Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

35 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:02

Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về truyền số, thông tin nối tiếp không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC BÀI GIẢNG CHƯƠNG GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU Môn Học TRUYỀN SỐ LIỆU NỘI DUNG 3.1 Các khái niệm truyền số liệu 3.2 Thông tin nối tiếp không đồng 3.3 Thông tin nối tiếp đồng 3.4 Mạch điều khiển truyền số liệu NỘI DUNG 3.1 Các khái niệm truyền số liệu 3.2 Thông tin nối tiếp không đồng 3.3 Thông tin nối tiếp đồng 3.4 Mạch điều khiển truyền số liệu CÁC CHẾ ĐỘ THƠNG TIN (COMMUNICATION MODES)  Đơn cơng (one way hay simplex)  Bán song công (either way hay half-duplex)  Song công (both way hay full-duplex) CÁC CHẾ ĐỘ THƠNG TIN (COMMUNICATION MODES)  Đơn cơng (one way hay simplex): liệu truyền theo hướng (radio, TV) CÁC CHẾ ĐỘ THÔNG TIN (COMMUNICATION MODES)  Bán song công (either way hay half-duplex): thông tin truyền theo chiều không đồng thời, thời điểm thơng tin truyền theo hướng (Bộ đàm) CÁC CHẾ ĐỘ THÔNG TIN (COMMUNICATION MODES)  Song công (both way hay full-duplex): thông tin truyền theo chiều thời điểm tuyến liệu (telephone) TRUYỀN BẤT ĐỒNG BỘ (Asynchronous Transmission)  Là cách thức truyền mà ký tự truyền thời điểm khác mà khoảng thời gian nối tiếp ký tự không cần thiết phải giá trị cố định  Máy phát máy thu độc lập việc sử dụng đồng hồ  Đồng hồ phát xung clock cho việc dịch bit liệu  Để nhận liệu máy thu phải đồng theo ký tự  Sử dụng để truyền ký tự bàn phím máy tính, hay truyền khối ký tự máy tính  Ứng dụng truyền tốc độ trung bình thấp TRUYỀN ĐỒNG BỘ (Synchronous Transmission)  Là cách thức truyền khoảng thời gian cho bit  Khoảng thời gian từ bit cuối ký tự đến bit đầu ký tự bội số tổng thời gian cần thiết truyền hoàn chỉnh ký tự  Máy phát máy thu sử dụng đồng hồ chung  Khối liệu hoàn chỉnh truyền thành luồng bit liên tục khơng có trễ phần tử bit (ký tự)  Ứng dụng truyền tốc độ cao KIỂM SOÁT LỖI (Error Control)  Trong trình truyền luồng bit DTE thường xảy sai lạc thông tin  Ví dụ  Truyền …………….1 1 0…………  Nhận …………….1 0…………  Cần có phương tiện phát lỗi sửa lỗi MÃ TRUYỀN (Transmission Code)  Mã ASCII • American Standards Committee for Information Interchange • Mã bit để biểu diễn cho 27 = 128 ký tự – Thông thường bit thứ thêm vào bit kiểm tra MÃ TRUYỀN (Transmission Code) Binary Dec Hex Abbr Description Binary Dec Hex Abbr Description 000 0000 0 NUL Null character 001 0001 17 11 DC1 Device Control (oft XON) 000 0001 1 SOH Start of Header 001 0010 18 12 DC2 Device Control 000 0010 2 STX Start of Text 001 0011 19 13 DC3 Device Control (oft XOFF) 000 0011 3 ETX End of Text 001 0100 20 14 DC4 Device Control 000 0100 4 EOT End of Transmission 001 0101 21 15 NAK Negative Acknowledgement 000 0101 5 ENQ Enquiry 001 0110 22 16 SYN Synchronous Idle 000 0110 6 ACK Acknowledgment 001 0111 23 17 ETB End of Trans Block 000 0111 7 BEL Bell 001 1000 24 18 CAN Cancel 000 1000 8 BS Backspace[d][i] 001 1001 25 19 EM End of Medium 000 1001 9 HT Horizontal Tab 001 1010 26 1A SUB Substitute 000 1010 10 0A LF Line feed 001 1011 27 1B ESC Escape[g] 000 1011 11 0B VT Vertical Tab 001 1100 28 1C FS File Separator 000 1100 12 0C FF Form feed 001 1101 29 1D GS Group Separator 000 1101 13 0D CR Carriage return[h] 001 1110 30 1E RS Record Separator 000 1110 14 0E SO Shift Out 001 1111 31 1F US Unit Separator 000 1111 15 0F SI Shift In 111 1111 127 7F DEL Delete[e][i] 001 0000 16 10 DLE Data Link Escape MÃ TRUYỀN (Transmission Code) Binary Dec Hex Glyph Binary Dec Hex Glyph 010 0000 32 20 SP 011 0000 48 30 010 0001 33 21 ! 011 0001 49 31 010 0010 34 22 " 011 0010 50 32 010 0011 35 23 # 011 0011 51 33 010 0100 36 24 $ 011 0100 52 34 010 0101 37 25 % 011 0101 53 35 010 0110 38 26 & 011 0110 54 36 010 0111 39 27 ' 011 0111 55 37 010 1000 40 28 ( 011 1000 56 38 010 1001 41 29 ) 011 1001 57 39 010 1010 42 2A * 011 1010 58 3A : 010 1011 43 2B + 011 1011 59 3B ; 010 1100 44 2C , 011 1100 60 3C < 010 1101 45 2D - 011 1101 61 3D = 010 1110 46 2E 011 1110 62 3E > 010 1111 47 2F / 011 1111 63 3F ? MÃ TRUYỀN (Transmission Code) Dec Hex Glyph Dec Hex Glyph Dec Hex Glyph Dec Hex Glyph 64 40 @ 80 50 P 96 60 ` 112 70 p 65 41 A 81 51 Q 97 61 a 113 71 q 66 42 B 82 52 R 98 62 b 114 72 r 67 43 C 83 53 S 99 63 c 115 73 s 68 44 D 84 54 T 100 64 d 116 74 t 69 45 E 85 55 U 101 65 e 117 75 u 70 46 F 86 56 V 102 66 f 118 76 v 71 47 G 87 57 W 103 67 g 119 77 w 72 48 H 88 58 X 104 68 h 120 78 x 73 49 I 89 59 Y 105 69 i 121 79 y 74 4A J 90 5A Z 106 6A j 122 7A z 75 4B K 91 5B [ 107 6B k 123 7B { 76 4C L 92 5C \ 108 6C l 124 7C | 77 4D M 93 5D ] 109 6D m 125 7D } 78 4E N 94 5E ^ 110 6E n 126 7E ~ 79 4F O 95 5F _ 111 6F o CÁP ĐƠN VỊ DỮ LIỆU (Data Unit)  Đơn vị byte, byte gồm bits     1Kb = 210 bytes = 1024 bytes 1Mb = 210 Kb = 1024 Kb 1Gb = 210 mb = 1024 Mb 1Tb = 210 Gb = 1024 Gb  Nhóm ký tự lại thành khối gọi đóng gói liệu Một khối liệu gọi packet hay frame GIAO THỨC (Protocol)  Là tập hợp quy định liên quan đến yếu tố kỹ thuật truyền số liệu, cụ thể hoá cơng tác cần thiết quy trình thực HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI  Điểm nối điểm (point to point): đầu cuối số liệu làm việc với đầu cuối khác thời điểm  Đa điểm (multi point): đầu cuối số liệu thông tin với đầu cuối khác cách đồng thời ĐƯỜNG KẾT NỐI VÀ LIÊN KẾT  Đường kết nối: đường kết nối thực tế xuyên qua môi trường truyền  Liên kết: kết nối đầu cuối dựa đường nối tồn khoảng thời gian định NỘI DUNG 3.1 Các khái niệm truyền số liệu 3.2 Thông tin nối tiếp không đồng 3.3 Thông tin nối tiếp đồng 3.4 Mạch điều khiển truyền số liệu THÔNG TIN NỐI TIẾP KHÔNG ĐỒNG BỘ  Số liệu truyền DTE dạng chuỗi liên tiếp bit gồm nhiều phần tử bit gọi byte hay ký tự dùng chế độ truyền đồng bất đồng  Trong DTE phần tử lưu trữ xử lý dạng song song THÔNG TIN NỐI TIẾP KHÔNG ĐỒNG BỘ  Các mạch điều khiển DTE hình thành nên giao tiếp thiết bị liên kết liệu nối tiếp phải thực thi chức năng:     Chuyển từ song song → nối tiếp Chuyển từ nối tiếp → song song Tại máy thu phải đạt đồng bit, byte, frame Cơ cấu phát sinh ký số kiểm tra để phát lỗi  PISO (Parallel Input Serial Output)  SIPO (Serial Input Parallel Ouput) NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ BIT • Bộ thu lấy mẫu trung tâm bit • Mất đồng bit, liệu truyền nhận sai lệch NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ BIT Parallel In Serial Out Nhịp thu gấp N lần nhịp phát ĐỒNG BỘ BIT – XUNG THU GẤP LẦN XUNG PHÁT ĐỒNG BỘ BIT – XUNG THU GẤP 16 LẦN XUNG PHÁT ...NỘI DUNG 3. 1 Các khái niệm truyền số liệu 3. 2 Thông tin nối tiếp không đồng 3. 3 Thông tin nối tiếp đồng 3. 4 Mạch điều khiển truyền số liệu NỘI DUNG 3. 1 Các khái niệm truyền số liệu 3. 2 Thông... 23 # 011 0011 51 33 010 0100 36 24 $ 011 0100 52 34 010 0101 37 25 % 011 0101 53 35 010 0110 38 26 & 011 0110 54 36 010 0111 39 27 ' 011 0111 55 37 010 1000 40 28 ( 011 1000 56 38 010 1001 41 29... NỘI DUNG 3. 1 Các khái niệm truyền số liệu 3. 2 Thông tin nối tiếp không đồng 3. 3 Thông tin nối tiếp đồng 3. 4 Mạch điều khiển truyền số liệu THÔNG TIN NỐI TIẾP KHÔNG ĐỒNG BỘ  Số liệu truyền DTE
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn