NGHIA CUC HOAN CHINH 1 báo cáo thực tập

54 8 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:45

Báo cáo thực tập ở cty tủ điện nêu lên những gì mình làm liên quan đên tủ điện trong vòng 3 tháng qua ngoài ra còn giới thiệu về các thiết bị điện Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế Việt Nam ngày phát triển với tốc độ cao, hòa phát triển giới Kéo theo phát triển không ngừng cơng trình kiến trúc hạ tầng: nhà ở, cơng ty, văn phòng Trong khơng cơng trình ngƣời nƣớc đầu tƣ với kết cấu đại, tiện nghi cao Bên cạnh ngành xây dựng, kiến trúc, Điện ngành thiếu lĩnh vực Điện phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng, nguồn lƣợng độc cung cấp cho loại máy móc, tiện nghi phục vụ cho ngƣời Để đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày cao xã hội, cần đào tạo đội ngũ kỹ sƣ, công nhân Điện có trình độ cao, hiểu biết rộng Bên cạnh việc học tập trƣờng với lý thuyết bản, thực hành bổ ích mơ hình thực tế hóa Cần thiết cho sinh viên thực tập cơng ty, xí nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, cọ sát với thực tế học phần khơng thể thiếu Trong q trình thực tập nhóm ln tích cực quan sát trực tiếp thực công việc sau:  Đọc tài liệu công ty, vẽ, catalogue thiết bị  Gia cơng khí lắp khung tủ  Bấm đầu cos loại cáp  Tham gia đấu điện động lực điều khiển tủ Em hồn thành cơng việc đƣợc giao với dẫn giúp đỡ tận tình ngƣời cơng ty, qua nâng cao thêm hiểu biết chúng em ngành SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo, toàn thể anh chị nhân viên CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN TUẤN HÒA PHÁT hỗ trợ hƣớng dẫn em tận tình thời gian em thực tập q cơng ty Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến q thầy KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ, đặc biệt thầy Lê Thành Tới tận tình bảo, giúp em hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp tiến độ Với sinh viên kỹ thuật nhƣ em khoảng thời gian thực tập thời gian quan trọng, giúp em bớt phần bỡ ngỡ sau Tuy thời gian thực tập tuần, thời gian tiếp cận thực tế nhiều bốn năm học Nhƣng nhờ giúp đỡ anh phòng thiết kế xƣởng sản xuất, em học hỏi thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tế, đƣợc ứng dụng điều học lý thuyết vào thực tiễn biết thêm nhiều điều mẻ mà sách chƣa thể truyền đạt đƣợc Tuy có chuẩn bị báo cáo thực tập tốt nghiệp song khơng thể tránh sai sót, mong đƣợc thơng cảm từ cơng ty thầy Em kính chúc q thầy cơng tác Trƣờng Đại học Cơng nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, tồn thể CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN TUẤN HÒA PHÁT lời chúc sức khỏe dồi – thành cơng – hạnh phúc! Chúc CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN TUẤN HÒA PHÁT ngày phát triển! Em mong muốn có hội đƣợc lại góp sức cho phát triển cơng ty SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM ĐỐC ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, ngày…., tháng …, năm 2018 Giám đốc (ký ghi rõ họ tên) SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………… ……… Tp.Hồ Chí Minh, ngày…., tháng …, năm 2018 Giáo viên hƣớng dẫn (ký ghi rõ họ tên) SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới MỤC LỤC  ĐẶT VẤN ĐỀ LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM ĐỐC NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1 SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY 1.1.1 Giới thiệu chung 1.2 CHỨC NĂNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU TỦ ĐIỆN VÀ QUÁ TRÌNH THI CÔNG TỦ ĐIỆN 11 2.1 KHÁI QUÁT 11 2.2 PHÂN LOẠI 12 2.2.1 Phân Loại theo kiểu vỏ tủ 12 2.2.2 Phân Loại theo vách ngăn (Form - IEC4391) 13 2.2.3 Phân loại theo công cụ 14 2.2.4 Phân Loại theo cấp bảo vệ (IP) 14 2.2.5 Phân Loại Theo Công Dụng (Function) 15 2.3 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC 15 2.4 QUY TRÌNH LÀM TỦ ĐIỆN 16 2.4.1 Thiết kế 17 2.4.2 Lắp khung vỏ tủ: 19 2.4.3 Lên thiết bị 21 2.4.4 Đấu nối phần động lực 24 2.4.5 Đấu nối phần điều khiển 26 2.4.6 Kiểm tra phần động lực 28 2.4.7 Đo đạc thử nghiệm 29 CHƢƠNG III: KHÍ CỤ ĐIỆN THƢỜNG GẶP TRONG TỦ ĐIỆN 37 3.1 NÚT NHẤN 37 3.1.1 Khái quát vả công dụng 37 3.1.2 Cấu tạo 37 3.1.3 Phân loại 37 SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.1.4 Thông số kĩ thuật nút nhấn 38 3.2 CÔNG TẮC 38 3.2.1 Khái quát công dụng 38 3.2.2 Phân loại 39 3.3 CẦU CHÌ 39 3.3.1 Khái quát công dụng 39 3.3.2 Nguyên lý hoạt động 40 3.3.3 Phân loại 40 3.4 CB 41 3.4.1 Chức 41 3.4.2 Cấu tạo 41 3.4.3 Nguyên lý hoạt động 43 3.4.4 Phân loại cách lựa chọn CB 44 3.5 RCD (RESIDUAL CIRCUIT DEVIDE) 45 3.5.1 Khái niệm yêu cầu 45 3.5.2 Cấu tạo 46 3.6 ROLE NHIỆT (OVER LOAD OL) 46 3.6.1 Chức 46 3.6.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động 46 3.7 ROLE TRUNG GIAN 48 3.7.1 Khái quát công dụng 48 3.7.2 Nguyên lý hoạt động 48 3.8 ROLE THỜI GIAN 48 3.8.1 Khái quát công dụng 48 3.9 CONTACTOR 50 3.9.1 Khái quát công dụng 50 3.9.2 Phân loại 50 3.9.3 Cấu tạo 50 3.9.4 Các thông số 51 CHƢƠNG IV: CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN 52 4.1 CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN LÀM TỦ ĐIỆN 52 TỰ NHẬN XÉT 54 SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1 Sơ lƣợc công ty 1.1.1 Giới thiệu chung Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN TUẤN HỊA PHÁT Tên giao dịch: CƠNG TY TNHH TM KTĐ TUẤN HÒA PHÁT Mã số thuế: 0305171722 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hóc Mơn Địa chỉ: 1/138C ấp Đình, Xã Tân Xn Điện thoại: 08 6251 0881 Đại diện pháp luật: Trần Thị Chi Mai Địa ngƣời ĐDPL: Minh Giám đốc: 1/138C ẤP Đình-Huyện Hóc Mơn-TP Hồ Chí Trần Thị Chi Mai Ngày cấp giấy phép: 13/09/2007 Ngày bắt đầu hoạt động: 01/10/2007 Ngày nhận TK: 05/10/2011 Cấp Chƣơng Loại Khoản: 754-194 Ngành nghề kinh doanh: C25920 Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại C2599 Sản xuất sản phẩm khác kim loại chƣa đƣợc phân vào đâu C32900 Sản xuất khác chƣa đƣợc phân vào đâu C33140 Sửa chữa thiết bị điện F42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới F43210 Lắp đặt hệ thống điện F4322 Lắp đặt hệ thống cấp, nƣớc, lò sƣởi điều hồ khơng khí G4610 Đại lý, mơi giới, đấu giá G4649 Bán bn đồ dùng khác cho gia đình G4659 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu J62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính K66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chƣa đƣợc phân vào đâu M70200 Hoạt động tƣ vấn quản lý M72100 Nghiên cứu phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên kỹ thuật M73100 Quảng cáo M73200 Nghiên cứu thị trƣờng thăm dò dƣ luận G47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi cửa hàng chuyên doanh N82300 Tổ chức giới thiệu xúc tiến thƣơng mại P85100 Giáo dục mầm non P85200 Giáo dục tiểu học P8531 Giáo dục trung học sở trung học phổ thông P8532 Giáo dục nghề nghiệp P85590 Giáo dục khác chƣa đƣợc phân vào đâu P85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục N7730 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới N78100 Hoạt động trung tâm, đại lý tƣ vấn, giới thiệu môi giới lao động việc làm N78200 Cung ứng lao động tạm thời N7830 Cung ứng quản lý nguồn lao động N79110 Đại lý du lịch N79120 Điều hành tua du lịch N79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch 1.2 Chức phận công ty  Giám đốc: Giám đốc ngƣời quản lý chung cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm công ty Là ngƣời đại diện cho công ty trƣớc pháp luật chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất kinh doanh  Kinh doanh – Marketing: Căn tiêu kế hoạch đƣợc giao, phân tích đánh giá nguồn lực thị trƣờng để tham mƣu cho ban giám đốc giao tiêu kế hoạch cho đơn vị trực thuộc Theo dõi, tổng hợp phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch giao từ đề xuất ban giám đốc giải pháp định hƣớng, hỗ trợ đơn vị hồn thành kế hoạch Tìm kiếm khách hàng, thực tiếp xúc trao đổi, khai thác nhu cầu khách hàng, nhằm đƣa sách bán hàng hợp lý, tăng hiệu kinh doanh, mang lại doanh thu cho cơng ty Xây dựng sách marketing nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển dịch vụ mở rộng thị trƣờng  Phòng tài - nhân sự: SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới Quản lý công tác thu chi cơng ty đảm bảo hạch tốn xác Quản lí cơng nợ thu hồi nợ, quản lý ngân quỹ ngân hàng tiền mặt công ty, chủ động nguồn vốn cho hoạt động sản xuất Xây dựng triển khai kế hoạch nhập hàng hóa phục vụ kinh doanh thiết bị sản phẩm dịch vụ công ty Quản lý kho vật tƣ, thiết bị kinh doanh, tài sản, công cụ công ty Tuyển dụng xây dựng, phát triển đội ngũ cán công nhân viên theo u cầu, chiến lƣợc cơng ty  Phòng kỹ thuật: Tƣ vấn kỹ thuật cho khách hàng, soạn thảo vẽ kỹ thuật sản phẩm để chuyển cho xƣởng sản xuất, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm sau hoàn thành, lắp đặt sản phẩm địa điểm khách hàng, bảo hành sản phẩm Thực quản lý hệ thống thơng tin, sửa chữa máy tính, điện thoại thiết bị khác văn phòng  Xƣởng sản xuất: Sản xuất tủ điện, thang máng cáp với yêu cầu đơn đặt hàng, đảm bảo tiến độ đƣợc giao Chịu trách nhiệm trƣớc quản đốc xƣởng ban giám đốc việc nhận tổ chức thực hoàn thành kế hoạch đƣợc giao Quản lý thiết bị sản xuất, hàng hóa, thiết bị xƣởng Quản đốc xƣởng quản lý việc sản xuất, kiểm tra chất lƣợng tiến độ thực Kế toán kho thủ kho chịu trách nhiệm kiểm tra, ghi chép số lƣợng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm xuất nhập xƣởng SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 10 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.3.2 Nguyên lý hoạt động Đặc tính cầu chì phụ thuộc thời gian chảy đứt dây chảy với dòng điện chạy qua (Đặc tính Ampe − giây) Để có tác dụng bảo vệ, đƣờng đặc tính ampe -giây cầu chì (đƣờng 1) điểm phải thấp đƣờng đặc tính thiết bị cần đƣợc bảo vệ (đƣờng 2) Đƣờng đặc tính thực tế cầu chì (đƣờng 3) cắt đƣờng cong Trong miền tải lớn (Vùng B) cầu chì bảo vệ đƣợc thiết bị, vùng tải nhỏ cầu chì khơng bảo vệ đƣợc thiết bị Hình 3.3 Đặc tính Ampe – giây cầu chì 3.3.3 Phân loại Dựa vào kết cấu ngƣời ta chia cầu chì thành loại sau: • Loại hở • Loại vặn (Xốy ) • Loại hộp • Loại kín khơng có chất nhồi • Loại kín có chất nhồi SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 40 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.4 CB 3.4.1 Chức CB (viết tắt từ tiếng Anh Circuit Breaker) hay gọi Aptomat (tiếng Liên Xơ), Disjonteur (tiếng Pháp) CB khí cụ điện dùng để tự động cắt mạch điện có cố: tải, ngắn mạch, sụt áp v.v … CB thƣờng đƣợc sử dụng mạch điện hạ áp có điện áp định mức tới 660V xoay chiều 330V chiều, dòng điện định mức tới 6000A Yêu cầu CB nhƣ sau: • Chế độ làm việc định mức CB phải chế độ dài hạn, • CB phải cắt đƣợc trị số dòng ngắn mạch lớn lên đến hàng chục kA Sau cắt phải đảm bảo làm việc tốt trị số dòng điện định mức • CB phải có thời gian cắt bé 3.4.2 Cấu tạo a Tiếp điểm CB thƣờng đƣợc chết tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm hồ quang), ba tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang) • Hộp dập hồ quang Để CB dập đƣợc hồ quang tất chế độ làm việc lƣới điện, ngƣời ta thƣờng dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: kiểu nửa kín nủa hở Kiểu nửa kín đƣợc đặt vỏ kín CB có lổ khí Kiểu có dòng điện giới hạn cắt khơng q 50KA Kiểu hở đƣợc dùng giới hạn dòng điện cắt lớn 50KA điện áp lớn 1000V (cao áp) Trong buồng dập hồ quang thông dụng, ngƣời ta dùng thép xếp thành lƣới ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đoạn ngắn thuận tiện cho việc dập tắt hồ quang • Cơ cấu truyền động cắt CB SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 41 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới Truyền động cắt thƣờng có cách: Bằng tay điện (điện từ, đóng điện) Điều khiển tay đƣợc thực với CB có dòng điện định mức khơng lớn 600A Điều khiển điện tử (nam châm điện) đƣợc ứng dụng CB có dòng điện lớn (đến 1000A) Để tang lực điều khiển tay dùng tay dài phụ theo nguyên lý đòn bẩy Ngồi có cách điều khiển động điện khí nén • Móc bảo vệ CB tự đóng cắt nhờ phần tử bảo vệ, gọi móc bảo vệ, tác động mạch điện có cố q dòng điện (q tải hay ngắn mạch) sụt áp Móc bảo vệ q dòng điện (còn gọi bảo vệ dòng điện cực đại) để bảo vệ thiết bị điện không bị tải ngắn mạch, đƣờng thời gian dòng điện móc bảo vệ phải nằm dƣới đƣờng đặc tính đối tƣợng cần bảo vệ.Ngƣời ta thƣờng dùng hệ thống điện từ role nhiệt làm móc bảo vệ, đặt bên CB Móc điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn dây đƣợc quấn tiết diện lớn chịu dòng tải vòng Khi dòng điện vƣợt trị số cho phép phần ứng bị hút dập vào khớp rơi tự do, làm tiếp điểm CB mở Điều chỉnh vít để thay đổi lực kháng lò xo, ta điều chỉnh đƣợc trị số dòng điện tác động Để giữ thời gian bảo vệ tải kiểu điện từ, ngƣời ta thêm cấu giữ thời gian Móc kiểu role nhiệt đơn giản cả, có kết cấu tƣơng tự nhƣ rờ-le nhiệt có phần tử phát nóng đấu nối tiếp với mạch điện chính, kim loại kép dãn nở làm nhả khớp rơi tự để mở tiếp điểm CB có tải Kiểu có nhƣợc điểm qn tính nhiệt lớn nên khơng ngắt nhanh đƣợc dòng điện tang vọt có ngắn mạch, bảo vệ đƣợc dòng điện q tải Vì ngƣời ta thƣờng sử dụng tổng hợp móc kiểu điện từ móc kiểu role nhiệt CB Loại đƣợc dùng CB có dòng điện định mức đến 600A SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 42 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới Móc bảo vệ sụt áp (còn gọi bảo vệ điện áp thấp) thƣờng dùng kiểu điện từ Cuộn dây mắc song song với mạch chính, cuộn dây đƣợc quấn vòng với dây tiết diện nhỏ chịu điện áp nguồn 3.4.3 Nguyên lý hoạt động a Sơ đồ nguyên lý CB dòng điện cực đại Ở trạng thái bình thƣờng sau đóng điện, CB đƣợc giữ trạng thái đóng tiếp điểm nhờ móc khớp với móc cụm với tiếp điểm động Bật CB trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện phần ứng không hút Khi mạch điện tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ nam châm điện lớn lực lò xo làm chon am châm điện hút phần ứng xuống làm bật nhả móc 3, móc đƣợc thả tự do, lò xo đƣợc thả lỏng, kết tiếp điểm CB đƣợc mở ra, mạch điện bị ngắt b Sơ đồ nguyên lý CB điện áp thấp Bật CB trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 11 phần ứng 10 hút lại với Khi sụt áp mức, nam châm điện 11 nhả phần ứng 10, lò xo kéo móc lên, móc thả tự do, thả lỏng, lò xo đƣợc thả lỏng, kết tiếp điểm CB đƣợc mở ra, mạch điện bị ngắt • CB dòng điện cực đại b CB điện áp thấp Hình 3.4 Cấu tạo CB SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 43 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.4.4 Phân loại cách lựa chọn CB Theo kết cấu ngƣời ta chia Cb làm loại: • Một cực • Hai cực • Ba cực Theo thời gian thao tác, ngƣời ta chia CB • Tác động khơng tức thời • Tác động tức thời Tùy theo công dụng bảo vệ, ngƣời ta chia CB loại: • CB cực đại theo dòng điện • CB cực tiểu theo điện áp • CB dòng điện ngƣợc… Việc lựa chọn CB chủ yếu dựa vào: • Dòng điện tính tốn mạch • Dòng điện q tải • CB thao tác phải có tính chọn lọc Ngồi lựa chọn Cb phải vào đặc tính làm việc phụ tải CB khơng đƣợc cắt có tải ngắn hản thƣờng xảy điều kiện làm việc bình thƣờng nhƣ dòng điện khởi động, dòng điện đỉnh phụ tải cơng nghệ Yêu cầu chung dòng điện định mức móc bảo vệ khơng đƣợc bé dòng điện tính tốn mạch Tùy theo đặc tính điều kiện làm việc cụ thể phụ tải, ngƣời ta hƣớng dẫn lực chọn dòng điện định mức móc bảo vệ 125%, 150% hay lớn so với dòng điện tính tốn SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 44 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới Hình 3.5 Một số dạng CB 3.5 RCD (Residual Circuit Devide) 3.5.1 Khái niệm yêu cầu Cơ thể ngƣời nhạy cảm với dòng điện, ví dụ: dòng điện nhỏ 10mA ngƣời có cảm giác nhƣ kim châm, lớn 10mA bắp co quắp, dòng điện đến 30mA đƣa đến tình trạng co thắt, ngạt thở chết ngƣời Khi thiết bị điện bị hƣ hỏng rò điện, chạm mát mà ngƣời sử dụng tiếp xúc vào nhận dòng điện qua ngƣời xuống đất điện áp nguồn.Trong trƣờng hợp này, CB cầu chì khơng thể tác động ngắt nguồn điện với thiết bị, gây nguy hiểm cho ngƣời sử dụng Nếu mạch điện có sử dụng thiết bị chóng dòng điện rò ngƣời sử dụng tránh đƣợc tai nạn thiết bị ngắt nguồn điện dòng điện rò xuất Hình 3.6 Thiết bị bảo vệ RCD SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 45 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.5.2 Cấu tạo Thiết bị chống dòng điện rò hoạt động nguyên lý bảo vệ so lệch, đƣợc thực sở cân tổng dòng điện vào tổng dòng điện thiết bị tiêu thụ điện Khi thiết bị tiêu thụ điện bị rò điện, phần dòng điện đƣợc rẽ nhánh xuống đất, dòng điện rò Khi có dòng điện đƣờng dây trung tính nhỏ rờ-le so lệch dò tìm cân điều khiển cắt mạch điện nhờ thiết bị bảo vệ so lệch Thiết bị bảo vệ so lệch gồm hai phần tử Mạch điện dạng hình xuyến mà đƣợc quấn cuộn dây có tiết diện lớn, chịu dòng cung cấp cho thiết bị tiêu thụ điện Role mở mạch cung cấp đƣợc điều khiển cuộn dây đo lƣờng (dây có tiết diện bé) đƣợc đặt hình xuyến này, tác động ngắt cực 3.6 Role nhiệt (Over Load OL) 3.6.1 Chức Role nhiệt loại khí cụ để bảo vệ động mạch điện có cố tải Role nhiệt khơng tác động tức thời theo trị số dòng điện có qn tính nhiệt lớn, phải có thời gian phát nóng, làm việc có thời gian từ vài giây đến vài phút 3.6.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động Phần tử phát nóng đƣợc đấu nối tiếp với mạch động lực vít ơm phiến lƣỡng kim Vít giá nhựa cách điện dùng để điều chỉnh mức độ uốn cong đầu tự phiến Giá xoay quanh trục 4, tùy theo trị số dòng điện chạy qua SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 46 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới phần tử phát nóng mà phiến lƣỡng kim cong nhiều hay ít, đẩy vào vít làm xoay giá để mở ngàm đòn bẩy Nhờ tác dụng lò xo đẩy đòn bẩy xoay quanh trục ngƣợc chiều kim đồng hồ làm mở tiếp điểm động 11 khỏi tiếp điểm tĩnh 12 Nút nhấn 10 để reset role nhiệt vị trí ban đầu sau phiến lƣỡng kim nguội trở vị trí ban đầu Hình 3.7 Cấu tạo role nhiệt Nguyên lý chung role nhiệt dựa sở tác dụng nhiệt làm nở phiến kim loại kép Phiến kim loại kép gồm hai kim loại có hệ số giãn nở khác (hệ số giãn nở 20 lần) ghép chặt với thành phiến phƣơng pháp cán nóng hay hàn Khi có dòng điện q tải qua, phiến lƣỡng kim đƣợc đốt nóng, uốn cong phía kim loại có hệ số giãn nợ bé, đẩy cần gạt làm lò xo co lại chuyển đổi hệ thống tiếp điểm phụ Để role nhiệt làm việc trở lại phải dợi phiến kim loại nguội kéo cần reset role nhiệt SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 47 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.7 Role trung gian 3.7.1 Khái quát công dụng Role trung gian khí cụ điện dùng lĩnh vực điều khiển tự động, cấu kiểu điện từ Rờ-le trung gian đóng vai trò điều khiển trung gian thiết bị điều khiển (contactor, role thời gian,…) Role trung gian gồm: mạch từ nam châm điện, hệ thống tiếp điểm chịu dòng điện nhỏ (5A), vỏ bảo vệ chân tiếp điểm 3.7.2 Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động rờ-le trung gian tƣơng tự nhƣ nguyên lý hoạt dộng contactor Khi cấp điện áp giá trị điện áp định mức vào hai đầu cuộn dây role trung gian, lực điện hút mạch từ kín lại, hệ thống tiếp điểm chuyển đổi trạng thái trì trạng thái này.Khi ngƣng cấp nguồn, mạch từ hở, hệ thống tiếp điểm trở trạng thái ban đầu Điểm khác biệt role contactor đƣợc tóm lƣợc nhƣ sau: • Trong role có loại tiếp điểm có khả tải dòng điện nhỏ, sử dụng cho mạch điều khiển (tiếp điểm phụ) • Trong role có tiếp điểm thƣờng đóng thƣờng hở, nhiên tiếp điểm khơng có buồng dập hồ quang (khác với hệ thống tiếp điểm contactor hay CB) 3.8 Role thời gian 3.8.1 Khái quát cơng dụng Role thời gian role có chức tạo thời gian trì cần thiết truyền tín hiệu từ thiết bị sang thiết bị khác Có nhiều nguyên tắc tạo trễ role thời gian: • Tạo trễ khí (cơ cấu đồng hồ quay tính htoi72 gian) • Tạo trễ điện từ (sử dụng dòng điện cảm ứng tạo thời gian trễ) • Tạo trễ cấu thủy lực (sử dụng piston thủy lực tạo áp suất phản kháng tác động) • Tạo trễ mạch điện tử SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 48 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới Role thời gian gồm: mạch từ nam châm điện, định thời gian làm linh kiện điện tử, hệ thống tiếp điểm chịu dòng điện nhỏ (5A), vỏ bảo vệ chân tiếp diểm Tùy theo yêu cầu sử dụng lắp ráp hệ thống mạch điều khiển truyền động, ta có hai loại rờ-le thời gian: ON DELAY, OFF DELAY + ON DELAY: Khi cấp nguồn vào cuộn dây role thời gian ON DELAY, tiếp điểm tác động khơng tính thời gian chuyển đổi trạng thái tức thời (thƣờng đóng hở ra, thƣờng hở đóng lại), tiếp điểm tác động có tính thời gian khơng đổi.Sau khoảng thời gian định trƣớc, tiếp điểm tác động có tính thời gian chuyển trạng thái trì trạng thái Khi ngƣng cấp nguồn vào cuộn dây, tất tiếp điểm tức thời trở trạng thái ban đầu Kí hiệu tiếp điểm có tính thời gian Tiếp điểm thƣờng mở, đóng chậm, mở nhanh Tiếp điểm thƣờng đóng, mở chậm, đóng nhanh Hình 3.8 Sơ đồ chân + OFF DELAY: Khi cấp nguồn vào cuộn dây role thời gian OFF DELAY, tiếp điểm tác động tức thời trì trạng thái Khi ngƣng cấp nguồn vào cuộn dây, tất tiếp điểm tác động khơng tính thời gian trở trạng thái ban đầu Tiếp sau khoảng thời gian định trƣớc, tiếp điểm tác động có tính thời gian chuyển trạng thái ban đầu Tiếp điểm thƣờng mở, đóng nhanh, mở chậm Tiếp điểm thƣờng đóng, mở nhanh, đóng chậm SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 49 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới 3.9 Contactor 3.9.1 Khái quát công dụng Contactor khí cụ điện dùng để đóng ngắt tiếp điểm, tạo liên lạc mạch điện nút nhấn.Nhƣ sử dụng contactor ta điều khiển mạch điện từ xa có phụ tải với điện áp đến 500V dòng 600A (vị trí điều khiển trạng thái hoạt động contactor xa vị trí tiếp điểm đóng ngắt mạch điện) Kí hiệu 3.9.2 Phân loại • Phân loại theo nguyên lý truyền động: kiểu điện tử, kiểu khí nén, kiểu thủy lực • Phân loại theo dòng điện qua tiếp điểm chính: chiều, xoay chiều • Phân loại theo điện áp cấp cho cuộn hút:một chiều, xoay chiều • Phân loại theo số lƣợng tiếp điểm chính, tiếp điểm phụ: 1,2,3,4… 3.9.3 Cấu tạo Contactor đƣợc cấu tạo gồm thành phần: Cơ cấu điện từ (nam châm điện), hệ thống dập hồ quang, hệ thống tiếp điểm (tiếp điểm phụ) a Nam châm điện: Nam châm điện gồm có thành phần: • Cuộn dây dùng tạo lực hút nam châm • Lõi sắt (hay mạch từ) nam châm gồm hai phần: phần cố định phần nắp di động Lõi thép nâm châm có dạng EE, EI hay CI • Lò xo phản lực có tác dụng đẩy phần nắp di động trở vị trí ban đầu ngừng cung cấp điện vào cuộn dây b Hệ thống dập hồ quang điện: SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 50 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới Khi contactor chuyển mạch, hồ quang điện điện xuất làm tiếp điểm bị cháy, mòn dần Vì cần có hệ thống dập hồ quang gồm nhiều vách ngăn làm kim loại đặt cạnh hai bên tiếp điểm tiếp xúc nhau, tiếp điểm contactor c Hệ thống tiếp điểm contactor: Hệ thống tiếp điểm liên hệ với phần lõi từ di động qua phận liên động Tùy theo khả tải dẫn qua tiếp điểm, ta chia tiếp điểm contactor thành hai loại: Tiếp điểm chính: Có khả cho dòng điện lớn qua (từ 10A đến vài nghìn A) Tiếp điểm tiếp điểm thƣờng hở đóng lại cấp nguồn vào mạch từ contactor làm mạch từ contactor hút lại Tiếp điểm phụ: Có khả cho dòng điện di qua tiếp điểm nhỏ 5A Tiếp điểm phụ có trạng thái: thƣờng đóng thƣờng hở Nhƣ hệ thống tiếp điểm thƣờng đƣợc lắp mạch điện động lực, tiếp điểm phụ lắp hệ thống mạch điều khiển 3.9.4 Các thông số Điện áp định mức Uđm Điện áp định mức cuộn dây Ucdđm Dòng điện định mức Iđm Số cặp tiếp điểm phụ Tuổi thọ khí Điện áp cách điện Ucđ SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 51 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới CHƢƠNG IV: CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN 4.1 Các công việc liên quan đến làm tủ điện Bảng 4.1 Các công việc liên quan đến làm tủ điện STT TÊN CÔNG VIỆC Cắt, đột, chấn, mài đồng Bọc cách điện cắt mặt tiếp xúc cho đồng THỜI GIAN THỰC HIỆN Trong làm việc Trong làm việc VỊ TRÍ CỦA CƠNG VIỆC Xƣởng lắp ráp Xƣởng lắp ráp Khoan ta rô tủ điện Trong làm việc Xƣởng lắp ráp Gắn máng dây điều khiển Trong làm việc Xƣởng lắp ráp Bấm đầu cos Trong làm việc Xƣởng lắp ráp Cắt gối đệm đỡ Trong làm việc Xƣởng lắp ráp Cắt gắn ray nhôm Trong làm việc Xƣởng lắp ráp Lên thiết bị điện Trong làm việc Xƣởng lắp ráp SVTH: Cao Văn Nghĩa MỤC ĐÍCH CỦA CƠNG VIỆC GHI CHÚ Kết nối đồng với thiết bị Theo bảng thiết kế Bảo vệ cách điện pha an toàn cho ngƣời sử dụng Gắn đỡ đồng, tạo khung xƣơng chắn Theo bảng thiết kế Đi dây gọn gàng, đẹp Kết nối với cực thiết bị Giúp cách điện vỏ tủ Dùng để gắn thiết bị nhƣ CB, cầu chì, cơng tắc tơ, Lên thiết bị nhƣ CB cầu chì ACB, MCCB, tụ Theo bảng thiết kế Theo bảng thiết kế Trang 52 Báo Cáo Thực Tập Gắn sai, đai dây cáp SVTH: Cao Văn Nghĩa GVHD: Lê Thành Tới Trong làm việc Xƣởng lắp ráp điện, quận khác Dùng để rút loại cáp lớn chắn Trang 53 Báo Cáo Thực Tập GVHD: Lê Thành Tới TỰ NHẬN XÉT  Sau tuần thực tập chúng em rút đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tế, định hình đƣợc cơng việc sau Đồng thời qua em rút nhiều kinh nghiệm cách quan hệ ứng xử mơi trƣờng tập thể, tạo khơng khí làm việc hòa đồng, vui vẻ an tồn Và quý công ty cho chúng em biết thêm nhiều kiến thức chuyên sâu có hội thực hành, áp dụng kiến thức đƣợc học ghế nhà trƣờng vào thực tế, luôn cố gắng thực tốt cơng việc đƣợc giao, cố gắng tìm tòi học hỏi có trách nhiệm với cơng việc Tạo tác phong làm giờ, hăng hái tham gia cơng việc ngƣời hƣớng dẩn giao Nhiệt tình cơng việc, lắng nghe ý kiến góp ý ngƣời hƣớng dẩn Trong q trình thực tập khơng thể tránh khỏi sai sót, nhƣng học quý báu thân Nó hành trang để chúng em vững bƣớc đƣờng Chúng em xin kính chúc q CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN TUẤN HÒA PHÁT ngày phát triển, nơi tin cậy, uy tín lĩnh vực điện cơng nghiệp kính chúc tồn thể thành viên quý công ty dồi sức khỏe Chúc thầy Lê Thành Tới toàn thể giáo viên Trƣờng Đại học công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh sức khỏe đào tạo nhiều nhân tài cho đất nƣớc Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Cao Văn Nghĩa Trang 54
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIA CUC HOAN CHINH 1 báo cáo thực tập, NGHIA CUC HOAN CHINH 1 báo cáo thực tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn