Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

93 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:55

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật chuyển mạch kênh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Chương Kỹthuậtc huyểnmạc hkênh I.Tổ ng quan I.1Địnhng hĩa Mạng viễnthông Chuyểnmạc h Truyềndẫn Thiếtbị đầuc uố i Chuyểnmạc hlàmộ ttro ng 3thànhphầnc ơbản c ủamạng viễnthông I.1Địnhng hĩa(tt) Lquỏtrỡnhthitlpmttuynnigiamt u vovmtura(canỳtmng)theoyờucugiỳp cho vic trao i thụng tin mt khong thi giannhtnh Dịch vụ thuê bao - thoại -số liệu - Hỡnh nh Dịc hvụ thuêbao - Thoại -Số liệu - Hình ảnh Chuynmchs & Chuynmchtngt Mụ c đíc hc ủac huyểnmạc h ThiÕt  lËp   ®­ê ng   truy Ịn  d ẫn từ ng uồnthông tinđếnđíc hthe o m ộ t c ấu trú c c ố định ho ặc b iến độ ng thông q ua c ác m ạng v c ác trung tâm Các phương thứ c c huyểnmạc h ưChuyểnmạc hkênh ưChuyểnmạc htin ưChuyểnmạc h g ãi Circ uit S witc hing Pac ke t S witc hing I.2c huyểnmạc hkênh (Circ uitS withc hing ) I.2.1  Kh¸i niƯm  Là  loai chun mach phuc vu s ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ự trao đôi thông tin  ̉ bằ ng  cá ch  cấ p  kênh  dẫ n  trực  tiế p  cho  hai  đố i  tượng sử dung ̣      Trong  suốt  q  trình  trao  đổi  thơng  tin  kênh  dẫn  này  bị  chiếm  toàn.  dùng  hoàn   I.2.1Kháiniệm(tt) Việc thiết lập c huyển mạc h kênh thông qua3g iaiđo ạn: Thiếtlậpkênhdẫn Duytrìkênhdẫn(truyềndữliệu) Giảiphóng kênhdẫn I.2.1Kháiniệm(tt) Giaiđo ạnThiếtlậpkênhdẫn Trước d ữ liệu truy ền đi, m ộ t kê nhd ẫnđiểm tớiđiểm s ẽđược thiếtlập Tổ ng đài p hát y ê u c ầu c đố i tư ợng v xác định đườ ng truy ền d ẫn đến ®è i t­ỵng  kia.    NÕu  ®­ê ng   truy Ịn  rỗ i, tổ ng đài b áo c ho đố itượng kiab iếtv às auđónố ithông g iữahaiđố itượng 10 a)c huyểnmạc hg hépts 79 a)c huyểnmạc hg hépts (tt) Ng uyênlý Các khe thờ i g ian ng õ vào lưu lại tro ng c ác c huyểnmạc hthờ ig ianT Đếnkhe thờ ig iantương ứ ng ,nộ idung tro ng c ác ônhớtro ng c ác nhớBMđược nố i với ng õ xác định qua c ác c huyển mạc hkhông  g ian S 80 a) c hun m¹c h g hÐp ts  (tt) 81 a) c hun m¹c h g hÐp ts  (tt) 82 a) c hun m¹c h g hÐp ts  (tt) 83 84 a) c hun m¹c h g hÐp ts  (tt) 85 a) c hun m¹c h g hÐp ts  (tt) 86 a) c hun m¹c h g hÐp ts  (tt) 87 b) c hun m¹c h g hÐp s ts 88 b) c hun m¹c h g hÐp s ts 89 b) c hun m¹c h g hÐp ts t 90 b) c huyểnmạc hg hépts t(tt) 91 92 Câuhỏiôntậpc hương 1. Trình  bày  khái  niệm  và  đặc  điểm  của  3  phương  thức  chuyển mạch (CM kênh, CM tin, CM gói)? 2.  Trình  bày  về  chuyển  mạch  thời  gian  T?  (gồm  có  :  định  nghĩa,  các  phương  pháp  thực  hiện,  các  chế  độ  điều  khiển, các kiểu chuyển mạch, đặc điểm và phân tích một  ví dụ của chuyển mạch thời gian) 3.  Trình  bày  về  chuyển  mạch  khơng  gian?  (gồm  có:  định  nghĩa,  ngun  lý,  đặc  điểm  và  phân  tích  một  ví  dụ  của  chuyển mạch khơng gian) 4. Phân tích một ví dụ về chuyển mạch ghép TS, ST, STS,  93 TST? ... thông  tin  trong  một  khoảng  thời  giannhtnh Dịch vụ thuê bao - thoại -số liệu - Hỡnh nh Dịc hvụ thuêbao - Thoại -Số liệu - Hình ảnh Chuynmchs & Chuynmchtngt Mụ c đíc hc ủac huyểnmạc h Thiết... trung tâm Các phương thứ c c huyểnmạc h ưChuyểnmạc hkênh ưChuyểnmạc htin ưChuyểnmạc hg ói Circ uitS witc hing Pac ke tS witc hing I.2c huyểnmạc hkênh (Circ uit S withc hing ) I.2.1  Kh¸i niƯm... ViƯc   thiÕt  lËp  c huyển mạc h kênh thông qua3g iaiđo ạn: Thiếtlậpkênhdẫn Duytrìkênhdẫn(truyềndữliệu) Giảiphóng kênhdẫn I.2.1Kháiniệm(tt) Giaiđo ạnThiếtlậpkênhdẫn Trước d ữ liệu truy ền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn