Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ

10 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:23

Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu trình bày các nội dung: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, tại sao phải xử lý tín hiệu số, ứng dụng và lịch sử phát triển xử lý tín hiệu số, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo. dce 2011 CE504005 Xử lý Tín hiệu Số (Digital Signal Processing – DSP) BK TP.HCM TS Đinh Đức Anh Vũ http://www.cse.hcmut.edu.vn/~anhvu dce 2011 Giới thiệu xử lý tín hiệu số • Tín hiệu (t/h) – – – – Âm Nhiệt độ Ánh sáng … • giác quan người: thính/xúc/vị/khứu/thị giác → cần thiết phải chuyển sang dạng lượng điện để xử lý não • Các cảm biến điện tử dùng để biến đổi t/h sang dạng số, xử lý máy tính số (biến đổi AD) → xử lý t/h số (DSP) • T/h sau xử lý biến đổi sang dạng ban đầu trước gởi cho chấp hành (biến đổi DA) DSP l gỡ? DSP Gii thiu â2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 DSP ? • Định nghĩa – Digital • Hoạt động dùng t/h rời rạc để biểu diễn liệu dạng số – Signal • Tham số biến nhờ thông tin trung chuyển mạch điện tử – Processing • Thực tác vụ liệu theo lệnh lập trình trước • DSP = thay đổi phân tích thơng tin biểu diễn dạng chuỗi số rời rạc DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Tại phải xử lý tín hiệu số • Khả lập trình (programmability) • Khả ổn định (stability) • Khả lặp lại (repeatability) • Hiện thực dễ dàng giải thuật thích nghi • Khả thực mã sửa sai • Khả truyền dẫn lưu trữ liệu • Khả nén liệu • Khả thực chức đặc biệt DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Ứng dụng Industrial Medical (Diagnostic imaging (CT, MRI, ultrasound, and others), Electrocardiogram analysis, Medical image storage/retrieval) Space (Photograph enhancement, Data compression, Intelligent sensory analysis by remote space probes) (Oil and mineral prospecting, Process monitoring & control, Nondestructive testing, CAD and design tools) DSP Commercial (Image and sound compression for multimedia presentation, Movie special effects, Video conference calling) DSP – Giới thiệu Military (Radar, Sonar, Ordnance guidance, Secure communication) Scientific (Earthquake recording & analysis, Data acquisition, Spectral analysis, Simulation and modeling) Telephone (Voice and data compression, Echo reduction, Signal multiplexing, Filtering) ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Ứng dụng • Đặc điểm chung – Dùng toán học (nhân, cộng t/h) – Xử lý t/h đến từ giới thực – T/h rời rạc (thông tin mẫu rời rạc bị mất) – Yêu cầu đáp ứng khoảng thời gian xác định DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Lịch sử phát triển • Giải thuật cho DSP – Mơ hình tốn t/h liên tục dựa biến đổi Laplace Fourier – Chuỗi Fourier • Chuỗi Fourier: áp dụng cho t/h chu kỳ • Biến đổi Fourier: mở rộng đơn giản chuỗi Fourier, áp dụng cho t/h khơng có chu kỳ – Laplace • Biến đổi Z: khối xây dựng cho lọc số – Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) – Biến đổi Fourier nhanh (FFT) • Kiến trúc máy tính cho DSP – ENIAC, IAS – CISC • Mạch tích hợp cho DSP – NMOS, CMOS S2811, àPD7720, TMS320 DSP Gii thiu â2011, inh Đức Anh Vũ dce 2011 Giới thiệu môn học • Mục đích – Khái niệm lĩnh vực DSP – Biểu diễn t/h hệ thống (h/t) miền thời gian, miền tần số, miền Z – Hiện thực h/t p/p số: DFT, FFT – Bộ lọc số • Yêu cầu – Kiến thức toán (đặc biệt số phức) – Kiến thức thiết kế h/t số DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Đề cương khái quát Khái niệm tín hiệu hệ thống T/h h/t miền thời gian T/h h/t miền Z T/h h/t miền tần số Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) Giải thuật biến đổi Fourier nhanh (FFT) Bộ lọc số DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Giới thiệu mơn học • Kiểm tra – đánh giá – – – – Hình thức Bài tập – Thực hành: 30% Kiểm tra học kỳ: 30% Thi cuối học kỳ: 40% • Tài liệu tham khảo – Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, John G Proakis, Dimitris G Manolakis 3rd Prentice Hall – Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, Sanjit K Mitra 2nd McGraw-Hill – DSP Filters PROMPT John Lane, Jayant Datta, Brent Karley, Jay Norwood – A Simple Approach to Digital Signal Processing Craig Marven, Gillian Ewers John Wiley & sons DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ 10 ... dạng số, xử lý máy tính số (biến đổi AD) → xử lý t/h số (DSP) • T/h sau xử lý biến đổi sang dạng ban đầu trước gởi cho chấp hành (biến đổi DA) • DSP gì? DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce... (DFT) Giải thuật biến đổi Fourier nhanh (FFT) Bộ lọc số DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Giới thiệu mơn học • Kiểm tra – đánh giá – – – – Hình thức Bài tập – Thực hành: 30% Kiểm tra... thay đổi phân tích thơng tin biểu diễn dạng chuỗi số rời rạc DSP – Giới thiệu ©2011, Đinh Đức Anh Vũ dce 2011 Tại phải xử lý tín hiệu số • Khả lập trình (programmability) • Khả ổn định (stability)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ, Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn