Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - PGS.TS. Lưu Trường Văn

79 6 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:14

Nội dung chính của bài giảng gồm: Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình; trình tự thực hiện & quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình; trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vật liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng;...và các nội dung khác. Mời tham khảo. NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Bài giảng lưu hành nội dành cho lớp “Tư vấn giám sát thi công XDCT” GIẢNG VIÊN: PGS.TS LƯU TRƯỜNG VĂN Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Họ tên: LƯU TRƯỜNG VĂN Năm sinh: 1965 Giáo dục: Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa, 1991 Tốt nghiệp chương trình đào tạo kinh tế Fulbright (FETP) “Kinh tế học ứng dụng cho phân tích sách”, 1998 Tốt nghiệp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002 Tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật & Quản lý xy dựng Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2-2009 Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý dự án, Phân tích & thẩm định đầu tư XD - bất động sản Email: luutruongvan@yahoo.com Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/ Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Nội dung giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Giám sát thi cơng xây dựng hoạt động quan trọng • bảo đảm cho việc thi công xây dựng yêu cầu kỹ thuật, • đảm bảo chất lượng thiết kế yêu cầu khác hợp đồng xây dựng Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM PHƯƠNG CHÂM CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁM SÁT + NGĂN NGỪA + GIÚP ĐỠ NHÀ THẦU + PHÁT HIỆN Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM MỤC ĐÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁM SÁT + ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH + HỒN THÀNH CƠNG TÁC XÂY LẮP ĐÚNG TIẾN ĐỘ + BẢO ĐẢM CHI PHÍ HỢP LÝ + GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ NẮM CHÍNH XÁC TÌNH HÌNH, KỊP THỜI ĐỀ RA QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Nội dung nhiệm vụ công tác giám sát thi công xây dựng cơng trình (GSTCXDCT) - Điều 87, Luật Xây Dựng Mọi cơng trình xây dựng (CTXD) q trình thi công phải thực chế độ giám sát Việc GSTCXDCT phải thực để theo dõi, kiểm tra chất lượng (CL), khối lượng (KL), tiến độ (TĐ), an tồn lao động (ATLĐ) vệ sinh mơi trường (VSMT) thi cơng xây dựng cơng trình Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Chủ đầu tư (CĐT) xây dựng cơng trình phải thuê tư vấn giám sát (TVGS) tự thực có đủ điều kiện lực hoạt động giám sát thi công xây dựng Người thực việc giám sát thi cơng xây dựng phải có chứng hành nghề GSTCXD phù hợp với công việc, loại, cấp công trình Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Yêu cầu việc GSTCXDCT (Điều 88, Luật Xây Dựng) Thực từ khởi công xây dựng cơng trình; Thường xun, liên tục q trình thi cơng xây dựng; Căn vào thiết kế duyệt, quy chuẩn , tiêu chuẩn xây dựng áp dụng; Trung thực, khách quan, không vụ lợi; Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Trình tự thực & Quản lý chất lượng thi cơng XDCT Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 10 Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng phận cơng trình đặt phận cơng trình bắt đầu chịu tác động tải trọng theo thiết kế phục vụ cho việc tốn khối lượng hay kết thúc gói thầu xây dựng Căn để nghiệm thu bao gồm tài liệu quy định nghiệm thu công việc xây dựng Khoản Điều 20 Thông tư biên nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan tới giai đoạn thi cơng xây dựng phận cơng trình nghiệm thu Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 65 Chủ đầu tư, người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình chủ đầu tư, tổng thầu nhà thầu thi cơng xây dựng có liên quan thỏa thuận thời điểm nghiệm thu, trình tự nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 66 Kết nghiệm thu lập thành biên bao gồm nội dung: • đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên phận cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng nghiệm thu); • thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian địa điểm nghiệm thu; • kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hồn thiện phận cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình hồn thành u cầu khác có); • chữ ký, tên chức danh người tham gia nghiệm thu Biên nghiệm thu kèm theo phụ lục có liên quan Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 67 Nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng Biên soạn & giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 68 Căn nghiệm thu: a) Các tài liệu quy định Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Điểm đ Khoản Điều 20 Thông tư liên quan tới đối tượng nghiệm thu; b) Biên nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng phận cơng trình xây dựng thực (nếu có); c) Kết quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, đo lường, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng hệ thống thiết bị kết kiểm định chất lượng cơng trình (nếu có); d) Bản vẽ hồn cơng cơng trình xây dựng; đ) Văn chấp thuận quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phòng chống cháy, nổ; an tồn mơi trường; an tồn vận hành theo quy định; e) Kết luận quan chuyên môn xây dựng việc kiểm tra cơng tác nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng theo quy định Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP Biên soạn & giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 69 Nội dung trình tự nghiệm thu: a) Kiểm tra chất lượng cơng trình, hạng mục cơng trình trường đối chiếu với yêu cầu thiết kế dẫn kỹ thuật; b) Kiểm tra vẽ hồn cơng; c) Kiểm tra số liệu thí nghiệm, đo đạc, quan trắc, kết thử nghiệm, đo lường, vận hành thử đồng hệ thống thiết bị; kết kiểm định chất lượng cơng trình (nếu có); d) Kiểm tra văn thỏa thuận, xác nhận chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền phòng chống cháy, nổ, an tồn mơi trường, an tồn vận hành; kiểm tra cơng tác nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng văn khác có liên quan; đ) Kiểm tra quy trình vận hành quy trình bảo trì cơng trình xây dựng; e) Kết luận việc nghiệm thu đưa cơng trình xây dựng vào khai thác sử dụng Kết nghiệm thu lập thành biên theo nội dung quy định Khoản Điều Biên soạn & giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 70 Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Phía chủ đầu tư: người đại diện theo pháp luật người ủy quyền chủ đầu tư, người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tư; người đại diện theo pháp luật người phụ trách phận giám sát thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu thực giám sát thi cơng xây dựng cơng trình (nếu có); b) Phía nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình: người đại diện theo pháp luật người phụ trách thi công tổng thầu, nhà thầu thi công xây dựng có liên quan; c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu chủ đầu tư: người đại diện theo pháp luật chủ nhiệm thiết kế; d) Trường hợp chủ đầu tư chủ quản lý, chủ sử dụng cơng trình nghiệm thu chủ đầu tư mời chủ quản lý, chủ sử dụng cơng trình tham gia chứng kiến nghiệm thu Biên soạn & giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 71 Biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng bao gồm nội dung: a) Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục cơng trình cơng trình nghiệm thu); b) Thời gian địa điểm nghiệm thu; c) Thành phần tham gia nghiệm thu; d) Đánh giá chất lượng hạng mục cơng trình xây dựng, cơng trình xây dựng hồn thành so với nhiệm vụ thiết kế, dẫn kỹ thuật yêu cầu khác hợp đồng xây dựng; đ) Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng; u cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung ý kiến khác có); chữ ký, họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật đóng dấu pháp nhân thành phần trực tiếp nghiệm thu; biên nghiệm thu kèm theo phụ lục cần thiết Biên soạn & giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 72 Cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng nghiệm thu đưa vào sử dụng trường hợp tồn số sai sót thiết kế khiếm khuyết thi công xây dựng không làm ảnh hưởng đến khả chịu lực, tuổi thọ, công năng, mỹ quan cơng trình khơng gây cản trở cho việc khai thác, sử dụng cơng trình theo u cầu thiết kế – Các bên có liên quan phải quy định thời hạn sửa chữa sai sót ghi vào biên nghiệm thu Biên soạn & giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 73 15 Kế hoạch biện pháp kiểm sốt chất lượng cơng trình giai đoạn thi cơng xây dựng Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 74 Trước thi công xây dựng, chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng phải thống nội dung hệ thống quản lý chất lượng chủ đầu tư nhà thầu; kế hoạch biện pháp kiểm soát chất lượng sở dẫn kỹ thuật đề xuất nhà thầu, bao gồm: Sơ đồ tổ chức, danh sách phận, cá nhân chủ đầu tư nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định hợp đồng xây dựng; quyền nghĩa vụ chủ thể công tác quản lý chất lượng cơng trình Mục tiêu sách đảm bảo chất lượng Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 75 Kế hoạch tổ chức thí nghiệm kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc thông số kỹ thuật cơng trình theo u cầu thiết kế dẫn kỹ thuật Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị cơng trình thiết bị cơng nghệ sử dụng, lắp đặt vào cơng trình Quy trình kiểm tra, giám sát thi cơng xây dựng, giám sát chế tạo lắp đặt thiết bị; xác định công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng phận cơng trình xây dựng cần nghiệm thu; quy định nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, biểu mẫu biên nghiệm thu Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 76 Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy, nổ thi cơng xây dựng Quy trình lập quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan q trình thi cơng xây dựng; hình thức nội dung nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình; biểu mẫu kiểm tra; quy trình hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành xử lý văn thơng báo ý kiến bên quy trình giải vấn đề phát sinh trình thi cơng xây dựng Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 77 Thỏa thuận ngôn ngữ thể văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan thi cơng xây dựng Khi chủ đầu tư nhà thầu người nước ngơn ngữ sử dụng văn bản, tài liệu, hồ sơ tiếng Việt Nam tiếng Anh Các nội dung khác có liên quan theo quy định hợp đồng thi cơng xây dựng Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 78 Xin cảm ơn! Chúc bạn, anh chò đạt nhiều thành tốt công tác ! Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 79 ... Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Nội dung giám sát thi công xây dựng cơng trình Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Giám sát thi. .. TP.HCM Nội dung nhiệm vụ công tác giám sát thi cơng xây dựng cơng trình (GSTCXDCT) - Điều 87, Luật Xây Dựng Mọi cơng trình xây dựng (CTXD) q trình thi cơng phải thực chế độ giám sát Việc GSTCXDCT... hoạt động giám sát thi công xây dựng Người thực việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng hành nghề GSTCXD phù hợp với cơng việc, loại, cấp cơng trình Trình bày: PGS.TS Lưu Trường Văn, Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - PGS.TS. Lưu Trường Văn, Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn