Đánh giá một số đặc trưng động học đất nền đô thị trung tâm Hà Nội

12 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:58

Các chỉ tiêu động học đất nền rất cần thiết để tính toán độ ổn định cũng như thiết kế kháng chấn cho các công trình trong khu vực đô thị trung tâm thành ph Hà Nội dưới tác động của tải trọng động, đặc biệt là cho các công trình cao tầng, các công trình quan trọng, công trình ngầm. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TR NG ĐỘNG HỌC ĐẤT NỀN ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀ NỘI TRẦN MẠNH LIỂU, TĂNG TỰ CHIẾN*, NGUYỄN VĂN THƢƠNG* Some dynamic characteristic of ground in Hanoi central urban area Abstract: Dynamic parameter of ground is essential for calculating the shock ressitance and assessing geological risk for urban area due to the impact of dynamic loads However the dynamic properties of ground are not interested in Hanoi study properly The paper presents a calulation method to evaluate some dynamic parameter of soil (wave propagation velocity Vs, dynamic shear modular), mapping of variation field of dynamic parameter and zonning mapping of sensitivity to dynamic loads for soils in Hanoi central urban area TỔNG QU N KHU VỰC NGHI N C U* 1.1 Vị trí địa lý Đô thị Trung t m thành ph Hà N i đƣợc công ản đồ quy hoạch chung thành ph Hà N i năm 2030 tầm nhìn năm 2050 di n tích khoảng 754 km2 Gồm 12 quận m t phần huy n Mê Linh, Đan Phƣợng, Hồi Đức, Quận Hà Đơng, huy n Thƣờng Tín, huy n Thanh Oai, huy n Gia L m Phạm vi Đô thị trung t m Hà N i đƣợc gi i hạn ởi: - Phía Bắc giáp huy n Sóc Sơn - Phía Đơng huy n Mê Linh, Đan Phƣợng, Hồi Đức - Phía Nam huy n Thanh Oai, Thƣờng Tín - Phía Đơng huy n Gia L m, Đông Anh * 28 Đại học Khoa học tự nhi n 093008946 Email:lieutm.cus.vnu@gmail.com Hình Bản đồ hành thị trung tâm thành phố Hà Nội 1.2 Cấu trúc địa chất tính chất lý đất khu Đô thị trung tâm Tp Hà Nội Các trầm tích Đ tứ khu đô thị trung t m ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 thành ph Hà N i đƣợc hình thành từ Pleistocen s m đến Holocen mu n Theo cơng trình nghiên cứu đƣợc cơng , trầm tích Đ tứ khu vực Hà N i đƣợc ph n chia nhƣ sau: H tầng L Chi (aQ11lc) H tầng Hà N i (ap, am Q12-3 hn) H tầng Vĩnh Phúc (Q13 vp) H tầng Hải Hƣng (Q21-2 hh) H tầng Thái Bình (Q23 tb) Đất Hà N i theo tài li u thu thập đƣợc chia làm 26 l p [5], ao gm: Trầm tích nhân sinh (anQ2) Lớp 1: Đất lấp thành phần hỗn tạp, trạng thái không Phụ hệ tầng Thái Bình (aQ23tb2) Lớp 2: Bùn đáy ao hồ - A1 Lớp 3: Sét pha xen kẹp cát pha màu nâu, nâu hồng, trạng thái dẻo mềm - B1 Lớp 4: Cát hạt nhỏ màu xám nâu, trạng thái xốp - B1 Phụ hệ tầng Thái Bình dới (a,l Q23tb1) Lớp 5: Sét màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng - dẻo mềm - B2 Lớp 6: Sét pha màu nâu, nâu vàng, trạng thái dỴo cøng - dỴo mỊm - B2 Líp 7: SÐt pha màu nâu xám, trạng thái dẻo chảy, chảy lẫn hữu - A2 Lớp 8: Sét pha xen kẹp cát pha, cát màu nâu xám, trạng thái dẻo mềm - B1 Lớp 9: Cát hạt nhỏ màu xám xanh, trạng thái chặt vừa - B2 Lớp 10: Sét pha màu nâu xám, dẻo mềm, có chỗ xen kẹp cát pha, cát - B1 Phụ hệ tầng Hải Hng (bQ21-2hh3) Lớp 11: Sét pha màu xám đen lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy, chảy - A1 Phụ hệ tầng Hải Hng (mQ21-2hh2) Lớp 12: Sét màu xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng - B1 Phụ hệ tầng Hải Hng dới (lbQ21-2hh1) Lớp 13: Bùn sét màu xám đen lẫn hữu - A1 Hệ tầng Vĩnh Phúc (a,l,lbQ13vp) Lớp 14: Sét màu xám vàng, xám trắng, trạng thái dẻo cứng - dẻo mềm - B2 Lớp 15: Sét pha màu nâu, vàng, đỏ loang lổ, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng - C Lớp 16: Sét pha màu xám đen lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy, chảy - A2 Lớp 17: Cát pha xen kẹp sét pha, cát màu xám vàng, trạng thái dẻo - B2 Lớp 18: Cát hạt nhỏ màu nâu, nâu vàng - C Lớp 19: Cát hạt trung lẫn sạn, sỏi màu xám vàng, xám trắng - D Hệ tầng Hà Nội (ap, amQ12-3hn) Lớp 20: Sét pha màu nâu xám, trạng thái dẻo mềm, có chỗ lẫn hữu - B1 Lớp 21: Cát pha màu xám ghi, trạng thái dẻo, có chỗ lẫn sạn, sỏi - B2 Lớp 22: Cuội sỏi lẫn cát màu xám, xám vàng - E Hệ tầng Lệ Chi (aQ11lc) Lớp 23: Cát pha màu xám ghi, nâu, trạng thái dẻo, có chỗ lẫn sạn, sỏi - C Lớp 24: Cuội sỏi lẫn cát, sét màu xám nâu, xám vàng - E Hệ Đệ Tứ không phân chia (Q) Lớp 25: Sét pha màu nâu, nâu đỏ loang lổ, trạng thái dỴo cøng - nưa cøng - C Líp 26: SÐt, bột, cát kết phong hóa mạnh - E Tớnh cht lý c a l p đất nhƣ sau: Bảng Tính chất lý đất đá khu vực nghiên cứu Lớp Khối Độ ẩm lƣ ng tự nhiên riêng (%) (g/cm3) 52,5 2,62 29 2,7 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Hệ số rỗng (-) 1,38 0,929 Độ ẩm Độ ẩm giới hạn giới Độ sệt chảy hạn dẻo (-) (%) (%) 50,5 34,8 1,13 35 20 0,6 Góc ma sát (đ ) 5o44’ 9o03’ Lực dính (kg/c m2) 0,08 0,21 SPT (búa) 29 Lớp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Khối Độ ẩm lƣ ng tự nhiên riêng (%) (g/cm3) 2,66 31,5 2,71 28,9 2,7 4,21 2,66 31,6 2,67 2,69 33,7 2,66 2,68 35,6 2,7 54,7 2,59 30,2 2,72 26,9 2,71 34,6 2,68 25,8 2,68 2,69 2,72 29,5 2,68 2,71 Hệ số rỗng (-) Độ ẩm Độ ẩm giới hạn giới Độ sệt chảy hạn dẻo (-) (%) (%) o 0,915 0,847 1,181 0,931 44,5 37,6 43,8 33,8 25,9 23,6 43,8 24,1 0,3 0,38 0,88 0,77 10 38’ 12o46’ 7o34’ 13o38’ 0,309 0,265 0,121 0,135 1,051 37,2 25,1 0,71 11o10’ 0,162 1,029 1,483 0,877 0,801 1,037 0,823 45,2 49,6 44,5 37 36,7 28,6 26,7 33,5 25,9 22,9 24,5 20,1 0,48 1,32 0,23 0,29 0,83 0,67 10o30’ 5o30’ 12o32’ 14o11’ 11o16’ 15o27’ 0,266 0,087 0,323 0,29 0,124 0,157 0,954 33,8 22,8 0,61 9o13’ 0,155 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở phƣơng pháp Tải trọng đ ng tải trọng mà tác d ng vào ề mặt đất g y hi n tƣợng rung đ ng ề mặt đất Đất m t tập hợp phần tử có kích thƣ c, hình dạng khác nhau, đƣợc hình thành ởi cấu tử có mức đ liên kết khác Khi phần tử đất dao đ ng g y iến đổi hình dạng, kích thƣ c trạng thái c a phần tử, điều dẫn đến thay đổi tính chất lý c a đất Vậy nên chịu tác d ng c a tải trọng đ ng xảy phản ứng sau: 30 Góc ma Lực sát dính (kg/c (đ ) m2) SPT (búa) 9,5 12 12 12 14 29 27 22 >50 30 >50 12 - Đất bị biến dạng bao gồm biến dạng đàn hồi biến dạng dƣ, iến dạng dƣ có tác d ng hấp thu lƣợng chỗ làm tri t tiêu dao đ ng Còn biến dạng đàn hổi giải phóng lƣợng xung quanh thơng qua va chạm làm cho đất bị rung đ ng biến đổi tính chất lý - Dao đ ng đất thay đổi tính chất lý hai cách thức phá h y cơng trình khác c a tải trọng đ ng - Ở m t mức lƣợng, trạng thái tĩnh có chiều s u vùng ảnh hƣởng l n tải trọng đ ng, ngƣợc lại tải trọng đ ng có vùng ảnh hƣởng l n tải trọng tĩnh Đặ đ ểm độ đ ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 - Dao động hệ vô số bậc tự đất n n Quá trình chuyển đ ng tự c a phần tử đƣợc xem tổng hợp c a dao đ ng điều h a tần s pha cho phần tử h , c n iên đ thay đổi liên t c từ phần tử đến phần tử khác cho tính liên t c khơng ị phá h y Các dao đ ng thành phần dao đ ng chu n hay dao đ ng có tần s riêng Nhƣ vậy, dao đ ng c a vật thể đàn hồi ất k tổng hợp dao d ng chu n Khi coi đất đồng nhất, iến dạng đ é dao đ ng c a đất dao đ ng h vô hạn ậc tự do, m t ậc tự xem nhƣ m t dao đ ng chu n - S ng đàn hồi Dao đ ng c a m t phần tử đất chuyển đ ng có tính thuận nghịch c a phần tử xung quanh vị trí c n ằng Nhờ chuyển đ ng c a phần tử tạo va chạm v i phần tử l n cận mà dao đ ng đƣợc lan từ phần tử đến phần tử khác Quá trình dao đ ng gọi sóng sóng gọi sóng đàn hồi Yếu t khơng gian tình chất đàn hồi c a môi trƣờng định đến lan truyền dao đ ng c a sóng Tính chất đƣợc đặc trƣng ởi t c đ truyền sóng C ỉ ê ả đặ độ đ Tốc độ tru n s ng Tổ hợp nhiều lần c a tải trọng lên đất thực chất tác đ ng c a tải trọng đ ng iến thiên theo chu k lên đất Vi c tác đ ng theo chu k làm cho phần tử đất dao đ ng the chu k lan truyền đất Nhƣ nói, q trình dao đ ng sóng đàn hổi đặc trƣng c a t c đ truyền sóng Vs Mô đun đàn hồi E Khi đất chịu tác d ng c a tải trọng đ ng, vi c phần tử đất dao đ ng theo tần s c a tải trọng c n ị iến dạng Cho nên thông s đặc trƣng cho iến dạng mô đun đàn hồi E mô đun iến dạng trƣợt đ ng G ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Mô đun đàn hồi quan h ứng suất tác d ng vào đất v i iến dạng c a đất đƣợc thể hi n ởi công thức dƣ i đ y Đặc trƣng c a mô đun iến dạng khả ch ng lại iến dạng thẳng đứng tải trọng thẳng đứng khơng đổi E= Trong đó: ứng suất tác d ng iến dạng Mô đun cắt trượt G Nhƣ viết, mô đun cắt trƣợt G m t thông s đặc trƣng cho iến dạng c a đất, m i quan h ứng suất cắt góc trƣợt Mô đun cắt trƣợt G v i đặc trƣng khả ch ng lại iến dạng g y trƣợt c a vật li u đƣợc thể hi n ởi cơng thức: G= Trong đó: tiếp) ứng suất cắt (hay ứng suất góc trƣợt 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu xác định thông số đặc trƣng biến dạng động C í đú ố ế độ đ Biến dạng c a đất theo m t góc đ chia làm loại iến dạng thể tích iến dạng hình dạng Biến dạng thể tích ln ln song hành v i ứng suất nén lan truyền tạo sóng nén, hay sóng dọc theo phƣơng nén Dao đ ng ề mặt nền, dịch chuyển c a l p đất có lan truyền chấn đ ng kiểu iến dạng hình dạng, iến dạng trƣợt có thơng s đặc trƣng mođun iến dạng trƣợt G Mođun iến dạng trƣợt G xác định qua mođun nén E h s viến dạng ngang ν Mođun iến dạng trƣợt G đƣợc tính tốn gần m t giải pháp xác định thông s đ ng học 31 - H Senapathy J.R Davie đƣa công thức chuyển đổi mođun trƣợt G0,0001% mođun trƣợt G0,375% dựa s dẻo xác định ằng thí nghi m lăn Cazagrande theo cơng thức [8] = Trong đó: PI s dẻo xác định ằng thí nghi m lăn thí nghi m Cazagrande G0.375% mô đun trƣợt ứng v i iến dạng trƣợt 0,375 đƣợc xác định theo m i quan h đƣợc Davie Lewis đƣa G0.375% =200Su V i Su cƣờng đ kháng cắt c a đất theo sơ đồ cắt nhanh khơng nƣ c - Hardin xuất phát từ mô hình đàn hổi tính dẻo c a mơi trƣờng thiết lập quan h mođun trƣợt Gmax, hay mođun trƣợt biến dạng nhỏ v i ứng suất hi u , h s c kết OCR h s r ng e nhƣ sau: Richart đƣa công thức xác định môđun trƣợt Gmax Đ i v i cát Đ i v i cát thơ Trong OCR = , k đại lƣợng ph thu c vào s dẻo Khi đề cập đến mođun tƣơng ứng v i iến dạng l n 0,0001 khác giá trị mođun cực đại, m t s tác giả đƣa kết luận khác Sun nhiều ngƣời khác, Seed nhiều ngƣời khác, ằng thông tin mođun trƣợt ứng v i iên đ iến dạng trƣợt, kết l n tỉ s G/Gmax iến đổi từ 1,7 - 11,3 ph thu c vào s dẻo 32 P í ố độ y ó ắ [9] Dựa vào thông s tĩnh học c a đất Khi đánh giá ảnh hƣởng c a đ ng đất cho m t lãnh thổ, thông thƣờng sử d ng thông s đặc trừng t c đ truyền sóng Vs, ởi loại đất đƣợc đặc trƣng ởi m t t c đ truyền sóng Trên sở đó, vi c tính tốn so sánh t c đ truyền sóng v i v n t c gi i hạn cho phép đánh giá mức đ r i ro c a đ ng đất t i lãnh thổ P ơ ự Cơ sở c a phƣơng pháp tài li u đo địa chấn chi tiết c a trận đ ng đất, điều ki n địa chất cơng trình trƣ c sau đ ng đất, v i nghiên cứu quy mơ tính chất phá h y đất đ ng đất g y Điều ki n cần đ để xảy hóa lỏng c a đất có cấu trúc l p, l p có khả hóa lỏng nằm dƣ i l p khơng hóa lỏng, cấp đ ng đất khác Dựa vào m i quan h c a chiều dày l p có khả hóa lỏng nằm dƣ i l p khơng có khả hóa lỏng nằm tiến hành ph n chia cấu trúc theo xác suất xảy hóa lỏng cho cấp đ ng đất khác Từ ph n chia khu vực nghiên cứu theo mức đ nguy hiểm C í m Nguyên tắc ản c a phƣơng pháp thí nghi m xác định đặc trung đ ng học là: tạo chấn đ ng cho mẫu đất theo kịch ản khác iên đ , tần s điều ki n an đầu Đồng thời thu nhận thông tin iến dạng, ứng suất c a đất su t trình ứng xử v i chấn đ ng Tùy thu c vào mức đ mô kịch ản cách thức thu nhận thơng tin, có phƣơng pháp thí nghi m khác Thí nghiệm phòng Thí nghi m ph ng cho phép tạo nhiều kịch ản khác Đặc i t kiểm sốt cô lập đƣợc điều ki n để thu đƣợc thông tin cần thiết để thỏa mãn ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 m c đích nghiên cứu, điển hình cho thí nghi m là: - Phƣơng pháp c t c ng hƣởng c a Hardin, Drenvich, Richart [9] Nguyên lý chung c a phƣơng pháp dựa hi n tƣợng c ng hƣởng dao đ ng xoắn c a m t lăng tr Tại thời điểm c ng hƣởng có tần s dao đ ng cƣỡng ức ằng tần s riêng c a c t đất Do vậy, có đƣợc thơng dao đ ng cƣỡng ức, kích thƣ c kh i lƣợng thể tích tính tốn đƣợc mođun trƣợt G c a đất đ cứng ch ng xoắn c a c t đất Trong đó: γ, h, F kh i lƣợng thể tích, chiều cao di n tích mặt cắt ngang c a c t đất Ω tần s dao đ ng cƣỡng ức Ƣu điểm c a thí nghi m mô t t dao đ ng xoắn c a đất dao đ ng Trên sở lý thuyết Nhìn chung, tồn c a phƣơng pháp c t c ng hƣởng nhận iết thời điểm c t c ng hƣởng có đ ph n giải thấp Điều ảnh hƣởng đến đ xác c a kết - Phƣơng pháp chất tải chu k Nguyên lý chung c a phƣơng pháp tác d ng vào mẫu đất lực chu k hình sin, đo iến thiên iến dạng mẫu theo thời gian, cho mẫu iến dạng chi k hình sin, đo ứng suất tác d ng lên mẫu trình iến dạng Ƣu điểm c a phƣơng pháp tạo đƣợc iến dạng tùy ý Kết thi đƣợc thí nghi m thơng sơ đ ng E, G Thí nghiệm trƣờng Ƣu điểm tiến hành đ i tƣợng nghiên cứu, nhƣng thành phần, tính chất nhƣ khơng gian tồn c a đ i tƣợng khó sáng tỏ đầy đ , thơn tin thu đƣợc từ thí nghi m ị chi ph i nhiều yếu t mà cô lập đƣợc Phƣơng pháp điển hình - Phƣơng pháp tr c ng hƣởng Nguyên lý c a phƣơng pháp dựa hi n tƣợng c ng ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 hƣởng c a c t đất ị dao đ ng thẳng đứng, hay dao đ ng u n tùy thu c vào kịch ản tác d ng Các thơng tin thu thập đƣợc thí nghi m tần s c a lực kích đ ng thời điểm c ng hƣởng v i kích thƣ c c t đất kh i lƣợng riêng Từ thơng tin tính tốn mođun E ứng v i kích đ ng thẳng đứng, mođun G v i kích đ ng ngang 2.3 Quy trình tính tốn, đánh giá xây dựng đồ trƣờng biến đổi đặc trƣng động học đất Lự ọ ỉ ê tính tốn Khi đất chịu ảnh hƣởng c a tải trọng đ ng, ngồi vi c phần tử đất dao đ ng theo tần s c a tải trọng c n ị iến dạng Cho nên t c đ truyền sóng Vs mô đun trƣợt đ ng G đặc trƣng đ ng học mà phản ánh đƣợc trạng thái c a đất đánh giá đƣợc mức đ ổn định c a đất Dựa sở đó, tác giả lựa chọn hai đặc trƣng ản t c đ truyền sóng Vs mơ đun cắt trƣợt G để tính tốn đánh giá P í Dựa vào tính chất đặc trưng đất n n C thể t c đ truyền sóng đƣợc tính theo cơng thức dƣ i đ y: Vs = 91 N0.375 (v i N giá trị xuyên tiêu chu n) Mô đun cắt đ ng G: G= Vs2 (v i kh i lƣợng thể tích tự nhiên) Cùng v i vi c sử d ng phƣơng pháp tính tốn, ta sử d ng thêm phần mềm Arcgis để x y dựng ản đồ trƣờng iến đổi giá trị Vs G Phần mềm Arcgis cho phép ta tính tốn giá trị khoanh vùng trƣờng iến đổi Vs G, dựa kết thu đƣợc đánh giá iến đổi c a đặc trƣng đ ng học Vs G mà ph n vùng định lƣợng mức đ ổn định c a cơng trình 33 Hình Sơ đồ minh họa trình phân vùng định lượng giá trị động học đất n n í ỉ ê độ ọ đ - Tính giá trị Vstb giá trị Gtb cho l p V i l p có nhiều giá trị N c a h khoan, ta tính Ntb cho l p theo công thức: Ntb = Vstb : kh i lƣợng thể tích tự nhiên - Tính giá trị Vs, G đặc i t Tính giá trị Vs cho hố khoan Xét m t h khoan có thành phần l p đất khác nhau, l p có giá trị xuyên tiêu chu n N Ta tính Vs c a l p h khoan theo cơng thức: Vsi = 91 N0,375 Tiếp tính Vs c a h khoan theo cơng thức: Vs = Trong đó: mi: ề dày l p thứ i lỗ khoan tính m: chiều s u c a lỗ khoan tính VSi: t c đ truyền sóng c a l p thứ I h khoan tính Tính tƣơng tự cho h khoan 34 có giá trị Gi = Trong đó: N s SPT c a l p tính tốn n s lƣợng giá trị xuyên tiêu chu n c a l p tính tốn Vstb = 91Ntb0,375 Gtb = Tính giá trị G cho hố khoan Xét h khoan, l p đất h khoan ( kh i lƣợng tích) khác V si Tính G cho h khoan theo công thức: G= Trong đó: m : bề dày l p thứ i lỗ khoan i tính m : chiều sâu c a lỗ khoan tính Gi: mơ đun trƣợt đ ng c a l p thứ I h khoan tính Sau tính tốn đƣợc s li u, cần sử d ng phần mềm Arcgis v i s li u tính tốn, đồ có để tiến hành n i suy, thành lập đồ trƣờng biến đổi Từ đồ tiêu chu n iết, tiến hành đánh giá mức ổn định c a đất khu vực nghiên cứu 2.4 Kết tính toán đánh giá xây dựng đồ trƣờng biến đổi đặc trƣng động học đất Kế q ả í ố s G khoan Dựa sở tính tốn c a phƣơng pháp truyền sóng cắt áp d ng cơng thức phần 2.2.4 ta thu đƣợc ảng giá trị Vs G cho h khoan ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Bảng Giá trị Vs G tính cho hố khoan Ký hiệu lỗ khoan BSS7 LKT19 LK20 BSS6 SS14 BSS5 SS9 SS6 SS16 BSS4 SS23 SS42 LK14HN BSS2 LK15HN BSS4 SS22 TL13 TLK11 TL29 ĐA14 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vs (m/s) 214,75 255,12 326,34 284,32 226,82 248,68 214,45 178,83 184,47 291,13 141,48 299,99 315,74 279,70 269,22 291,13 238,29 206,67 226,75 281,04 232,69 Gs (MPa) 861,73 1205,36 1788,72 1403,55 1012,56 1106,64 934,28 685,82 657,90 1511,17 340,55 1748,71 1653,39 1477,73 1224,00 1511,17 1096,22 804,29 960,48 1482,23 1028,30 Kết tính tốn giá trị trung bình Vs G cho l p Sử d ng công thức phần 2.2.4 sở Ký hiệu lỗ khoan TT22 GL57 LK2HN HM70 HM6 HM65 TL26 TX24 TX32 TX46 TX40 ĐĐ87 ĐĐ16 ĐĐ79 ĐĐ83 ĐĐ2 HBT32 HBT82 HK76 HK29 HK95 STT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Vs (m/s) 188,07 191,98 322,94 304,51 140,51 221,66 183,62 180,96 148,02 202,41 208,26 242,52 212,56 211,94 236,06 135,94 178,33 173,58 152,23 183,33 162,67 Gs (MPa) 658,12 726,49 1676,14 1697,70 401,88 979,54 686,77 720,31 474,84 762,07 850,48 1130,45 870,02 879,48 1092,53 354,39 695,27 593,95 605,22 683,43 649,50 lý thuyết đặc trƣng đ ng học ta thu đƣợc ảng giá trị trung ình c a Vs G cho l p nhƣ sau: Bảng Giá trị Vs G cho lớp đất Lớp đất Vs (m/s) 118,0124 166,4007 178,1756 211,6839 207,4351 137,3921 198,4724 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Gs (MPa) 228,0909 491,5017 560,4087 817,3811 797,5587 320,2624 703,0850 Lớp đất 14 15 16 17 18 19 20 21 Vs (m/s) 231,0651 238,1059 188,7788 244,8158 321,6923 352,4658 207,4351 290,0347 Gs (MPa) 989,6160 1061,9641 618,6083 1093,2713 1928,2843 2193,0208 746,9200 1484,9385 35 Lớp đất 10 11 12 13 Vs (m/s) 231,0651 198,4724 153,0431 166,4007 153,0431 Gs (MPa) 968,6717 672,1802 379,0076 491,5017 372,1165 Xây dựng đồ trƣờng biến đổi thông số đặc trƣng động học Sau tính tốn xong giá trị cho h khoan cho l p đất khu vực nghiên cứu, ta sử d ng phần mềm Arcgis để thành lập ản đồ trƣờng iến đổi thơng s Vs Gs Sau đó, sử d ng s li u tính tốn đƣợc phầm mềm Arcgis ta n i suy đƣợc ản đồ trƣờng iến đổi giá trị Vs G Lớp đất 22 23 24 25 26 Vs (m/s) 394,5982 325,8081 394,5982 231,0651 394,5982 Gs (MPa) 2290,5392 1457,4308 2137,8366 994,8520 1985,1339 phía Bắc trung t m khu vực có vận t c truyền sóng cao Khu vực trung t m có G thấp, rìa trung t m giá trị mô đun cắt trƣợt G tăng Khi x y dựng đƣợc ản đồ trên, ta đầu luận giải mơ hình trƣờng iến đổi dựa vào ản đồ giá trị đặc i t mà ta tính đƣợc cho cách khoan trƣ c Cu i cùng, ta dựa sở ph n chia đất tiêu chu n Qu c gia thiết kế cơng trình đ ng đất - TCVN 9386:2012 để ph n vùng định lƣợng mức đ nhạy cảm c a đất khu vực đô thị trung t m Hà N i, từ đánh giá mức đ ổn định c a công trình Hình Bản đồ trường biến đổi tốc độ tru n s ng cắt Vs Có thể thấy, khu vực phía trung t m gồm quận Hồn Kiếm, Ba Đình, Đ ng Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trƣng, Thanh Xu n khu vực có s t c đ truyền sóng thấp, khu vực 36 Hình Bản đồ trường biến đổi giá trị mô đun cắt trượt G ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Phân vùng đánh giá mức độ nhạy cảm đất đô thị trung tâm Hà Nội với tải trọng động Sau thành lập đƣợc ản đồ, dựa vào tiêu chu n TCVN 9386:2012, ph n đất Hà N i làm vùng sau: Bảng Phân vùng mức độ ổn định đất Hà Nội Cấp Đặc i t nhạy cảm Rất nhạy cảm Nhạy cảm Không nhạy cảm T cđ truyền sóng Vs (m/s)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá một số đặc trưng động học đất nền đô thị trung tâm Hà Nội, Đánh giá một số đặc trưng động học đất nền đô thị trung tâm Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn