Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 1): Electronics in the home

19 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:05

Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1: Electronics in the home. The main contents of this chapter include all of the following: Reading for a purpose, understanding diagrams, describing block diagrams and circuits. UNIT ELECTRONICS IN THE HOME NOTE • The difference between home and house • Electronics /ilek'trɔniks/ (n): điện tử CONTENTS • • • • Reading for a purpose Understanding diagrams Describing block diagrams and circuits Describing diagrams TASK • Make a list of things in your house which use electronics • Compare your list with that of another group TASK • Make a list of things in your house which use electronics – – – – – – – – washing-machine /'wɔʃiɳmə,ʃi:n/ microwave oven /'maikrəweiv/ /'ʌvn/ electric cooker /i'lektrik/ /'kukə/ television /'teli,viʤn/ record player /ri'kɔ:d//'pleiə/ tape recorder /teip/ /ri'kɔ:də/ fridge /fridʤ/ refrigerator /ri'fridʤəreitə/ TASK • Find out the meaning of these abbreviations – IC – CD – hi-fi • You can use Appendix on page 188 to help you TASK • Find out the meaning of these abbreviations – IC = integrated circuit /´inti¸greitid/ /'sɜ:kɪt/ – CD = compact disc /'kɔmpækt/ /disk/ – hi-fi /'hai'fai/ = high-fidelity /'haifi'deliti/ • You can use Appendix on page 188 to help you CONTENTS • • • • Reading for a purpose Understanding diagrams Describing block diagrams and circuits Describing diagrams Reading for a purpose • In your study and work, it is important to have a clear purpose when you read • At the start of most units in this book, you will find tasks to give you that purpose NOTE • purpose /'pə:pəs/ TASK • Read quickly through the text on the next page • Tick any items mentioned in the list you made in Task NOTE • item /'aitem/ (n): mục, • mention /'menʃn/ (v) (n) : đề cập, nói đến TASK • • • • • invention /in'venʃn/ vacuum tube /'vækjuəm//tju:b/ device /di'vais/ century /'sentʃuri/ radio /´reidiou/ TASK • • • • • transistor /træn'sistə/ variety /və'raiəti/ portable /'pɔ:təbl/ common /'kɔmən/ unit /'ju:nit/ TASK • • • • • • • • microelectronics /maikrouilek´trɔniks/ silicon /'silikən/ chip /tʃip/ lead - led - led increase /'inkri:s/ introduction /,intrə'dʌkʃn/ allow /ə'lau/ process /'prouses/ TASK • • • • • • control /kən'troul/ household/´haushould/ automatic /ɔ:tə'mætik/ dishwasher /'diʃ,wɔʃə/ central /'sentrəl/ entertainment /entə'teinmənt/ • system /'sistəm/ • sewing machine /'souiɳmə,ʃi:n/ • telephone /´telefoun/ • dial /'daiəl/ • answerphone /'ɑ:nsə/ /foun/ • facility /fə'siliti/ • video /'vidiou/ TASK • future /'fju:tʃə/ • robot /'roubɔt/ • multimedia /mʌltiˈmidiə/ TASK TASK ... • Find out the meaning of these abbreviations – IC – CD – hi-fi • You can use Appendix on page 18 8 to help you TASK • Find out the meaning of these abbreviations – IC = integrated circuit /´inti¸greitid/... of things in your house which use electronics • Compare your list with that of another group TASK • Make a list of things in your house which use electronics – – – – – – – – washing-machine /'wɔʃiɳmə,ʃi:n/... common /'kɔmən/ unit /'ju:nit/ TASK • • • • • • • • microelectronics /maikrouilek´trɔniks/ silicon /'silikən/ chip /tʃip/ lead - led - led increase /'inkri:s/ introduction /,intrə'dʌkʃn/ allow
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 1): Electronics in the home, Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông - Unit 1 (part 1): Electronics in the home

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn