1 yeu cau de cuong bo mon thong ke

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:12

BỘ MÔN THỐNG KÊ TIN HỌC Y HỌC VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHỊNG VÀ Y TẾ CƠNG CỘNG YÊU CẦU CỦA ĐỀ CƯƠNG I Về hình thức trình bày a) Hình thức thể đề cương bao gồm phần sau: - Các trang bìa, gồm: + Bìa mềm theo quy định nhà trường nhận diện thương hiệu trường Đại học Y Hà Nội (xem Phụ lục 1) + Trang phụ bìa (xem Phụ lục 2) - Mục lục: (xem Phụ lục 3) - Danh mục chữ viết tắt (nếu có), trình bày theo thứ tự A, B, C - Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ - Đặt vấn đề (từ bắt đầu đánh số trang theo chữ số Ả rập: 1, 2, 3, .) Yêu cầu: Trình bày tối đa 1,5 trang A4 - Chương 1: Tổng quan tài liệu: Chỉ trình bày tóm tắt đề mục Tối đa trang A4 - Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu (Tối đa trang A4) + Đối tượng nghiên cứu: Định nghĩa rõ ràng, bao gồm tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn loại trừ + Địa điểm nghiên cứu + Thời gian nghiên cứu + Thiết kế nghiên cứu + Cỡ mẫu + Phương pháp chọn mẫu + Biến số số nghiên cứu: Trình bày theo mục tiêu + Kỹ thuật cơng cụ thu thập số liệu + Quy trình thu thập số liệu + Sai số cách khống chế + Quản lý phân tích số liệu + Đạo đức nghiên cứu - Chương 3: Dự kiến kết 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 3.2 Dự kiến kết mục tiêu 3.2 Dự kiến kết mục tiêu - Chương 4: Dự kiến bàn luận - Dự kiến Kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục b) Về chi tiết trình bày: Đề cương phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xóa, số liệu minh họa khơng trình bày nhiều lần để kéo dài trang đề cương; đề cương phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị - Soạn thảo văn bản: Đề cương luận văn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 13 hệ soạn thảo Winword tương đương; mật độ chữ bình thường, khơng nén kéo dãn khoảng cách chữ; dãn dòng đặt chế độ 1,5 lines; lề 3,5cm; lề 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm Số trang đánh giữa, phía đầu trang, đánh số trang từ phần đặt vấn đề theo chữ số Ả Rập (1,2,3 ) Tối thiểu 25 trang khổ A4 - Tiểu mục: Các tiểu mục Đề cương trình bày đánh số thành nhóm chữ số, nhiều gồm bốn chữ số với số thứ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 tiểu mục nhóm tiểu mục mục chương 4) - Bảng biểu, hình vẽ, phương trình: Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa hình thứ chương Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Y tế - 1996” Nguồn trích dẫn phải liệt kê xác Danh mục Tài liệu tham khảo Tên bảng ghi phía bảng tên hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ ghi phía hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ - Viết tắt: Ha ̣n chế sử du ̣ng chữ viế t tắ t luâ ̣n văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ, thuật ngữ sử dụng nhiều lần Đề cương hoă ̣c có tính phổ biế n Nếu Đề cương phải sử dụng nhiều chữ viết tắt phải có bảng danh mục từ viết tắt - Tài liệu tham khảo cách trích dẫn: Theo quy định nhà trường trích lập tài liệu tham khỏa cho học viên sau đại học - Phụ lục Đề cương: Bộ câu hỏi PHỤ LỤC MẪU BÌA ĐỂ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Khổ 210 x 297 mm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hà Nội – Năm PHỤ LỤC 2: MẪU TRANG PHỤ BÌA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Chuyên ngành: Mã số : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Hà Nội - Năm PHỤ LỤC 3: MẪU MỤC LỤC MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 11.1 1.2 Chương - 2.1 Chương Chương 4- DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ... Trang Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 11 .1 1. 2 Chương - 2 .1 Chương Chương 4- DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ... theo chữ số Ả Rập (1, 2,3 ) Tối thiểu 25 trang khổ A4 - Tiểu mục: Các tiểu mục Đề cương trình bày đánh số thành nhóm chữ số, nhiều gồm bốn chữ số với số thứ số chương (ví dụ: 4 .1. 2 .1 tiểu mục nhóm... sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 13 hệ soạn thảo Winword tương đương; mật độ chữ bình thường, khơng nén kéo dãn khoảng cách chữ; dãn dòng đặt chế độ 1, 5 lines; lề 3,5cm; lề
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 yeu cau de cuong bo mon thong ke, 1 yeu cau de cuong bo mon thong ke

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn