Số Giảng viên: Lã Thế Vinh Email: vinhlt@soict.hut.edu.vn Chú ý: giảng có sử dụng học liệu cung cấp Giáo sư TaeSong Kim, Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc TÍN HIỆU VÀ CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU  Khái niệm tín hiệu? • • • Hàm nhiều biến độc lập, mang thông tin trình, tượng vật lý Biểu diễn định lượng biến đổi theo thời gian (hoặc khơng gian) Có thể có hình thái biến đổi xác định Lecture No Các ví dụ tín hiệu • • Nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ thể mang thông tin tình trạng sức khỏe bệnh nhân Tiếng nói (Có mang thơng tin khơng?) – – Biến đổi áp suất khơng khí Sự biến đổi áp suất thay đổi theo thời gian (không gian?) Lecture No Khái niệm hệ thống xử lý tín hiệu? • • • Tập thao tác Tập thao tác tiếp diễn để thực mục đích Tác động nhiều tín hiệu (tạo tín hiệu mới) Lecture No Các ví dụ hệ thống xử lý tín hiệu • Hệ thống nhận dạng người nói – – – • Tín hiệu vào? Thao tác? Tín hiệu ra? Hệ thống theo dõi huyết áp – – – Tín hiệu vào? Thao tác? Tín hiệu ra? Lecture No Các hệ thống điển hình x(t) 2x(t) 1/2y(t) y(t)=2x(t) Lecture No z(t)=1/2[2x(t)]=x(t) Hệ thống truyền thơng (a) (b) Lecture No Pathfinder robot thăm dò hỏa Ăng-ten thu tín hiệu từ robot thăm dò có đường kính 70 m Canberra, Australia Hệ thống điều khiển Hệ thống thực tế có sơ đồ tương tự? Lecture No PHÂN LOẠI TÍN HIỆU PHÂN LOẠI TÍN HIỆU Liên tục theo thời gian vs Rời rạc theo thời gian (a) Tín hiệu liên tục theo thời gian x(t) (b) Biểu diễn x(t) tín hiệu rời rạc theo thời gian x[n] Lecture No PHÂN LOẠI TÍN HIỆU Tín hiệu Chẵn vs Tín hiệu Lẻ • Chẵn: x(-t) = x(t) với t • Lẻ: x(-t) = -x(t) với t Lecture No CÁC TÍN HIỆU CƠ SỞ Xung đơn vị It was introduced by theoretical physicist Paul Dirac Dirac explicitly spoke of infinitely great values of his integrand In the context of signal processing it is often referred to as the unit impulse symbol (or function) Its discrete analog is the Kronecker delta function which is usually defined on a finite domain and takes values and Lecture No δ (t ) = ∀ t − δ (t )dt = δ [ n] = 1, n = 0, n   Ví dụ Lecture No CÁC TÍN HIỆU CƠ SỞ Tín hiệu dốc r (t ) = r[ n ] = t, t 0, t <   n, n 0, n < Lecture No   Ví dụ Lecture No PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CÁC HỆ THỐNG XLTH • • Nhắc lại khái niệm hệ thống xử lý tín hiệu? Ký hiệu H thao tác hệ thống y (t ) = H {x(t )} y[n] = H {x[n]} Lecture No CÁC HỆ THỐNG XLTH (a) (b) Hệ xử lý tín hiệu liên tục Hệ xử lý tín hiệu rời rạc Lecture No CÁC HỆ THỐNG XLTH • Hệ nối tiếp • Hệ song song • Hệ hỗn hợp • Hệ có phản hồi TÍNH CHẤT CỦA HỆ XỬ LÝ TÍN HIỆU TÍNH CHẤT CỦA HỆ XLTH • Ổn định (BIBO) – Nếu tín hiệu vào có biên độ hữu hạn tín hiệu có biên độ hữu hạn y (t ) M y < ,  ∀ t x(t ) M x < ,  ∀ t Lecture No TÍNH CHẤT CỦA HỆ XLTH • Hệ có nhớ – – – – Tín hiệu phụ thuộc vào tín hiệu vào khứ tương lai Hệ khơng nhớ tín hiệu phụ thuộc tín hiệu vào Mạch gồm điện trở ví dụ cho hệ khơng nhớ y (ttụ) =điện(là x(ví t ) dụ + xcho (t −hệ 2)có + nhớ x(t − 4)) ? Mạch có Lecture No TÍNH CHẤT CỦA HỆ XLTH • Nhân – – Hệ nhận tín hiệu phụ thuộc tín hiệu vào khứ tới Hệ không nhân tín hiệu phụ thuộc tín hiệu vào tương lai y (t ) = ( x(t ) + x(t − 1) + x(t − 2)) y (t ) = ( x(t + 1) + x(t ) + x(t − 1)) Lecture No TÍNH CHẤT CỦA HỆ XLTH • Hệ khả đảo – Tín hiệu vào khơi phục từ tín hiệu H inv { y (t )} = H inv {H {x(t )}} = H inv H {x (t )} = x (t ) H inv H = I I = identity operator H inv = inverse operator Lecture No Hệ khả đảo Lecture No TÍNH CHẤT CỦA HỆ XLTH • Hệ bất biến theo thời gian – Nếu tín hiệu vào bị dịch (thời gian) tín hiệu bị dịch tương ứng y (t ) = sin( x(t )) y1 (t ) = sin( x1 (t )) if  x2 (t ) = x1 (t − t ) y2 (t ) = sin( x2 (t )) = sin( x1 (t − t0 )) y1 (t − t0 ) = sin( x1 (t − t0 )) ∴ y2 (t ) = y1 (t − t0 ) Lecture No TÍNH CHẤT CỦA HỆ XLTH • Hệ tuyến tính – Hệ tuyến tính thỏa mãn điều kiện sau x(t ) = x1 (t ),  then y(t ) = y1 (t ) x(t ) = x2 (t ),  then y (t ) = y2 (t ) x(t ) = x1 (t ) + x2 (t ),  then y(t ) = y1 (t ) + y2 (t ) x(t ) = x1 (t ),  then y (t ) = y1 (t ) x(t ) = α x1 (t ),  then y (t ) = α y1 (t ) Lecture No Hệ tuyến tính Lecture No ... Khái niệm hệ thống xử lý tín hiệu? • • • Tập thao tác Tập thao tác tiếp diễn để thực mục đích Tác động nhiều tín hiệu (tạo tín hiệu mới) Lecture No Các ví dụ hệ thống xử lý tín hiệu • Hệ thống nhận... (a) Tín hiệu liên tục theo thời gian x(t) (b) Biểu diễn x(t) tín hiệu rời rạc theo thời gian x[n] Lecture No PHÂN LOẠI TÍN HIỆU Tín hiệu Chẵn vs Tín hiệu Lẻ • Chẵn: x(-t) = x(t) với t • Lẻ: x(-t)... Lecture No - CÁC TÍN HIỆU CƠ SỞ CÁC TÍN HIỆU CƠ SỞ Tín hiệu hàm mũ x(t ) = Be • at • B a tham số • B = biên độ thời điểm t=0 • Nếu a < 0, tín hiệu x(t) suy giảm dần • Nếu a > 0, tín hiệu x(t)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - Lã Thế Vinh, Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - Lã Thế Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn