Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản

42 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:14

Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản nêu lên khái niệm chung nền, móng, phân loại móng, các bộ phận cơ bản của móng, khái niệm tính toán thiết kế nền móng; nội dung tính toán nền móng; phân tích lựa chọn phương án móng. B MƠN C H C T N N MĨNG CH NG 1: M T S V N C B N §1 Khái ni m chung K t c u bên Móng N n I Móng * Móng: ph n công tr nh (CT) kéo dài xu ng d i làm nhi m v chuy n ti p gi a CT bên v i n n - Nhi m v : + CT bên trên; + Ti p nh n t i tr ng t KC bên truy n t i tr vào n n t - Kh n ng ti p nh n t i tr ng c a v t li u CT kh n ng c a t n n móng có kích th c m r h n so v i CT bên ( gi m t i lên n n) t t ng >> ng - S m r ng có th theo b ngang, theo chi u sâu ho c c h ng II N n hm h hb b N n II.N n (ti p) * N n: ph n t d i áy móng, tr c ti p ti p nh n t i tr ng CT truy n xu ng thơng qua móng - Khi thi t k c n ph i ch n cho n n ph i t t t + N u n n t t nhiên t t có th s d ng tr c ti p làm n n CT th g i n n thiên nhiên + N u n n t t nhiên không t t, mu n s d ng làm n n CT th ph i x l n n làm cho tính n ng XD c a n n t t lên tr c t móng N n sau x l g i n n nhân t o III Phân lo i móng Phân lo i theo ph ng pháp thi cơng: móng nơng móng sâu a Móng nơng - Thi cơng tr c ti p t áy móng h s n - c i m c a móng nơng: + sâu t móng hm bé + T i tr ng CT truy n lên t n n qua di n ti p xúc c a áy móng v i t, b qua ma sát bên c a t v i móng * Ph m vi áp d ng: - T i tr ng CT không l n; t t t bên ho c x l n n t y u bên có hi u qu Móng n Móng b ng Móng bè b Móng sâu - Thi cơng: khơng h móng ho c ch ph n r i b ng ph ng pháp ó a móng xu ng chi u sâu thi t k - c i m c a móng sâu: + sâu t móng l n Hm; + T i tr ng CT truy n lên t n n qua áy móng qua m t bên móng (do chi u sâu t móng l n) * Ph m vi áp d ng: - T i tr ng CT l n; t t t d i sâu 10 b a t ng c b n d ng b: t t t n m d nhi u l p t y u có chi u dày h u h n i m t ho c -L p t móng t y u dày: x l n n tr c + Thay m t ph n ho c toàn b l p t y u b ng v t li u t t h n: m cát + X l c c cát , c c t xim ng toàn b ho c m t ph n chi u dày l p t y u * CT t i tr ng l n: P.A móng c c sâu m i c c ph i c n m l p t t t kho ng 3Dc (Dc: c nh c a c c vng ho c ng kính c a c c tr n) 28 b a t ng c b n d ng b (ti p) - L p t y u dày: x l n n tr c t móng + Thay m t ph n t y u b ng v t li u t t h n: m cát + X l c c cát , c c t xim ng toàn b ho c m t ph n chi u dày l p t y u * CT t i tr ng l n: P.A móng c c sâu m i c c ph i c n m l p t t t kho ng 3Dc (Dc: c nh c a c c vng ho c ng kính c a c c tr n) 29 c a t ng c b n d ng c: d ng xen k p: gi a l p t t t ty un m sâu t móng = f(chi u dày l p t, t i tr ng ) * CT t i tr ng nh trung b nh: P.A móng nơng - L p t t t bên h1 dày phân tích t ng t nh a t ng d ng a: t tr c ti p móng lên l p - L p t t t bên h1 khơng dày phân tích t ng t nh a t ng d ng b + X l KC bên trên: dùng KC v t li u nh + X l n n: x l t y u bên d i nh ng c g ng tránh làm t n h i n l p t t t bên + K t h p c gi i pháp 30 c a t ng c b n d ng c (ti p) * CT t i tr ng l n: P.A móng c c - L p t t t bên h1 dày phân tích t ng t nh a t ng d ng a: m i c c h vào l p t t t bên - L p t t t bên h1 khơng dày phân tích t ng t nh a t ng d ng b: m i c c h vào l p t t t bên d i kho ng 3Dc 31 §4 T i tr ng tính tốn thi t k n n móng I Phân lo i t i tr ng I.1 Phân lo i t i tr ng theo th i gian tác d ng Theo th i gian tác d ng chia làm lo i: t i tr ng th ng xuyên t i tr ng t m th i a T i tr ng th ng xuyên (t nh t i t i tr ng nhóm A): t i tr ng tác d ng không thay i tr nh thi công s d ng CT (t n t i v i CT) * T i tr ng t m th i: t i tr ng t n t i m t th i gian ó thi cơng, s d ng CT - T i tr ng t m th i có th thay i v i m t, giá tr , ph ng chi u 32 b T i tr ng t m th i (t i tr ng không th ho t t i): ng xuyên + T i tr ng t m th i dài h n (t i tr ng nhóm B1): g n bó v i CT nh m ph c v ch c n ng mà CT m nhi m + T i tr ng t m th i ng n h n (t i tr ng nhóm B2): ch xu t hi n nh ng kho ng th i gian ó (có th d ốn c) + T i tr ng c c ng n (t i tr ng c bi t t i tr ng nhóm D): xu t hi n m t cách ng u nhiên liên quan n s c b t kh kháng m t th i i m ó tr nh t n t i c a CT 33 I.2 Phân lo i theo giá tr c a t i tr ng a Giá tr danh ngh a hay giá tr tiêu chu n c a t i tr ng (t i tr ng tiêu chu n Ntc): giá tr c a t ng lo i t i tr ng th ng g p tr nh s d ng CT mà ch a xét n s sai khác thi công, ch t o gây b Giá tr th c hay giá tr tính tốn c a t i tr ng (t i tr ng tính tốn Ntt): giá tr c a t i tr ng k n s sai khác thi công, ch t o gây làm thay i giá tr c a t i tr ng thiên v phía nguy hi m cho CT xét n s sai khác ng i ta a vào h s an toàn v t i tr ng (h s v t t i h s tin c y): Giá tr tính tốn = Giá tr tiêu chu n*h s tin c y c a t i tr ng 34 II T h p t i tr ng (THTT) T h p t i tr ng t p h p t i tr ng có th t n t i, ng th i gây nh h ng n CT II.1 T h p t i tr ng c b n THCB (t h p t i tr g n ch t v i CT) * T h p c b n = Các t i tr ng lo i A + Các t i tr lo i B1 + m t s t i tr ng lo i B2 Kh n ng xu t hi n ng th i t i tr ng lo i B2 s THCB khác Kh n ng ng th i t n c a t i tr ng c xét n b ng h s t h p (h ng th i) 35 ng ng có t i s II.1 T h p c b n (ti p) - THCB có t i tr ng t m th i THCB = Các t i tr ng A + 1B - THCB có t i tr ng t m th i tr lên th giá tr tính tốn c a t i tr ng t m th i ph i c nhân v i h s t h p: + Khi khơng phân tích c nh h ng c a t ng t i tr ng t m th i: THCB = Các A + Các B*0,9; + Khi có th phân tích nh h ng riêng bi t c a t ng t i tr ng t m th i ng n h n th t i tr ng t m th i có nh h ng l n nh t không gi m; t i tr ng nh h ng th hai nhân 0,8; t i tr ng c n l i nhân 0,6: THCB = Các A + 1B + 1B*0,8 + Các B khác*0,6 36 II.2 T h p c bi t (TH B) * TH B g m t i tr ng th ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n, m t vài t i tr ng t m th i ng n h n t i tr ng t m th i c bi t (t i tr ng c c ng n) - TT B v i t i tr ng n ho c va ch m cho phép không xét n t i tr ng lo i B2 - TH B tác ng c a ng t khơng tính n t i tr ng gió; - TH B có m t t i tr ng t m th i = Các A + 1B + 1D - TH B có t i tr ng t m th i tr lên, giá tr t i tr ng c bi t l y khơng gi m; giá tr tính tốn c a t i tr ng t m th i c nhân v i h s t h p nh sau: t i tr ng lo i B1 nhân 0,95; t i tr ng lo i B2 nhân 0,8: 37 TH B = Các A + B1*0,95 + B2*0,8 + 1D §5 Nguyên t c chung thi t k n n móng CT * Ph ng án thi t k ph i kh thi * Ph ng án thi t k ph i m b o yêu c u k thu t - V k thu t PA móng ph i m b o b n, an tồn s d ng b nh th ng * Ph ng án thi t k ph i m b o hi u qu kinh t - Kinh phí XD CT ph thu c nhi u vào vi c l a ch n gi i pháp móng h p l theo yêu c u k thu t - M c tiêu c a vi c thi t k ph i m t gi i pháp th a hi p gi a yêu c u k thu t h n m c kinh phi cho phép 38 §6 Các tài li u c n thi t cho thi t k n n móng Tài li u v cơng tr nh * Các tài v CT d ki n XD ph i bao g m: -B n a h nh khu v c XD lân c n; - H s thi t k ki n trúc, k t c u CT yêu c u riêng bi t khai thác s d ng CT, yêu c u làm phát sinh d ng t i tr ng c bi t Trong s ó, tài li u không th thi u: + MB áy CT: H nh dáng, kích th c áy CT; c i m c a CT (t ng h m, t ng 1, công s ); + MB t i tr ng áy CT tài li u liên quan n vi c xác nh t i tr ng (giá tr tính ch t) t ng ng 39 Tài li u v CCT * Tài li u v CCT bao g m: -B n a h nh, a m o n i XD CT; - MB b trí i m th m d v trí kh o sát (nên c nh v theo MB b trí h ng m c CT); - K t qu kh o sát: + Ph ng pháp ti n hành kh o sát, + Các tài li u v c t khoan a ch t m t c t a ch t: ghi r cao tr nh l p t, mô t s b l p t, kho ng cách h khoan, v trí l y m u t thí nghi m, m c n c ng m xu t hi n n nh; + K t qu nh ng ánh giá s b ban u ph m ch t c a t; giá tr ch tiêu c l quan tr ng liên quan 40 tr c ti p n tính tốn thi t k n n móng Tài li u v CTV * Thông tin v n c m t, n c ng m t: - Cao tr nh m c n c s thay i m c n c theo mùa: m c n c th ng xuyên (m c n c trung b nh); m c n c cao nh t; m c n c th p nh t - Tính ch t n m n v t li u XD c a n c, tính ch t l hóa c a n c ng m, pH, tính xâm th c Tài li u v CT lân c n - T m c CT, m c t i tr ng, ph m vi nh h ng n n n t CT m i; - Tu i th CT, t nh tr ng k t c u hi n th i, k t c u móng CT c ph i c kh o sát k g m v t li u móng, h nh d ng, kích th c, ph m vi chi m t sâu t 41 móng This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only This page will not be added after purchasing Win2PDF ... y u t : - i u ki n CCT CTV khu v c XD; - Tr s ( l n) c tính c a t i tr ng; - Các i u ki n kh n ng thi cơng móng; - T nh h nh c i m c a móng CT lân c n * Nguyên t c l a ch n sâu t móng: - Móng... toàn nh t) - H s an toàn riêng ph n (ph ng pháp TTGH) 18 V .1 N i dung tính tốn n n móng a Tính tốn theo i u ki n c ng , n nh * Tính tốn theo TTGH I ph i th a m n i u ki n sau: N (I .1) Fs - N: t i... ng khác t CT lên t; - : thơng s tính tốn t ng ng theo ph ng tác d ng c a l c N; - Fs: h s an tồn 19 a Tính toán theo i u ki n c * i v i n n: - i u ki n v c ng ptb R pmax 1, 2R ng n nh (ti p) :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản, Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn