Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3.2 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

27 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:48

Phần tiếp theo bài giảng “Truyền số liệu – Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin nối tiếp đồng bộ, mạch điều khiển truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ BYTE (KÝ TỰ) • Mạch điều khiển truyền nhận lập trình để hoạt động với số bit ký tự • Ký tự bits bits đồng cách thêm vào bit biểu diễn bắt đầu ký tự (start bit) 1.5 bit biểu diễn kết thúc ký tự (stop bit) NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ BYTE (KÝ TỰ) START/STOP BIT TRONG TRUYỀN BẤT ĐỒNG BỘ • Phân biệt start bit ký tự hành và: – stop bit ký tự trước – trạng thái rảnh (idle) • Tối thiểu có biến đổi (1-> ->1) ký tự liên tiếp • Số stop bit nhiều hay tùy thuộc vào yêu cầu MSB & LSB • Bit có trọng số thấp (LSB) truyền trước, bit có trọng số cao (MSB) truyền sau – LSB: Least Significant Bit – MSB: Most Significant Bit NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ KHUNG (FRAME) • Các ký tự truyền theo khối – khung tin (frame) • Bộ thu cần biết lúc bắt đầu lúc kết thúc khung • Đóng khung ký tự STX (Start of Text) ETX (End of Text) STX A B … … ETX – Nhận STX: bắt đầu khung – Tiếp tục nhận ký tự nhận ETX • Nếu nội dung khối liệu có chứa ký tự STX hay ETX??? KÝ TỰ DLE • DLE (Data Link Escape) ký tự thêm vào nhằm khắc phục vấn đề nêu • Bắt đầu khung DLE STX • Kết thúc khung DLE ETX – Nếu khối liệu xuất ký tự liên tiếp DLE STX hay DLE ETX ??? • Nếu khối liệu xuất ký tự DLE thêm ký tự DLE liền kề – Phía thu tự động loại bỏ DLE KÝ TỰ DLE ASCII DLE STX … DLE Chèn thêm DLE … DLE ETX NỘI DUNG 3.1 Các khái niệm truyền số liệu 3.2 Thông tin nối tiếp không đồng 3.3 Thông tin nối tiếp đồng 3.4 Mạch điều khiển truyền số liệu KHÁI QUÁT • Hiệu suất truyền bất đồng thấp dùng start stop bit • Đồng bit truyền bất đồng trở nên thiếu tin cậy tăng tốc độ truyền • => Sử dụng truyền đồng • Có lược đồ truyền nối tiếp đồng bộ: – Truyền đồng thiên hướng bit – Truyền đồng thiên hướng ký tự NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ BIT • Đồng hồ thu chạy đồng với tín hiệu đến • Khơng dùng start bit, stop bit • Máy thu đồng bit cách – Nhúng thơng tin định thời vào tín hiệu truyền (Sau máy thu tách tín hiệu định thời ra) – Máy thu có đồng hồ cục giữ đồng với tín hiệu thu nhờ vòng khố pha số (Digital Phase Lock Loop) NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ BIT MÃ HỐ XUNG ĐỒNG HỒ • Mã hố xung đồng hồ (mã hố nhịp): clock encoding • Nhịp nhúng (mã hố) vào tín hiệu phát phía thu tách nhịp • Cách mã hố nhịp vào tín hiệu thường thực với mã đường dây hay gọi biến đổi số - số NGUYÊN LÝ KIỂM SOÁT ĐỒNG BỘ – Truyền đồng định hướng ký tự • Character-oriented synchronous transmission • Dùng ký tự điều khiển : SYN, STX, ETX, DLE – Truyền đồng định hướng bit • Bit-oriented synchronous transmission • Dùng mẫu bit điều khiển (flag byte or flag pattern) TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG KÝ TỰ • Phía phát thêm vào nhiều ký tự SYN trước kết thúc khối ký tự – Nhằm trì đồng bit – Đồng ký tự Dạng khung truyền đònh hướng ký tự TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG KÝ TỰ • Khi máy thu đồng bit bắt đầu chế độ bắt số liệu – Dịch dòng bit cửa sổ bit tiếp nhận bit – Kiểm tra xem bit sau có ký tự đồng hay không TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG KÝ TỰ • Dữ liệu truyền đóng gói STX-ETX DLE STX – DLE ETX Đònh dạng khung liệu suốt TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG BIT • Kiểu truyền định hướng ký tự với việc sử dụng ký tự SYN, STX, ETX, DLE có hiệu suất – Sử dụng định hướng bit • Dùng chuỗi ký tự bit 0111.1111 cho trạng thái đường dây rảnh • Mẫu cờ 0111.1110 dùng cho bắt đầu kết thúc khung TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG BIT Chuỗi bit liên tiếp -> chèn bit TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG BIT • Sử dụng mẫu bit preamable 10 bit 1010101010 để giúp trạm bám đồng • Kế đến mẫu bit 10101011 cho bắt đầu kết thúc khung Dùng Flag + LEN TRUYỀN ĐỒNG BỘ ĐỊNH HƯỚNG BIT Dùng vi phạm bit • J bit: mức điện áp bit trước • K bit: Đảo mức điện áp bit trước NỘI DUNG 3.1 Các khái niệm truyền số liệu 3.2 Thông tin nối tiếp không đồng 3.3 Thông tin nối tiếp đồng 3.4 Mạch điều khiển truyền số liệu CÁC IC CHUYÊN DỤNG UART UART ... niệm truyền số liệu 3.2 Thông tin nối tiếp không đồng 3.3 Thông tin nối tiếp đồng 3.4 Mạch điều khiển truyền số liệu KHÁI QUÁT • Hiệu suất truyền bất đồng thấp dùng start stop bit • Đồng bit truyền. .. Bit có trọng số thấp (LSB) truyền trước, bit có trọng số cao (MSB) truyền sau – LSB: Least Significant Bit – MSB: Most Significant Bit NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ KHUNG (FRAME) • Các ký tự truyền theo... hay gọi biến đổi số - số NGUYÊN LÝ KIỂM SOÁT ĐỒNG BỘ – Truyền đồng định hướng ký tự • Character-oriented synchronous transmission • Dùng ký tự điều khiển : SYN, STX, ETX, DLE – Truyền đồng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3.2 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3.2 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn