Báo cáo tóm tắt Dự án CT2 - Thành phố Giao lưu

5 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:51

Thực hiện nhiệm vụ phát triển đầu tư theo định hướng kinh doanh đã đề ra, Công ty CP Địa ốc MB đã tiến hành tìm kiếm, tiếp xúc đánh giá và lựa chọn ra dự án thích hợp để phân tích, nghiên cứu phương án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo. CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MB ­­­­­­­­ o0o ­­­­­­­­ Số:       / CV­MBLAND V/v: Báo cáo tóm tắt Dự án CT2 ­ Thành  phố Giao lưu CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­ o0o ­­­­­­­­­­­­­­                                  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2014 BÁO CÁO TĨM TẮT Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc MBLand Thực hiện nhiệm vụ phát triển đầu tư theo định hướng kinh doanh đã đề  ra, Cơng ty CP Địa   ốc MB đã tiến hành tìm kiếm, tiếp xúc đánh giá và lựa chọn ra dự  án thích hợp để  phân tích,   nghiên cứu phương án đầu tư.  Phòng Kế  hoạch Đầu tư  kính gửi Ban Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt đánh giá hiện trạng,  hiệu quả đầu tư dự án Khu nha ̀ở cao tâng CT2 – Khu đơ thi Thanh phơ Giao l ̀ ̣ ̀ ́ ưu – Từ Liêm ­  Hà Nội như sau:   I GIỚI THIỆU DỰ ÁN Vị trí dự án: ­ Tên dự án: Khu nha ̀ở cao tâng CT2 – Khu đơ thi Thanh phơ Giao L ̀ ̣ ̀ ́ ưu ­ Địa điểm xây dựng: số 234 Phạm Văn Đồng – Từ Liêm – Hà Nội ­ ­ Phía Bắc: cạnh Metro Phía Đơng: tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng, dự án Habico tower, CT3 Cổ Nhuế ­  Nam Cường Phía Nam, Tây: tiếp giáp Trụ sở bộ Cơng An và phần còn lại của khu đơ thị Thành phố  Giao lưu  ­ Trang | ­ II Chủ đầu tư: CTCP ngơi sao an bình (ABSC) ­ CTCP Đâu t ̀ ư va Xây d ̀ ựng Quôc tê  ́ ́ VIGEBA (VIGEBA) ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Về pháp lý dự án: ­ Văn ban sô 192/CP­CN ngay 11/02/2004 cua Thu t ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ương Chinh phu vê viêc phê duyêt ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣  chu tr ̉ ương đê Công ty Cô phân Đâu t ̉ ̉ ̀ ̀ ư va Xây d ̀ ựng Quôc tê VIGEBA lam chu đâu t ́ ́ ̀ ̉ ̀ ư  dự an Khu đô thi “Thanh phô Giao l ́ ̣ ̀ ́ ưu”; ­ Văn ban sô 1694/UB­KH&ĐT ngay 20/5/2004 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc cho ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣   phep đâu t ́ ̀ ư va giao Chu đâu t ̀ ̉ ̀ ư thực hiên d ̣ ự an Khu đô thi “Thanh phô Giao l ́ ̣ ̀ ́ ưu”; ­ Quyêt đinh 3823/ ́ ̣ QĐ­UBND ngay 18/6/2004 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc thu ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣   hôi 973.977 m2 đât tai Thi trân Câu Diên va xa Cô Nhuê, huyên T ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ừ Liêm va ph ̀ ường Mai  Dich, quân Câu Giây; giao cho Công ty Cô phân Đâu t ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ư va Xây d ̀ ựng Quôc tê VIGEBA ́ ́   đê đâu t ̉ ̀ ư xây dựng Khu đô thi “Thanh phô Giao l ̣ ̀ ́ ưu”; ­ Quyêt đinh 4437/QĐ­UB ngay 15/7/2004 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc bô sung, ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉   thay thê môt sô Điêu, Khoan tai Quyêt đinh sô 3823/QĐ­UBND ngay 18/6/2004 cua ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉   UBND thanh phô; ̀ ́ ­ Quyêt đinh 154/QĐ­UBND ngay 01/9/2006 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc Phê ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣   duyêt Quy hoach chi tiêt Khu đô thi “Thanh phô Giao l ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ưu” ty lê 1/500 tai Xa Cô Nhuê, ̉ ̣ ̣ ̃ ̉ ́  thi trân Câu Diên, huyên T ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ừ Liêm va ph ̀ ương Mai Dich, quân Câu Giây; ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ­ Quyêt đinh 155/QĐ­UBND ngay 01/9/2006 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc Ban ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣   hanh Điêu lê quan ly xây d ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ựng theo Quy hoach chi tiêt Khu đô thi “Thanh phô Giao l ̣ ́ ̣ ̀ ́ ưu”; ­ Quyêt đinh 749/QĐ­UBND ngay 15/02/2007 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc cho ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣   phep tiêp tuc th ́ ́ ̣ ực hiên va điêu chinh môt sô nôi dung tai Quyêt đinh sô 3823/QĐ­UBND ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́   ngay 18/6/2004 va Quyêt đinh sô 4437/QĐ­UB ngay 15/7/2004 cua UBND thanh phô; ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ­ Quyêt đinh 1354/QĐ­UBND ngay 11/4/2007 cua UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc điêu ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀  chinh, bô sung môt sô nôi dung tai quyêt đinh sô 749/QĐ­UBND ngay 15/02/2007 cua ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉   UBND thanh phô; ̀ ́ ­ Quyết định số 352/QĐ­UBND ngày 21/1/2008 của UBND thanh phô Ha Nôi vê viêc phê ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣   duyêt Bao cao đanh gia tac đông môi tr ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ường cua D ̉ ự an xây d ́ ựng va kinh doanh khu đô ̀   thi “Thanh phô Giao l ̣ ̀ ́ ưu” cua Công ty Cô phân Đâu t ̉ ̉ ̀ ̀ ư va Xây d ̀ ựng Quôc tê VIGEBA ́ ́ ­ Biên ban Ban giao môc gi ̉ ̀ ́ ới ngoai hiên tr ̀ ̣ ường giưa S ̃ ở Tai nguyên môi tr ̀ ường va Nha ̀ ̀  đât Ha Nôi va Công ty Cô phân Đâu t ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ư va Xây d ̀ ựng Qc tê VIGEBA ngay 06/6/2007 ́ ́ ̀ Tình trạng dự án: ­ Trang | Đang làm móng 03 tòa A1, A2, A3 Phương án hợp tác: ­ ­ MBLand đề xuất mua lại diện tích kinh doanh phần căn hộ của 02 tòa ngồi cùng: tòa  A2, A3 với vị trí như sau: Thơng số cụ thể diện tích 02 tòa A2, A3 như sau (thơng số chưa điều chỉnh căn hộ nhỏ): Tên tòa  nhà Loại A2 Loại A4 Loại A5 Loại B1 Loại B2 Diện tích  (m2) 63.2 66.8 74.2 102 102 Loại A4 Loại A2 Loại B1 Loại B2 66.8 63.2 102 102 Tên căn hộ Loại A A2 Loại B Loại A A3 Loại B SL/1 tầng 2 4 SL/25  tầng 50 50 100 25 100 325 150 50 25 100 325 Diện tích kd  (m2) 3,160.0 3,340.0 7,420.0 2,550.0 10,200.0 26,670.0 10,020.0 3,160.0 2,550.0 10,200.0 25,930.0 Về chi phí đầu tư: ­ Tổng mức đầu tư ( đã bao gồm lãi vay, VAT):                    856.126  tỷ đồng Về phương án kinh doanh và doanh thu dự kiến: Trang | 5.1 Đánh giá thị trường: ­ Qua khảo sát một số  dự  án lân cận đã thi cơng xong phần thơ hoặc đã đưa vào khai   thác sử dụng có giá bán như sau: Tên dự án: CT2A Cổ Nhuế Mơ hình dự án: Hiện trạng dự án: Vị trí: Gía bán: Diện tích căn hộ bán: Diện tích đất xây  dựng: Số tầng: Tầng hầm: Chủ đầu tư: Chung cư Đang xây thơ Ngõ 643A đường Phạm  Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ  Liêm, Hà Nội ­ Gía gốc: 19­20 triệu/m2 ­ Gía thứ cấp: 21  triệu/m2 73,2­133,9m2  2.785 m2 21 tầng 02 tầng Cơng ty cổ phần đầu tư  xây dựng Vinaconex –  PVC Thời gian dự kiến giao  Quý III/2014  nhà: Tiến độ bán hàng: Hiện tại chủ đầu tư đã  bán hết.  Thị trường hiện  tại đang giao dịch một số  căn với giá 21tr/m2 + 30 triệu tiền chênh Chung Cư CT3 Cổ Nhuế  ­Gía gốc: 22.5 triệu/m2 ­Gía thứ cấp: 25­26   triệu/m2 67 ­ 103 m2 3.416 m2 Chung cư OTC1 Cổ  Nhuế Tổ hợp tttm & căn hộ Đang hồn thiện KĐT mới Resco ­ xã Cổ  Nhuế ­ Huyện Từ Liêm ­  TP Hà Nội ­ Gía gốc:17,5 triệu/m2  ­Gía thứ cấp: 20,5 tr/m2  (đã có VAT) 56 ­ 125 m2  5.769 m2 17­19­21 tầng 02 tầng Cơng ty CP Tập đồn Nam  Cường 9­12 tầng 02 tầng Cơng ty Kinh Doanh Dịch  Vụ Nhà Hà Nội Q IV/2013 Q I/2014  Chủ đầu tư đã bán hết.  Giao dịch trung bình. 2 tòa  cao 9 tầng đã xây xong  thơ và đang hồn thiện,  tòa 12 tầng đang cất nóc Tổ hợp chung cư cao cấp Đã đưa vào sử dụng khu đơ thị mới Cổ Nhuế,  Huyện Từ Liêm,Hà Nội Giao dịch thị trường thứ  cấp tốt trong 3 tháng gần  đây : Giá đã tăng từ  22.5tr/m2 lên 25 tr/m2 khi  tòa nhà đi vào bàn giao 5.2 Đánh giá chung: ­ Qua so sánh với các dự  án trên và dựa vào tình hình thị  trường hiện nay mức giá mà   Phòng KH­ĐT kiến nghị là : 19.5­21.5 triệu đồng/m2 sàn thương phẩm ­ Dự  án được xây dựng tại 234 Phạm Văn Đồng – Từ  Liêm – Hà Nội. Ngay cạnh Bộ  Cơng An ­ Nguồn cung xung quanh khu vực còn tương đối nhiều như: Resco, The Sparks… ­ Tiến độ bán hàng các dự án ở mức độ trung bình: CT2A, Resco… 5.3 Phương án kinh doanh: ­ MBLand sẽ đàm phán mua phần diện tích căn hộ khả mại của 02 tòa như trên với mức   giá khoảng 16 triệu vnđ/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất cơ bản) ­ Giá bán đề xuất khoảng 19 triệu vnđ/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất cơ bản) Trang | ­ Ngồi việc mua 02 block kể trên, MBLand ký hợp đồng phân phối độc quyền cho tồn  bộ dự án thành phần (07 tòa) trong vòng 03 năm ­ Dự kiến thời gian ban tồn bộ 02 block của MBLand mua trong vòng 2­3 năm (xem cụ  thể trong bảng tính)  Cơ cấu nguồn vốn cụ thể: NGUỒN VỐN Vốn chủ sở hữu Vốn vay Vốn khác WACC  GIÁ TRỊ 164,526 103,301 588,299 856,126 TỶ TRỌNG 19.2% 12.1% 68.7% 100.0% CHI PHÍ 12.0% 12.0% 9.0% 9.9% Giá  5.4 Hiệu quả đầu tư: Theo phương án kinh doanh tài sản trình bày   trên, dự  kiến hiệu quả  khai thác khu đất   như sau:  NPV: 54.128 triệu đồng  IRR: 28,3 %  Lợi nhuận trước thuế: 123.286 triệu đồng  Thời gian thu hồi vốn: 2,5 năm III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên cơ sở đánh giá tổng qt về pháp lý, tính khả thi, hiệu quả tài chính của phương án đầu  tư vào khu đất như trên, Phòng Kế hoạch & đầu tư nhận thấy đây là một dự án hiệu quả  về mặt   tài chính Kính trình Tổng Giám Đốc quyết định để Phòng  Kế hoạch ­ Đầu tư thực hiện các cơng việc  tiếp theo Xin trân trọng cảm ơn.! Nơi nhận: ­ Như kính gửi; ­ Lưu VT, QLĐTXD, KHĐT, TCKT Trang | PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ... án lân cận đã thi cơng xong phần thơ hoặc đã đưa vào khai   thác sử dụng có giá bán như sau: Tên dự án: CT2A Cổ Nhuế Mơ hình dự án: Hiện trạng dự án: Vị trí: Gía bán: Diện tích căn hộ bán: Diện tích đất xây  dựng: Số tầng: Tầng hầm: Chủ đầu tư: Chung cư... Huyện Từ Liêm,Hà Nội Giao dịch thị trường thứ  cấp tốt trong 3 tháng gần  đây : Giá đã tăng từ  22.5tr/m2 lên 25 tr/m2 khi  tòa nhà đi vào bàn giao 5.2 Đánh giá chung: ­ Qua so sánh với các dự án trên và dựa vào tình hình thị... Công ty cổ phần đầu tư  xây dựng Vinaconex –  PVC Thời gian dự kiến giao Quý III/2014  nhà: Tiến độ bán hàng: Hiện tại chủ đầu tư đã  bán hết.  Thị trường hiện  tại đang giao dịch một số  căn với giá 21tr/m2 + 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tóm tắt Dự án CT2 - Thành phố Giao lưu, Báo cáo tóm tắt Dự án CT2 - Thành phố Giao lưu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn