Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4.3 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

15 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:49

Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 4: Xử lý số liệu truyền” phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về nén số liệu, mật mã hoá số liệu. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dung làm tài liệu học tập, nghiên cứu. NỘI DUNG 4.1 Mã hoá số liệu mức vật lý 4.2 Phát lỗi sữa sai 4.3 Nén số liệu 4.4 Mật mã hoá số liệu Sửa lỗi Cách sửa lỗi thông thường yêu cầu truyền lại khối liệu bị lỗi Khơng thích hợp cho ứng dụng trao đổi liệu không dây – Xác suất lỗi cao, dẫn đến việc phải truyền lại nhiều – Thời gian trễ truyền lớn nhiều thời gian truyền khối liệu – Cơ chế truyền lại truyền lại khối liệu bị lỗi nhiều khối liệu khác Cần thiết sửa lỗi dựa vào liệu nhận Cyclic Redundant Check (CRC)  Các lỗi phát –Tất lỗi bit đơn –Tất lỗi kép P(x) có toán hạng – Một số lẻ lỗi P(x) chứa thừa số (x+1) – Bất kỳ lỗi chùm mà chiều dài chùm nhỏ chiều dài FCS (n=k) –Hầu hết lỗi chùm lớn CRC phương pháp thông dụng hiệu để phát lỗi Cyclic Redundant Check (CRC) Ví dụ Vậy F = 01110 Dữ liệu truyền T= 101110100001110 Ví dụ Thực phép chia Ví dụ Dữ liệu cần truyền 1010001101 (k = 10) → Đa thức biểu diễn X9 + X7 + X3 + X2 + Cho đa thức sinh: P(x) = X5 + X4 + X2 + (n – k + = hay n – k = hay n = 15) Dữ liệu D dịch trái bit Xn-k D(x) = X5 D(x) = X14 + X12 + X8 + X7 + X5 Cyclic Redundant Check (CRC) Cách khác để xác định FCS dùng đa thức D = 110011 → D(x) = X5 + X4 + X + P = 11001 → P(x) = X4 + X3 + Cyclic Redundant Check (CRC)  Số chia P  Dài bit so với FCS mong muốn  Được chọn tùy thuộc vào loại lỗi mong muốn phát  Yêu cầu tối thiểu: msb lsb phải  Biểu diễn lỗi  Lỗi = nghịch đảo bit (i.e xor bit với 1)  T: frame truyền  Tr: frame nhận  E: error pattern với vị trí lỗi xảy  Nếu có lỗi xảy (E ≠0) thu khơng phát lỗi Tr chia hết cho P, nghĩa E chia hết cho P khó có khả xảy Ví dụ Vậy suy F = 01110 Từ suy T = 101000110101110 Ví dụ Cho khối liệu D = 1010001101 (10 bit) Số chia xác định trước P = 110101 (6 bit) Tìm FCS = ? , T = ? Giải: Ta có k = 10 n–k+1=6 Suy n = 6-1+10 = 15 Lấy 2n-k D chia cho P 2n-kD = 25 D = 101000110100000 Lấy kết chia cho P ta thương 1101010110 dư 01110 Cyclic Redundant Check (CRC) Xác định Nếu lấy F = R Chia T cho P ta có Suy Mà phép cộng modulo số với Vậy Cyclic Redundant Check (CRC) Xác định T = frame có n bit cần truyền D = khối liệu k bit (message) (k bit đầu T F = (n-k) bit FSC (n-k) bit cuối T P = số chia xác định trước gồm n-k +1 bit Giả sử Cyclic Redundant Check (CRC) Số học modulo Cộng hai số nhị phân (không nhớ) Exclusive OR (XOR) Cyclic Redundant Check (CRC) Nguyên lý k bit message Bên phát tạo chuỗi (n-k) bit FCS (Frame Check Sequence) cho frame gửi gồm n bit chia hết cho số xác định trước Bên thu chia frame nhận cho số khơng có phần dư có khả khơng có lỗi ... modulo số với Vậy Cyclic Redundant Check (CRC) Xác định T = frame có n bit cần truyền D = khối liệu k bit (message) (k bit đầu T F = (n-k) bit FSC (n-k) bit cuối T P = số chia xác định trước gồm n-k... yêu cầu truyền lại khối liệu bị lỗi Khơng thích hợp cho ứng dụng trao đổi liệu không dây – Xác suất lỗi cao, dẫn đến việc phải truyền lại nhiều – Thời gian trễ truyền lớn nhiều thời gian truyền. .. liệu D = 1010001101 (10 bit) Số chia xác định trước P = 110101 (6 bit) Tìm FCS = ? , T = ? Giải: Ta có k = 10 n–k+1=6 Suy n = 6-1 +10 = 15 Lấy 2n-k D chia cho P 2n-kD = 25 D = 101000110100000
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4.3 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4.3 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn