Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1 : 50.000 (1 : 25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng

8 2 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:26

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1 : 50.000 (1 : 25.000) các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, bài viết Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1 : 50.000 (1 : 25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng trình bày phương pháp thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền cùng tỷ lệ cho các khu vực này. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 50, 4-2015, tr.83-90 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẤU TRÚC NỀN TỶ LỆ 1: 50.000 (1: 25.000) CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VEN BIỂN QUẢNG NINH, HẢI PHỊNG TƠ XUÂN VU, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tóm tắt: Trên sở kết nghiên cứu lập đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, báo trình bày phương pháp thành lập đồ phân vùng cấu trúc tỷ lệ cho khu vực Nội dung bao gồm: phân chia kiểu cấu trúc (kết phân chia kiểu phụ kiểu); nguyên tắc phân vùng cấu trúc nền; biểu thị đơn vị phân vùng đồ lập giải đồ phân vùng cấu trúc cho khu vực nghiên cứu biển Quảng Ninh, Hải Phòng, việc nghiên cứu Mở đầu Các khu vực phát triển kinh tế vùng ven phân vùng cấu trúc đất cần thiết, biển Quảng Ninh, Hải Phòng gồm có: Móng nhằm khai thác tiềm năng, lợi hạn chế Cái; Cẩm Phả; Hạ Long (Quảng Ninh) đô thị tác động bất lợi điều kiện địa chất thành phố Hải Phòng Tại khu vực này, điều cơng trình, định hướng quy hoạch hợp lý, phát kiện địa chất cơng trình phức tạp: địa hình triển bền vững kinh tế - xã hội, ứng phó với đa dạng; tồn nhiều loại đất đá có nguồn gốc, biến đổi khí hậu nước biển dâng thành phần, trạng thái tính chất lý khác Bản đồ phân vùng cấu trúc tỷ lệ 1: nhau; loại trầm tích đại phân bố phổ 50.000 (1: 25.000) đồ phân chia lãnh thổ biến, có chiều dày khơng ổn định biến đổi thành diện tích tương đồng đặc điểm cấu mạnh; loại đất đặc biệt bùn, đất loại sét trúc đất đá Trên đồ phân vùng cấu trúc trạng thái chảy, đất chứa hữu cơ, … có chiều cho thấy rõ khác biệt điều kiện địa dày từ vài mét tới hàng chục mét, phân bố rộng chất công trình (thể đặc trưng rãi phần mặt cắt địa chất; hầu hết loại đơn vị cấu trúc nền), giúp cho công tác quy đất nguồn gốc trầm tích có độ nén chặt, độ bền, hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng, thiết kế độ ổn định thấp thấp, nhạy cảm với thi cơng cơng trình thuận lợi Để thành lập tác động từ bên Trong điều kiện đồ phân vùng cấu trúc tỷ lệ 1: 50.000 (1: biến đổi khí hậu, nước biển dâng 25.000), trước hết cần phải phân chia cấu trúc tương lai [2], điều kiện địa chất cơng trình khu vực phát triển kinh tế vùng ven Phân chia cấu trúc khu vực nghiên biển Quảng Ninh, Hải Phòng chịu ảnh hưởng cứu không nhỏ xâm nhập nước mặn Cấu trúc thể quan hệ xếp tác động yếu tố khí hậu Những đặc không gian hợp phần môi trường điểm cho thấy, điều kiện địa chất công địa chất hay thể địa chất tồn tự trình khu vực nghiên cứu khơng thuận lợi nhiên Theo quan điểm địa chất cơng trình, cho hoạt động xây dựng cơng trình Trong đó, thể địa chất tự nhiên phân chia hình thành nhiều kiểu cấu trúc đất, có khả dấu hiệu địa chất định, tạo thành hệ tương tác, mức độ phù hợp với loại thống có đẳng cấp khác nhau, theo thứ tự từ cơng trình khác nhau, gây khó khăn cho cơng đẳng cấp cao đến đẳng cấp thấp [6] Hệ thống tác quy hoạch khai thác kinh tế lãnh thổ Vì cho phép thiết lập mối quan hệ lôgic thế, để phục vụ cho công tác quy hoạch xây yếu tố kiện địa chất cơng trình, phân loại dựng khu vực phát triển kinh tế vùng ven cấu trúc đất Như vậy, nghiên cứu cấu trúc 83 nền, tức nghiên cứu cấu trúc địa hệ tự nhiên tùy theo điều kiện địa chất cơng trình đối tượng nghiên cứu, dựa vào yếu tố cấu trúc địa hệ tự nhiên để phân chia cấu trúc theo hệ thống cho phù hợp với mục đích nghiên cứu, từ thành lập đồ phân vùng cấu trúc 2.1 Cơ sở phân chia cấu trúc Với mục đích phục vụ cho quy hoạch khai thác kinh tế lãnh thổ việc phân chia cấu trúc khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng khơng phải ý đến môi trường địa chất mà cần yếu tố công trình, tức quan hệ tương tác cơng trình môi trường đất đá sử dụng làm - Yếu tố cơng trình: Cùng với chiến lược phát triển chung đất nước, khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tại đây, kinh tế biển phát triển mạnh mẽ, cơng trình xây dựng ngày nhiều, đặc biệt cơng trình phục vụ cho cơng tác khai thác kinh tế nói chung kinh tế biển nói riêng đê, kè, cầu, cống, cảng, kho bãi, đường giao thông, nhà máy, xí nghiệp, nhà ở, … Các loại cơng trình có hình dạng, quy mơ, tải trọng khác nhau, chủ yếu cơng trình có quy mô, tải trọng nhỏ vừa Trong điều kiện địa chất cơng trình phức tạp khơng thuận lợi khu vực nghiên cứu, ổn định cơng trình xây dựng vấn đề đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cơng tác quy hoạch xây dựng phải hợp lý, lựa chọn vị trí xây dựng, giải pháp xử lý, thiết kế móng cơng trình phải phù hợp với cấu trúc đất - Yếu tố đất đá nền: Do bị chi phối điều liện cổ địa lý chế độ hoạt động kiến tạo, khu vực thị thành phố Hải Phòng có điều kiện địa chất cơng trình khác biệt so với khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh Theo kết lập đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 50.000 [4], khu vực đô thị thành phố Hải Phòng có địa hình tương đối phẳng, phân bố phổ biến phức hệ trầm tích mềm dính, mềm rời với nhiều nguồn gốc khác Các phức hệ thạch học nguồn gốc sông, biển, 84 đầm lầy, thuộc hệ tầng Hải Hưng, Thái Bình thường bao gồm kiểu thạch học hạt mịn sét, sét pha, cát pha trạng thái phổ biến dẻo chảy, chảy (ít nơi dẻo mềm) có khơng chứa hữu cơ, ngồi có kiểu thạch học hạt nhỏ cát nhỏ, cát bụi, trạng thái xốp xốp Chúng lộ hay phân bố gần mặt đất, có độ bền, ổn định thấp thấp (đất yếu), không thuận lợi để sử dụng làm cơng trình Các phức hệ thạch học thuộc hệ tầng Vĩnh Phúc, Hà Nội Lệ Chi có độ bền, ổn định cao hơn, sử dụng đặt móng cơng trình phân bố độ sâu lớn (tới vài chục mét) Ở khu vực ven biển Quảng Ninh, ngồi có mặt phức hệ trầm tích mềm dính, mềm rời (nguồn gốc khác nhau) phân bố tập trung đới ven biển, có phức hệ trầm tích liên kết cứng (trầm tích lục ngun trầm tích sinh hóa), chiếm diện tích lớn, chủ yếu khu vực [7] Chúng có chiều dày lớn phân bố lộ mặt Mặc dù phần phần lớn phức hệ trầm tích liên kết cứng bị phong hóa, chịu tác động mạnh mẽ q trình tượng địa chất ngoại sinh, tạo nên loại đất dính, có độ bền, ổn định cao so với loại đất dính có nguồn gốc trầm tích hình thái bề mặt có xu biến đổi thấp hơn, thoải hơn, địa hình cao, dốc, phân cắt phức tạp Ở nơi phân bố phức hệ trầm tích liên kết cứng, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động xây dựng cơng trình khả chịu tải đất đá mà điều kiện thi cơng xây dựng khó khăn tác động trình tượng địa chất động lực trượt lở, phong hóa, mương xói, lũ bùn đá, … Như vậy, để đáp ứng u cầu xây dựng cơng trình khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, việc phân chia cấu trúc khơng phải ý đến yếu tố cấu trúc địa chất, mà phải dựa vào có mặt phức hệ (kiểu) thạch học có thành phần, tính chất lý khác 2.2 Nguyên tắc phân chia kiểu cấu trúc Trong nghiên cứu địa chất công trình, hệ thống đơn vị cấu trúc phân chia thường sử dụng gồm có: kiểu; phụ kiểu; dạng cấu trúc thái tính chất đặc biệt: bùn, đất dính trạng thái chảy, đất nhân tạo Các loại phức hệ thạch học có độ bền, ổn định khác nhau, ứng xử chúng sử dụng làm nền, mơi trường cho cơng trình xây dựng khác Do vậy, để phân chia phụ kiểu cấu trúc khu vực nghiên cứu, cần thiết phải sử dụng yếu tố đặc trưng thạch học phức hệ đất đá Quan điểm phù hợp với nguyên tắc phân loại đất đá để thành lập đồ địa chất cơng trình đồ phân vùng địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) Hiệp hội Địa chất cơng trình Quốc tế UNESCO đề xuất [1] Ngoài ra, quan hệ địa tầng có ảnh hưởng lớn đến ổn định đất, nên cần phải ý đến trật tự cấu trúc đất phân chia phụ kiểu cấu trúc 2.3 Các kiểu cấu trúc đặc điểm chúng Theo nguyên tắc hệ thống dấu hiệu trên, hệ thống phân chia cấu trúc khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng được xác định sơ đồ đây: Phụ kiểu cấu trúc I1 Khu vực nghiên cứu Trong kiểu có phụ kiểu, phụ kiểu gồm dạng Hệ thống phân chia đảm bảo cho đơn vị cấu trúc đẳng cấp thấp (phụ kiểu, dạng) ngày đồng điều kiện địa chất công trình phù hợp với mục đích sử dụng cho xây dựng cơng trình Tại khu vực nghiên cứu, hệ thống đơn vị cấu trúc phân chia gồm có kiểu phụ kiểu Trong đó, kiểu đơn vị lớn nhất, đơn vị nhỏ phụ kiểu Kết nghiên cứu địa chất, địa chất công trình vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cho thấy, khu vực nghiên cứu, tồn loại cấu trúc địa chất có đặc điểm khác biệt địa tầng hình thái địa mạo: - Cấu trúc địa chất bao gồm phức hệ thạch học trầm tích liên kết cứng, có độ bền, ổn định cao, chiều dày lớn, hình thái bề mặt dạng đồi núi, độ cao, độ dốc lớn, phân cắt mạnh (các kiểu địa hình nguồn gốc bóc mòn, bóc mòn - xâm thực, xâm thực - bóc mòn, xâm thực, …); - Cấu trúc địa chất bao gồm phức hệ thạch học trầm tích mềm dính, mềm rời, có nhiều nguồn gốc khác nhau, độ bền, ổn định thấp thấp, phân bố cục bộ, đan xen, chiều dày không lớn biến đổi mạnh, hình thái bề mặt tương đối phẳng, độ chênh cao, độ dốc nhỏ, không đáng kể Những đặc điểm cho thấy rõ khác hẳn (trong không gian rộng) mức độ thuận lợi, khó khăn cơng tác xây dựng Vì thế, khu vực nghiên cứu, dựa vào đặc trưng cấu trúc địa chất để phân biệt kiểu cấu trúc đất Thành phần thạch học, thành phần hạt đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến tính chất xây dựng đất đá, đặc biệt đất dính đất rời Ở vùng nghiên cứu, phân biệt phức hệ thạch học trầm tích sau: - Phức hệ thạch học đá cứng, gồm có: trầm tích lục ngun, trầm tích sinh hóa; - Phức hệ thạch học hạt thơ, gồm có: cuội, sỏi sạn; - Phức hệ thạch học hạt cát, gồm có: cát nhỏ, cát bụi; - Phức hệ thạch học hạt cát-bụi-sét, gồm có: sét, sét pha, cát pha - Phức hệ thạch học có thành phần, trạng Kiểu cấu trúc I Phụ kiểu cấu trúc I2 Phụ kiểu cấu trúc II1 Kiểu cấu trúc II Phụ kiểu cấu trúc II2 Phụ kiểu cấu trúc II3 Phụ kiểu cấu trúc II4 Kiểu I: Phức hệ đá cứng, đá nửa cứng nguồn gốc trầm tích lục ngun, trầm tích sinh hóa, tuổi trước Đệ Tứ; chiều dày lớn; độ bền, ổn định cao; phân bố gần mặt lộ ra; phần mặt phức hệ thạch học trầm tích lục nguyên tồn phức hệ thạch học tàn, sườn tích (sét, sét pha nguồn gốc edQ), sản phẩm phong hóa từ đá gốc; địa hình có nguồn gốc bóc mòn - xâm thực, xâm thực - bóc mòn, xâm thực, …, độ cao, độ dốc lớn, mức độ phân cắt mạnh mạnh 85 Phụ kiểu I1: Phức hệ thạch học sét, sét pha có nguồn gốc tàn, sườn tích lộ mặt, có chiều dày khác nhau, nằm trực tiếp lên phức hệ đá trầm tích lục nguyên (cát kết, bột kết, cuội kết, sạn kết, …) Phụ kiểu I2: Phức hệ đá trầm tích sinh hóa (đá vôi, vôi sillic, sillic,…) lộ mặt Kiểu II: Phức hệ thạch học trầm tích mềm dính, mềm rời, nguồn gốc sông, biển, sông biển, biển đầm lầy, sông biển đầm lầy, …, tuổi Holocen; chiều dày nhỏ; biến đổi mạnh theo không gian; phân bố cục bộ, đan xen phức tạp; độ bền, ổn định thấp thấp; địa hình có nguồn gốc tích tụ đồng bằng, thềm, bãi bồi, …, tương đối phẳng, độ chênh cao, độ dốc không đáng kể Phụ kiểu II1: Phức hệ thạch học hạt thô cuội, sỏi sạn, …, lộ mặt, nằm trực tiếp lên phức hệ thạch học edQ, phía phức hệ đá trầm tích lục nguyên, chiều dày lớn Phụ kiểu II2: Phức hệ thạch học hạt trung cát nhỏ, cát bụi, …, lộ mặt, nằm trực tiếp lên phức hệ thạch học edQ, phía phức hệ đá trầm tích lục nguyên nằm trực tiếp lên phức hệ thạch học hạt nhỏ, mịn, nguồn gốc sơng, biển, sơng biển, hệ tầng Thái Bình, phía phức hệ thạch học hạt nhỏ, mịn khác hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phúc, …, chiều dày tới vài chục mét Phụ kiểu II3: Phức hệ thạch học hạt nhỏ mịn sét, sét pha, …, thuộc hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng lộ mặt, phía phức hệ thạch học hạt nhỏ, mịn có nguồn gốc khác nhau, thuộc hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, … phân bố liên tục đến độ sâu vài chục mét Phụ kiểu II4: Phức hệ thạch học có thành phần, trạng thái tính chất đặc biệt bùn, đất dính trạng thái chảy, đất chứa hữu cơ, …, lộ mặt, phía phức hệ thạch học hạt nhỏ, mịn có nguồn gốc khác nhau, thuộc hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, … phân bố liên tục đến độ sâu vài chục mét Dưới hệ thống đơn vị cấu trúc có mặt khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng (bảng 1) 86 Bảng Các kiểu cấu trúc vùng nghiên cứu Kiểu (I) Kiểu (II) Phụ Phụ Phụ Phụ Phụ Phụ Khu vực kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu (1) (2) (1) (2) (3) (4) Móng Cái I1 II1 II2 II4 Cẩm Phả I1 I2 II1 II2 II4 Hạ Long I1 II3 II4 Hải Phòng I1 I2 II2 II3 II4 Phân vùng cấu trúc 3.1 Nguyên tắc phân vùng Tại khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh- Hải Phòng, đồ phân vùng cấu trúc thành lập sở đồ địa hình, đồ địa chất cơng trình tỷ lệ đơn vị hệ thống cấu trúc phân chia khu vực Đẳng cấp phân vùng đồ phân vùng cấu trúc tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) vùng khu [2], theo hệ thống sau: - Vùng đơn vị lớn nhất, phân chia dựa theo tương đồng đơn vị địa mạo, tức phân chia theo diện phân bố kiểu cấu trúc nền; - Khu đơn vị nhỏ thể đồ, phân chia dựa tương đồng thạch học trật tự cấu trúc phức hệ thạch học, tức theo diện phân bố phụ kiểu cấu trúc nền; 3.2 Biểu thị đơn vị phân vùng đồ Trên đồ phân vùng cấu trúc nền, thể hệ thống đơn vị phân vùng Ở khu vực nghiên cứu, đồ phân vùng cấu trúc cần phải thành lập cho dễ đọc, dễ nhận biết, thể đẳng cấp quan hệ hệ thống đặc điểm chủ yếu đơn vị phân vùng cấu trúc Vì thế, dùng màu quy ước để biểu thị: vùng biểu thị màu (vùng A - màu nâu, vùng B - màu xanh); khu biểu thị sắc màu tương ứng kèm theo ký hiệu đơn vị phân vùng [6]: - Vùng ký hiệu chữ in hoa (A, B, C, …) - Khu ký hiệu chữ số Ả Rập (1, 2, 3, …) Mỗi đơn vị phân vùng phải thể đầy đủ ký hiệu theo đẳng cấp phân vùng quy định (bảng 2) Bảng Biểu thị đơn vị phân vùng đồ phân vùng cấu trúc Vùng A Khu A1 A1 Vùng B Khu A2 Khu B1 Khu B2 A2 B1 B2 Khu B3 B3 Khu B4 B4 Cu Cu Cu Cu éi éi éi éi sái sái sái sái Ranh giới đơn vị phân vùng lÉnđược thể lÉnbằng đường lÉn nét liền màu lÉnđen, có độ mảnh khác nhau: c¸t c¸t c¸t c¸t (ch (ch (ch (ch - Ranh giới vùng đường nét liền rộng khoảng 0,5mm; Ỉt Ỉt Ỉt Æt - Ranh giới khu đường nét liền rộng võakhoảng 0,3mm võa võa võa 3.3 Chú giải đồ phân vùng cấu trúc-nền chỈ chỈ chỈ chỈ Chú giải đồ phân vùng cấu trúc t), tỷ lệ 1: 50.000 t), 1: 25.000t),các khu vực phát t), triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ thể ởsÐt bảng ÷ sÐt sÐt sÐt ph ph ph ph a a a a Bảng Chú giải đồ phân vùng (dỴ cấu trúc (dỴkhu vực Móng (dỴcái - Quảng Ninh (dỴ o o o o mỊ mỊ mỊ Đặc trưng mỊ Vùng Khu Mơ tả đất m) đá m) m) m) cấu trúc cát cát cát cát ph lẫn dăm sạn,phmàu nâu đỏ, nâu ph tím, -phSét pha, cát pha, a vàng, xám anâu a a edQ xám A1 A (dẻ (dẻ (dẻ (dẻ - Cát kết, bột kết, phiến sét, màu xám nâu, xám vàng o), o),than o), o), J1-2hc1 xen thấu kÝnh sÐt lÉn lÉn lÉn lÉn -ÝtCuéi sái lÉn c¸t, sét pha, cát ítpha, lẫn vỏ sò, màu mQ21-2 xám vàng, nâu vàng, xám ghi vỏ vỏ vỏ vỏ B1 Sét pha, cát pha, lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu tím, sò, sò, sò, sò, edQ Cu xám vàng, xámmà nâu mà mà mà ội -uCát kết, bột kết, u phiến sét, màu u xám nâu, xámu vàng, J1-2hc1 sỏi xen xá thấu kính sét xáthan xá xá lẫn m m m m màu Cát nhỏ, cát pha, sét pha, sét, lẫn hữu cơ, mQ23 cát vàn vàn vàn vàn nâu, xám vàng, xám ghi (ch g, lẫn dăm sạn,g,màu nâu đỏ, nâu g, tím, B -g,Sét pha, cát pha, B2 edQ ặt nâ vàng, xámnâ nâ nâ xám nâu vừa u phiến sét, màu u xám nâu, xámu vàng, -uCát kết, bột kết, J1-2hc1 vàn vàn vàn vàn xen thấu kính sét than chặ g, pha, cát sạn,g,lẫn hữu cơ, vỏg,sò, ốc, -g,Bùn sét pha, sét mbQ23 t), xá xá xá xá màu xám đen, xám vạng, nâu gụ sét m m m m tím, B - Sét pha, cát pha, lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu edQ ph4 ghi ghi ghi ghi xám vàng, xám nâu a - Cát kết, bột kết, phiến sét, màu xám nâu, xám vàng, J1-2hc1 (dẻ xen thÊu kÝnh sÐt than o mỊ m) c¸t 87 ph a (dỴ o), 88 Bảng Chú giải đồ phân vùng cấu trúc khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh Đặc trưng Vùng Khu Mô tả đất đá cu trỳc nn - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám edQ vàng, loang lổ A1 - Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh, bét kÕt, phiÕn sÐt, T3n-rhg than c«ng nghiƯp A - Đá vôi phân lớp dày, màu xám sáng, xen thấu kính vôi A2 C-Pbs2 sillic - Cuội, sỏi sạn, cát lẫn sét, sét pha, màu nâu, nâu xám, aQ23 nâu vàng - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám B1 edQ vàng, loang lổ Cu - Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh, bột kÕt, phiÕn sÐt, éi T3n-rhg than c«ng nghiƯp sái - Cát, sỏi, sạn, sét pha, cát pha, bùn sét, màu nâu xám, lẫn mQ23 xám vàng, xám ghi cát - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám B2 (ch B edQ vàng, loang lổ ặt - Đá vôi phân lớp dày, màu xám sáng, xen thÊu kÝnh v«i sillic C-Pbs võa - Bïn sÐt pha, sét pha xen kẹp cát nh, lẫn hữu cơ, vỏ mbQ23 sò, màu xám đen, xám ghi chặ - Cát, sỏi, sạn, sét pha, cát pha, bùn sét, màu nâu xám, t), mQ23 xám vàng, xám ghi sét - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám ph4 B edQ vàng, loang lổ a - Phiến sét - sillic, phiến sét, than đá sillic, cát bột kết, (dẻ P3bc màu xám đen o Bng 5.mÒ Chú giải đồ phân vùng cấu trúc khu vực Hạ Long - Quảng Ninh m) Đặc trưng c¸t Vùng Khu Mơ tả đất đá cấu trúc ph - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu tím, xám a edQ vàng, loang lổ (dẻ A1 A - Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh bét kÕt, phiÕn sÐt, o), T3n-rhg than c«ng nghiƯp lẫn - Sét pha, cát pha, cát lẫn sạn sỏi, vỏ sò ốc, màu xám mQ21-2 vỏ nâu, nâu vàng sò, - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu tím, xám B3 edQ mà vàng, loang lổ Cu u - Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh bột kết, phiến sét, ội T3n-rhg xá than c«ng nghiƯp sái B m - Bïn sÐt, bïn sÐt pha, bùn cát pha, sét pha, lẫn cát sạn, lẫn mbQ23 vàn hữu cơ, vỏ sò, màu xám đen, xám tro c¸t g, - SÐt pha, c¸t pha, c¸t lÉn sạn sỏi, vỏ sò ốc, màu xám (ch mQ21-2 nâ nâu, nâu vàng B ặt u4 - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu tím, xám vừa edQ vàn vàng, loang lổ g, - Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh bột kết, phiến sét, chặ T3n-rhg xá than công nghiệp t), m sét ghi ph a (dỴ o mỊ Bảng Chú giải đồ phân vùng cấu trúc khu vực đô thị thành phố Hải Phòng Đặc trưng Vùng Khu Mơ tả đất đá cấu trúc - Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu, nâu đỏ, vàng, edQ loang lổ A1 - Cát kết thạch anh, dạng quaczit, bột kết, phiến sét, D1-2dđ phiến sillic, sét vôi A A2 D2gls mvQ23tb2 B2 amQ23tb1 - Đá vôi sinh vật, màu xám đen - Cát nhỏ, cát bụi, màu nâu, xám nâu, xám vàng - Bùn sét pha, sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám đen - Sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám ghi, xám xanh - Sét pha, sét, kẹp cát pha, màu xám vàng, nâu, ghi, loang lổ Cu mQ21-2hh2 éi sái amQ13vp lÉn c¸t mQ21-2hh2 - Sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám ghi, xám xanh (ch Ỉt amQ21-2hh1 - Sét, sét pha, bùn, lẫn cát nhỏ, hữu cơ, màu xám tro, xám nâu võa B3 B - Sét pha, sét, kẹp cát pha, màu xám vàng, nâu, ghi, amQ13vp loang lổ chỈ - Cát bụi, cát thơ, lẫn cuội sỏi sạn, màu xám nhạt, t), aQ12-3hn xám nâu sÐt - Bùn sét pha, bùn sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, ph ambQ23tb2 màu xám nâu, xám ghi a - Bùn sét pha, sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu (dỴ amQ23tb1 xám đen o - Sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám ghi, xám mÒ B4 mQ21-2hh2 xanh m) - Sét, sét pha, bùn, lẫn cát nhỏ, hữu cơ, màu xám c¸t amQ21-2hh1 tro, xám nâu ph - Sét pha, sét, kẹp cát pha, màu xám vàng, nâu, ghi, a amQ13vp loang lổ (dỴ cho hoạt động xây dựng cơng trình; kiểu II1 Kết luận o), Từ kếtlÉnquả nghiên cứu trên, cho II2 tương đối thuận lợi cho xây dựng công phép rút số kết trình có quy mơ tải trọng nhỏ; kiểu II3 không Ýt luận sau: - Nhằm phục vá vụ cho công tác quy hoạch thuận lợi cho ổn định cơng trình xây xây dựng, dựa trênsß,cơ sở đặc điểm cấu trúc địa dựng sử dụng; kiểu II4 khơng thuận lợi đối mµ học, thành phần hạt với loại cơng trình, xây dựng, cần phải có chất, thành phần thạch u đồ địa chất công giải pháp xử lý móng phù hợp; thành tạo đất đá x¸ trình tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000), phân - Trên đồ phân vùng cấu trúc tỷ lệ biệt kiểu phụmkiểu cấu trúc khu 1: 50.000 (1: 25.000) khu vực phát triển vµn tế vùng ven biển Quảng kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng vực phát triển kinh Ninh Hải Phòng;g, thể phân bố vùng khu tương ứng n© - Các kiểu phụ kiểu cấu trúc phân với đơn vị cấu trúc (bảng ÷ 6); điều u chia có mức độ thuận vµn lợi khác cơng kiện địa chất cơng trình đơn vị phân tác xây dựng: kiểu g, I (bao gồm phụ kiểu I1 I2) cho thấy rõ mức độ thuận lợi khác có điều kiện địa hình, x¸ địa mạo khơng thuận lợi cơng tác xây dựng m 89 ghi TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Công Nghiệp, Quy chế lập đồ Địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 50.000 tỷ lệ 1: 25.000, 2000 Hà Nội [2] Bộ Tài nguyên Môi trường, 2012 Kịch biến đổi khí hậu tỉnh thành dải ven biển Việt Nam, Hà Nội [3] Lê Tiến Dũng, 2013 Bản đồ Địa chất khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng tỷ lệ 1: 25.000 (1:25.000) - kết nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Hà Nội [4] Nguyễn Đức Đại, 1995 Liên đoàn Địa chất thủy văn Bản đồ Địa chất cơng trình Thành phố Hải Phòng tỷ lệ 1/50.000, Hà.Nội [5] V.Đ Lơmtađze, 1978 Thạch luận cơng trình, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiêp, Hà Nội [6] V.Đ Lômtađze, 1983 Địa chất cơng trình Chun mơn, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiêp, Hà Nội [7] Nguyễn Đình Uy, 1995 Viện Địa chất Khống sản Bản đồ Địa chất cơng trình Thành phố Hạ Long tỷ lệ 1/50.000, Hà Nội ABSTRACT Method for mapping the foundation structure, zoning on 1: 50,000 scale (1: 25,000) of Quang Ninh, Hai Phong coastal economic development regions To Xuan Vu, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi On the basis of research results engineering geological mapping at 1: 50,000 scale (1: 25,000), the coastal economic development areas of Quang Ninh, Hai Phong, the paper presents a method of foundation structure zoning for these areas Contents include: dividing foundation structure types (the results are types and sub-types); principles of foundation structure zoning; denotes the zoning units on the map and make legend for the foundation structure zoning for each study area MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ… (tiếp theo trang 74) of Climate change mitigation: Policies and options TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài liệu WWF, 1995 Quỹ tài trợ thiên for global action beyond 2012 nhiên quốc tế Bản tiếng Nga [5] Anthony David Owen, 2004 The Economics [2] OECD, 1999 Tổng hợp hoạt động bảo vệ môi of Climate Change (Routledge Explorations in trường Liên bang Nga Paris, 1999, trang 198-201 Environmental Econimics, 3) [3] Environmental Defense, 2003 Những tác Chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi động kinh tế xã hội biến đổi khí hậu khí hâu (Ban hành kềm theo định số [4] OECD (Organization for Economic Co- 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 Thủ tướng operation and Development), 2012 The Economics Chính phủ ABSTRACT Some methods on economic analysis of climate change Nguyen Phuong, Nguyen Phuong Dong, Vu Thi Lan Anh, Hanoi University of Mining and Geology To exist and develop, each country has to base on three resource groups including human resources, production equipment resources and natural resources Natural resources in which climate resource is originated from nature and consider as a useful factor to all living things and human beings in nature Therefor, evaluating economic must consider the role of the climate system and features, as well as its function in the overall natural resources for each country and all over the world In purpose above, the paper focuses on introducing basic methods about economic analysis in term of climate change, which is to give solutions for climate change adaptation in Vietnam, as follows: to elaborate the total index and the criterion system to reflect level of development sustainable; to determine the economic value of natural resource and natural services in general and climate resource in particular, three groups of method that is market assessment method, cost approach method and opportunity cost analysis method or replacement value are used 90 ... phụmkiểu cấu trúc khu 1: 50.000 ( 1: 25.000) khu vực phát triển vµn tế vùng ven biển Quảng kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng vực phát triển kinh Ninh Hải Phòng; g, thể phân bố vùng khu tương... phân vùng Tại khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh- Hải Phòng, đồ phân vùng cấu trúc thành lập sở đồ địa hình, đồ địa chất cơng trình tỷ lệ đơn vị hệ thống cấu trúc phân chia khu. .. từ thành lập đồ phân vùng cấu trúc 2 .1 Cơ sở phân chia cấu trúc Với mục đích phục vụ cho quy hoạch khai thác kinh tế lãnh thổ việc phân chia cấu trúc khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1 : 50.000 (1 : 25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1 : 50.000 (1 : 25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn