Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt)

15 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:16

Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Báo hiệu đường dây, phương pháp báo hiệu đường dây, phương pháp tương tự (analog), phương pháp số (digital). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ  Được phát triển năm 1960  Hiện dùng Mỹ La Tinh, châu Á, số nước châu Âu  Có nhiều chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế gọi CCITT-R2 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ Báo hiệu đường dây (Line Signalling) Báo hiệu số Báo hiệu ghi (Register Signalling) Báo hiệu đường dây  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu báo chiếm : gửi lúc bắt đầu nhằm thiết lập từ trạng thái rỗi  trạng thái bị chiếm  Tín hiệu xóa thuận (giải phóng hướng đi):gửi để kết thúc gọi Báo hiệu đường dây  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu trả lời : gửi thuê bao bị gọi nhấc máy  Tín hiệu xóa ngược :gửi th bao bị gọi đặt máy  Tín hiệu canh phòng – xóa : sau nhận tín hiệu xóa thuận để xác nhận sẵn sàng phục vụ gọi  Tín hiệu khóa : báo trạng thái bận Phương pháp báo hiệu đường dây  phương pháp :  Phương pháp analog : dùng cho hệ thống truyền dẫn tương tự  Phương pháp digital : dùng cho hệ thống truyền dẫn số Phương pháp tương tự (analog)  Đặc điểm : có âm hiệu (tone) rỗi khơng có tone bận liên tục hướng, dùng tần số 3825Hz Phương pháp số (digital)  Đặc điểm :  Sử dụng kỹ thuật điều chế xung mã PCM 30/32  Sử dụng kênh thoại (TS16) để báo hiệu PCM30/32 PCM30/32 Frame PCM30/32 Frame 10 PCM30/32 Frame Thiết lập/đồng khung Tín hiệu đường dây 11 PCM30/32 Frame syn Frame syn syn 12 PCM30/32 Frame 13 PCM30/32 Frame Trong đó: 0000:Đồng chỉnh đa khung e : bit cảnh báo e = : khơng có cảnh báo e = : có cảnh báo 14 PCM30/32 Frame 15 ...HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ Báo hiệu đường dây (Line Signalling) Báo hiệu số Báo hiệu ghi (Register Signalling) Báo hiệu đường dây  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu báo chiếm : gửi lúc... tần số 3 825 Hz Phương pháp số (digital)  Đặc điểm :  Sử dụng kỹ thuật điều chế xung mã PCM 30/ 32  Sử dụng kênh thoại (TS16) để báo hiệu PCM30/ 32 PCM30/ 32 Frame PCM30/ 32 Frame 10 PCM30/ 32 Frame... khung Tín hiệu đường dây 11 PCM30/ 32 Frame syn Frame syn syn 12 PCM30/ 32 Frame 13 PCM30/ 32 Frame Trong đó: 0000:Đồng chỉnh đa khung e : bit cảnh báo e = : khơng có cảnh báo e = : có cảnh báo 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt), Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt)

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn