Bài giảng Thông tin di động: Phần 4 – ThS. Hà Duy Hưng

137 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:05

Bài giảng Thông tin di động: Phần 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống BTS của Alcatel, các thành phần trong hệ thống BSS của Alcatel, cấu hình của trạm BTS, cấu trúc của REK,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 10 Hệ thống BTS Alcatel •  Các thành phần trong hệ thống BSS của Alcatel •  The BSC provides: + Resource management + Database management + Radio measurement processing + Channel management + Operation and Maintenance functions within the BSS + Communication with the OMC­R + Switching between the Air Interface and fixed Network  •   The Transcoder provides:  +  Speech compression / expansion (16Kbps  64Kbps) +   Data Rate adaptation +   O&M control of the transmission function SM SM 16Kbps BS C 64Kbps 4 x 16Kbps T C MS C A­te r A­te r Mux A •   The Base Transceiver Station: +  Provides radio transmission, control and baseband functions for a cell +  Supports the Air interface with the Mobiles • BTS Situation Sectorised Configuration BTS BTS Multipoint Configuration (Multidrop) BTS BTS Um Satellite Abis Chain Configuration BTS BTS BTS BSC BTS Abis Abis BTS Antennas BTS Terminal BTS Abis Star Configuration BTS External alarms I/O Clock I/O Abis Cell split (2 BTS) •  Alcatel 9100 BTS functional organisation: SUM Abis CLOCK T R A N S TRE OMU AN Abis BTS - BSC Interface SUM Station Unit Module TRANS Transmission Clock Clocks OMU Operation and Maintenance Unit TRE Transceiver equipment AN Antenna Network BTS-TE BTS TERMINAL ALSO CALLED LMT (LOCAL MAINTENANCE TERMINAL) BTS-TE •  Indoor BTS MBI3/MBI5 Top fan 19" (# 48 cm) internal Top fan Connection area MBI (3 subracks) TRXs capacity Connection area 120 mm Subrack 6U Fan stage Air inlet 1U 1U Subrack 6U Dummy panel 1U Subrack 6U Fan stage Air inlet 1U 1U Subrack 6U Dummy panel 1U Subrack 6U 1U 120 mm Subrack 6U Fan stage Air inlet 1U 1U Subrack 6U Dummy panel 1U Subrack 6U Fan stage Air inlet Stand 50 mm 1U 1U 1U 50 mm MBI (5 subracks) 12 TRXs capacity Fan stage Air inlet Stand 1U 1U 50 mm •  Configuration MBO/MBI Sectors Min TRX per sect Standard Low-loss High power Indoor AC Max per sect TRX Indoor Outdoor MBI3 MBI5 MBO1 MBO2 Notes Frequency band (note 1) 1 8* 4* 8* 4* 4 12 12 850/900/1800/1900 3 (5 for MBO2) 3 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 1 2 4 4 1800 1800 1800 1 6* (note 2) 1 4* 2 * GSM 1900: * GSM 1900: * if integrated battery: * if integrated battery: * if GSM 1900: 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 • Interconnection with other manufacturers MFS: Multi­BSS Fast Packet Server Alcatel BSSs BTS BS C BTS BTS BS C Othe r MFS  (MS Cs ) BTS BTS BS C T C MSC MFS S GS N T C Other manufacturers Public Switched Network A IP GPRS Backbone GGS N Internet or PDN MSC Public Switched Network A • New System Element for GPRS – MFS Multi BSS Fast packet Server • GPRS Packet Control Unit functions (GSM 03.60 standard) • Radio Resource Management for GPRS for several BSSs • Management of the interface with the GPRS core network – SGSN Serving GPRS Support Node   • • • • Mobile packet routing Security and access control Interface to the Home Location Register (HLR) VLR for GPRS (MS location) – GGSN Gateway GPRS Support Node • part of the GPRS core network • IP router, linked to one or several data networks • Interworking with external packet­switched networks • MFS within BSS BTS CCU A CCU MFS BS C BTS TC Gb PCU CCU CCU A-ter Gb GS L Abis S GS N PCU BS C A-ter Um MS C Gb A-ter TC CCU=Channel Codec Unit PCU= Packet Control Unit = GPRS Signalling Link (GSL) 10 A MS C •   Cấu trúc bộ điều khiển của ANX 123 •  Mặt trước của  ANX 124 •  Chỉ thị LED của ANX 125 126 •  Chỉ thị Alarm của ANX 127 •  Vị trí của ANY (ANYD, ANYG, ANYL, ANYP) 128 •  Cấu trúc  của ANY 129 •  Mặt trước  của ANY 130 •  Cấu trúc cơ bản của ANC 131 •  Cấu trúc  chi tiết của  ANC Chức năng: + Là trung gian kết nối tín  hiệu RF giữa các TRE và  Anten: + Kết hợp được đến 4 tín  hiệu phát đưa lên 2 Anten + Khuếch đại tín hiệu thu  và chia ra đến 8 ngõ tín  hiệu + Cho phép thực hiện thu  phát trên cùng một Anten + Lọc tín hiệu thu – phát + Giám sát sóng dội  132 •  Mặt trước của  ANC version 1 133 •  Mặt trước của  ANC version 2 134 •  Mặt trước của  ANC version 3 135 •  Chỉ thị LED của ANC 136 137 ... Notes Frequency band (note 1) 1 8* 4* 8* 4* 4 12 12 850/900/1800/1900 3 (5 for MBO2) 3 850/900/1800/1900 850/900/1800/1900 1 2 4 4 1800 1800 1800 1 6* (note 2) 1 4* 2 * GSM 1900: * GSM 1900: * if...  +  Speech compression / expansion (16Kbps  64Kbps) +   Data Rate adaptation +   O&M control of the transmission function SM SM 16Kbps BS C 64Kbps 4 x 16Kbps T C MS C A­te r A­te r Mux A •   The Base Transceiver Station: +  Provides radio transmission, control and baseband functions for a cell... Management of the interface with the GPRS core network – SGSN Serving GPRS Support Node   • • • • Mobile packet routing Security and access control Interface to the Home Location Register (HLR) VLR for GPRS (MS location) – GGSN Gateway GPRS Support Node
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thông tin di động: Phần 4 – ThS. Hà Duy Hưng, Bài giảng Thông tin di động: Phần 4 – ThS. Hà Duy Hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn