Đánh giá lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp dựa trên kỹ thuật so sánh cặp đôi của phương pháp phân tích thứ bậc

9 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:09

Lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp là một hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của dự án xây dựng. Trên cơ sở phân tích tổng quan và hạn chế của các mô hình lựa chọn nhà thầu áp dụng tại Việt Nam hiện tại, bài viết đề xuất áp dụng mô hình đánh giá lựa chọn nhà thầu trên quan điểm đánh giá theo quá trình kết hợp áp dụng kỹ thuật so sánh cặp đôi trong phương pháp phân tích thứ bậc. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng NUCE 2018 12 (7): 98–106 ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP DỰA TRÊN KỸ THUẬT SO SÁNH CẶP ĐƠI CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC Nguyễn Lương Hảia,∗ a Khoa Quản lý xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 11/10/2018, Sửa xong 31/10/2018, Chấp nhận đăng 06/11/2018 Tóm tắt Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp hoạt động quan trọng góp phần vào thành công dự án xây dựng Trên sở phân tích tổng quan hạn chế mơ hình lựa chọn nhà thầu áp dụng Việt Nam tại, báo đề xuất áp dụng mô hình đánh giá lựa chọn nhà thầu quan điểm đánh giá theo trình kết hợp áp dụng kỹ thuật so sánh cặp đơi phương pháp phân tích thứ bậc Kết nghiên cứu mô tả rõ bước tiến hành mơ hình đề xuất sở kết hợp xem xét tồn diện nhóm tiêu lịch sử tiêu nhà thầu, mơ tả quy trình thực kỹ thuật so sánh cặp đôi việc xác định tầm quan trọng tiêu đánh giá, xây dựng công thức tính điểm tiêu xếp hạng nhà thầu Kết nghiên cứu đóng góp quan trọng phương diện khoa học thực tiễn hoạt động lựa chọn nhà thầu nói riêng hiệu hoạt động quản lý dự án xây dựng nói chung Từ khoá: lựa chọn nhà thầu; quản lý dự án; so sánh cặp đơi; phân tích thứ bậc PAIRWISE COMPARISON TECHNIQUE BASED OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR THE CONSTRUCTION BIDDING EVALUATION Abstract Bid selection within construction works plays a vital role in contribution to the success of a construction project Based on the literature review and analyses of the limitations of the bid selection models used in Viet Nam, the study aims to propose the bid selection model that bases on the perspective of process assessment and the technique of pairwise comparison used in analytic hierarchy process The results describe each step taken in the proposed model based upon a comprehensive intergration of historical and current criteria; in addition to a description of the pairwise comparison technique in determining the relative importance of evaluation criteria, and a development of criteria scoring formula and contractors’ ranking The research results contribute significantly to both scientific and practical aspect of the bid selection, as well as the efficiency of the construction project management activities Keywords: bid selection; project management; pair-wise comparison; analytic hierarchy process https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-11 c 2018 Trường Đại học Xây dựng (NUCE) Giới thiệu Theo quy định pháp luật đầu thầu hành Việt Nam, quy định ba phương pháp đánh giá lựa chọn nhà thầu [1], bao gồm: (1) Phương pháp giá thấp (2) Phương pháp giá đánh giá, ∗ Tác giả Địa e-mail: hainl@utc.edu.vn (Hải, N L.) 98 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng hai phương pháp có quy trình đánh giá gần tương đồng nhau, theo tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm theo tiêu đạt, không đạt tiêu kỹ thuật gói thầu sử dụng phương pháp chấm điểm tiêu đạt, không đạt Đối với hồ sơ dự thầu đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn lực, kinh nghiệm kỹ thuật vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng nhà thầu Phương pháp thứ có ưu điểm việc xem xét tiêu đánh giá đơn giản, dễ thực Tuy nhiên nhược điểm là: tập trung vào yếu tố giá [2]; tiêu kỹ thuật không xem xét theo vòng đời, khơng có gắn kết trình đánh giá lựa chọn thầu trình thực dự án sau đấu thầu Trong đó, phương pháp thứ hai cho phép quy đổi yếu tố mang tính chất “kỹ thuật” sang giá để so sánh, tránh tình trạng vượt qua ngưỡng kỹ thuật nhà thầu giống Tuy nhiên, phương pháp lại có nhược điểm như: phù hợp việc quy đổi yếu tố “kỹ thuật” sang yếu tố “giá”; tương tự phương pháp giá thấp nhất, tiêu kỹ thuật thực chất không xem xét theo vòng đời [3], tạo độc lập trình đánh giá lựa chọn thầu trình thực dự án sau đấu thầu; (3) Phương pháp kết hợp kỹ thuật giá, phương pháp thường áp dụng gói thầu cơng nghệ thơng tin, viễn thơng gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khơng áp dụng phương pháp giá thấp phương pháp giá đánh giá nói Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp xây dựng sở kết hợp kỹ thuật giá; sử dụng phương pháp chấm điểm Nhà thầu có điểm tổng hợp cao xếp thứ Phương pháp có ưu điểm kết hợp cách có trọng số tiêu đánh giá kỹ thuật tiêu giá dự thầu, dễ thực Tuy nhiên, giống hai phương phương pháp giá thấp giá đánh giá, tiêu kỹ thuật thực chất không xem xét theo vòng đời tiêu đánh giá Qua phân tích tổng quan phương pháp đánh giá lựa chọn nhà thầu nói cho thấy hạn chế chủ yếu phương pháp đánh giá là: (1) khơng xem xét theo vòng đời tiêu đánh giá, dẫn đến tách rời trình đánh giá giai đoạn đấu thầu chất lượng thực dự án sau đấu thầu; (2) tiêu đánh giá chưa so sánh cách khách quan tương quan tổng thể hệ thống tiêu đánh giá Do đó, việc đánh giá tầm quan trọng tiêu thang điểm thường nghiêng tính chủ quan người đánh giá Trên sở nghiên cứu tổng quan ứng dụng mơ hình phân tích thứ bậc so sánh, đánh giá lựa chọn phương án, báo nhằm phân tích rõ yếu tố vòng đời dự án xem xét đề xuất theo quan điểm đánh giá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu [4]; đề xuất xác định tầm quan trọng tiêu đánh giá so sánh tương quan với tổng thể dựa kỹ thuật so sánh cặp đơi (pairwise comparision) khách quan Mặt khác, mơ hình nghiên cứu phù hợp cho gói thầu, dự án xây dựng mở rộng cho loại dự án khác tùy thuộc vào việc xác định hệ thống tiêu đánh giá cho gói thầu hay dự án cụ thể Xây dựng mô hình nghiên cứu Mơ hình đánh giá dựa quan điểm xem xét theo vòng đời dự án, phương pháp xem xét đánh giá xếp hạng nhà thầu đề xuất quan điểm đánh giá theo trình [4] Theo đó, tiêu đưa vào xem xét đánh giá bao gồm ba nhóm thơng tin bản: (1) thông tin đề xuất mang tính chất kỹ thuật [1], (2) thơng tin đề xuất mang tính chất tài [1], (3) thông tin dựa việc đánh giá chất lượng thực thi dự án tương tự khứ ứng viên (dữ liệu lịch sử) [2] Do đó, thấy để thực đánh giá ứng viên, phía chủ đầu tư phải có đầy đủ ba loại thơng tin nói Hai thơng tin ban đầu thơng tin thu thập thông qua thuyết 99 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng minh nhà thầu, thông tin thứ ba (dữ liệu lịch sử) phụ thuộc vào việc lưu trữ thông tin dự án mà ứng viên nhà thầu thực q khứ Mơ hình đánh giá phải thể quy trình bước đánh giá hệ thống tiêu dùng để đánh giá xếp hạng nhà thầu Do vậy, mơ hình đề xuất phải bao gồm yếu tố cấu thành chủ yếu sau: Các tiêu đánh giá cách đo lường, tầm quan trọng tiêu mơ hình đánh giá, lượng hóa tiêu đánh giá tổng hợp đánh giá cuối Trên sở đó, tóm lược mơ hình đề xuất gồm phần sau đây: (1) Nhận diện xác định hệ thống tiêu đánh giá phù hợp; (2) Định nghĩa phương thức đo lường tiêu đánh giá; (3) Xác định tầm quan trọng (trọng số) tiêu mơ hình; (4) Gán điểm số cho hệ thống tiêu đánh giá; (5) Tổng hợp điểm đánh đánh giá tiêu mơ hình tổng hợp Trình tự nội dung bước thực mơ hình đề xuất mơ tả Hình Xác định tiêu đánh giá Nhóm tiêu lịch sử Các tiêu chí cụ thể Nhóm tiêu Định nghĩa phương pháp đo lường Thang đo lường định tính Các loại thang đo Thang đo lường định lượng Xác định tầm quan trọng tiêu chí đánh giá Phương pháp so sánh cặp đôi (Wise – pair comparison) Gán điểm tiêu chí đánh giá Phương pháp tuyến tính (Leaner approach) Tổng hợp xếp hạng Hình Mơ hình đánh giá lựa chọn nhà thầu đề xuất Nhóm tiêu lịch sử Xác định tiêu đánh giá Nhóm tiêu Các tiêu chí cụ thể Phân tích mơ hình đánh giá lựa chọn nhà thầu Định nghĩa Thang đo lường định tính phươngchỉ pháp tiêu đo 3.1 Xác định hệ thống đánh giá lường Thang đo lường định lượng Các loại thang đo Để xác định hệ thống tiêu đánh giá, hết phải xác định rõ đối tượng đánh giá, mục đích đánh giá để từ thấy rõ cần đánh giá khía cạnh Trong phạm vi nghiên cứu, đối tượng đánh Xác định tầm giá ứngquan viên trọng nhà thầu mục đích đánh giá để tìm ứng viên có lực tốt tiêu chí đánh Phương so sánh đơi đối tượng xem xét để lựa chọn nhằm thực gói thầu lựcpháp nhàcặpthầu giá Do năng(Wise -pair comparison) Tổng hợp tiêu phù hợp để đo lường xếp hạng Theo hệ thống Gán tiêu chuẩn đánh giá suất, có nhiều tiêu dùng để đo lường khả Phương pháp tuyến tính điểm tiêu (Leaner approach) chí đánh giá tổ chức phù hợp với đặc điểm cụ thể tổ chức Theo [5], nhóm tiêu để sơ tuyển đánh giá nhà thầu xây dựng bao gồm: nhóm tiêu phù hợp lực tài nhà thầu, nhóm tiêu lực kỹ thuật, nhóm tiêu lực quản lý, nhóm tiêu quản lý an tồn sức khỏe, nhóm tiêu danh tiếng Theo [6], để đánh giá khả ứng viên nhà thầu xây dựng, có tiêu cần xem xét quan điểm vòng đời dự án bao gồm: mức độ kinh nghiệm, khả ổn định quản lý tài chính, lực khứ, khả tổ chức quản lý, lực nhân 100 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng quản lý, phương pháp công nghệ xây dựng áp dụng, lực kỹ công nhân nhân kỹ thuật, khả sang tạo đổi Nghiên cứu [7] phân tích 472 tiêu từ 31 nghiên cứu tổng quan kết hợp với 429 tiêu từ việc khảo sát 58 đối tượng đưa nhóm tiêu đánh giá lực tổ chức việc lựa chọn bao gồm: Kinh nghiêm, quy mô tổ chức, kinh nghiệm quản lý dự án, lực khứ, danh tiếng tổ chức, mối quan hệ với chủ đầu tư, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, phương pháp giải pháp kỹ thuật Nghiên cứu [8] đề xuất bốn nhóm tiêu sử dụng để lựa chọn nhà thầu xây dựng bao gồm: nhóm tiêu lực kinh nghiệm cơng ty, nhóm tiêu chất lượng dự án khứ, nhóm tiêu lực thực thi tại, nhóm tiêu đề xuất kế hoạch thực thi Tác giả [2] phát triển hệ thống lựa chọn nhà thầu PIPS dựa hai yếu tố giá lực nhà thầu để lựa chọn nhà thầu tốt Trong lực nhà thầu bao gồm lực thực thi khứ lực đề xuất Hệ thống PIPS áp dụng thành công số bang Hoa Kỳ số nước khác Việc lựa chọn hệ thống tiêu đánh giá sở kế thừa nghiên cứu tổng quan kết hợp với đặc điểm ngành quốc gia, dự án cụ thể quan trọng Lựa chọn tiêu đánh giá phù hợp, mặt chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tốt để thực dự án nhằm đạt mục tiêu dự án đề ra, mặt khác khuyến khích nhà thầu khơng ngừng cải thiện suất lực để định vị cho vị thị trường ngày tốt hơn, cạnh tranh Nhóm tiêu cấp Nhóm tiêu lịch sử (Past performance criteria) Nhóm tiêu cấp Nhóm tiêu cấp P1 Mức độ cam kết chi phí P2 Khả đảm bảo tiến độ (…) P3 Khả đảm bảo chất lượng P4 Mức độ kiểm sốt an tồn & mơi trường Hệ thống tiêu P5 Mức độ cam kết bảo hành C1.1 Kế hoạch tổ chức xây dựng P6 Mức độ hài lòng chủ đầu tư C1.2 Hệ thống kiểm sốt rủi ro C1.3 Kế hoạch giảm thiểu rủi ro C1 Kế hoạch triển khai Nhóm tiêu (Current performance criteria) C2 Năng lực giám đốc dự án C2.1 Mức độ am hiểu kế hoạch C3 Tiến độ đề xuất C2.2 Kinh nghiệm tương tự C4 Giá đề xuất C2.3 Bằng cấp C5 Năng lực, kinh nghiệm Hình Hệ thống phân cấp tiêu đánh giá Đối với trường hợp Việt Nam, ngành công nghiệp xây dựng nói chung chất lượng dự án xây dựng thực nói riêng thời gian qua phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng, tiến độ chi phí [3] Đặc biệt, cam kết thực thi nhà thầu sau trúng thầu tác động tích cực đến kết thực dự án Trên sở thực trạng Việt Nam nghiên cứu tổng quan, hệ thống tiêu đánh giá lựa chọn nhà thầu đề xuất mơ hình phù hợp nên bao gồm hai nhóm: (1) nhóm tiêu lịch sử; (2) nhóm tiêu đề xuất 101 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Hai nhóm tiêu cụ thể hóa theo tiêu cụ thể (Hình 2) Việc phân cấp nhóm tiêu thành tiêu cụ thể nên linh hoạt theo gói thầu, dự án cụ thể tùy thuộc vào mong muốn chủ đầu tư 3.2 Định nghĩa phương pháp đo lường Có thể thấy hệ thống tiêu đánh giá đề xuất mơ hình thể dạng định lượng (ví dụ: giá đề xuất, tiến độ, ) dạng định tính (ví dụ: kế hoạch tổ chức xây dựng, hệ thống kiểm soát rủi ro, ) Tuy nhiên, đưa vào mơ hình đánh giá để thực bước gán điểm cho tiêu tất tiêu phải lượng hóa theo thang đo cụ thể Hệ thống tiêu đề xuất vào mơ hình theo tiêu phải định nghĩa mơ tả rõ ràng, kèm theo định nghĩa thang đo cho tiêu Ví dụ, tiêu giá dự thầu dùng thang đo tổng giá trị dự thầu, tương tự tiêu tiến độ dự thầu dùng thang đo tổng số ngày dự thầu Thang đo lường áp dụng hai dạng: thang đo định lượng thang đo định tính Trong đó, thang đo định lượng (thể dạng số): ví dụ tiêu giá dự thầu đo lường tổng cộng giá dự thầu theo đơn vị tiền tệ quy định tiêu tiến độ dự thầu đo lường số ngày đề xuất tiến độ thực gói thầu Thang đo định tính (bằng mơ tả): tiêu mơ tả theo mức độ khác Ví dụ tiêu Kế hoạch tổ chức xây dựng Kế hoạch giảm thiểu rủi ro, thể Bảng Bảng Thang đo lường định tính ví dụ cho tiêu Kế hoạch tổ chức xây dựng Ký hiệu mức độ Mô tả tiêu đánh giá L1 L2 Chỉ mơ tả cơng việc gói thầu, khơng có tiến độ cụ thể Chỉ mơ tả cơng việc gói thầu; gán tiến độ cụ thể; đề xuất tổng tiến độ không vượt 15 tháng Hầu hết công việc thuộc gói thầu mơ tả phân chia chi tiết theo cấu công việc; tiến độ gán cụ thể phù hợp với việc bố trí tài nguyên; mối quan hệ ràng buộc công việc thể hiện; đề xuất tổng tiến độ không vượt 12 tháng Hầu hết công việc thuộc gói thầu mơ tả phân chia chi tiết theo cấu công việc; tiến độ gán cụ thể phù hợp với việc bố trí tài nguyên; mối quan hệ ràng buộc công việc thể hiện; đề xuất tổng tiến độ không vượt 10 tháng L3 L4 3.3 Xác định tầm quan trọng tiêu Hầu hết việc định quan trọng liên quan đến nhiều mục tiêu cần phải đạt được, thường mục tiêu khơng thể hồn tồn thỏa mãn lúc Do đó, việc chấp nhận ưu tiên số mục tiêu cân nhắc nhằm cân với nhiều mục tiêu khác [9] Để làm điều này, tầm quan trọng (giá trị “đánh đổi”) tính đến cho mục tiêu định Kỹ thuật so sánh cặp đơi phần phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) phát triển [10] vào năm 1970, biết đến nhiều việc phân tích đa mục tiêu Quy trình phân tích thứ bậc sử dụng để xác định tầm quan trọng tiêu (trọng số tiêu) cách sử dụng kỹ thuật so sánh cặp đôi 102 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Thuật tốn so sánh cặp đơi mơ tả theo cách ngắn gọn chất xây dựng ma trận thể giá trị so sánh tương quan tiêu Ví dụ, tầm quan trọng giá dự thầu so với tiến độ dự án nào? Người đánh giá yêu cầu chọn liệu giá có quan trọng nhiều hay không, quan trọng hơn, hay quan trọng ngang với tiêu tiến độ, giảm xuống quan trọng so với tiến độ Mỗi lựa chọn đánh giá gán số thang điểm theo thang đo kiểu Likert (Bảng 2) Bảng Thang đánh giá so sánh cặp đôi Mức quan trọng Định nghĩa Mô tả Quan trọng ngang Quan trọng Hai tiêu có tầm quan trọng đóng góp vào mục tiêu dự án Theo kinh nghiệm đánh giá tiêu quan trọng tiêu Theo kinh nghiệm đánh giá tiêu quan trọng tiêu Theo kinh nghiệm đánh giá tiêu quan trọng tiêu nhiều, thể thực tế Có chứng kiểm định cho thấy tiêu hoàn toàn quan trọng tiêu Các giá trị trung gian mức 2, 4, 6, Quan trọng nhiều Rất quan trọng nhiều Hoàn toàn quan trọng Các giá trị trung gian Một điều hợp lý, giả thiết tiêu X hoàn toàn quan trọng tiêu Y đánh giá mức 9, Y phải hồn tồn quan trọng X định giá mức 1/9 Do đó, mức độ quan trọng tiêu i so với j tính theo tỷ lệ k (k từ đến 9), ngược lại tiêu j so với i 1/k; với ràng buộc ci j = 1/c ji , cho i j, cii = 1, tất i Một ma trận gọi ma trận đối xứng Các so sánh cặp đôi thực cho tất tiêu xem xét, tổng hợp lại thành ma trận vuông C gồm n dòng n cột (n số tiêu) Phần tử ci j thể mức độ quan trọng tiêu hàng i so với tiêu cột j   c1n   c12   c21 c2n   C = ci j =   nn     cn1 cn2 Tiếp theo, tính tốn véc tơ trọng số ω bậc n cho Cω = λω Có thể sử dụng phương pháp khác nhau, phương pháp Lambda Max (λmax ) [10] sử dụng rộng rãi Đối với ma trận vậy, ω gọi véc tơ đặc trưng (bậc n) ma trận C tương ứng với giá trị riêng λ Giá trị riêng λ nghiệm phương trình det (C − λI) = 0, gọi phương trình đặc trưng ma trận C Trong trường hợp này, vector thỏa mãn phương trình Cω = λmax ω λmax ≥ n Sự khác biệt, có, λmax n dấu hiệu cho thấy không thống đánh giá kỹ thuật so sánh cặp đôi; ngược lại, λmax = n đánh giá quán Kiểm tra tính qn: tính tốn tỷ lệ qn (CR) để đo lường mức độ phù hợp đánh giá liên quan đến mẫu lớn phán đốn hồn tồn ngẫu nhiên Đầu tiên, xác định số 103 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng quán CI số trung bình qn ngẫu nhiên RI; cuối tính tỷ lệ quán CR theo công thức sau: CR = CI , RI CI = λmax − n n−1 CI số quán (Consistency Index), RI số ngẫu nhiên (Random Index), n số tiêu Đối với ma trận so sánh cấp n, Saaty [10] thử nghiệm tạo ma trận ngẫu nhiên tính số RI (chỉ số ngẫu nhiên) tương ứng với cấp ma trận Bảng Bảng Chỉ số ngẫu nhiên RI n 10 RI 0 0,52 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 Nếu giá trị CR lớn 0,1 thể đánh giá khơng qn, đòi hỏi người định giảm không đồng cách thay đổi giá trị mức độ quan trọng cặp tiêu Mặt khác, CR = đánh giá đồng 3.4 Xây dựng cơng thức tính điểm chuẩn hóa cho hệ thống tiêu Cơng thức tính điểm chuẩn hóa cho tiêu đảm bảo quy đổi tiêu với thang đơn vị đo (Pi ) khác (ví dụ: tiền tệ, ngày, mức độ ) đơn vị đo (thông thường điểm số) Cơng thức quy đổi điểm chuẩn hóa S (Pi ) theo nguyên tắc: tiêu mà xem có giá trị Pi tỉ lệ thuận với tính cạnh tranh cao điểm quy đổi S (Pi ) chuẩn hóa phải cao hơn, ngược lại Mức điểm tiêu S (Pi ) phản ánh mức kỳ vọng chủ đầu tư ứng viên nhà thầu theo tiêu cụ thể Công thức quy đổi điểm chuẩn hóa tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch với thang đo đơn vị (Pi ) Trong công thức quy đổi theo dạng tỉ lệ thuận, thang đo đơn vị (Pi ) tiêu cao điểm số cao; ngược lại, công thức quy đổi theo dạng tỉ lệ nghịch, thang đo đơn vị (Pi ) tiêu cao điểm số thấp Trên sở đó, hai dạng cơng thức tính điểm chuẩn hóa xây dựng sau: a Cơng thức tính điểm chuẩn hóa theo dạng tỉ lệ thuận biểu diễn theo dạng (1a) (1b) đặt S (Pmin ) = Trong trường hợp tổng qt, cơng thức tính S (Pi ) xác định dựa vào phương pháp biểu đồ, thông qua hai điểm (Pmin , S (Pmin )) (Pmax , S (Pmax )) đồ thị Hình 3(a) sau: S (Pmax ) − S (Pmin ) S (Pmax ) − S (Pi ) = Pmax − Pmin Pmax − Pi Pmax − Pi ⇔ S (Pi ) = S (Pmax ) − (S (Pmax ) − S (Pmin )) Pmax − Pmin T g (α) = (1a) Mặt khác, sở tầm quan trọng tiêu định nghĩa mục 3.3, S (Pmin ) chọn mốc 0, S (Pmax ) chọn giá trị trọng số chuẩn hóa trương ứng với Pmax Khi thay S (Pmin ) = 0, S (Pmax ) = Pmax vào cơng thức (1a), ta có: S (Pi ) = (Pmax ) Pi − Pmin Pmax − Pmin 104 (1b) Hải, N L / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng S(P) S(P) S(P) S(P) S(PS(P ) ) maxmax S(P max) ) S(P max S(PS(P i) i) S(P i) i) S(P S(PS(P min)min) 0 (Pmin) (Pmin) P P αα S(P ) ) minmin S(P 00 (Pi(P ) i) (Pmax ) ) (Pmax (a) Theo dạng tỉ lệ thuận Hình 3a.3a Theo dạng tỉ tỉ lệ lệ thuận Hình Theo dạng thuận αα PP (P(P ) ) (P(P ) ) minmin i) i) (P(P maxmax (b) Theo dạng tỉ lệ nghịch Hình Hình3b 3b.Theo Theodạng dạngtỉ tỉlệlệnghịch nghịch Hình Điểm chuẩn hóa Hình Điểm chuẩn hóa Hìnhhóa 3.theo Điểm hóa(Hình 3(b)) biểu điễn theo b Tương tự, cơng thức tính điểm chuẩn dạngchuẩn tỉ lệ nghịch dạng (2a) (2b) Xếp hạng cáchoặc ứng viên nhà thầu 3.53.5 Xếp hạng ứng viên nhà thầu Pi −các Pmingiá trị tổng Sau đãđã tính tốn điểm tiêu, Sau tính tốnđược tổnghợp hợp ) − ) tiêu, giá trị được(2a) S (Pi ) điểm = S (Pmax S (Pmax P − P lạilại đểđể thuthu điểm tổng hợp max công điểm tổng hợpcủa củatấttấtcảcảcác cácchỉ chỉtiêu tiêutheo theo côngthức thứcsau: sau: hay SjS =j =∑ni=1 S(P m ∑ni=1 S(P m i ) i,) ,Pmax − j=1, Pij=1, S (Pi ) = (Pmax ) (2b) Pmax −) Plà minđiểm tiêu i nhà thầu đóđó Sj Slàj làtổng i i) tổngđiểm điểmcủa củanhà nhàthầu thầuthứ thứj; j;S(P S(P điểm tiêu i nhà thầu thứ j; m: số nhà thầu thứ j;3.5 m:Xếp sốhạng nhàcác thầu ứng viên nhà thầu Sau toán điểm chỉhạng tiêu, giánhất, trịnhất, trênvà sẽvà hợp lại để thu Nhà thầu cócó Sjtính xếp thứ cao làlàcơtổng đểđể trao hợp đồng Nhà thầu Slớn xếp thứ hạng cao cơsởsở trao hợp đồng j lớn điểm tổng hợp tất tiêu theo công thức sau: Kết luận Kết luận n ) lựa Sđánh S (P , lựa j chọn = chọn 1, , mcác j = giá Bài báo đãđã đềđề xuất mơ hình đánh đểiđể nhà Bài báo xuất mơ hình giá nhàthầu thầucho chogói góithầu thầuxây xâylắp, lắp, i=1 đóđó trọng trọngđánh đánhgiágiánhà nhàthầu thầutrên trênquan quanđiểm điểmtheo theoquá quátrình trìnhvàvàxây xâydựng dựngcơng cơng S jtổng làtổng tổnghợp điểm nhà thầu thứ j; S (Pkỹ làthuật điểm tiêukhách i nhàquan thầu thứ j; m số trọng thức tính điểm nhà thầu dựa soso sánh tầm quan i ) kỹ thức tính điểm hợp nhà thầu dựatrên thuật sánh khách quan tầm quan trọng nhà thầu Nhà thầu có S lớn xếp thứ hạng cao nhất, sở để trao hợp đồng j tiêu Mặt khác, điều kiện cần thiết để áp dụng mơ hình bao gồm: (1) tiêu Mặt khác, điều kiện cần thiết để áp dụng mơ hình bao gồm: (1)SựSự sẵn sàng vàvà thuân sẵn sàng thuânlợilợitrong trongtruy truycập cậphệhệthống thốngdữdữliệu liệulịch lịchsửsửlưu lưutrữtrữcác cácthông thôngtintinliên liên Kết luận Bài báo đề xuất mơ hình đánh giá để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, trọng đánh giá nhà thầu quan điểm theo q trình xây dựng cơng thức tính điểm tổng hợp nhà thầu dựa kỹ thuật so sánh khách quan tầm quan trọng tiêu Mặt khác, điều kiện cần thiết để áp dụng mơ hình bao gồm: (1) Sự sẵn sàng thuân lợi truy cập hệ thống liệu lịch sử lưu trữ thơng tin liên quan đến chất lượng q trình thực dự án xây dựng nhà thầu Theo đó, thơng tin thực dự án hồn thành trở thành liệu lịch sử cho lần đánh giá tương lai; (2) Mô hình đỏi hỏi xác định tầm quan trọng trọng số cách khách quan đánh giá tổng thể tiêu Tính khách quan giải 105 Hải, N L / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng thơng qua kỹ thuật so sánh cặp đôi (pairwise comparison) tương quan phân tích Tuy nhiên, để áp dụng kỹ thuật cách thuận lợi đỏi hỏi chuyên gia đánh giá phải am hiểu kiến thức quản lý dự án xây dựng để có quan điểm rõ ràng tiêu đề xuất cụ thể, mà phải có khả am hiểu sử dụng thuật tốn so sánh cặp đơi Mơ hình đề xuất áp dụng đánh giá lựa chọn nhà thầu mang lại lợi ích lâu dài sau đây: (1) Tạo cạnh tranh lành mạnh nhà thầu cách xem xét yếu tố lịch sử Do đó, tạo áp lực cho nhà thầu phải chủ trọng đến chất lượng thực dự án trúng thầu (giai đoạn sau đấu thầu) Lúc đó, chất lượng cơng trình định nhà thầu, chủ đầu tư tốt chi phí việc giám sát khiếu nại nhà thầu trình thực dự án; (2) mặt khác thúc đẩy nhà thầu Việt Nam không ngừng nâng cao lực định vị vị trí cách thực chất thị trường xây dựng đầy cạnh tranh Tài liệu tham khảo [1] Quốc hội Việt Nam (2013) Luật đấu thầu Số 43/2013/QH13 [2] Kashiwagi, D., Byfield, R E (2002) Selecting the best contractor to get performance: On time, on budget, meeting quality expectations Journal of Facilities Management, 1(2):103–116 [3] Hai, N L., Watanabe, T (2014) The status quo and perspective for improvement of public works procurement performance in Vietnam Journal for the Advancement of Performance Information & Value, (1):22–39 [4] Kashiwagi, D (2010) A revolutionary approach to project management and risk management Performance Based Studies Research Group, Tempe, AZ [5] Hatush, Z., Skitmore, M (1997) Criteria for contractor selection Construction Management & Economics, 15(1):19–38 [6] Takim, R., Akintoye, A (2002) Performance indicators for successful construction project performance In 18th Annual Arcom Conference, volume 2, 545–555 [7] Watt, D J., Kayis, B., Willey, K (2009) Identifying key factors in the evaluation of tenders for projects and services International Journal of Project Management, 27(3):250–260 [8] Cheung, F K T., Kuen, J L F., Skitmore, M (2002) Multi-criteria evaluation model for the selection of architectural consultants Construction Management & Economics, 20(7):569–580 [9] Keeney, R L (2002) Common mistakes in making value trade-offs Operations Research, 50(6):935– 945 [10] Saaty, T L (1990) How to make a decision: the analytic hierarchy process European Journal of Operational Research, 48(1):9–26 106 ... (Pkỹ l thuật điểm tiêukhách i nhàquan thầu thứ j; m số trọng thức tính điểm nhà thầu dựa soso sánh tầm quan i ) kỹ thức tính điểm hợp nhà thầu dựatrên thuật sánh khách quan tầm quan trọng nhà thầu. .. tiêu i nhà thầu đóđó Sj Slàj làtổng i i) tổngđiểm điểmcủa củanhà nh thầu thầuthứ thứj; j;S(P S(P điểm tiêu i nhà thầu thứ j; m: số nhà thầu thứ j;3.5 m:Xếp sốhạng nh các thầu ứng viên nhà thầu. .. xuất theo quan điểm đánh giá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu [4]; đề xuất xác định tầm quan trọng tiêu đánh giá so sánh tương quan với tổng thể dựa kỹ thuật so sánh cặp đôi (pairwise comparision)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp dựa trên kỹ thuật so sánh cặp đôi của phương pháp phân tích thứ bậc, Đánh giá lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp dựa trên kỹ thuật so sánh cặp đôi của phương pháp phân tích thứ bậc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn