Tần số dao động riêng mờ của kết cấu khung thép phẳng với độ cứng liên kết và khối lượng có dạng số mờ tam giác

10 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:04

Bài báo giới thiệu các thuật toán xác định tần số dao động riêng mờ khung thép phẳng, độ cứng liên kết dầm - cột, cột - móng và khối lượng được cho dưới dạng số mờ tam giác. Phương pháp phần tử hữu hạn – liên kết đàn hồi tiền định, kết hợp phương pháp mặt phản ứng (RSM) trong lý thuyết thống kê toán học được áp dụng cho bài toán với số mờ tam giác cân. KẾT CẤU – CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG MỜ CỦA KẾT CẤU KHUNG THÉP PHẲNG VỚI ĐỘ CỨNG LIÊN KẾT VÀ KHỐI LƯỢNG CÓ DẠNG SỐ MỜ TAM GIÁC ThS TRẦN THANH VIỆT Trường Đại học Duy tân PGS TS VŨ QUỐC ANH Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội GS TS LÊ XUÂN HUỲNH Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Bài báo giới thiệu thuật toán xác định tần số dao động riêng mờ khung thép phẳng, độ cứng liên kết dầm - cột, cột - móng khối lượng cho dạng số mờ tam giác Phương pháp phần tử hữu hạn – liên kết đàn hồi tiền định, kết hợp phương pháp mặt phản ứng (RSM) lý thuyết thống kê toán học áp dụng cho toán với số mờ tam giác cân Phương pháp tối ưu mức α với thuật tốn tiến hóa vi phân (DE) mơ hình phần tử hữu hạn áp dụng cho toán với số mờ tam giác Các ví dụ số thể ưu điểm thuật toán ứng dụng cho khung thép phẳng mười ba tầng, ba nhịp Từ khóa: khung thép, tần số dao động riêng, liên kết mờ, phương pháp mặt phản ứng, phương pháp phần tử hữu hạn mờ, thuật toán tiến hóa vi phân Đặt vấn đề Khi phân tích dao động kết cấu, việc xác định tần số dao động riêng bước quan trọng Đối với kết cấu khung thép liên kết nửa cứng, độ cứng liên kết ảnh hưởng nhiều đến tần số dao động riêng Tuy nhiên, việc xác định độ cứng liên kết, thực tế, dựa vào cấu tạo cụ thể, chi tiết, đặc trưng vật liệu liên kết, khó xác định cách tuyệt đối xác Vì Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 xem độ cứng liên kết đại lượng không chắn việc biểu diễn mức cứng liên kết số mờ hợp lý [1,3] Ngoài ra, yếu tố đầu vào, đặc biệt khối lượng kết cấu ảnh hưởng nhiều đến tần số dao động riêng thể khơng chắn nên mơ tả số mờ Trong năm gần đây, số tác giả khác thực phân tích tĩnh kết cấu với liên kết mờ [1,3] Tuy nhiên, việc xác định tần số dao động riêng mờ khung thép liên kết nửa cứng chưa thấy công bố Đối với khung liên kết cứng, báo [4] phân tích phần tử hữu hạn mờ dao động tự dựa phương pháp mặt phản ứng (RSM) cải tiến với hàm thay đa thức bậc hai đầy đủ, khối lượng kết cấu, đặc trưng hình học, đặc trưng học có dạng số mờ tam giác cân Việc sử dụng RSM cho thấy tính hiệu toán kết cấu phức tạp có biến mờ lớn, nhiên RSM thực với tốn có số mờ tam giác cân Đối với tốn có số mờ tam giác bất kỳ, việc phân tích mờ kết cấu tiến hành theo hướng tiếp cận khác Trong [5,6,7], tác giả đề xuất thuật toán tiến hóa vi phân (DE) – thuật tốn tìm kiếm hiệu đơn giản cho việc tối ưu toàn cục khơng gian liên tục, từ vận dụng vào việc phân tích kết cấu mờ phương pháp tối ưu mức α Trong [2], tác giả xác định tần số dao động riêng khung thép phẳng 33 KẾT CẤU – CƠNG NGHỆ XÂY DỰNG có liên kết đàn hồi hai đầu dầm phương pháp phần tử hữu hạn khảo sát thay đổi tần số dao động riêng theo thay đổi độ cứng liên kết Trong báo này, tác giả tiến hành tính tốn tần số dao động riêng mờ khung thép phẳng có độ cứng liên kết mờ khối lượng mờ hai cách tiếp cận Cách thứ dựa phương pháp phần tử hữu hạn tiền định, kết hợp phương pháp mặt phản ứng để xử lý đầu vào độ cứng liên kết mờ khối lượng mờ để thu kết tần số dao động riêng mờ Cách giải thực tương tự cách [4], phần tử hữu hạn mở rộng với liên kết nửa cứng tuyến tính [2] Cách thứ hai dựa mơ hình phần tử hữu hạn, kết hợp tối ưu mức α với thuật tốn tiến hóa vi phân thuật tốn tối ưu theo quần thể tương tự thuật toán di truyền (GA) đơn giản hiệu Hai cách tiếp cận nêu có cách giải khác Trong cách giải thứ liên kết mờ dạng tam giác không cân chưa xét đến, lợi thuật tốn tiến hóa vi phân DE kết hợp tối ưu mức α phương pháp thứ hai Việc so sánh hai cách tiếp cận thực thông qua ví dụ số, xác định tần số dao động riêng mờ kết cấu khung thép phẳng mười ba tầng – ba nhịp với đầu vào có dạng số mờ tam giác cân Kết nhận có mức độ sai lệch khơng đáng kể Qua đó, phương pháp tối ưu mức α với thuật tốn tiến hóa vi phân DE sử dụng với đầu vào mờ, xét liên kết mờ hai mức đầu cuối có dạng số mờ tam giác khơng cân Kết theo cách giải so sánh với lời giải tiền định SAP 2000 xét khung có liên kết khớp ngàm lý tưởng  EA  L    K el =   EA − L     đó: k22 = k55 = k 22 Khảo sát kết cấu khung thép phẳng, có liên kết dầm – cột chân cột – móng liên kết nửa cứng với quan hệ mơ men góc xoay đàn hồi tuyến tính (còn gọi liên kết đàn hồi), độ cứng liên kết ki, tần số dao động riêng ωi xác định từ hệ phương trình tần số sau: (1) det ([K ] − ω [M ]) = [K], [M] - ma trận độ cứng ma trận khối lượng khung Xét phần tử khung hai đầu liên kết đàn hồi, có độ cứng liên kết hai đầu k1 k2, mô đun đàn hồi vật liệu E, diện tích tiết diện A, mơ men qn tính I, mật độ khối lượng m phân bố phần tử hình k 33 0 k52 k 62 k 53 k 63 E, A, I, m k1 L k2 Hình Phần tử khung hai đầu liên kết đàn hồi Theo [2], ma trận độ cứng ma trận khối lượng phần tử hai đầu liên kết đàn hồi mơ hình xác định sau: [K el ] = [K e ][T ] T [Mel ] = [T ] [Me ][T ] (1a) (1b) với [Ke], [Me] - ma trận độ cứng ma trận khối lượng phần tử hai đầu liên kết cứng, [T] - ma trận chuyển lấy [2] Tiến hành triển khai (1a) (1b) ta ma trận độ cứng ma trận khối lượng phần tử sau: symmetric k32 EA L 0 k55 k 65 12EI ( s1 + s2 + s1s2 ) L3 ( − s1s2 ) k 32 = 34 Mơ hình phần tử hữu hạn với liên kết đàn hồi 6EI s1 ( s2 + ) L2 ( − s1s2 )           k 66  (2) (2a) (2b) Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 KẾT CẤU – CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 12EI ( s1 + s2 + s1s2 ) L3 ( − s1s2 ) (2d) 6EI s1 ( s2 + ) L2 ( − s1s2 ) (2e) k 52 = − k53 = − k 62 = −k 65 = k 66 = 140d   mAL  M el =  420d  70d    Trong đó: (2c) s1 12EI L ( − s1s2 ) k 33 = 2k 63 = 6EI s2 ( s1 + ) L2 ( − s1s2 ) (2f) s2 12EI L ( − s1s2 ) m22 m32 m33 140d m52 m62 m53 m63 (2g)         m66  symmetric 0 m55 m65 (3) (3a) (3b) d = − s1s2 ( m 22 = 60 + 224 s1 + 32 s12 − 196 s − 328 s1s − 55 s12 s + 32s 22 + 50 s1s 22 + 32s12 s 22 ( 2 2 m 32 = 2L 224s1 + 64s − 160s1s − 86s s + 32s s + 25s s ( 2 2 (3c) ) 2 2 m 53 = 560 − 28 s1 − 64 s − 28 s − 184 s1s + s s − 64 s + s s + 41s s ( ( 2 (3d) ) (3e) ) m 63 = − L 392s − 100 s1s − 64 s12 s − 128 s 22 − 38 s1s 22 + 55 s12 s 22 m 33 = L2 32s12 − 31s12 s + s12 s 22 ) (3f) ) ( m 53 = L 392s1 − 100s1s − 64s 22 s1 − 128s12 − 38s s12 + 55s12 s 22 ( m 63 = L2 124 s1 − 64 s12 s − 64 s1s 22 + 31s12 s 22 (3g) ) (3h) ) ( m 55 = 60 + 224 s + 32 s 22 − 196 s1 − 328 s1s − 55 s 22 s1 + 32 s12 + 50 s s12 + 32 s 22 s12 ( m 65 = − L 224 s + 64 s 22 − 160 s1s − 86 s 22 s1 + 32 s s12 + 25 s12 s 22 ( m 66 = L2 32 s 22 − 31s 22 s1 + s12 s 22 Với si = Lki /(3EI+Lki) - gọi hệ số độ cứng liên kết đầu i (i = 1,2) Hệ số si thay đổi từ (khớp lý tưởng) đến (ngàm lý tưởng) tương ứng với độ cứng liên kết ki thay đổi từ đến vơ Trong hệ phương trình (1), đại lượng khối lượng đặt vào kết cấu độ cứng liên kết số mờ, kết đầu tần số dao (3i) ) (3j) ) (3k) ) động riêng số mờ Các liên kết mờ thể số nghiên cứu trước [1,3] Hình minh họa hàm thuộc hệ số độ cứng mờ liên kết với mười mức cứng đánh số từ đến 10, mức cứng tương ứng với liên kết khớp (si = 0), mức cứng 10 tương ứng với liên kết ngàm (si = 1), mức cứng từ đến tương ứng với liên kết đàn hồi µ (si ) 1 10 si 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 Hình Hàm thuộc tập mờ hệ số độ cứng liên kết với mười mức cứng Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 35 KẾT CẤU – CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Theo [3], mức cứng thể mô tả mặt ngôn ngữ tương ứng với kiểu liên kết nửa cứng theo tiêu chuẩn AISC (Mỹ) Trong 0khớp lý tưởng (khớp tuyệt đối), 1- khớp (kiểu liên kết: single web angle), 2- hầu hết khớp (kiểu liên kết: single web plate), 3- khớp (kiểu liên kết: double web angle), 4- nhiều khớp (kiểu liên kết: header plate), 5- nửa cứng nửa khớp (kiểu liên kết: top and seat angle), 6- nhiều cứng (kiểu liên kết: top plate & seat angle), 7- cứng (kiểu liên kết: top & seat plate), -hầu hết cứng (kiểu liên kết: end plate), 9- cứng (kiểu liên kết: t-stub & web angle), 10- cứng lý tưởng (cứng tuyệt đối) Các mức cứng xem số mờ tam giác với lan tỏa 20% chân hệ số độ cứng (tương ứng với 0.2) Việc chuyển từ độ cứng liên kết ki (thay đổi từ đến vô cùng) hệ số độ cứng si (thay đổi từ đến 1) giúp việc tính tốn thực cách dễ dàng (trường hợp xuất k tiến đến vô mức cứng 10 dẫn đến việc tính tốn số khó khăn mơ hình phần tử hữu hạn) Phương pháp mặt phản ứng (RSM) Phương pháp mặt phản ứng phương pháp sử dụng hiệu lý thuyết thống kê dùng để xây dựng hàm phản ứng đầu phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), thơng qua việc giải tốn hồi quy theo mơ hình thay định trước Mặt phản ứng biểu diễn hình học nhận biến phản ứng quan niệm hàm hệ số hồi quy Đặc điểm RSM dựa sở số kết phương pháp PTHH tất định để xây dựng hàm xấp xỉ thay đáp ứng thực kết cấu, sau đáp ứng thực kết cấu xác định thông qua hàm xấp xỉ thay [8], xác định sở kết phương pháp PTHH tất định điểm đạt cực trị hàm xấp xỉ thay lát cắt α 3.1 Hàm thay với biến mờ chuẩn Một số mơ hình thay thường sử dụng lý thuyết thống kê là: mơ hình hồi quy đa thức, mơ hình Kringing, hàm sở hướng tâm [9] Trong mơ hình này, mơ hình hồi quy đa thức thường sử dụng để xây dựng hàm mặt phản ứng tính tốn đơn giản Trong báo này, việc xác định tần số dao động riêng từ hệ phương trình (1) đơn giản, mơ hình hồi quy đa thức bậc hai với 36 biến mờ chuẩn không tương quan sử dụng làm hàm mơ hình thay sau: n n i =1 i =1 y ( X ) = a0 + ∑ X i + ∑ aii X i2 (4) với Xi biến mờ chuẩn, a0 = y(X = 0), hệ số xác định phương pháp bình phương tối thiểu, y(X) thể hàm thay cho chuyển vị nút nội lực phần tử khung Trong toán khảo sát, ta giả thiết đại lượng không chắn khung số mờ tam giác cân, xi = (a,l,l)LR Theo lý thuyết thống kê quy tắc chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên [10], biến mờ chuẩn xác định theo công thức Xi = xi − a (l / 3) (5) Với phép biến đổi trên, từ biến mờ gốc ban đầu xi = (a,l,l)LR ta chuyển sang biến mờ chuẩn X% i = (0,3,3)LR Ở đây, xem biến mờ chuẩn kết phép biến đổi hình học từ biến mờ gốc ban đầu, vận dụng tương tự biến chuẩn lý thuyết thống kê toán học Bài toán thực khơng gian biến mờ chuẩn, khơng gây sai lệch chuyển đổi q trình thay 3.2 Thiết kế mẫu thử, ước lượng sai lệch lựa chọn phương án Để hoàn thành hàm đa thức bậc hai thay phương trình (4), tất hệ số ai, aii xác định việc cực tiểu hóa sai lệch liệu đầu hàm thay với liệu đầu mơ hình phần tử hữu hạn tiền định Thông thường, số mẫu thử với liệu đầu vào xác định thực hàm thay tốt nhận từ việc cực tiểu hóa tổng bình phương sai lệch từ liệu đầu Trong RSM, có ba thiết kế mẫu thử thường sử dụng [8]: mẫu siêu lập phương latinh, mẫu mặt trung tâm lập phương mẫu BoxBehnken Trong ba mẫu trên, mẫu Box-Behnken đề xuất sử dụng [8] số lượng mẫu thử không nhiều, số lượng điểm phản ứng thực tế phản ứng max, thường xảy bề mặt khối lập phương Trong thiết kế mẫu Box-Behnken, điểm thiết kế nằm tâm lập phương trung điểm cạnh Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 KẾT CẤU – CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG lập phương Hình thể thiết kế mẫu BoxBehnken với ba biến số đầu vào 1 -1 -1 -1 Hình Thiết kế mẫu Box-Behnken với ba biến số Để đánh giá chất lượng mơ hình thay lựa chọn phương án phù hợp phương án tính tốn ta sử dụng ước lượng sai lệch Có ba phương pháp ước lượng sai lệch thường sử dụng là: phương pháp mẫu đơn (split sample – SS), phương pháp kiểm tra chéo (cross – validation – CV) phương pháp mồi (bootstramping) Trong báo này, phương pháp kiểm tra chéo rời bỏ tập sử dụng [11], điểm phản ứng kiểm tra lần thử k – lần (do mẫu trung tâm sử dụng để xác định a0) Ước lượng sai lệch phương án thứ j xác định theo công thức: ( GSE j = y j − yˆ (j − j ) ) → (6) GSEj – ước lượng sai phương án thứ j; yj – giá trị đầu X(j) (được xác định theo phương pháp PTHH); yˆ (j − j ) – giá trị ước lượng X(j) theo phương án thứ j Tối ưu mức α với thuật tốn tiến hóa vi phân (DE) Phương pháp tối ứu mức α xem cách tiếp cận tổng quát cho việc phân tích kết cấu mờ Trong đó, tất biến đầu vào mờ rời rạc hóa thành khoảng theo mức α tương ứng Ứng với lát cắt α, ta có khoảng biến đầu vào tìm khoảng giá trị đầu thuật tốn tối ưu (tìm max, min) khác Quá trình tối ưu với mức α chạy trực tiếp mơ hình phần tử hữu hạn đánh giá giá trị hàm mục tiêu đầu nhiều lần để đạt đến lời giải chấp nhận được, làm tăng thời gian tính tốn Thuật tốn tối ưu tiến hóa vi phân (DE), đề xuất Storn Price (1995), thuật toán tối ưu dựa quần thể DE thuật toán đơn giản, dễ sử dụng, hội tụ tồn cục tốt mạnh thuật tốn di truyền (GA), thích hợp cho tốn tối ưu khác [6,7] Các bước thực DE sau: Với hàm mục tiêu f(x), ta cần tìm kiếm tối ưu tồn cục khơng gian liên tục biến: x = {xi}, xi ∈ [xi,min , xi,max], i = 1,2,…n Với hệ G, quần thể ban đầu xây dựng ngẫu nhiên miền cho phép biến độc lập theo công thức: xk,i(0) = xi,min + rand[0,1].(xi,max - xi,min), i = 1,2,…n rand[0,1] – số thực ngẫu nhiên phân bố khoảng [0,1] Q trình tiến hóa lặp thực sau: Bước – Đột biến: Vectơ đột biến y tạo từ quần thể xk(G), k = 1,2,…NP sau: y = xr1(G) + F.[xr2(G) - xr3(G)] (8) với NP – số cá thể; r1 , r2 , r3 – số tự nhiên chọn ngẫu nhiên, 1≤ r1 ≠ r2 ≠ r3 ≠ k ≤ NP; F – số tỉ lệ đột biến chọn khoảng [0,1] Bước – Lai ghép: Quần thể z tạo từ phép lai ghép hai quần thể x y sau:  y if ( rand [0,1] ≤ Cr ) or ( r = i ) zi =  j  x k ,i if ( rand [0,1] > Cr ) or ( r ≠ i ) Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 (9) (7) đây, r – số nguyên chọn ngẫu nhiên khoảng [1,n], Cr – xác xuất lai ghép chọn khoảng [0,1] Bước – Chọn lọc: Trên sở so sánh hai quần thể x z, tiến hành chọn lọc cá thể có giá trị hàm nhỏ hơn, ta quần thể u sau:  z j if f ( z j ) < f ( x k ,i ) uj =   x k ,i if ortherwise (10) Bước – Tái sinh: Thự phép gán xk(G+1) = uk(G) ta hệ Q trình tiến hóa lặp lại từ bước đến bước tùy theo số vòng lặp ta giá trị chấp nhận Ví dụ minh họa Khảo sát khung thép phẳng liên kết đàn hồi mười ba tầng – ba nhịp hình 37 KẾT CẤU – CƠNG NGHỆ XÂY DỰNG - Trường hợp 2a (TH2a): Xét đại lượng có dạng số mờ tam giác không cân hệ số độ cứng liên kết hai đầu dầm s%2 ứng với mức cứng (rất mềm) Các đại lượng khác lấy giá trị tiền định, bao gồm: hệ số độ cứng liên kết chân cột s1 = (ngàm lý tưởng), mật độ khối lượng m1 = 7.85 m2 = 50 TÇng 13 3.6 x 13 TÇng 12 - Trường hợp 3a (TH3a): Xét đại lượng có dạng số mờ tam giác không cân hệ số độ cứng liên kết chân cột s%1 hai đầu dầm s%2 có mức cứng (rất cứng) Các đại lượng khác lấy giá trị tiền định mật độ khối lượng m1 = 7.85 m2 = 50 TÇng TÇng 7.0 x Hình Khung thép mười ba tầng – ba nhịp Các số liệu sau: mô đun đàn hồi E = 210E+06kN/m2; diện tích mặt cắt ngang mơ men qn tính cột từ tầng đến tầng bốn: Ac1 = 6.52E-02m2, Ic1 = 2.044E-03m4, từ tầng năm đến tầng tám: Ac2 = 5.01E-02m2, Ic2 = 1.469E-03m4, từ tầng chín đến tầng mười ba: Ac3 = 4.01E-02m2, Ic3 = 1.111E-03m4; diện tích mặt cắt ngang mơ men qn tính dầm: Ad = 1,83E-02m2, Id = 8.741E-04m4; nhịp dầm Ld = 7.0m; chiều cao cột Lc = 3.6m; mật độ khối lượng phân bố cột m1(T/m3) dầm m2(T/m3) (kể tải trọng từ sàn truyền vào); hệ số độ cứng liên kết chân cột s1 hai đầu dầm s2 Với khung thép phẳng trên, báo này, ba tần số dao động riêng mờ ω1, ω2, ω3 xác định tương ứng trường hợp khác sau: - Trường hợp (TH1): Xét đại lượng có dạng số mờ tam giác cân, bao gồm: m% = ( 7.85,0.785,0.785 ) , m% = ( 50,5,5 ) ; hệ số độ cứng liên kết chân cột lấy hình 2: s%1 = ( 0.8,0.1,0.1) ứng với mức cứng 8, hai đầu dầm: s%2 = ( 0.75,0.1,0.1) ứng với mức cứng 38 - Trường hợp 2b (TH2b): Các hệ số độ cứng lấy trường hợp 2a Xét thêm hai tham số mờ có dạng tam giác cân m% = ( 7.85,0.785,0.785 ) m% = ( 50,5,5 ) - Trường hợp 3b (TH3b): Các hệ số độ cứng lấy trường hợp 3a Xét thêm hai tham số mờ có dạng tam giác cân m% = ( 7.85,0.785,0.785 ) m% = ( 50,5,5 ) Trường hợp giải theo hai cách: RSM (do biến mờ đầu vào có dạng tam giác cân) DE, có so sánh hai cách giải Các trường hợp lại giải theo DE (do biến mờ đầu vào có dạng tam giác khơng cân) Kết giới hạn nhận ứng với mức α = có so sánh với lời giải tiền định theo SAP2000 sau: với trường hợp 2a (s1 = 1, s2 = 0, m1 = 7.85 m2 = 50); với trường hợp 3a (s1 = 1, s2 = 1, m1 = 7.85 m2 = 50) 5.1 Giải theo RSM Trong trường hợp 1, số biến mờ bốn (bốn biến thiết kế) Theo thiết kế mẫu Box – Behnken có tổng cộng 25 phương án thiết kế Giá trị tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 phương án thiết kế xác định phương pháp PTHH tất định lập trình Matlab phiên 2015b Kết tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 xác định bảng Kết hệ số hàm thay cho tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 thể bảng kết khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 theo RSM bảng Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 KẾT CẤU – CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Bảng Các phương án thiết kế mẫu theo Box-Behnken tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 tương ứng STT x1=s1 X1 x2=s2 0.90 0.75 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.65 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.85 0.65 0.85 0.65 0.85 0.65 0.85 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 X2 x3=m1 X3 x4=m2 X4 ω1 (rad/s) 7.850 50.00 3 -3 -3 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 0 0 7.850 7.850 7.850 7.850 8.635 8.635 7.065 7.065 7.850 7.850 7.850 7.850 8.635 8.635 7.065 7.065 7.850 7.850 7.850 7.850 8.635 7.065 8.635 7.065 0 0 3 -3 -3 0 0 3 -3 -3 0 0 -3 -3 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 55.00 55.00 45.00 45.00 50.00 50.00 50.00 50.00 55.00 55.00 45.00 45.00 55.00 55.00 45.00 45.00 0 0 0 0 3 -3 -3 0 0 3 -3 -3 3 -3 -3 ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 4.993 15.092 26.742 5.417 5.409 4.580 4.574 4.950 4.943 5.045 5.037 4.806 4.799 5.213 5.205 5.363 4.534 5.465 4.621 5.206 4.402 5.647 4.775 4.761 4.845 5.156 5.263 16.265 16.239 13.951 13.929 14.948 14.924 15.265 15.241 14.540 14.517 15.739 15.713 16.084 13.797 16.426 14.088 15.646 13.420 16.935 14.526 14.390 14.672 15.550 15.908 28.626 28.577 24.931 24.888 26.488 26.443 27.050 27.005 25.767 25.723 27.889 27.842 28.305 24.653 28.908 25.174 27.536 23.979 29.802 25.957 25.498 25.999 27.554 28.189 Bảng Các hệ số hàm thay cho tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 Các hệ số a0 a1 a2 a3 a4 a11 a22 a33 a44 ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 4.993 0.00121622 0.13947233 -0.01578056 -0.06781167 -0.00000608 0.00022142 0.00007443 0.00137582 15.092 0.00405573 0.38570816 -0.05298056 -0.19963333 -0.00002633 0.00046672 0.00028053 0.00394858 26.742 0.00762552 0.61582726 -0.09401944 -0.35363333 -0.00004103 0.00145480 0.00050038 0.00699899 Bảng Khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3, ứng với lát cắt α – trường hợp Lát cắt α ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) α=1 α = 0.8 α = 0.6 α = 0.4 α = 0.2 α=0 4.993 [4.859; 5.128] [4.726; 5.265] [4.595; 5.402] [4.464; 5.541] [4.335; 5.681] 15.092 [14.708; 15.479] [14.328; 15.870] [13.951; 16.264] [13.577; 16.661] [13.207; 17.061] 26.742 [26.103; 27.388] [25.470; 28.041] [24.843; 28.699] [24.223; 29.364] [23.609; 30.040] 5.2 Giải theo DE Tiến hành chạy toán xác định khoảng giá trị đầu với năm mức α theo thuật toán tối ưu tiến hóa vi phân (DE), số biến tương ứng với trường hợp sau: biến Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 (trường hợp 3b), biến (trường hợp 2b), biến (trường hợp 3a) biến (trường hợp 2a), kích thước quần thể 50, hệ số đột biến 0.5, xác xuất lai ghép 0.9 Kết giá trị tối ưu đạt sau 30 lần lặp Bài toán 39 KẾT CẤU – CƠNG NGHỆ XÂY DỰNG lập trình Matlab phiên 2015b Kết khoảng giá trị tần số dao động riêng ω 1, ω 2, ω3 khung ứng với lát cắt α thể bảng từ bảng đến bảng tương ứng với trường hợp Các trường hợp 2a, 2b (rất mềm) có tần số dao động riêng nhỏ trường hợp 3a, 3b (rất cứng) quy luật dao động Bảng Khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 - trường hợp Lát cắt α α=1 α = 0.8 α = 0.6 α = 0.4 α = 0.2 α=0 ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 4.993 [4.861; 5.129] [4.731; 5.268] [4.605; 5.411] [4.482; 5.559] [4.361; 5.710] 15.092 [14.713; 15.481] [14.342; 15.880] [13.980; 16.290] [13.627; 16.712] [13.281; 17.145] 26.742 [26.110; 27.391] [25.493; 28.058] [24.892; 28.743] [24.304; 29.448] [23.730; 30.174] Bảng Kết khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 - trường hợp 2a Lát cắt α SAP2000 α=1 α = 0.8 α = 0.6 α = 0.4 α = 0.2 α=0 ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 0.74152 0.73347 [0.73347; 1.1413] [0.73347; 1.3980] [0.73347; 1.5988] [0.73347; 1.7699] [0.73347; 1.9225] 4.09152 4.0724 [4.0724; 4.7400] [4.0724; 5.3026] [4.0724; 5.7939] [4.0724; 6.2347] [4.0724; 6.6379] 11.3722 11.0457 [11.0457; 11.6681] [11.0457; 12.2612] [11.0457; 12.8277] [11.0457; 13.3704] [11.0457; 13.8917] Bảng Kết khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 - trường hợp 2b Lát cắt α α=1 α = 0.8 α = 0.6 α = 0.4 α = 0.2 α=0 ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 0.73347 [0.72624; 1.1529] [0.71923; 1.4268] [0.71241; 1.6490] [0.70578; 1.8453] [0.69934; 2.0265] 4.0724 [4.0323; 4.7881] [3.9933; 5.419] [3.9555; 5.9760] [3.9187; 6.5001] [3.8829; 6.9970] 11.0457 [10.9368; 11.7865] [10.8312; 12.5141] [10.7258; 13.2308] [10.6287; 13.9396] [10.5316; 14.6431] Bảng Kết khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 - trường hợp 3a Lát cắt α SAP2000 α=1 α = 0.8 α = 0.6 α = 0.4 α = 0.2 α=0 ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 6.4418 6.0658 [5.5937; 6.0658] [5.8822; 6.0658] [5.7913; 6.0658] [5.7010; 6.0658] [5.6112; 6.0658] 18.5142 18.0507 [17.7956; 18.0507] [17.5420; 18.0507] [17.2900; 18.0507] [17.0393; 18.0507] [16.7898; 18.0507] 32.1314 31.5079 [31.0918; 31.5079] [30.6787; 31.5079] [30.2683; 31.5079] [29.8650; 31.5079] [29.4552; 31.5079] Bảng Kết khoảng tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3, - trường hợp 3b Lát cắt α α=1 α = 0.8 α = 0.6 α = 0.4 α = 0.2 α=0 ω1 (rad/s) ω2 (rad/s) ω3 (rad/s) 6.0658 [5.9148; 6.1274] [5.7680; 6.1909] [5.6251; 6.2560] [5.4858; 6.3240] [5.3500; 6.3939] 18.0507 [17.6203; 18.2339] [17.2014; 18.4229] [16.7953; 18.6179] [16.3960; 18.8191] [16.0084; 19.0271] 31.5079 [30.7855; 31.8378] [30.0829; 32.1576] [29.3982; 32.4979] [28.7333; 32.8492] [28.0844; 33.2122] Hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 khung ứng với trường hợp hai cách 40 tiếp cận thể hình hình Qua cho thấy mức độ sai lệch hai cách tiếp Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 KẾT CẤU – CƠNG NGHỆ XÂY DỰNG cận khơng đáng kể Các trường hợp TH2a, TH2b, TH3a, TH3b thực theo DE, hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 thể hình đến hình 10, kết nhận số mờ có dạng tương ứng với số mờ đầu vào có dạng tam giác khơng cân Hình Hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2 trường hợp theo phương pháp mặt phản ứng (RSM) thuật tốn tiến hóa vi phân (DE) Hình Hàm thuộc tần số dao động riêng ω3 trường hợp theo phương pháp mặt phản ứng (RSM) thuật toán tiến hóa vi phân (DE) Hình Hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2 theo thuật toán tiến hóa vi phân (DE) – trường hợp 2a, 2b (TH2a, TH2b) Hình Hàm thuộc tần số dao động riêng ω3 theo thuật tốn tiến hóa vi phân (DE) – trường hợp 2a, 2b (TH2a, TH2b) Hình Hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2 theo thuật toán tiến hóa vi phân (DE) - trường hợp 3a,3b (TH3a, TH3b) Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 41 KẾT CẤU – CƠNG NGHỆ XÂY DỰNG Hình 10 Hàm thuộc tần số dao động riêng ω3 theo thuật toán tiến hóa vi phân (DE) - trường hợp 3a,3b (TH3a, TH3b) Kết luận Bài báo đề xuất hai cách giải xác định tần số dao động riêng mờ khung thép phẳng có liên kết mờ, độ cứng liên kết dầm – cột, chân cột – móng khối lượng có dạng số mờ tam giác cân khơng cân Từ kết ví dụ minh họa, ta có số nhận xét sau: a Việc phân tích phần tử hữu hạn mờ dựa phương pháp mặt phản ứng (RSM), kết thể tần số dao động riêng mờ kết cấu cách áp dụng phương pháp chuyển đổi với mô hình thay đa thức bậc hai Cách giải phù hợp với biến mờ đầu vào có dạng tam giác cân Qua khảo sát khung thép phẳng mười ba tầng – ba nhịp với số lượng phần tử lớn số biến mờ nhiều cho thấy hiệu việc áp dụng phương pháp Bài toán thực cách giải khác việc sử dụng phương pháp tối ưu mức α với thuật tốn tiến hóa vi phân (DE), kết so sánh tần số dao động riêng mờ theo hai cách giải chênh lệch không đáng kể b Trên sở kết xác giải theo DE trường hợp 1, báo mở rộng cho trường hợp khác với biến mờ đầu vào có dạng tam giác bất kỳ, có biến mờ mô tả dạng số mờ tam giác khơng cân Kết ví dụ cho thấy lợi thuật toán tối ưu mức α kết hợp DE so với RSM kết hợp GA sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn liên kết đàn hồi với hệ nhiều bậc tự biến mờ tam giác không cân Các trường hợp giới hạn theo DE so sánh với lời giải tiền định theo SAP2000 khẳng định độ xác lợi cách giải c Việc sử dụng mơ hình liên kết đàn hồi tuyến tính đơn giản, phù hợp với giả thiết hệ có chuyển vị nhỏ Trường hợp xét chuyển vị lớn, quan hệ mô men – góc xoay (M - θ) dạng phi tuyến, cần tiếp tục nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Xuân Huỳnh, Lê Công Duy (2006) “Phương pháp đánh giá độ tin cậy mờ kết cấu khung”, Tạp chí xây dựng [2] Vũ Quốc Anh (2012) “Tính tốn thiết kế khung thép liên kết đàn hồi”, 52 – 79, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 42 [3] Ali Keyhani, Seyed Mohammad Reza Shahabi (2012) “Fuzzy connections in structural analysis” ISSN 1392 – 1207, MECHANIKA, Volume 18(4): 380-386 [4] Nguyen Hung Tuan, Le Xuan Huynh, Pham Hoang Anh (2015) “A fuzzy finite element aigorithm based on response surface method for free vibration analysis of structure”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol 37, No 1: 17 – 27 [5] Storn, R and Price, K (1995) “Differential Evolution – A Simple and Efficient Adaptive Sheme for Global Optimization over Continuous Spaces”, International Computer Science Institute, Berkeley [6] Storn, R and Price, K (1997) “Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces”, Journal of Global Optimization 11, Netherlands: 341–359 [7] Anh Hoang Pham, Thanh Xuan Nguyen and Hung Van Nguyen (2014) “Fuzzy Structural Analysis Using Improved Differential Evolution Optimization”, International Conference on Engineering Mechanic and Automation (ICEMA 3) Hanoi, October 15-16: 492 – 498 [8] M De Munck, D Moens,W Desmet, and D Vandepitte (2008) “A response surface based optimisation algorithm for the calculation of fuzzy envelope FRFs of models with uncertain properties”, Computers & Structures, 86, (10): 1080–1092 [9] R L Mason, R F Gunst, and J L Hess (2003) “Statistical design and analysis of experiments: With applications to engineering and science”, JohnWiley & Sons, Vol 474 [10] Du Bois D., Foulloy L., Mauris G and Prade H (2004) “Probability – Possibility Transformations, Triangular Fuzzy Sets, and Probabilistic Inequalities” Reliable Computers 10, Kluwer Academic Publishers, Printer Netherlands: 273 – 297 [11] Hanss M (2005) “Applied fuzzy arithmetic An introduction with engineering appplications” Berlin Springer Ngày nhận bài:03/6/2016 Ngày nhận sửa lần cuối:30/6/2016 Tạp chí KHCN Xây dựng – số 2/2016 ... xác định tần số dao động riêng mờ khung thép phẳng có liên kết mờ, độ cứng liên kết dầm – cột, chân cột – móng khối lượng có dạng số mờ tam giác cân khơng cân Từ kết ví dụ minh họa, ta có số nhận... lượng khối lượng đặt vào kết cấu độ cứng liên kết số mờ, kết đầu tần số dao (3i) ) (3j) ) (3k) ) động riêng số mờ Các liên kết mờ thể số nghiên cứu trước [1,3] Hình minh họa hàm thuộc hệ số độ. .. DE, hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2, ω3 thể hình đến hình 10, kết nhận số mờ có dạng tương ứng với số mờ đầu vào có dạng tam giác khơng cân Hình Hàm thuộc tần số dao động riêng ω1, ω2 trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tần số dao động riêng mờ của kết cấu khung thép phẳng với độ cứng liên kết và khối lượng có dạng số mờ tam giác, Tần số dao động riêng mờ của kết cấu khung thép phẳng với độ cứng liên kết và khối lượng có dạng số mờ tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn