Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 - ĐH Xây Dựng

41 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

 • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:36

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Cửa sổ - Cửa đi (cấu tạo, phân loại, các bộ phận cơ bản,....), cấu tạo nhà công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.            !  "!  #$  !"! #$ %&'( % %&'( % )*+* ,- /0 -10 -23 -43 )*5* $678 9:;< -43 )*=* ,- >? @6A8 -B >C8 DE FG-6 H6IJ-608K -23 -43         )*L* M0 H;: -43      )*N* M0 H;: O?H PQ 9:;< -43 H6R8K ST8K !  " !  " !  " ! # $ !! % !&  $ ' ()* )*U* ,- @6T F? @6A8 -B >C8 DE FG-6 H6IJ- -608K -23 -43 )*=*5* G-6 H6IJ- -608K -23 -43 E 1@ ;  9  815 0= ( 7 ,  (G #6 ? L 13 ;Y Z ,L E [15 0= ( : 5 (J 13 ( U \ (J & 9n -43 o & OpH 8c8 @6q8K 5 J 3  VrA ^s C T    E [15  1-: ] V 815 0= ( 89 =9 9 >9 @9 +N Nkk E >FF.$ FF;2 FMJ F @ F'+TR*FFFFFFFFFFFFF O FU FVF 1@F(WF X )Nk lkk FFFFFFFFF E 1@FFF'R*:F O FSQQFE PQQFFFFFFFFFFFFFFFF ''; F,-F-F F FF!QFE !QQ** +kkk +5Nk E 1@FF5FF'+*:F O FPQQFE QQQ +)Nk k 5kkk 43 PW 5kk N Nkk  m (":;? @6A8 -B >C8 DE FG-6 H6IJ- -608K -23 -43 )*=*5* G-6 H6IJ- -608K -23 -43 43 X< E 6? @6A8 -B >C8 DE FG-6 H6IJ- -6 08K -2 3 -4 3 )*=*+* ,- >? @6A8 -B >C8 -2 3 -4 3 F60R8 -4 3 F60R8 -4 3 /Fd XQ -4 3 - ,86 -4 3 RH6:,8K - ,86 -4 3 >C8 9c XQ -4 3 H3 8jO - ,86 -4 3 - ,86 -4 3 F6Z3 - ,86 -4 3... Z8K O^ 8B 86 7 DV P  6_@ 9` ;  1 7  ;/ #15 >Q HaG 8? < H6MH C 01 1D 7 1 6 ab7 >c8 970 7 H6< -R8K 8B 86  %&'( % )*5*$ 6 78 9:;< -4 3... - ,86 -4 3 %&'( % )*=* ,- >? @6A8 -B >C8 DE FG-6 H6IJ- -6 08K -2 3 -4 3 )*=*5* G-6 H6IJ- -6 08K -2 3 -4 3 E 1@ ;  9  81 5 0= ( 7 ,  (G #6 ? L 13 ;Y
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 - ĐH Xây Dựng, Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 - ĐH Xây Dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn