Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền

26 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:12

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 4: Các cấu trúc trường chuyển mạch số cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một bộ chuyển mạch thời gian, cấu trúc chuyển mạch hai tầng, cấu trúc chuyển mạch 3 tầng. Mời các bạn cùng tham khảo. CHƯƠNG 4: CÁC CẤU TRÚC TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH SỐ NỘI DUNG • Bài 1: Cấu trúc chuyển mạch thời gian • Bài 2: Cấu trúc chuyển mạch hai tầng • Bài 3: Cấu trúc chuyển mạch tầng BÀI 1: CẤU TRÚC MỘT BỘ CHUYỂN MẠCH THỜI GIAN • NỘI DUNG: Cấu trúc T Hoạt động Cấu trúc T HOẠT ĐỘNG  Các nguồn tín hiệu đầu vào kênh từ thiết bị đầu cuối thuê bao, kênh từ giao tiếp trung kế tuyến truyền dẫn, kênh từ phân phối báo hiệu sau số hóa ghép theo thời gian nhờ MUX để tạo thành tuyến PCMin đưa tới đầu vào T Tuyến PCMout từ T đưa qua DEMUX để tách thành kênh đưa tới giao tiếp thuê bao, giao tiếp truyền dẫn tới thu xử lý báo hiệu  YCCMTQ: Chi →Chj VÍ DỤ MINH HỌA BÀI 2: CẤU TRÚC CHUYỂN MẠCH HAI TẦNG • NỘI DUNG: Cấu trúc chuyển mạch hai tầng Cấu trúc T-S Cấu trúc S-T Khả thông hai cấu trúc S-T T-S Cấu trúc chuyển mạch hai tầng  Dung lượng tổng đài tăng → nhu cầu chuyển mạch tăng  Sẽ có nhu cầu chuyển mạch kênh có tuyến PCM khác tuyến PCM  YCCMTQ: ChiPCMP → ChjPCMQ’’  YCCM gồm thao tác chuyển mạch Chuyển thông tin từ kênh i sang kênh j (Chi→Chj) Chuyển từ kênh j tuyến PCMP sang kênh j tuyến PCMQ(ChjPCMP → ChjPCMQ’’)  Có thể dùng cấu trúc T-S S-T để phục vụ Cấu trúc T-S Cấu trúc T-S  Gồm tầng chuyển mạch  Tầng đầu chuyển mạch thời gian ITXB (Incoming Time Switch Board) Mỗi tuyến PCMin đầu vào đưa tới chuyển mạch T Đầu chuyển mạch T đưa tới tầng chuyển mạch thứ  Tầng thứ hai chuyển mạch không gian SXB (Space Switch Board) Các đầu chuyển mạch khơng gian tuyến PCMout Ví dụ minh họa cấu trúc T-S Cấu trúc S-T Cấu trúc S-T  Gồm tầng chuyển mạch  Tầng đầu chuyển mạch không gian số SXB (Space Switch Board) Sử dụng loại điều khiển theo đầu đầu vào  Tầng thứ hai chuyển mạch thời gian số OTXB(Outgoing Time Switch Board) Sử dụng loại T-RWSR Cấu trúc S-T  YCCM thực qua bước Bước 1: S: Chi PCMP →Chi PCMQ’ Bước 2: OTQ: Chi PCMQ’ →Chj PCMQ’’  Các ngăn nhớ C-MEM chuyển mạch S C-MEM chuyển mạch T dùng cho thao tác chuyển mạch i Cấu trúc S-T Khả thông cấu trúc T-S  YCCMTQ: ChiPCMP → ChjPCMQ’’ (1)  Tại TP : Chi PCMP →Chj PCMP’ (1*)  Kênh Chj PCMP’ phải dành cho (1*)  Tại S: Chj PCMP’ →Chj PCMQ’’  Giả sử xuất YCCM khác có dạng  Chx PCMP→Chj PCMZ’’ (2)  Tại TP : Chx PCMP →Chj PCMP’ (2*)  (1*) (2*) tranh chấp với nhau, YCCM xuất sau bị hủy  Gọi hụt, QoS giảm Khả thông cấu trúc S-T  YCCMTQ: ChiPCMP → ChjPCMQ’’ (3)  Và : ChiPCMZ →ChXPCMQ’’ (4)  Tại S: Chi PCMP →Chi PCMQ’ (3*)  Tại S: Chi PCMZ →Chi PCMQ’ (4*)  (3*) (4*) tranh chấp với nhau, YCCM xuất sau bị hủy  Gọi hụt, QoS giảm Kết luận khả thông cấu trúc tầng  Cả hai cấu trúc S-T T-S trường chuyển mạch khơng tồn thơng  Có thể xảy tổn thất mật độ gọi thấp  Tổn thất nội gây nguyên lý chuyển mạch BÀI 3: CẤU TRÚC CHUYỂN MẠCH BA TẦNG • NỘI DUNG: Cấu trúc T-S-T Cấu trúc S-T-S Khả thông cấu trúc tầng Cấu trúc chuyển mạch T-S-S-T Cấu trúc T-S-T Cấu trúc T-S-T  YCCMTQ: ChiPCMP → ChjPCMQ’’ (1)  PĐKCM chọn khe thời gian k để phục vụ thao tác yêu cầu (1) ( phải rỗi đầu ITP đầu vào OTQ )  ITXB dùng loại T-SWRR  OTXT dùng loại T-RWSR  S dùng loại điều khiển theo đầu  YCCM thực qua bước  Bước 1: ITP : ChiPCMP →ChkPCMP’ (1.1)  Bước 2: S : Chk PCMP’ →Chk PCMQ* (1.2)  Bước 3: OTQ : Chk PCMQ* →Chj PCMQ’’ (1.3)  k: khe thời gian nội (Internal Time Slot) Ví dụ minh họa cấu trúc T-S-T Cấu trúc S-T-S Cấu trúc S-T-S  YCCMTQ: ChiPCMP → ChjPCMQ’’ (1)  PĐKCM chọn chuyển mạch TK để phục vụ khe thời gian TSi đầu vào khe thời gian TSj đầu TK chưa bị bận  TXB dùng loại T-RWRR  YCCM thực qua bước  Bước 1: S1 : ChiPCMP →ChiPCMK’ (1.1)  Bước 2: TK : Chi PCMK’ →Chj PCMK* (1.2)  Bước 3: S2 : Chj PCMK* →Chj PCMQ’’ (1.3)  TK: chuyển mạch thời gian chọn Khả thông cấu trúc tầng  Khả thông cấu trúc T-S-T cao khâu ITXB OTXB khâu khơng gây tổn thất gọi, khâu S tồn thơng Khả thông phụ thuộc điều kiện chọn khe thời gian, việc chọn linh hoạt nên khả thông cấu trúc cao  Khả thông cấu trúc S-T-S phụ thuộc vào số chuyển mạch T dung lượng chuyển mạch này, dễ gây tổn thất nội T phải thỏa mãn rỗi kênh đầu vào kênh đầu  So sánh khả thông: T-S S-T < S-T-S
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn