Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet băng thông rộng (FTTH) tại thành phố Hồ Chí Minh

13 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:36

ới mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng (FTTH) trên địa bàn TP. HCM. Trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, mô hình lý thuyết của nghiên cứu dựa trên thang đo Servqual của Parasuraman, Berry và Zeithaml (1988) và thang đo giá cả của Mayhew và Winer (1992) với các thành phần là phương tiện hữu hình, độ tin cậy, độ phản hồi, độ bảo đảm và sự cảm thông, cùng với thành phần giá cả. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG (FTTH) TẠI TP.HCM Tơn Thất Viên* TĨM TẮT Với mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu hài lòng khách hàng, nghiên cứu tiến hành khảo sát đánh giá hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng (FTTH) địa bàn TP HCM Trên sở lý thuyết chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng, mơ hình lý thuyết nghiên cứu dựa thang đo Servqual Parasuraman, Berry Zeithaml (1988) thang đo giá Mayhew Winer (1992) với thành phần phương tiện hữu hình, độ tin cậy, độ phản hồi, độ bảo đảm cảm thông, với thành phần giá Thang đo nhân tố hài lòng xây dựng với thang đo Likert mức độ Dữ liệu thu thập phân tích với phần mềm SPSS 22.0 Độ tin cậy thang đo kiểm định hệ số Cronbach’s alpha phân tích nhân tố EFA Từ kết phân tích được, nghiên cứu có kiến nghị nhằm cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ FTTH nhà cung cấp góp phần làm tăng hài lòng khách hàng Từ khóa: dịch vụ Internet, FTTH, phần mềm SPSS 22.0, Servqual Parasuraman, Berry Zeithaml (1988) Mayhew Winer (1992) ANALYZING FACTORS EFFECTING SATISFACTION OF CUSTOMERS ABOUT BROADBAND INTERNET IN HO CHI MINH CITY ABSTRACT With purpose about researching customer satisfaction, study proceeded to examine and analyze customer satisfaction to Broadband internet (FTTH) in Ho Chi Minh city Based on theory of service quality and customer satisfaction, theoretical model of study based on Servqual scale of Parasuraman, Berry, and Zeithemal (1988) and Price scale of Mayhew and Winer (1992) that constituents are tangible equipment, reliable, responses, assurance, sympathy, and price elements Scale of factors about customer satisfaction are built on Likert with levels Data collected is analyzed with SPSS 22.0 software Scale reliable is veriied by Cronbach’s alpha coeficient and EFA factor analyzing From analyzed results, study provides critical feedback in order to improve and enhance broadband internet provider’s service quality that strengthen customer satisfaction Keyword: internet service, FTTH, SPSS 22.0, software, Parasuraman’s Servqual, Berry and Zeithaml (1988), Mayhew and Winer (1992) * TS GV Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương 42 Phân tích yếu tố GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu Trên thị trường viễn thông Việt Nam nay, có nhiều nhà cung cấp dịch vụ FTTH như: VNPT, FPT, Viettel…, dịch vụ mạng viễn thông băng thông rộng cáp quang nối đến tận nhà khách hàng để cung cấp dịch vụ tốc độ cao điện thoại, Internet tốc độ cao, IPTV, hội nghị truyền hình, video trực tuyến, giám sát từ xa qua camera….Trong xu hướng nay, cơng nghệ viễn thơng phát triển nhanh nhu cầu khách hàng đòi hỏi tiêu chí chất lượng dịch vụ ngày cao Muốn đạt mục tiêu thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, giữ chân khách hàng cũ cạnh tranh đối thủ ngành nhà cung cấp dịch vụ phải không ngừng nâng cấp sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật Từ dịch vụ FTTH đưa vào khai thác đến nay, việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ chưa thực cách nghiêm túc khoa học Việc đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ FTTH nhà cung cấp dịch vụ trở thành nghiên cứu thiếu Qua kết nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ xu hướng, thái độ, hành vi người tiêu dùng việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet Xuất phát từ lý đó, tác giả mơ cách thức ứng dụng lý thuyết hành vi để trả lời câu hỏi nghiên cứu: (i) Chất lượng dịch vụ khách hàng đánh nào? (ii) Điều khiến khách hàng hài lòng/khơng hài lòng với chất lượng dịch vụ? Và (iii) Lý khiến khách hàng trung thành/rời bỏ dịch vụ? Tác giả kỳ vọng tài liệu tham khảo hữu ích, gợi mở hướng tiếp cận cho nhiều cơng trình Đồng thời, giải pháp đề xuất có giá trị tham khảo việc định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ đơn vị nghiên cứu 1.2 Khung mơ hình nghiên cứu Tác giả kết hợp yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng từ nghiên cứu trước đây, cụ thể tác giả sử dụng nhân tố mô hình Parasuraman & ctg (1988) gồm: (1) Phương tiện hữu hình, (2) Sự phản hồi, (3) Sự cảm thơng, (4) Sự tin cậy, (5) Sự bảo đảm Bổ sung thêm yếu tố (6) Giá từ mơ hình nghiên cứu Mayhew & Winer (1992) Hình 1.1: Mơ hình tác giả nghiên cứu đề xuất 43 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Mô hình hồi quy tuyến tính Tác giả tiến hành phân tích hồi quy biến độc lập: X1: Phương tiện hữu hình, X2: Sự phản hồi, X3: Sự cảm thông, X4: Sự bảo đảm, X5: Sự tin cậy, X6: Giá biến phụ thuộc Y: Hài lòng dịch vụ FTTH Ta có phương trình hồi quy tuyến tính sau: Y = βo+ β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e Trong đó: Y: giá trị hài lòng dịch vụ FTTH; β1 X1: hệ số giá trị nhân tố Phương tiện hữu hình; β2 X2: hệ số giá trị nhân tố Sự phản hồi; β3 X3: hệ số giá trị nhân tố Sự cảm thông; β4 X4: hệ số giá trị nhân tố Sự bảo đảm; β5 X5: hệ số giá trị nhân tố Sự tin cậy; β6 X6: hệ số giá trị nhân tố Giá Có cách sử dụng nhân tố phân tích hồi quy, cách thứ sử dụng nhân số nhân tố chuẩn hóa cách thứ hai sử dụng nhân số tính phương pháp trung bình cộng Qua trình thực nghiên cứu này, tác giả nhận sử dụng nhân số nhân tố chuẩn hóa mặc kết hồi quy tốt dò tìm tượng đa cộng tuyến hệ số VIF ln nên khó giải thích Vì tác giả sử dụng nhân số trung bình cộng để phân tích hồi quy 2.1.1 Xem xét ma trận tương quan Từ kết bảng ma trận hệ số tương quan (phụ lục 1), tác giả thấy hệ số tương quan biến phụ thuộc “Sự hài lòng với dịch vụ FTTH” với biến độc lập “Sự phản hồi” lớn 0.586 nhỏ với biến độc lập “Giá cả” 0.445 Như vậy, tất nhân tố đủ điều kiện để đưa vào mơ hình hồi quy Tuy nhiên xem xét biến độc lập với ta thấy có tương quan rõ ràng, dấu hiệu tượng đa cộng tuyến mơ hình 2.1.2 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính Phương pháp thực hồi quy mà tác giả sử dụng phương pháp đưa vào (Enter), phương pháp mặc định chương trình Giá trị biến độc lập tính trung bình dựa biến quan sát thành phần biến độc lập Bảng 2.1 Bảng mơ hình hồi quy tuyến tính theo phương pháp đưa vào (Enter) Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Esimate Durbin-Watson 859a 737 731 260 1.803 a Predictors: (Constant), TB Giá cả, TB Tin cậy, TB Phương iện hữu hinh, TB Cảm thông, TB Phản hồi, TB Bảo đảm b Dependent Variable: Sự hài lòng với dịch vụ FTTH 44 Phân tích yếu tố Đánh giá phù hợp mơ hình: thơng qua số bảng 3.1, ta thấy mơ hình có R2 73.7% R2 hiệu chỉnh 73.1%, nghĩa mơ hình tuyến tính với biến độc lập xây dựng phù hợp với tập liệu 73.1% hay mơ hình giải thích 73.1% biến thiên biến phụ thuộc “Sự hài lòng với dịch vụ FTTH” 26.9% lại biến khác ngồi mơ hình mà đề tài không đề cập đến Theo ý nghĩa hệ số thống kê ta có: - Nếu R 0.05 tức phương sai nhóm có phân phơi chuẩn, kiểm định ANOVA sử dụng tốt Bảng 2.8b phân tích ANOVA cho Bảng 2.8b: Phân tích ANOVA – Học vấn Between Groups Within Groups Total ANOVA Sự hài lòng với dịch vụ FTTH Sum of Mean Squares df Square 266 133 64.889 257 252 65.154 259 F 526 Sig .592 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp kiểm định nhóm giả thuyết H7 Khác biệt hài lòng dịch vụ FTTH Giới ính Độ tuổi Thu nhập Trình độ học vấn Khơng Có Có Khơng Dưới triệu/ Dưới 20 tuổi tháng với với nhóm từ nhóm từ – 20 đến 35 10 triệu/ tuổi tháng Mô tả khác biệt Kiểm định giả thuyết Bác bỏ H7a Chấp nhận H7b Chấp nhận H6c 52 Bác bỏ H7d Phân tích yếu tố THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sau nghiên cứu, khảo sát ý kiến khách hàng sử dụng dịch vụ FTTH nay, nghiên cứu xin đề xuất số nhận xét sau: Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn kỹ nghề nghiệp cao để nâng cao hài lòng tin tưởng khách hàng tiếp xúc, giao dịch với công ty; Để hạn chế việc nghẽn mạch rớt mạng có nhiều thuê bao tăng trưởng, nhà cung cấp cần hoàn thiện nâng cao hạ tầng mạng mình; Chun mơn hóa hoạt động kinh doanh hỗ trợ khách hàng: Thời gian đăng ký, khảo sát lắp đặt dịch vụ nhanh chóng, hỗ trợ khách hàng 24/24; Hợp lý chi phí giá thành để giảm giá cước cho người sử dụng Song, trình thực hiện, nghiên cứu gặp số hạn chế sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu thực khách hàng sử dụng FTTH TP HCM Khả tổng qt hố mơ hình nghiên cứu cao nghiên cứu lặp lại nhiều địa phương khác Thứ hai, mẫu nghiên cứu chọn theo phương pháp thuận tiện với hình thức chọn mẫu phi xác suất, đảm bảo theo lý thuyết chọn mẫu khả tổng qt hố nghiên cứu khơng cao Thứ ba, nghiên cứu xem xét yếu tố phương tiện hữu hình, phản hồi, cảm thơng, bào đảm, tin cậy giá Ngoài yếu tố có nhiều yếu tố khác tác động đến hài lòng khách hàng dịch vụ FTTH mà nghiên cứu tác giả chưa đề cập đến yếu tố thương hiệu, hình ảnh cơng ty cung cấp dịch vụ… có tác động đến hài lòng Thứ tư, nghiên cứu khảo sát khách hàng sử dụng dịch vụ, chưa khảo sát đánh giá cảm nhận khách hàng tiềm Mặt khác, nghiên cứu chưa khảo sát nhóm khách hàng theo số tiền cước sử dụng, gói cước sử dụng Và, hàm ý hướng nghiên cứu Dựa hạn chế đề tài nghiên cứu này, tác giả đưa hàm ý hướng nghiên cứu sau: Thứ nhất, tiến hành nghiên cứu rộng rãi tỉnh thành khác toàn quốc Thứ hai, nghiên cứu lặp lại chọn mẫu lớn với phương pháp chọn xác suất kết mang tính khái quát Thứ ba, mở rộng phạm vi nghiên cứu thêm yếu tố khác ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ FTTH Thứ tư, đề tài chọn khảo sát đánh giá cảm nhận khách hàng tiềm nghiên cứu thêm phương pháp định tính thơng qua đạo Tập đoàn VNPT TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cục quản lý Chất lượng- Bộ Thông tin Truyền thông, 2006 Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn Ngành TCN: 68-227 [2] Phạm Trí Nhân (2015): “Nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ Internet băng thông rộng (FTTH) TP HCM”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường ĐH Tài chính-Marketing Nguồn internet [3] Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC), “Số liệu thuê bao internet Việt Nam” [Ngày truy cập: 10 tháng 4, 2015] [4] Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, (2005) Khái niệm chung quản lý chất lượng < http://www.tcvn.gov.vn> [Ngày truy cập: 10 tháng 4, 2015] 53 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật PHỤ LỤC Phụ lục 1: Ma trận tương quan Pearson Correlations TB TB Phương Phản tiện hữu hồi hình TB Cảm thơng TB Bảo đảm Sự hài TB TB Giá lòng với Tin cậy dịch vụ FTTH 351** 212** 223** 172** 201** 503** 000 001 000 005 001 000 260 260 260 260 260 260 260 Pearson Correlation 351** 295** 186** 309** 173** 586** Sig (2-tailed) 000 000 003 000 005 000 N 260 260 260 260 260 260 260 Pearson Correlation 212** 295** 296** 159** 239** 544** Sig (2-tailed) 001 000 000 010 000 000 N 260 260 260 260 260 260 260 Pearson Correlation 223** 186** 296** 147* 431** 490** Sig (2-tailed) 000 003 000 018 000 000 N 260 260 260 260 260 260 260 Pearson Correlation 172** 309** 159** 147* 121 507** Sig (2-tailed) 005 000 010 018 052 000 N Pearson Correlation TB Giá Sig (2-tailed) N Pearson Sự hài lòng Correlation với dịch vụ Sig (2-tailed) FTTH 260 260 260 260 260 260 260 201** 173** 239** 431** 121 445** 001 260 005 260 000 260 000 260 052 260 260 000 260 503** 586** 544** 490** 507** 445** 000 000 000 000 000 000 N 260 260 260 ** Correlation is signiicant at the 0.01 level (2-tailed) 260 260 260 Pearson TB Phương Correlation Sig (2-tailed) tiện hữu hình N TB Phản hồi TB Cảm thông TB Bảo đảm TB Tin cậy * Correlation is signiicant at the 0.05 level (2-tailed) 54 260 ... xét yếu tố phương tiện hữu hình, phản hồi, cảm thông, bào đảm, tin cậy giá Ngồi yếu tố có nhiều yếu tố khác tác động đến hài lòng khách hàng dịch vụ FTTH mà nghiên cứu tác giả chưa đề cập đến yếu. .. cấp dịch vụ phải không ngừng nâng cấp sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật Từ dịch vụ FTTH đưa vào khai thác đến nay, việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ. .. biệt đặc điểm cá nhân đến hài lòng 2.2.1 Sự hài lòng chung dịch vụ FTTH Với mơ hình xây dựng, ta có, hài lòng dịch vụ FTTH TP HCM gồm nhân tố phương tiện hữu hình, phản hồi, cảm thơng, bảo đảm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet băng thông rộng (FTTH) tại thành phố Hồ Chí Minh, Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet băng thông rộng (FTTH) tại thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn