Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số

22 14 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:58

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số gồm các nội dung chính như sau: Vị trí của Modem quay số trong mạng, sơ đồ khối, khối giao tiếp đường dây, mạch tách ngưỡng, bộ giải điều chế,...Mời các bạn cùng tham khảo! 1/ MODEM QUAY SỐ 1.1/ Phân loại Modem – Internal Modem 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1/ MODEM QUAY SỐ Modem – External Modem 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1/. MODEM QUAY SỐ 1.2/ Vị trí Modem quay số mạng Mạng gói / Internet Modem Chuyển mạch kênh Tập trung thuê bao, số hóa MUX Mạng PSTN 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.2/ Vị trí Modem quay số mạng Modem quay số giao diện máy tính mạng, dùng để kết nối Internet qua đường dây điện thoại (quay số 1260, 1268, 1269), tốc độ thấp (tốc độ cao 56kbps) 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3/ Sơ đồ khối 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3.1/ Mạng PSTN PSTN: Public Switched Telephone Network – Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng      Tổng  đài        Nối tới vùng khác   Tổng  đài     Tổng  đài        Tổng  đài     Mạng truyền dẫn     28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3.2/ Khối giao tiếp đường dây - Dùng để phối hợp với trở kháng đường dây chuyển tín hiệu mạch đường dây cân không cân Modem 1.3.3/ Bộ phân nhánh - Dùng để phân nhánh tín hiệu thu phát Trường hợp phát qua lọc phát ghép qua đường dây mà không quay mạch thu Trường hợp thu tín hiệu đưa vào lọc thu gồm lọc băng thông 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) phù hợp với tần số thu 1.3.4/. Bộ lọc thu Dùng để tăng độ nhạy cho modem qua mạch khuếch đại độ chọn lọc tín hiệu thông qua mạch lọc thông dải, đồng thời loại bỏ tín hiệu băng tần không cần thiết, loại bỏ tín hiệu nhiễu 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3.5/. Bộ lọc phát Giới hạn băng thông tín hiệu phát, đồng thời loại bỏ tín hiệu sai tạp hài tạo mạch điều chế -> tiết kiệm công suất truyền 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3.6/. Mạch tách ngưỡng - Dùng để ngăn chặn tình trạng tiếp nhận tín hiệu liên tục tín hiệu nhiễu, tín hiệu liệu yếu giải điều chế dùng - Sử dụng so sánh có ngõ mức điện áp high low tuỳ thuộc vào mức tín hiệu thu Khi mức tín hiệu thu vào yếu, đường RxD ghim mức high đường CD giữ mức false 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 10 1.3.7/. Bộ giải điều chế (FSK  demodulator) - Là tách sóng FM đơn giản dùng kiểu tách sóng phân biệt tần số hay mạch vòng khoá pha (PLL – Phase Lock Loop) để cung cấp dòch mức điện áp ngõ tương ứng với dòch tần số tín hiệu ngõ vào Ngõ tín hiệu RxD - Bộ giải điều chế có tần số Mark Space modem khởi gọi 2225Hz 2025Hz, modem trả lời 1270Hz 28/07/17 Bài 4:1070Hz Modem (Dial- up modem ADSL modem) 11 1.3.8/. Bộ điều khiển và bắt tay Điều khiển hoạt động modem chuyển trạng thái modem tới DTE cách dùng đường tín hiệu RTS, CTS, DTR, DSR, CD chuẩn giao tiếp EIA-232 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 12 RS232C - Máy tính đưa sẵn cổng COM COM1 COM2 dùng để truyền liệu nối tiếp, cổng sử dụng chuẩn RS232 - Chuẩn RS232 chuẩn giao tiếp đònh nghóa để kết nối DTE tới DCE, cho phép thiết bò giao tiếp với thông qua mạng điện thoại công cộng sẵn có 28/07/17 13 RS232C - Giao tiếp thường dùng phạm vi: R< 9600 bps; L thiết bò user + DCE (Data Communication Equipment): modem -> thiết bò nhà cung cấp 28/07/17 14 RS232C 28/07/17 Sơ đồ giắc cắm và chiều tín hiệu RS 232  loại DB­9 15 RS232C 28/07/17 16 RS232C - Chuẩn RS232 có loại tín hiệu: + Tín hiệu liệu: TxD (Transmit Data); RxD (Receive Data) + Tín hiệu điều khiển: (Control) 28/07/17 17 RS232C a Đặc tính điện Mức tín hiệu điện áp: +15V -15V Đối với liệu: Mức 1: -3V ÷ -15V Mức 0: +3V ÷ +15V Đối với đường điều khiển: True (Space) (ON): +3V ÷ +15V False (Mark) (OFF): -3V ÷ -15V 28/07/17 18 RS232C b. Các đường điều khiển + TxD (Transmit Data): truyền liệu modem + RxD (Receive Data): liệu modem nhận từ đường dây cung cấp cho DTE + DTR (Data Terminal Ready): tích cực mức [0], xuất phát từ máy tính gởi để thông báo cho modem biết máy tính sẵn sàng làm việc + DSR (Data Set Ready): gởi đến ngõ 28/07/17 vào máy tính nhằm thông báo cho 19 RS232C + RTS (Request To Send): máy tính yêu cầu để truyền liệu + CTS (Clear To Send): modem trả lời cho yêu cầu truyền liệu máy tính, cho biết đường truyền sẵn sàng để truyền liệu + CD (Carrier Detect): modem thông báo cho máy tính biết thu sóng mang từ đường dây (đã liên lạc rồi) 28/07/17 20 RS232C + RI (Ring Indicator): modem tách tín hiệu gọi từ đường dây (thông báo có tín hiệu) Lưu ý: - Tất đường điều khiển tích cực mức thấp - Một cổng COM có tối thiểu chân Một loại khác có đến 25 chân (hiện loại sử dụng) (DB-9: Data Bus connector) – nhìn từ bên vào chân số nằm 28/07/17 21 bên phải 28/07/17 22 ...1/ MODEM QUAY SỐ Modem – External Modem 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1/. MODEM QUAY SỐ 1.2/ Vị trí Modem quay số mạng Mạng gói / Internet Modem Chuyển mạch... điện thoại (quay số 1260, 1268, 1269), tốc độ thấp (tốc độ cao 56kbps) 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3/ Sơ đồ khối 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.3.1/... Modem Chuyển mạch kênh Tập trung thuê bao, số hóa MUX Mạng PSTN 28/07/17 Bài 4: Modem (Dial- up modem ADSL modem) 1.2/ Vị trí Modem quay số mạng Modem quay số giao diện máy tính mạng, dùng để kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số, Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 4: Modem quay số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn