Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng

6 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:31

Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 do Hồng Tiến Thắng biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, cấu tạo và tính toán mối hàn đối đầu, cấu tạo và tính toán mối hàn góc,...Mời các bạn cùng tham khảo! 9/22/2014 Trờng đại học thuỷ lợi Ni dung mụn hc Khoa công trình Bộ môn kết cấu công trinh ======= • • • • • • BÀI GiẢNG KÕt cÊu thÐp GVHD: Hồng GVHD Hồ Tiế Tiến Thắ Thắng Bộ mơn Kết Cấu Cơng Trình Chương 1: Cơ sở thiết kế kết cấu thép Ch Chương Liên 2: Liê kết hàn hà Chương 3: Liên kết Bulông Chương 4: Dầm thép Chương 5: Cột thép Chương g 6: Dàn thép p + Bài tập nộp: http://www.mediafire.com/thang.kcct http://www.mediafire.com/thang.kcct 2.1 Khái niệm chung Liên kết hàn 2.1.1 Nguyªn lý hµn: - Dïng que hµn vµ vËt hµn lµm cùc ®Ĩ sinh hå quang    2.1 Khái niệm chung - NhiƯt ®é hå quang (2400 2.2 Cấu tạo tính tốn mối hàn đối đầu o - 2600o) làm chảy que hàn vật hàn - Khi kim loại chảy, phân tử kết hợp lại chặt chẽ với - Nguồn điện xoay chiều chiÒu, U
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng, Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - Hồng Tiến Thắng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn