Điều khiển thiết bị bằng giọng nói HM2007

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:40

ĐỀ TÀI: Thiết kế mạch điều khiển thiết bị giọng nói ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI GVHD:ĐINH QUỐC HÙNG BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên : NGUYỄN MINH TRÍ Lớp : 98ĐT3 Mã số sinh viên : 98ĐT344 Ngành : Điện tử – Viễn Thông Tên đề tài: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI Nhận xét giáo viên hướng dẫn: Ngaøy tháng năm 2003 Giáo viên hướng dẫn SVTH: NGUYỄN MINH TRÍ 98ĐT344 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI GVHD:ĐINH QUỐC HÙNG BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên : NGUYỄN MINH TRÍ Lớp : 98ĐT3 Mã số sinh viên : 98ĐT344 Ngành : Điện tử –Viễn Thông Tên đề tài: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI Nhận xét giáo viên phản biện: Ngày tháng năm 2003 Giáo viên phản biện SVTH: NGUYỄN MINH TRÍ 98ĐT344 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI GVHD:ĐINH QUỐC HÙNG BẢN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO Họ tên sinh viên : NGUYỄN MINH TRÍ Lớp : 98ĐT3 Mã số sinh viên : 98ĐT344 Ngành : Điện tử –Viễn Thông Tên đề tài: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI Nhận xét hội đồng giám khảo: Ngày tháng năm 2003 Hội đồng giám khảo SVTH: NGUYỄN MINH TRÍ 98ĐT344 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI GVHD:ĐINH QUỐC HÙNG LỜI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU: Sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày nhanh góp phần nâng cao suất lao động Đặt biệt đời phát triển công nghệ nhằm tạo tự động hóa , tiện lợi xã hội công nghiệp Đối với nước việc điều khiển giọng nói nghiên cứu chế tạo để ứng dụng vào đời sống sản suấtû đời vài năm trở lại Như MỸ ứng dụng để điều khiển robotcam y khoa Riêng nước ta lónh vực mẽ Do cần có đầu tư để nghiên cứu theo kòp công nghệ để phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy trường nhằm giúp cho sinh viên hiểu rỏ lý thuyết , tạo điều kiện cho việc dạy học áp sát kỹ thuật Bức xúc trước nhu cầu tìm hiểu điều khiển giọng nói từ thân người yêu thích lónh vực này, bắt tay vào việc thực nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI ” TẦM QUAN TRỌNG : Ở Việt Nam nói chung việc ứng dụng công nghệ chậm phát triển, việc đưa công nghệ vào đời sống , sản xuất gặp nhiều khó khăn Tận dụng ic nhập sẵn ic chuyên dụng nước ngòai sản suất để thiết kế thành sản phẩm cụ thể trước hết ứng dụng làm phương tiện giảng dạy trường học từ phát triển cao để ứng dụng vào nghành hướng Đề tài : “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI ” không nằm nhận đònh Điều quan trọng hết vấn đề liên quan đến đề tài , nguyên lý hoạt động mạch phần lý thuyết phân tích phổ giọng nói giới thiệu đề tài Nó nguồn thông tin hữu ích cho muốn tìm hiểu lónh vực GIỚI HẠN THIẾT KẾ: Do việc điều khiển giọng nói nhiều mẽ có thông tin nói phải làm đề tài điều kiện: SVTH: NGUYỄN MINH TRÍ 98ĐT344 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI GVHD:ĐINH QUỐC HÙNG sjmp lap tiep3:cjne a,#11010000b,tiep4 setb p3.2 sjmp lap tiep4:cjne a,#10110000b,tiep5 clr p3.2 sjmp lap tiep5:cjne a,#11110000b,tiep6 setb p3.3 sjmp lap tiep6:cjne a,#10001000b,tiep7 clr p3.3 sjmp lap tiep7:cjne a,#11001000b,tiep8 setb p3.4 sjmp lap tiep8:cjne a,#10000100b,tiep9 clr p3.4 sjmp lap tiep9:cjne a,#11000100b,tiep10 setb p3.5 sjmp lap tiep10:cjne a,#10100100b,tiep11 clr p3.5 sjmp lap tiep11:cjne a,#11100100b,tiep12 setb p3.6 sjmp lap tiep12:cjne a,#10010100b,tiep13 clr p3.6 sjmp lap tiep13:cjne a,#11010100b,tiep14 setb p3.7 sjmp lap tiep14:cjne a,#10110100b,lap clr p3.7 sjmp lap end SVTH: NGUYỄN MINH TRÍ 98ĐT344 80 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI GVHD:ĐINH QUỐC HÙNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Họ Vi Điều Khiển 8051 Tống Văn On _ Hoàng Đức Hải _NXB Lao Động _ XH 2.Thiết bò nghe nhìn và2 PHAN THANH 3.SPEECHRECOGINITION KIT Images Conpany 39 Seneca Loop Staen Island NY 10314 718.698.8305 voice 718.982.6145 fax Http://www.Imagesco.com SVTH: NGUYỄN MINH TRÍ 98ĐT344 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển thiết bị bằng giọng nói HM2007, Điều khiển thiết bị bằng giọng nói HM2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn