Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình

24 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:13

Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết chung về lún của nền đất, dự tính lún ổn định theo kết quả của bài toán nén lún một chiều, dự tính lún ổn định bằng áp dụng kết quả lý thuyết đàn hồi, dự tính lún ổn định bằng phương pháp lớp tương đương. Mời tham khảo. Bi giảng Cơ Học Đất Chơng IV: Bi dự tính lún công trình Lý thuyết chung lún đất I dạng chuyển vị đất v nguyên nhân gây lún Nén chặt * KN: Nén chặt l trình hạt đất bị ép chuyển sang trạng thái lèn chặt với giảm tơng ứng thể tích v khí thoát Nguyên nhân trọng lợng thân tải trọng phụ mặt đất sinh Sự dao động xe cộ chuyển động, hoạt động thi công nh đóng cọc gây lún nén chặt Trong vùng động đất, sóng va chấn động l nguyên nhân Những đất nhạy cảm, l cát hay cát chứa cuội rời, vật liệu đắp đặc biệt l sau đổ không đợc lu lèn hay đầm chặt đầy đủ Cố kết * KN : Quá trình nớc lỗ rỗng đất dính bão ho thoát tải trọng tác dụng tăng lên gọi l trình cố kết Thể tích giảm áp lực nớc lỗ rỗng bên đạt cân bằng, việc giảm tải trọng gây trơng nở lm cho đất trì bão ho Đất nhạy cảm l đất bùn v đất sét cố kết bình thờng Than bùn v ®Êt than bïn cã tÝnh Ðp co kh¸ cao, kÕt l, dới tải trọng mức độ vừa phải, bề dy lớp thay đổi nhiều, đạt dến 20% Biến dạng đn hồi * KN : Khi chịu tải trọng tất vật liệu rắn biến dạng Đất có chất riêng biệt, biến dạng phần l nén chặt hay cố kết nh vừa đề cập trên, phần khác biến dạng đn hồi Trong tất loại đất, biến dạng đn hồi xảy hầu nh sau tải trọng tác dụng Độ lún gây trình ny gọi l độ lún tức thời ảnh hởng việc hạ thấp mực nớc ngầm Bi giảng Cơ Học Đất * KN : Khi bơm nớc từ hố mãng hc hót n−íc tõ giÕng khoan, mùc n−íc ë khu đất xung quanh hạ thấp xuống Lún sinh sù h¹ thÊp mùc n−íc nμy điều kiện thuỷ tĩnh hai trình - Thứ nhất, số đất sét việc giảm độ ẩm sinh việc giảm thể tích trình co ngót v trơng nở Đất mực nớc ngầm hạ thấp bị co ngót - Thứ hai, việc giảm áp lực nớc lỗ rỗng thuỷ tĩnh tạo nên tăng ứng suất hiệu lớp phủ lớp nằm dới Vì vậy, đặc biệt l đất hữu cơ, đất sét yếu nằm dới mực nớc ngầm hạ thấp cố kết ứng suất hiệu tăng lên ảnh hởng thấm v xói mòn * KN : đất cát, nh cát khô hạt mịn v hong thổ, chuyển động nớc trôi số hạt nhỏ Xói mòn l tợng vật liệu đợc chuyển dời nớc mặt sông suối, hay xảy nơi kênh tiêu hay đờng ống dẫn nớc bị vỡ ậ nơi hố móng đo dới mực nớc ngầm nằm bên đê quai tơng tự, dòng thấm từ dới gây dạng ổn định gọi l mạch đùn Trong vùng khô hạn, đất loại bị xói mòn hoạt động gió Trong số đất đá định, kết dính khoáng vật bị ho tan nớc ngầm vận động Sự lún sụt hang động gây lón ph¹m vi lín II Lý thut chung vỊ lún Tổng quát lún đất gồm độ lún ®μn håi vμ ®é lón cè kÕt: S = S i + ( S c + Sα ) Trong ®ã: S : ®é lón tỉng céng Si : ®é lón tức thời (lún biến dạng đn hồi) Sc : ®é lón cè kÕt s¬ cÊp Sα: ®é lón cè kÕt thø cÊp Lón tøc thêi - Si (41-1) Bi giảng Cơ Học Đất * KN: l độ lún tức thời xảy sau đặt tải trọng biến dạng khối đất bão ho không thoát nớc chịu tác dụng tải trọng tơng tự trạng thái vật thể đn hồi v có biến dạng tơng đối nhỏ Biến dạng kiểu ny cho thấy, thể tích đất không đổi v cần sử dụng thông số biến dạng Eu v u Độ lún tức thời, (từ lúc bắt đầu gia tải đến nớc lỗ rỗng bắt đầu thoát ra), đợc tÝnh nh− sau: (a) Khi nỊn lμ ®ång nhÊt vμ có chiều sâu vô hạn: (áp dụng h/b>2) - C«ng thøc cđa Giroud: S= ( ) p.b − ν C f E (41-2) Trong ®ã: p : cờng độ áp lực tiếp xúc b : chiều réng cđa mãng ν : hƯ sè poisson E : môdun đn hồi Cf : hệ số ảnh hởng (tra b¶ng 4-1) B¶ng 4-1 : HƯ sè Cf tÝnh lún đn hồi cho lớp đất có chiều dy vô hạn Móng mềm Hình dạng Góc Trung bình 1.000 0.640 0.850 0.790 1.0 1.122 0.561 0.946 0.820 1.5 1.358 0.679 1.148 1.060 2.0 1.532 0.766 1.300 1.200 3.0 1.783 0.892 1.527 1.420 4.0 1.964 0.982 1.694 1.580 5.0 2.105 1.052 1.826 1.700 10.0 2.540 1.270 2.246 2.100 100.0 4.010 2.005 3.693 3.470 Tròn Chữ nhật L B Móng cứng Tâm (b) Khi l đồng v có chiều sâu hạn chế: (khi h/b2h áp dụng đợc trực tiếp kết bi toán nh 10 Bi giảng Cơ Học Đất Phơng pháp cộng lún lớp: a) Nội dụng phơng pháp: P hm - Ta thÊy r»ng biĨu ®å øng st tải trọng ngoi gây tắt dần theo chiều sâu z bti iz hi - Để áp dụng đợc bi toán nén đất chiều ta ph¶i chia nhá nỊn thμnh nhiỊu líp nhá Hc cho đất lớp l đồng nhất, biểu đồ ứng suất phụ thêm l - Sau tính lún cho lớp ta cộng vo đợc độ lón cđa nỊn: n S = ∑ Si (4.1-2) b) C¸c b−íc thùc hiƯn: - XÐt mãng cã kÝch thớc F=lxb đặt độ sâu hm đất gồm nhiều lớp Móng chịu tải trọng tâm P (kN), nh− h×nh vÏ - B−íc 1: TÝnh vμ vÏ biểu đồ phân bố ứng suất trọng lợng thân đất gây ra: n bti = i hi (4.1-3) - B−íc 2: TÝnh vμ vÏ biểu đồ phân bố ứng suất tải trọng tính lún gây ra: p= Trong đó: P hm ; σ z = k p F (4.1-4) p – Tải trọng tính lún h Chiều sâu chôn móng Trọng lợng thể tích lớp đất từ đáy móng trở lên k0 Hệ số tra bảng phơ thc vμo z/b vμ l/b - B−íc 3: X¸c định chiều sâu tính lún Hc: Ta tính lún đến vị trí z 0,2bt theo quy trình 79 Một số tác giả khác đề nghị z 0,1p - B−íc 4: Chia nhá líp ®Êt tÝnh lón: Chia nhá líp ®Êt tÝnh lón cã chiỊu dμy Hc thμnh nhiỊu líp cho: + §Êt mét líp phải đồng + Bề dy lớp phải thoả mãn điều kiện: hi 0,4b hi - Bớc 5: Tính lún đất: + Độ lún lớp i (Si): 11 Hc 10 Bi giảng Cơ Häc §Êt S i = a oi σ zi hi víi σ zi = σ zi −1 + σ zi (4.1-5) + Có cách xác định aoi: Cách 1: Từ đờng cong nén lún e~p Cách ny thờng dïng cho ®Êt dÝnh a 0i = e − e2i ; = 1i p 2i − p1i + e1i e1i,e2i đợc xác định từ đờng cong quan hÖ e-p (4.1-6) p1i = σ bti p 2i = p1i + σ zi e §−êng cong nÐn lón eo e1i e2i p p1i p2i Cách 2: Từ môđun tổng biến dạng Eoi Cách ny thờng dùng cho đất rêi aoi = βi Eoi víi β = − 2ν −ν (4.1-6) + §é lón tỉng céng (S): n S = ∑ Si 12 (4.1-7) Bμi giảng Cơ Học Đất dự tính lún ổn định áp dụng kết Bi 3: lý thuyết đn hồi Trờng hợp đồng có chiều dy vô hạn a) Xét đất đồng chịu tác dụng tải trọng thẳng đứng P: Coi đất l bán không gian vô hạn tuyến tính, theo kết bi toán Boussinesq chuyển vị thẳng đứng M(x,y,z) đất P gây l: W( x , y , z ) = - P(1 + ν ) z [ + 2(1 − ν ) ] R 2E R (4.2-1) Tại mặt đất z=0 ta cã: W( x , y , ) E0 P (1 − ν ) P víi C = = = πE R πCR −ν (4.2-2) b b Xét đất đồng chịu tác dụng tải trọng phân bố p móng có kích thớc bxl gây ra: - Trên móng lấy phân tố dF=dxdy có toạ độ (x,y) - Tải trọng phân bố phân tố coi l tải trọng tập trung dP x z b dP=pdF=pdxdy pdxdy dP = πCR πC ( x − x) + ( y − y ) (2.1-1) l dW = y x => chuyển vị M (x0, y0,0) dP gây ra: Chuyển vị M (x0, y0,0) ton tải trọng móng gây ra: y W = ∫∫ F - pdxdy πC ( x0 − x) + ( y − y) (4.2-3) Tại z= ta có W(x,y,)=0 => Độ lún nửa không gian vô hạn: S = W( x , y , ) − W( x , y , ∞ ) = πC ∫∫ F pdxdy ( x − x) + ( y − y ) (4.2-4) Để đơn giản tính toán ta dùng bảng tra để tính lún theo công thức: S= Trong đó: 13 pb C (4.2-5) x Bi giảng Cơ Học Đất p Tải trọng tính lún b Bề rộng đáy móng C Hệ số C = E0 −ν ω – HÖ sè tra bảng (bảng 4.1 trang 161 sách Cơ học đất) phụ thuộc l/b, hình dạng móng, loại móng + Đối với móng tuyệt đối cứng tra với const + Đối víi mãng mỊm tra víi ωo tÝnh ®é lón tâm, c tính độ lún góc v m tính độ lún trung bình Trờng hợp đồng có chiều dy hữu hạn Đối với móng cứng theo Iêgôrov độ lún có b chiều dy hữu hạn đợc tính theo công thức sau: pb S= k C x hm (4.2-6) P Trong ®ã: z k – HƯ sè tra b¶ng phơ thc l/b v z/b z Chiều dy từ đáy móng đến đỉnh tầng cứng z Trờng hợp nhiều lớp tầng cứng - Xét gồm n lớp đồng có chiều dy giới hạn - Sử dụng công thức Iêgôrov ta có độ lún b lớp đất thø i (hvÏ) lμ: k − k i −1 pb pb ki − k i −1 = pb i = Ci Ci Ci (4.2-7) hm S i = S zi − S zi −1 P ki – HÖ sè tra b¶ng phơ thc l/b vμ zi/b ki-1 – HƯ sè tra bảng phụ thuộc l/b v zi-1/b - Độ lún cđa nỊn: zi zi-1 Trong ®ã: i z n n 1 S = ∑ S i = pb∑ k i − k i −1 E 0i víi C i = Ci − ν i2 (4.2-8) - Khi xÐt đến tợng tập trung ứng suất đáy lớp đn hồi hữu hạn ta phải nhân thêm hệ sè M HƯ sè M tra b¶ng phơ thc vμo 2H/b với H l chiều sâu từ đáy móng đến tầng cứng 14 x Bi giảng Cơ Học Đất dự tính lún ổn định phơng pháp Bi 4: lớp tơng đơng Tính lún theo phơng pháp lớp tơng đơng thực chất l kết hợp bi toán nén đất chiều v phơng pháp trực tiếp áp dụng kết lý thuyết đn hồi Nội dung phơng pháp ny l đa bi toán tính lún đất có chiều dy vô hạn chịu tác dụng tải trọng cục (bi toán áp dụng kết lý thuyết đn hồi) sang tính lún đất có chiều dy hữu hạn chịu tác dụng tải trọng có cờng độ phân bố khắp ( bi toán nén đất chiều) §èi víi nỊn ®ång nhÊt b p p x x Hs tầng cứng z z - áp dụng kết bi toán nén lún chiều : S = a p.H s = - E0 p.H s (4.3-1) áp dụng kết bi toán tính lún theo lý thuyÕt ®μn håi : S= - β p.b p.b ω = (1 − ν )ω c E0 (4.3-2) Theo phơng pháp lớp tơng đơng ta phải cân b»ng biÓu thøc (4.3-1) & (4.3-2): β E0 p.H s = ⇒ Hs = b β p.b (1 − ν ).ω E0 (1 − ν ).ω = A.ω.b (4.3-3) Trong ®ã: b – BỊ réng cđa mãng Aω – HƯ sè tra b¶ng (b¶ng 4.3 vμ 4.4 trang 169 sách Cơ học đất) phụ thuộc l/b, loại móng v 15 Bi giảng Cơ Học Đất + §èi víi mãng tut ®èi cøng tra víi Aωconst + §èi víi mãng mỊm tra víi Aωo tÝnh ®é lún tâm, Ac tính độ lún góc v Am tính độ lún trung bình Vậy độ lún theo phơng pháp lớp tơng đơng l: S = a pH s (4.3-4) ∗ Tr×nh tù tính lún theo phơng pháp lớp tơng đơng - Bớc 1: Xác định chiều sâu tơng đơng Hs H s = A..b - Bớc 2: Xác định tải trọng tính lún p - Bớc 3: Xác định a0 a0 = - e −e a , a= + e1 p − p1 (4.3-5) B−íc 4: TÝnh ®é lón S = a p.H s Tr−êng hợp nhiều lớp Đối với nhiều lớp ®é lón ®−íc tÝnh theo c«ng thøc sau: S = a m p.H s Trong ®ã: a0m – Hệ số nén lún trung bình lớp đất * C¸c b−íc tÝnh to¸n nh− sau : - B−íc 1: Xác định chiều sâu tơng đơng Hs: H s = A..b - 16 Bớc 2: Xác định hệ số a0m (4.3-6) Bi giảng Cơ Học Đất b p p h1 Líp x 0 z1 2Hs Hs Líp h2 x z2 z z3 h3 Líp tÇng cứng z + Đổi biểu đồ z từ hình chữ nhật thnh biểu đồ tam giác với chiều sâu vùng chịu nén l 2Hs + Tính chiều sâu zi từ đáy vùng chịu nén đến điểm lớp => ứng suất điểm lớp: p zi 2H s + Tải trọng p1i v p2i tác dụng điểm lớp: zi = (4.3-7) p1i = γ i (2 H s − z i ) (4.3-8) p 2i = p1i + σ zi + Tõ p1i v p2i dựa vo đờng cong nén lún ta xác định đợc e1i, e2i v hệ số nén lún e − e2i ai = 1i => a 0i = p 2i − p1i + e0 i (4.3-9) - B−íc 3: §é lón cđa toμn bé nỊn: n S = ∑ a oi hi p n => a om = 17 zi = a m p.H s 2H s ∑a hz oi i i H s2 (4.3-10) Bi giảng Cơ Học Đất Bi tính lún theo thời gian I trờng hợp đất ®ång nhÊt §é cè kÕt – Qt (Ut) * Độ cố kết Qt l tỷ số độ lún đạt đợc thời điểm (t) v độ lún cuối cïng Qt = U t = St SC (45-1) Trong ®ã: St : §é lón thêi ®iĨm (t) Sc : Độ lún sơ cấp Do biết đợc độ cố kết Qt thời điểm (t) tính đợc độ lún thời điểm (t) S t = Qt S C (45-2) * Xác định độ cố kết - Qt Sơ đồ 0: xét trờng hợp có lớp đất sét chiều dy l (h), nằm tầng cứng không thấm nớc, chịu tác dụng tải trọng phân bố kín khắp mặt đất Nh− vËy n−íc chØ tho¸t theo mét chiỊu tõ d−íi lên (hình 4-11) p lớp thoát nuớc h tầng cứng không thấm p Z Hình 4-11: Sơ ®å “0” tÝnh lón theo thêi gian 18 Bμi gi¶ng Cơ Học Đất - Tại thời điểm (t) độ lún phân tố đất kích thớc dF=1*1 có chiều dy dz, độ sâu z l: dS t = a0 Δσ (' z ,t ) dz (45-3) Trong ®ã: Δσ (' z ,t ) : sù thay ®æi ứng suất có hiệu chiều sâu (z) thời ®iĨm (t) - §é lón cđa toμn bé lè ®Êt chiều dy (h) thời điểm (t) l: h (45-4) S t = ∫ a0 Δσ (' z ,t ) dz - Độ lún cố kết sơ cấp tÝnh theo øng suÊt tæng Δσ sÏ lμ: h (45-5) S C = ∫ a0 Δσ dz - Do Δσ = Δσ (' z ,t ) + Δu ( z ,t ) ⇒ Δσ (' z ,t ) = Δσ − Δu ( z ,t ) vμ thay c¸c biểu thức (45-4) v (45-5) vo (45-1) ta đợc: h ∫ a Δσ ( ' S Qt = t = SC h z ,t ) dz h h ∫ a Δσ dz − ∫ a Δu(z, t ).dz = 0 ∫ a0 Δσ dz 0 h ∫ a Δσ dz 0 h ∫ a Δu( Qt = − z ,t ) dz (45-6) h ∫ a0 Δσ dz - Tõ biểu thức (45-6) nhận thấy: Tại thời ®iĨm t = th× Δu( z ,t ) = Δσ ⇒ Qt = Sau ®ã Δu ( z ,t ) giảm dần v Qt tăng lên thời điểm kết thúc giai đoạn cố kết sơ cấp (có nghĩa l nớc lỗ rỗng thoát hết), thì: Tại thời điểm t = u ( z ,t ) = ⇒ Qt = Nh biểu thức (45-6) để xác định đợc giá trị Qt phải biết đợc giá trị hm u ( z ,t ) , phải xác định đợc hm u ( z ,t ) 19 Bi giảng Cơ Học Đất * xác định hm u ( z ,t ) Xác định hm u ( z ,t ) nhờ việc giải phơng trình vi ph©n cè kÕt thÊm mét chiỊu cđa Terzaghi: ∂Δu ( z ,t ) ∂t = CV ∂ Δu ( z ,t ) ∂z (45-7) Trong ®ã: CV = kV (1 + e ) k k = V = V : HÖ sè cè kÕt a.γ n a0 γ n mV γ n kV : hÖ sè thÊm theo phơng thẳng đứng a, a0 : hệ số nén lún v hệ số nén lún tơng đối e : hệ số rỗng ban đầu Phân tích trình thoát nớc xác định đợc điều kiện biên nh sau: ⇒ Δ u ( z ,t ) = Δσ • Khi t = vμ ≤ z ≤ h • ⎧z = ⎪ Khi < t < ∞ vμ: ⎨ ⎪z = h ⎩ • Khi t = ∞ vμ ≤ z ≤ h ⇒ Δ u ( z ,t ) = ⇒ ∂Δu ( z ,t ) ∂t =0 mat.dat.la.noi.thoat.nuoc mat tan g.cung.khong.thoat.nuoc ⇒ Δ u ( z ,t ) = Sư dơng điều kiện biên v giải phơng trình (45-7) ta đợc: u( z ,t ) n +1 ⎞ ⎟ π TV ⎠ ⎡⎛ 2n + ⎞ ⎤ −⎜⎝ sin ⎢⎜ = Δσ ∑ ⎟.πz ⎥.e π n = 2n + ⎣⎝ ⎠ ⎦ ∞ (45-8) Trong ®ã: TV = CV t : Nh©n tè thêi gian d2 d : chiều di đờng thấm - Thoát nớc 01 chiều (01 mặt thoát nớc) d = h - Thoát nớc 02 chiều (02 mặt thoát nớc) d = h/2 t : thời gian cần xác định độ cố kÕt Thay biĨu thøc (45-8) vμo biĨu thøc (56-6) gi¶i đợc độ cố kết Qt nh sau: Qt = − N= π π e−N TV = π CV t d2 Các trờng hợp v sơ đồ thờng gặp 20 (45-9) (45-10) Bi giảng Cơ Học Đất Trên sở phân tích tính chất v điều kiện thoát nớc đất nền, đặc điểm tải trọng gây lún v tình hình phân bố ứng suất đất phân trờng hợp cố kết sau đây: b p p líp tho¸t nc líp tho¸t nc h Z Z sơ đồ "0" Z sơ ®å "1" s¬ ®å "2" b p h Δσ p h p Z Z sơ đồ "0-1" sơ đồ "0-2" Hình 4-12: Các sơ đồ tính lún theo thời gian Sơ đồ Cố kết tải trọng rải kín khắp mặt đất (biểu đồ phân bố ứng suất không thay đổi theo chiều sâu) Hm Qt có dạng: Sơ đồ “ 21 π2 e−N Qt1 = − 32 e N Cố kết tải trọng phân bố cục mặt đất (biểu đồ ứng suất giảm tuyến tính theo chiều sâu) Hm Qt có dạng: Sơ ®å “ 0-1 “ Cè kÕt träng l−ỵng thân đất (biểu đồ ứng suất tăng tuyến tính theo chiều sâu) Hm Qt có dạng: Sơ đồ “ “ Qt = − Qt = − 16 π (π − 2)e − N Khi ứng suất có hiệu thay đổi dạng hình thang tăngtuyến tính theo chiều sâu Hm Qt tính dựa vo tra bảng biết giá trị N: Bi giảng Cơ Học Đất N 01 = N + (N1 N ).J Sơ đồ 0-2 “ (45-11) Khi øng st cã hiƯu thay ®ỉi dạng hình thang giảm tuyến tính theo chiều sâu Hm Qt cã thĨ tÝnh dùa vμo tra b¶ng biÕt giá trị N: N 02 = N + ( N − N ).J ' (45-12) Trong ®ã: J; J’ : lμ c¸c hƯ sè néi suy vμ tra b¶ng dùa vμo tû lƯ α = Δσ T Δσ d Δσ T : lμ thμnh phÇn øng suất gia tăng biên thấm d : l thnh phần ứng suất gia tăng biên không thấm ắ Ngoi ra, với sơ đồ 0-1 v 0-2 xác định độ cố kết theo công thức sau: Qt = 2α Qt00 + (1 − α )Qt01 1+ (45-13) Nếu trờng hợp thoát nớc 02 mặt sơ đồ no đa sơ đồ để tính (miễn l phân bố ứng suất dạng đờng thẳng) lớp thoát nuớc A h B A C B D H F C D H E F E lớp thoát nuớc Hình 4-13: Sơ đồ tính lún đa dạng sơ đồ Trên hình (4-13) l biểu đồ phân bố ứng suất ACFH tháot nớc mặt Nhận thấy, biến dạng v thoát nớc tam giác BCD tơng đơng với tam gi¸c DEF VËy tÝnh to¸n cho phÐp thay biểu đồ ứng suất phân bố ABEH với chiều di đờng thấm d=h/2 Bảng 4-6: Bảng giá trÞ Qt tra theo N TrÞ sè N øng với Qt 22 Sơ đồ Sơ đồ Trị số N ứng với Sơ đồ Qt Sơ đồ Sơ đồ Sơ đồ Bi giảng Cơ Häc §Êt 0.05 0.005 0.06 0.002 0.55 0.59 0.84 0.32 0.10 0.02 0.12 0.005 0.60 0.71 0.95 0.42 0.15 0.04 0.18 0.01 0.65 0.84 1.10 0.54 0.20 0.08 0.25 0.02 0.70 1.00 1.24 0.69 0.25 0.12 0.31 0.04 0.75 1.18 1.42 0.88 0.30 0.17 0.39 0.06 0.80 1.40 1.64 1.08 0.35 0.24 0.47 0.09 0.85 1.69 1.93 1.36 0.40 0.31 0.55 0.13 0.90 2.09 2.35 1.77 0.45 0.39 0.63 0.18 0.95 2.80 3.17 2.54 0.29 1.00 0.50 0.73 0.49 II Trờng hợp gồm nhiều lớp đất Trong trờng hợp nỊn gåm nhiỊu líp ®Êt tÝnh lón theo thêi gian dùng 02 phơng pháp: phơng phá sai phân v phơng pháp lớp tơng đơng Dới trình by phơng pháp lớp tơng đơng Tính lún theo thời gian theo phơng pháp lớp tơng đơng Phơng pháp ny dựa sở thay đất nhiỊu líp b»ng mét nỊn ®ång nhÊt víi biĨu ®å ứng suất tơng đơng Khi tính độ lún theo thời gian dùng công thức trờng hợp đồng nhng trị số đặc trng đồng đợc thay giá trị trung bình cđa hƯ sè Êy cho toμn nỊn líp ph¹m vi vïng chÞu nÐn ⎧ π CVm = t N ⎪ d ⎪ k ⎪ Vm (1 + em ) ⎪CVm = a γ m n ⎪ ⎨ e h ⎪em = ∑ i i va kVm = ⎪ 2hS ⎪ ∑ a0i zi hi ⎪ ⎪a m = 2hS2 ⎩ ∑ k h i i 2hS Trong ®ã: CVm : hƯ sè cè kÕt trung bình lớp đất em ; kVm : hệ số rỗng v hệ số thấm trung bình lớp đất a0m: hệ số nén lún tơng đối trung bình lớp đất 23 (45-14) Bi giảng Cơ Học Đất Các dạng sơ đồ tính lún (SGK) 24 ... logσ' H×nh 4-2 : Phơng pháp Casagrande để xác định ứng xuất tiền cố kết (b) Tính lún dựa đờng cong cố kết e~log: Độ lún đợc tính theo công thức sau: Bi giảng Cơ Học Đất - Nếu OCR =1 (đất cố kết... để tính lún theo công thøc: S= Trong ®ã: 13 pb ω C (4. 2-5 ) x Bi giảng Cơ Học Đất p Tải trọng tính lún b Bề rộng đáy móng C Hệ sè C = E0 −ν ω – Hệ số tra bảng (bảng 4.1 trang 161 sách Cơ học. .. đất sét cố kết thông th−êng nh− sau: (4 1-1 0) Cc = 0.009.(WL -1 0) - ChØ số nén lún Cc vi loại đất khác nhau: Loại đất Chỉ số nén lún CC Bi giảng Cơ Học Đất Cát 0.01 < Cc < 0.10 §Êt sÐt cøng (Kaolinite)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình, Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn