Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam

9 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:01

Bài viết đặt mục tiêu nghiên cứu, làm rõ các vấn đề liên quan và xây dựng quy trình đánh giá tổn thất mới cho kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác theo tiêu chuẩn ABS, áp dụng tính toán mới cho mô đun thượng tầng bể chứa nổi VSP-01 khai thác tại mỏ Bạch Hổ, sử dụng phần mềm SACS và ANSYS. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng cho các thiết kế thực tế sẽ thực hiện tại Việt Nam. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT MỎI CỦA KẾT CẤU MÔ ĐUN THƯỢNG TẦNG BỂ CHỨA NỔI TRONG TRẠNG THÁI KHAI THÁC Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM Phạm Hiền Hậu1*, Vũ Đan Chỉnh2 Tóm tắt: Vấn đề tính tốn phân tích mỏi cho kết cấu mơ đun thượng tầng cơng trình nói chung bể chứa nói riêng có số điểm khác biệt so với phân tích mỏi cho kết cấu cơng trình biển cố định thép quen thuộc tiêu chuẩn hành Các khác biệt thể từ nguyên nhân gây mỏi quy trình phân tích Bài báo đặt mục tiêu nghiên cứu, làm rõ vấn đề liên quan xây dựng quy trình đánh giá tổn thất mỏi cho kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa trạng thái khai thác theo tiêu chuẩn ABS, áp dụng tính tốn mỏi cho mơ đun thượng tầng bể chứa VSP-01 khai thác mỏ Bạch Hổ, sử dụng phần mềm SACS ANSYS Kết nghiên cứu sử dụng cho thiết kế thực tế thực Việt Nam Từ khóa: Tổn thất mỏi; kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi; trạng thái khai thác; cơng trình biển Studying on fatigue damage assessment of topside module structures of floating storages in operating conditons in Vietnamese sea areas Abstract: There are some basic differences between the fatigue analysis for topside module structures of floating structures in general and floating storages in particular and those for fixed offshore structures which has been familiar in current standards The differences are expressed from fatiguing causes to analysis procedure This article airms to research, clarify the involved problems and build the fatigue damage assessment procedure for topside module structures of floating storages in operating conditions in accordance with ABS standards, the application example is for the fatigue analysis of topside module of VSP-01 floating storage exploited at Bach Ho field with SACS and ANSYS software The research results can be used for actual projects which will be done in Viet Nam Keywords: Fatigue damage; topside module structures of floating storages; operating conditions; floating structures Nhận ngày 14/12/2017; sửa xong 31/01/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018 Received: December 14th, 2017; revised: January 31st, 2017; accepted: February 28th, 2018 Giới thiệu Bể chứa (Floating Production Storage and Offloading unit - FPSO) có chức thu gom, chế biến, chứa đựng xuất sản phẩm dầu khí, sử dụng rộng rãi mỏ dầu khí ngồi khơi biển Việt Nam Cấu tạo bể chứa thường bao gồm ba phần phần thượng tầng (Topside), phần thân (Hull) hệ thống neo (Mooring System) (Hình 1) Kết cấu thượng tầng bể chứa chia làm nhiều khối mô đun để đỡ cụm công nghệ riêng biệt cụm tháp khoan, cụm công nghệ khoan, cụm công nghệ thu gom, cụm cơng nghệ chế biến… (Hình 2) Kết cấu mô đun thượng tầng thiết kế không đảm bảo điều kiện bền mà đảm bảo điều kiện mỏi Các tác nhân gây mỏi bao gồm: Biến dạng cưỡng thân bể chứa nổi; Rung động thiết bị máy móc đặt thượng tầng; Ảnh hưởng động gió kết cẩu mảnh;… đó, yếu tố ảnh hưởng lực quán tính gây chuyển động lắc cơng trình chịu tác động tải trọng sóng Trên thực tế, để giảm khối lượng độ phức tạp tốn, sau phân tích chuyển động đồng thời toàn hệ thống, việc phân tích mỏi kết cấu mơ đun thượng tầng thường tách riêng độc lập với kết cấu tính tốn dựa mơ đun tính mỏi phần mềm tính tốn chun dụng PGS.TS, Khoa Xây dựng Cơng trình biển Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng ThS, Khoa Xây dựng Cơng trình biển Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng * Tác giả E-mail: hauph@nuce.edu.vn TẬP 12 SỐ 02 - 2018 65 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG cho kết cấu cơng trình biển cố định thép SACS, SESAM Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp phân tích mỏi kết cấu cơng trình biển cố định thép để phân tích mỏi kết cấu thượng tầng bể chứa có số điểm khác biệt sau: - Kết cấu thượng tầng bể chứa khơng chịu tác động trực tiếp sóng biển Ngun nhân gây mỏi cho kết cấu thượng tầng bể chứa lực quán tính xuất dao động lắc thân bể chứa chịu tác động sóng biển Phương pháp phân tích mỏi kết cấu cơng trình biển cố định thép chưa đề cập vấn đề - Cấu tạo kết cấu thượng tầng bể chứa bao gồm hệ thống dầm cột với tiết diện thép hình thép ống giao với nút Các công thức xác định hệ số tập trung ứng suất cho nút giao thép hình thép ống chưa có đủ tiêu chuẩn quy phạm hành chưa cập nhật phần mềm chuyên dụng để phân tích mỏi - Đường cong mỏi S-N kết cấu thượng tầng nằm mặt boong bể chứa quy định tiêu chuẩn tính toán chưa cập nhật vào phần mềm tính tốn chun dụng nêu Do đó, báo đặt mục tiêu nghiên cứu làm rõ vấn đề khác biệt để xây dựng quy trình đánh giá tuổi thọ mỏi kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa chịu tác động sóng trạng thái khai thác điều kiện biển Việt Nam dựa phần mềm chuyên dụng sử dụng quen thuộc, hướng dẫn có tính tham khảo, hỗ trợ cho kỹ sư thực dự án thực tế thiết kế, chế tạo, lắp đặt thay mô đun thượng tầng thực Việt Nam tương lai Hình Tổng thể bể chứa Hình Thượng tầng bể chứa Xác định số gia ứng suất điểm nóng kết cấu thượng tầng bể chứa Trước tiên, ta xem xét nguyên nhân gây mỏi cho kết cấu thượng tầng, chuyển động lắc cơng trình làm phát sinh lực qn tính Bể chứa tác dụng tải trọng sóng tới sóng nhiễu xạ dao động theo thành phần chuyển động: dọc trục x (Surge), dao động ngang dọc trục y (Sway), dao động đứng dọc trục z (Heave), lắc ngang (Roll), lắc dọc (Pitch), xoay (Yaw) (Hình 3) Trong trường hợp sóng tới xem xét trình ngẫu nhiên dừng đặc trưng hàm mật độ phổ hàm mật độ phổ phản ứng xác định thơng qua theo [1,2]: Hình Chuyển động bể chứa [1] (1) đó: RAOu hàm truyền phản ứng u(t) kết cấu tác dụng sóng đơn vị (biên độ = 1m) Khi bể chứa thực chuyển động lắc quanh trọng tâm nút kết cấu mô đun thượng tầng ảnh hưởng trọng lượng thân tải trọng công nghệ mà phát sinh lực quán tính 66 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG chuyển động lắc gây Thành phần lực quán tính theo phương x điểm mi bao gồm lực quán tính chuyển động theo phương x, lực quán tính li tâm hướng tâm chuyển động xoay quanh trục y Theo [3], dựa phổ thành phần chuyển động bể chứa xác định phổ lực qn tính tương ứng đặt mi, phụ thuộc vào khối lượng mi, gia tốc lắc trọng tâm hệ, góc nghiêng chuyển động lắc, khoảng cách điểm đặt khối lượng mi tới trọng tâm hệ Từ phổ lực quán tính, dựa phân tích nội lực, chuyển vị kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn, kể đến hệ số tập trung ứng suất (sẽ trình bày mục 3), xác định phổ ứng suất điểm nóng điểm giao nút kết cấu thượng tầng Trong trường hợp phổ ứng suất dải hẹp số gia ứng suất đại lượng ngẫu nhiên có phân phối Rayleigh, trường hợp phổ ứng suất dải rộng số gia ứng suất có phân phối Gauss [2] Xác định hệ số tập trung ứng suất điểm nóng kết cấu thượng tầng bể chứa Do có thay đổi đột ngột hình học nên điểm nằm mặt giao phần tử có tập trung ứng suất gọi điểm nóng Các điểm nóng quy ước tiết diện phần tử quy định theo tiêu chuẩn DnV [4] (Hình 4) sau: a) Điểm nóng quy ước tiết diện ống b) Điểm nóng quy ước tiết diện khác Hình Các điểm nóng quy ước theo loại tiết diện [4] Ứng suất tập trung điểm nóng tính bằng: Ứng suất danh nghĩa × Hệ số tập trung ứng suất Trong ứng suất danh nghĩa xác định theo thành phần nội lực phần tử mặt cắt đầu phần tử giao với khác Hệ số tập trung ứng suất (SCF) điểm nóng vị trí nút giao ống tương ứng với thành phần nội lực xác định theo công thức thực nghiệm quy định tiêu chuẩn quy phạm [5,6] Đối với số điểm nóng, vị trí giao phần tử kết cấu tiết diện ống, số trường hợp lấy theo DnV-RP-C203 [4] lấy theo số dự án thực tế [7] Bảng 1: Bảng Hệ số tập trung ứng suất số nút giao phần tử có tiết diện khác Vị trí điểm nóng SCF 1.5 đó: D, t đường kính, chiều dày ống; a e chiều dày cánh bụng; h chiều cao dầm TẬP 12 SỐ 02 - 2018 67 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng (tiếp theo) Vị trí điểm nóng SCF - Có gia cường: SCF = A/(2t + e + s + 5a) - Có gia cường: SCF = A/(2t + e + s + 5a) đó: A tiết diện ống D×t; a chiều dày cánh; e chiều dày bụng; s chiều dày gia cường Tuy nhiên đa số nút kết cấu mô đun thượng tầng, ứng suất thực tế điểm nóng giao phần tử kết cấu phụ phần tử xác định thơng qua mơ cục nút phần tử theo phương pháp phần tử hữu hạn xác định hệ số tập trung ứng suất theo ABS [8] cho phần tử kết cấu phụ chịu thành phần tải trọng đơn với giá trị SCF = Ứng suất thực tế điểm nóng/Ứng suất danh nghĩa Ứng suất thực tế điểm nóng xác định theo phương pháp nội suy tuyến tính hai điểm đường cong ứng suất cách chân mối hàn khoảng cách t/2 3t/2 theo Hình 5, với t chiều dày lưới chia phần tử chiều dày Hình Xác định ứng suất thực tế điểm nóng theo ABS [8] Lựa chọn đường cong mỏi S-N cho kết cấu thượng tầng bể chứa theo ABS Đường cong mỏi S-N biểu diễn quan hệ số gia ứng suất S số chu trình tải trọng giới hạn phá hủy mỏi N tương ứng với S Đường cong thiết lập theo thí nghiệm phụ thuộc vào vật liệu loại mối hàn xấp xỉ thông qua quan hệ: N = K.S-m Hình Đường cong mỏi kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa theo ABS 68 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 (2) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Các hệ số đường cong mỏi kết cấu thượng tầng bể chứa theo ABS Lớp K1 M1 K2 B 1.013×1015 1.013×1017 C M2 Độ lệch chuẩn theo log10 0.1821 2.926×10 16 5.5 0.2041 4.239×10 15 0.2095 1.035×1012 2.300×1015 0.2509 F 6.315×1011 9.975×1014 0.2183 F2 4.307×10 11 5.278×10 14 0.2279 G 2.477×10 11 2.138×10 14 0.1793 W 1.574×1011 1.016×1014 0.1846 4.227×10 13 3.5 D 1.519×10 12 E Đối với nút giao kết cấu mô đun thượng tầng nằm bể chứa nổi, theo ABS [8,9], đường cong S-N chia làm đoạn dạng lơ-ga-rít theo giới hạn số chu trình (Hình 6), thuộc điều kiện miền khí (In-Air) phân theo loại nút mối hàn quy định AWS D1.1, 2002 [5] với lớp từ B đến W Các hệ số phương trình cho bảng tùy theo lớp vật liệu (Bảng 2) Xác định tổn thất tích lũy mỏi dự báo tuổi thọ mỏi - Tổn thất mỏi D tính theo cơng thức Palmgren-Miner; - Thông thường phổ ứng suất phổ dải rộng, ứng suất cực đại đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN) có luật phân phối Gauss, suy số gia ứng suất S có luật phân phối Gauss [2]: (3) - Biểu thức tính tỷ số tổn thất mỏi trung bình Di đơn vị thời gian thuộc trạng thái biển (TTB) thứ i [2]: đó: mơ men bậc khơng phổ ứng suất (4) ; ni Ni số chu trình số chu trình giới hạn gây mỏi số gia ứng suất Si - Từ tổn thất mỏi trạng thái biển đơn vị thời gian xác định tổng tổn thất năm xác định tuổi thọ mỏi Quy trình xác định tổn thất mỏi mơ đun thượng tầng bể chứa trạng thái khai thác Dựa phân tích lý thuyết trình bày từ mục đến khác biệt tính toán mỏi cho kết cấu thượng tầng bể chứa kết cấu cơng trình biển thép cố định, nhóm tác giả báo thực xây dựng quy trình tính tốn mỏi cho kết cấu mơ đun thượng tầng chịu tác động sóng trạng thái khai thác vùng biển Việt Nam, làm sở để áp dụng cho dự án thực tế thiết kế, chế tạo, lắp đặt thay mô đun thượng tầng thực Việt Nam tương lai (Hình 7) Các khối chữ đậm chưa tích hợp phần mềm tính tốn, cần can thiệp nhóm tác giả Đánh giá tổn thất mỏi mơ đun thượng tầng điển hình bể chứa VSP-01 điều kiện khai thác mỏ Bạch Hổ 7.1 Số liệu đầu vào - Kết cấu mô đun thượng tầng điển hình (Hình 8): bao gồm sàn: Sàn (Upper Deck), sàn (Mezzanine Deck) sàn (Process Deck) với diện tích sàn 20×24.5m đỡ hệ thống đường ống thiết bị cơng nghệ Tổng tải trọng công nghệ khai thác hoạt tải sàn 428.7T, sàn 183.8T, sàn 338.5T TẬP 12 SỐ 02 - 2018 69 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Hình Quy trình tính tốn mỏi kết cấu mơ đun thượng tầng khai thác Hình Cấu tạo mơ hình hóa kết cấu mơ đun thượng tầng điển hình Dầm thép hộp 120×60×2×3.5cm, cột chống tiết diện ống 106.7×6.35cm, giằng chéo tiết diện ống 40.6×2.54cm Vị trí tâm kết cấu mơ đun thượng tầng cách trọng tâm bể chứa 99m - Các thơng số bể chứa VSP-01 cho Hình Bảng - Số liệu sóng thống kê mỏ Bạch Hổ: Tham khảo tài liệu [10], tỷ lệ % sóng xuất hàng năm theo hướng N, NE, E, SE, S, SW, W NW 0.61%, 44%, 10.08%, 2.17%, 3.03%, 26.63%, 12.61% 0.88% Với chiều cao sóng đáng kể lớn nằm khoảng từ 6.5 đến 7m theo hướng sóng NE 7.2 Kết phân tích chuyển động bể chứa trạng thái biển ngắn hạn - Thực mơ hình hóa phân tích chuyển động bể chứa VSP-01 phần mềm chuyên dụng SACS 5.8 theo phương pháp Phần tử biên bể chứa chịu tác dụng điều kiện sóng thống kê mỏ Bạch Hổ trình bày mục 7.1 Kết phân tích thu bao gồm: 70 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Các thông số bể chứa VSP-01 Các thơng số FSO VSP01 Hình Cấu tạo bể chứa VSP-01 Giá trị Tổng chiều dài (m) 262.4 Chiều dài tính tốn Lpp (m) Khả Giá trị Khả chở (DWT, Mt) 154146 258 Khối lượng tàu (Light Weight ship) (t) 23 452 Chiều rộng (m) 46 Tải thường xuyên D.W constant (t) 500 Chiều cao (m) 23.9 Fuel-oil (96% khả (t) 4198 Lượng chiếm nước (T 16.865m) (t) 177 598 gas-oil(diesel oil) (96% khả năng) (t) 334.4 Mớn nước (T) đầy tải (m) 16.865 Nước (100% khả năng) (t) 617.2 T dằn (m) 7.6 Nước dằn (100% khả năng) (t) 56 733 Hệ số khối thể tích tàu 0.865 Dầu chứa khoang (Cargo oil tank) (98% khả năng) (t) 145948 Hệ số khối đường nước 0.9472 Cách rót dầu dạng Nối đuôi + Các hàm truyền (RAO) chuyển động thể đồ thị quan hệ giá trị đơn vị thành phần chuyển động bể chứa (trục đứng) theo dải chu kỳ (trục ngang) sóng ngẫu nhiên với chiều cao đơn vị tương ứng với trạng thái biển (Hình 10) + Các giá trị biên độ cực đại thành phần chuyển động, vận tốc gia tốc chuyển động tương ứng với phổ sóng đại diện cho trạng thái biển - Kết hàm truyền chuyển động sử dụng để xác định phổ lực quán tính nút kết cấu thượng tầng, làm sở xác định số gia ứng suất gây mỏi trình bày mục - Trong Bảng trình bày kết gia tốc lắc đứng, biên độ lắc dọc lắc ngang bể chứa VSP-01 tương ứng với trạng thái biển thống kê theo hướng Tây 7.3 Kết xác định hệ số tập trung ứng suất số nút điển hình Do tiết diện dầm mơ đun thượng tầng dạng dầm hộp nên chưa có cơng thức xác định hệ số tập trung ứng suất cho nút giao dầm dầm, dầm cột chống a) RAO chuyển vị lắc dọc, lắc ngang xoay tương ứng với sóng hướng Tây (W) b) RAO gia tốc trượt dọc, trượt ngang lắc đứng Hình 10 Kết RAO thành phần chuyển động bể chứa theo sóng hướng Tây TẬP 12 SỐ 02 - 2018 71 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Kết gia tốc lắc đứng biên độ lắc dọc, lắc ngang bể chứa VSP-01 tác động sóng hướng Tây Hs (m) Lắc đứng (m/s2) Lắc dọc (deg) Lắc ngang (deg) 0.25 0.01 0.004 0.75 0.133 0.103 0.057 1.25 0.394 0.31 0.207 1.75 0.606 0.49 0.87 2.25 0.772 0.654 2.096 2.75 0.942 0.828 3.693 3.25 1.227 1.013 5.415 3.75 1.372 1.111 6.294 4.25 1.661 1.315 8.006 4.75 1.938 1.524 9.616 Nhóm tác giả thực mơ cục nút phần mềm ANSYS để xác định hệ số tập trung ứng suất cho điểm nóng theo phương pháp trình bày mục Các kết điển hình tóm tắt Bảng Bảng Kết xác định hệ số tập trung ứng suất số nút điển hình phần mềm ANSYS Loại nút SCFmax (Lực dọc) SCFmax (Mô men uốn mặt phẳng) SCFmax (Mơ men uốn ngồi mặt phẳng) Kết nghiên cứu cho thấy để đánh giá tổn thất mỏi kết cấu mô đun thượng tầng phải tốn nhiều thời gian cơng sức để tính hệ số tập trung ứng suất cho nút theo mô cục bộ, sử dụng phần mềm ANSYS 7.4 Kết tổn thất tích lũy tuổi thọ mỏi nút điển hình kết cấu mơ đun thượng tầng Sử dụng đường cong mỏi S-N lớp B cho kết cấu nút dầm tổ hợp, thực phân tích mỏi với số liệu sóng mỏ Bạch Hổ theo quy trình xây dựng mục Kết tuổi thọ mỏi số nút nguy hiểm cho Bảng Theo kết tính tốn, nút kết cấu mô đun thượng tầng thỏa mãn điều kiện mỏi với thời gian khai thác bể chứa 25 năm 72 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Kết tuổi thọ mỏi số nút điển hình Nút Loại tiết diện Vị trí Tổn thất mỏi/1 năm Tuổi thọ mỏi (Năm) 0010 Hộp Dầm hộp 120×60×2×3.5 giao với cột 106.7×6.35, Sàn 0.0360 27.5 0010 Ống tròn Ống 61×2.54 giao với cột 106.7×6.35, Sàn 0.0131 76 0061 Hộp Dầm hộp 120×60×2×3.5 giao với cột 106.7×6.35, Sàn trung gian 0.0088 114 Kết luận, kiến nghị Bài báo làm rõ số điểm khác biệt áp dụng phương pháp phân tích mỏi kết cấu cơng trình biển cố định thép để phân tích mỏi cho kết cấu mơ đun thượng tầng bể chứa chịu tác động lực qn tính gây sóng Bài báo xây dựng quy trình phân tích mỏi cho mơ đun thượng tầng bể chứa nổi, khắc phục khác biệt sử dụng phương pháp phân tích mỏi kết cấu cơng trình biển cố định thép để phân tích mỏi cho kết cấu mơ đun thượng tầng bể chứa nổi, dựa tiêu chuẩn sử dụng phần mềm chuyên dụng hành Các kết nghiên cứu có giá trị tham khảo thực tính tốn thiết kế thực tế Việt Nam tương lai, tiến tới nội địa hóa việc thiết kế cơng trình dạng bể chứa nổi, tiết kiệm thời gian kinh phí cho chủ đầu tư Các hướng nghiên cứu tiếp theo: - Nghiên cứu ảnh hưởng tổn thất mỏi thượng tầng bể chứa di chuyển, ảnh hưởng nhiễu động gió, tải trọng thiết bị rung động… đến tuổi thọ mỏi tổng thể kết cấu theo khuyến cáo tiêu chuẩn ABS - Nghiên cứu mơ hình số thực nghiệm mơ hình vật lý để hoàn thiện phương pháp luận bổ sung thêm công thức để xác định hệ số tập trung ứng suất cho nút giao thép hình thép ống kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa vào tiêu chuẩn quy phạm cập nhật vào phần mềm chuyên dụng để áp dụng thực tế Tài liệu tham khảo Phạm Hiền Hậu (2015), FPSO-Fiabilité des lignes d’ancrage avec prise en compte de fatigue, Presses Académiques Francophones, 2015, 336 pages Phạm Khắc Hùng (2016), Tính tốn thiết kế cơng trình biển cố định thép điều kiện nước sâu, Nhà xuất Xây dựng Bentley Systems Incorporated (2014), SACS (Structure Analysis Computer System) Manual DnV-RP-C203 (2005), Fatigue Strength Analysis of Offshore Steel Structures American Welding Society (2002), Structural Welding Code-Steel American Bureau of Shipping (ABS) (2016), Guidance Notes on Topside Structure Fatigue Assessment for Ship-type Floating Production Installations Technip (2007), Guidance Document Analysis Procedure for FPSO Topsides American Bureau of Shipping (ABS) (2002), Guidance Notes on Spectra-Based Fatigue Analysis for Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) System American Bureau of Shipping (ABS) (2014), Guidance for Fatigue Assessment of Offshore Structures 10 Vietsovpetro (2000), Environmental Design Criteria for the “Bach Ho”-“Rong” Fields South East Offshore Viet Nam TẬP 12 SỐ 02 - 2018 73 ... suất Si - Từ tổn thất mỏi trạng thái biển đơn vị thời gian xác định tổng tổn thất năm xác định tuổi thọ mỏi Quy trình xác định tổn thất mỏi mô đun thượng tầng bể chứa trạng thái khai thác Dựa phân... tích mỏi cho mơ đun thượng tầng bể chứa nổi, khắc phục khác biệt sử dụng phương pháp phân tích mỏi kết cấu cơng trình biển cố định thép để phân tích mỏi cho kết cấu mơ đun thượng tầng bể chứa nổi, ... Hình Đường cong mỏi kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa theo ABS 68 TẬP 12 SỐ 02 - 2018 (2) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Bảng Các hệ số đường cong mỏi kết cấu thượng tầng bể chứa theo ABS Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam, Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn