Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 10 - TS. Nguyễn Duy Long

6 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:29

Chương 10 - Vi phạm hợp đồng (Breach of contract). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vi phạm hợp đồng và tính trọng yếu của vi phạm, trách nhiệm rõ ràng và trách nhiệm mặc nhiên, các tình huống vi phạm hợp đồng thường gặp, một số ví dự ứng đáp trong thực hiện hợp đồng. 6/16/2010 Vi Phạm Hợp Đồng Breach of Contract ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Nội dung Vi phạm hợp đồng tính trọng yếu vi p phạm  Trách nhiệm rõ ràng trách nhiệm  Các tình vi phạm hợp đồng thường gặp  Một số ví dự ứng đáp thực hợp đồng  ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/16/2010 Breach of Contract and Materiality of Breach VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TÍNH TRỌNG YẾU CỦA VI PHẠM ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Vi phạm hợp đồng  Vi phạm hợp đồng không tuân thủ trách nhiệm thuộc hợp đồng ◦ Sự từ chối hay thất bại bên hợp đồng để đáp ứng trách nhiệm u cầu hợp đồng  Sẽ khơng có vi phạm hợp đồng trừ q an hệ hợp đồng (privity quan (pri it of contract) tồn ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/16/2010 Vi phạm hợp đồng  Hai yêu tố chứng tỏ vi phạm hợp đồng xảy ra: ◦ Chứng minh hợp đồng đặt trách nhiệm cụ thể lên bên hay bên hay tất bên hợp đồng ◦ Chứng minh có thất bại việc đáp ứng trách nhiệm ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Tính trọng yếu vi phạm Tính trọng yếu (materiality) vi phạm lớn, lớn quyền đền bù cho bên không vi phạm lớn  Vi phạm hợp đồng lớn hay nghiêm trọng giải tỏa cho bên không vi phạm trách nhiệm tiếp tục thực hợp đồng  “Protest and reservation of rights” “waiver of rights”  ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/16/2010 Express Obligations and Implied Warranties TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG VÀ TRÁCH NHIỆM MẶC NHIÊN ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Trách nhiệm rõ ràng Trách nhiệm rõ ràng (express obligations) trực tiếp từ nghĩa từ ngữ hợp đồng  Khả vi phạm trách nhiệm rõ ràng vô tận  ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/16/2010 Trách nhiệm Trách nhiệm (implied obligations hay implied warranties) rõ ràng hợp đồng  Là kết ngụ ý (implications) hợp đồng chia sẻ rộng rải hay hiểu ể tốt ố  Thường lặp lại từ hợp đồng sang hợp đồng khác  ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Frequent Breach of Contract Situations CÁC TÌNH HUỐNG VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯỜNG GẶP ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 6/16/2010 Các tình vi phạm       Thất bại việc tốn cơng việc hoàn thành Cản trở việc thực hợp đồng Trách nhiệm đầy đủ (implied warranty of adequacy) – Spearin Doctrine Sự miêu tả sai (misrepresentation) Không công bố kiến thức biết (nondisclosure of superior knowledge) Dừng hợp đồng không (improper termination of contract) ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 11 Sự miêu tả sai Có thể cố ý khơng  Ba yếu tố cần chứng minh:  ◦ Có miêu tả tích cực ◦ Sự miêu tả sau chứng minh khơng thật hay khơng ◦ Bên không vi phạm vừa dựa vào miêu tả ả vừa bị thiệt ệ hại ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 12 ... sang hợp đồng khác  ©2 010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Frequent Breach of Contract Situations CÁC TÌNH HUỐNG VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯỜNG GẶP ©2 010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 6/16/2 010 Các tình vi phạm... “waiver of rights”  ©2 010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/16/2 010 Express Obligations and Implied Warranties TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG VÀ TRÁCH NHIỆM MẶC NHIÊN ©2 010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Trách nhiệm...6/16/2 010 Breach of Contract and Materiality of Breach VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TÍNH TRỌNG YẾU CỦA VI PHẠM ©2 010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Vi phạm hợp đồng  Vi phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 10 - TS. Nguyễn Duy Long, Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 10 - TS. Nguyễn Duy Long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn