Đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong đá cacbonat từ tài liệu ĐVLGK

5 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:33

Bài viết Đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong đá cacbonat từ tài liệu ĐVLGK giới thiệu phương pháp nghiên cứu, đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết giữa các hạt trong đá cacbonat từ tài liệu địa vật lý giếng khoan, trên cơ sở của phương trình archie chỉ ra sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong mỗi loại độ rỗng khác nhau. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 49, 01-2015, tr.8-12 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA HỆ SỐ XI MĂNG GẮN KẾT TRONG ĐÁ CACBONAT TỪ TÀI LIỆU ĐVLGK PHẠM ĐỨC BIỂU, LƯU VĂN VỊNH, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Tóm tắt: Trong đá trầm tích chứa tích tụ dầu khí đá cacbonat đặc biệt quan trọng, đá cacbonat vừa đóng vai trò tầng chứa vừa đóng vai trò tầng chắn Tùy thuộc vào môi trường thành tạo kích thước hạt, mức độ gắn kết hạt (hệ số xi măng gắn kết m) hoạt động thứ sinh mà phân chia loại đá có loại độ rỗng khác Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu, đánh giá thay đổi hệ số xi măng gắn kết hạt đá cacbonat từ tài liệu địa vật lý giếng khoan, sở phương trình Archie thay đổi hệ số xi măng gắn kết loại độ rỗng khác Bằng phương pháp tiếp cận trên, tác giải tiến hành đánh giá thay đổi hệ số m, giếng khoan ALV1562 vùng hồ Maracaibo nước Cộng hòa Venezuela Kết đánh giá mức độ biến đổi m theo loại độ rỗng khác nhau, giúp cho việc xác hóa hệ số bão hòa dầu khí, làm gia tăng chiều dày hiệu dụng đá chứa Giới thiệu chung Trong loại đá chứa dầu khí đá cacbonat loại đá đặc biệt quan tâm khơng Việt Nam mà toàn giới Theo thống kê giới trữ lượng dầu khí đá cacbonat chiếm 60% tổng trữ lượng dầu khí tồn giới Ở Việt Nam đá cacbonat chứa dầu khí chủ yếu tìm thấy bể Nam Cơn Sơn, bể Sơng Hồng phần phía Bắc bể Phú Khánh (theo báo cáo Hội nghị khoa học dầu khí) đối tượng chứa dầu khí nhà nghiên cứu dầu khí đặc biệt quan tâm Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu thay đổi hệ số xi măng gắn kết đá liên quan đến đặc tính lỗ rỗng ảnh hưởng đến việc tính tốn độ bão hòa nước Hệ số xi măng gắn kết m tham số đặc biệt quan trọng thể mức độ liên kết hạt đá, độ rắn kiến trúc tạo đá Ngồi tham số ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính tốn độ bão hòa nước đá Mơ hình tính tốn độ bão hòa nước đá cacbonat thường mơ hình Archie Archie tổng, hệ số xi măng gắn kết mơ hình tính tốn chưa hiệu chỉnh lấy theo giá trị trung bình kết phân tích mẫu đặc biệt, mẫu đặc biệt thường không liên tục khơng đại diện cho tồn giếng khoan Nghiên cứu thay đổi hệ số m loại tướng đá khác đá cacbonat thay đổi ảnh hưởng lớn đến thay đổi độ bão hòa nước q trình tính tốn Trước giá trị m áp dụng tính tốn cho mơ hình độ bão hòa nước theo Archie đá cacbonat số có giá trị nghiên cứu giá trị thay đổi từ 1,3 ÷ 3, thay đổi phụ thuộc vào kiến trúc độ rỗng đá Cơ sở lý thuyết Các đá cacbonat thường thành tạo môi trường biển nông Độ rỗng tổng bao gồm độ rỗng nguyên sinh độ rỗng thứ sinh Độ rỗng nguyên sinh độ rỗng hạt hình thành trình tạo đá, độ rỗng thứ sinh độ rỗng hình thành sau trình tạo đá yếu tố gặm mòn, rửa lũa, biến đổi hóa học, hoạt động kiến tạo… Theo nghiên cứu John K Warren hầu hết độ rỗng có đá cacbonat độ rỗng thứ sinh Kích thước hạt tham số mà Lucia chia đá cacbonat làm loại:  Loại 1: có kích thước hạt > 100 µm limestone dolomite có kích thước hạt thơ  Loại 2: có kớch thc ht 20 ữ 100 àm ht trung bình thường grain-dominated dolopackstones  Loại 3: có kích thước hạt mmax mvariable = mmax; giá trị mvariable < mmin giá trị mvariable = mmin Kết ta có mvariable toàn giếng khoan giá trị nó, mmin =< mvariable < mmax Giá trị áp dụng tính tốn độ bão hòa nước theo mơ hình thơng thường áp dụng cho đá vơi Xuất phát từ phương trình Archie  a*R  SW n   m w  (1.5)  e * Rt  Lấy logarit vế Ta : Log(Rt) =- m*log(Фe)+log(a*Rw)–n*log (SW) (1.6) Trong trường hợp SW = đó: Log (Rt) = - m*log (Фe) + log (a*Rw) (1.7) Xây dựng quan hệ Rt PHI thang logarite giá trị m hệ số góc đường thẳng y = ax+b (hình 1)  Rxo   Rt    SWR  (1.2)  Rmf   RW   Rxo điện trở suất đới rửa (.m); Rmf điện trở suất dung dịch khoan (.m) Các dấu hiệu nhận biết giá trị m theo loại độ rỗng khác nhau: Loại độ rỗng m Độ bão hòa nước Độ rỗng Lỗ rỗng hạt m=2 SWa = SWR PhiS=PhiT Hang hốc liên thông tốt m>2 SWa < SWR PhiS>2 SWa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong đá cacbonat từ tài liệu ĐVLGK, Đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong đá cacbonat từ tài liệu ĐVLGK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn