Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt)

55 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:44

Chương này gồm có các nội dung chính như: Báo hiệu kênh chung, mô hình OSI, mô hình báo hiệu kênh chung, các khối chức năng, phần chuyển giao bản tin MTP, các loại đơn vị bản tin,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo. Báo Hiệu Kênh Chung (CCS7)  Mơ hình OSI:  Giảm phức tạp  Chuẩn hóa  Thúc đẩy phát triển  Dễ học dễ hiểu Mô hình OSI Mơ hình OSI Mơ hình OSI Mơ hình OSI Truyền liệu dạng bit Mơ hình OSI Kiểm tra, phát sửa lỗi,dữ liệu dạng frame Mơ hình OSI Định tuyến, xác định đường truyền tối ưu, liệu dạng packet Mơ hình OSI Đảm bảo truyền liệu hai hệ thống, liệu dạng segment Chức tin MTP mức • Mã lựa chọn đường báo hiệu (SLS) : Chia tải chùm kênh Chức tin MTP mức • Mã lựa chọn đường báo hiệu (SLS) : Chia tải chùm kênh Chức tin MTP mức  Xử lý tin báo hiệu : • SI : đối tượng nút đến • NI : thị mạng Chức tin MTP mức  Xử lý tin báo hiệu : • SI : Chức tin MTP mức  Xử lý tin báo hiệu : • NI : Chức tin MTP mức  Xử lý tin báo hiệu :  Định tuyến tin : xác định kênh báo hiệu sử dụng Dựa vào thông tin định tuyến trường SIF SIO  Phân biệt tin : xác định điểm báo hiệu đích tin Kiểm tra mã điểm báo hiệu đích DPC  Phân phối tin : chuyển tin đến nơi Chức tin MTP mức  Quản lý mạng báo hiệu :  Quản lý lưu lượng báo hiệu : trì luồng báo hiệu qua mạng cách liên tục  Quản lý kênh báo hiệu : trì khả hoạt động chùm kênh báo hiệu  Quản lý tuyến báo hiệu : phân phối thông tin tình trạng mạng báo hiệu, đóng mở tuyến báo hiệu Chức phần UP  Cấu trúc tin TUP :  Các thông tin báo hiệu từ phần người sử dụng điện thoại TUP truyền mạng báo hiệu dạng tin  Nội dung mang trường thông tin báo hiệu SIF tin báo hiệu MSU Chức phần UP Chức phần UP • H0 : nhóm tin làm chung nhiệm vụ • H1 : xác định chi tiết tin nhóm Một số tin TUP  Bản tin địa khởi đầu IAM : gửi đầu tiên, chứa thông tin yêu cầu thiết lập gọi Một số tin TUP  Bản tin khởi đầu có thơng tin phụ IAI : tin IAM, có thêm vài thơng tin phụ Một số tin TUP  Bản tin địa SAM : truyền số theo cách :  Chọn gói (End Block) : tất số truyền tin IAM hay IAI  Chồng chập (Overlap) : số để định tuyến gọi gửi tin IAM, số sau truyền tin SAM Một số tin TUP  Bản tin địa với tín hiệu địa SAO : gửi số cần thiết  Bản tin báo hiệu kết thúc nhận địa ACM  Bản tin báo hiệu trả lời, tính cước CAN  Bản tin yêu cầu giải phóng hướng CBK  Bản tin yêu cầu giải phóng hướng CLF  Bản tin giải phóng an tồn RLG ... chuyển tin người sử dụng qua mạng báo hiệu cách xuyên suốt ,đáng tin cậy, đảm bảo tốc độ xác Các khối chức Phần chuyển giao tin MTP chiếm mức thấp hệ thống báo hiệu số Phần chuyển giao tin MTP... giao tin MTP Phần chuyển giao tin MTP  Mạng báo hiệu (mức 3):  Định tuyến cho tin quản lý mạng  Chức : + Xử lý tin báo hiệu + Quản lý mạng báo hiệu Phần chuyển giao tin MTP Các loại đơn vị... Bản tin báo hiệu MSU (Massage Signal Unit)  Bản tin trạng thái liên kết LSSU (Link Status Signal Unit)  Bản tin lấp đầy FISU (Fill-In Signal Unit) Các loại đơn vị tin  Bản tin báo hiệu MSU
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt), Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn