Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P4)

21 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:58

Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương 6: Tính nội lực cầu dầm BTCT nhịp giản đơn (P4) cung cấp cho người học các kiến thức phần tính hệ số phân phối tải trọng, tính nội lực dầm chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 12/3/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Bộ mơn Cầu Cơng trình ngầm Website: http://www.nuce.edu.vn Website: http://bomoncau.tk/ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG  CẦU 1 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website mơn học: http://47XDCT‐GTVT.TK/ Hà Nội, 10‐2012 6.4. Tính hệ số phân phối tải trọng • 6.4.1 Khái niệm hệ số phân phối tải trọng (HSPPTT) – Định nghĩa:  • HSPPTT (còn gọi hệ số phân phối ngang) là con số thể tỷ lệ (hoặc phần) tải trọng (hoặc nội lực) tác dụng lên dầm xét kết cấu nhịp – Ví dụ cho sơ đồ cầu nhịp đơn giản (mặt cắt ngang gồm 4 dầm): P P xo L/2 L • Theo phương dọc, tổng mơ men tại nhịp cho 4 dầm : M = PL/4 • Nếu theo phương ngang cầu tọa độ lực P là x = xo mơ men tại nhịp dầm bao nhiêu??? 327 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Mơ men tại nhịp dầm tính cách sau:  PL  M1  g M  M   g M      PL  M  gM  M   gM      PL  M  gM  M   gM      PL  M  gM  M   gM     => gMi hệ số phân phối mô men của dầm thứ i  (i = 1, 2, 3, 4) 328 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Áp lực lên dầm mặt cắt ngang: P1  g P1  P P2  g P  P P3  g P  P P4  g P  P => gPi hệ số phân phối tải trọng dầm thứ i  (i = 1, 2, 3, 4) – Làm để tìm hệ số phân phối tải trọng; hệ số phân phối nội lực???  329 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • 6.4.2. Các phương pháp tính HSPPTT – Tính HSPPTT theo nguyên lý đòn bảy – Tính HSPPTT theo phương pháp nén lệch tâm – Tính HSPPTT theo phương pháp dầm liên tục gối đàn hồi – Tính HSPPTT với tải trọng xe cho dầm chủ theo TCN22‐272‐05  (AASHTO 98) 330 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • PP‐1: Tính HSPP theo ngun lý đòn bảy – Giả thiết: • Xem liên kết ngang (bản, dầm ngang) là dầm tĩnh định kê lên gối dầm chủ • Áp lực truyền từ liên kết ngang cho dầm theo nguyên tắc đòn bảy – Trên phương ngang cầu, vẽ đường ảnh hưởng phản lực gối (phản lực từ dầm chủ lên liên ngang) – Xếp tải trọng (theo phương ngang cầu) để tính hệ số phân phối lớn cho dầm xét – Ví dụ:  • Xét mặt cắt ngang cầu gồm mặt cầu kê 6 dầm chủ. Nếu coi phần 2 dầm chủ 1 dầm giản đơn kê lên dầm chủ HSPP tính sau: 331 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Dầm + HSPP cho người đi: gn1 = APL1 = Bn(ytr + yph)/2 + HSPP cho xe tải: g1 = 0.5Ʃyi = 0.5(y1 + y2) = 0.5y1 600 1800 PL • Dầm + HSPP cho người đi: gn2 = APL2 + HSPP cho xe tải: g2 = 0.5Ʃyi = 0.5(y’1 + y’2) • Dầm + HSPP cho xe tải: g3 = g2 = 0.5Ʃyi = 0.5(y’’1 + y’’2) Bn ytr APL1 y2 = d.a.h R1 y1 yph d.a.h R2 APL2 y1' y'2 d.a.h R3 y1" y''2 332 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) – Nhận xét: • Trong thực tế, đại đa số dầm ngang liên kết ngang có liên kết với dầm chủ cấu tạo liên tục nên việc xem liên kết ngang tĩnh định kê lên dầm chủ không hợp lý dẫn đến sai số lớn • Tuy nhiên, phương pháp áp dụng hợp lý cho hệ có dầm (2 dầm),  dầm hộp, trong cầu giàn liên kết ngang yếu 333 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • PP‐2: Tính HSPP theo phương pháp nén lệch tâm – Giả thiết: • Xem liên kết ngang có độ cứng vơ lớn • Áp lực truyền lên dầm chủ theo nguyên lý nén lệch tâm – Trên phương ngang cầu, vẽ đường ảnh hưởng áp lực lên dầm chủ • Là đường thẳng => tìm 2 tung độ sau nối lại – Xếp tải trọng (theo phương ngang cầu) để tính hệ số phân phối lớn cho dầm xét – Ví dụ:  • Xét mặt cắt ngang cầu gồm mặt cầu kê 6 dầm chủ. Nếu coi phía dầm chủ cứng HSPP tính sau: 334 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Dầm 600 y11  a  n 2 ai2 PL y11'  a12  n 2 ai2 + HSPP cho người đi: gn1 = APL1 = Bn(ytr + yph)/2 1800 1800 Bn 3' 2' 1' APL1 ytr y1 yph y11 + HSPP cho xe tải: g1 = 0.5Ʃyi =  = 0.5(y1 + y2+ y3 + y4) 1200 y2 y3 d.a.h R1 y4 y11' a3 a2 a1 335 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Dầm y21  y21' 600 a1  a2  n 2 ai2 1800 1200 1800 Bn PL 1 a a   22 n 2 3' 2' 1' APL2 d.a.h R2 + HSPP cho người đi: gn2 = APL2 = Bn(ytr + yph)/2 ytr y1 yph y3 y2 y4 y21' a3 y21 a2 + HSPP cho xe tải: g2 = 0.5Ʃyi =  = 0.5(y1 + y2+ y3 + y4) a1 336 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Tổng quát vẽ đ.a.h. Ri cho cầu có n dầm chủ có độ cứng giống (mơ men qn tính I như nhau) yi1  a1   n 2 ai2 yi1'  a1   n 2 ai2 • Nếu dầm chủ có độ cứng (mơ men qn tính I) khác thì: yi1  Ii I  i a1   I i 2 I i  ai2 yi1'  Ii I  i a1   I i 2 I i  ai2 đó: Ii = mơ men qn tính tiết diện dầm chủ thứ I ; n = số dầm chủ ; ai = khoảng cách 2 dầm thứ I lấy đối xứng qua trục tim cầu (ví dụ dầm giống cách S thì a1 = (n‐1)S và a2 = (n‐3)S…) 337 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) – Nhận xét: • Giả thiết dầm ngang (hoặc liên kết ngang) là tuyệt đối cứng gần nên phương pháp nén lệch tâm phù hợp với cầu có điều kiện sau: – Số dầm ngang ≥ 3 (ít có 1 dầm ngang ở giữa + 2 dầm ngang ở  2 đầu) – Tỷ số B/L ≤ 0.5 với B là chiều rộng cầu, L là chiều dài nhịp dầm chủ 338 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • PP‐3: Tính HSPP theo phương pháp dầm liên tục gối đàn hồi – Giả thiết: • Xem dầm ngang 1 dầm liên tục kê lên gối đàn hồi dầm chủ • Áp lực truyền lên dầm chủ phản lực gối đàn hồi – Trên phương ngang cầu, vẽ đường ảnh hưởng phản lực gối đàn hồi dầm ngang (là phản lực từ dầm chủ lên dầm ngang) – Xếp tải trọng (theo phương ngang cầu) để tính hệ số phân phối lớn cho dầm xét – Cách vẽ đ.a.h • Sử dụng phương pháp tra bảng 339 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • PP‐4: Tính HSPP với tải trọng xe cho dầm chủ theo TCN.22‐272‐05 (AASHTO 98) – Đối với cầu có dầm chủ, có mặt cầu BTCT kê dầm thép BTCT, BTCT‐DƯL tiết diện chữ T hoặc chữ T kép có cốt thép căng ngang (sơ đồ mặt cắt ngang a, e, i, j, k trong bảng 4.6.2.2.1.1.) thì hệ số phân phối ngang tính theo cơng thức phụ thuộc vào yếu tố sau: • • • • • Khoảng cách dầm chủ S Chiều dài nhịp L Chiều dày ts Tham số độ cứng Kg Độ chéo kết cấu nhịp 340 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Bảng 4.6.2.2.1.1 CẤU KIỆN ĐỠ LOẠI MẶT CẦU MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH 341 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) • Bảng 4.6.2.2.1.1. (t.theo) CẤU KIỆN ĐỠ LOẠI MẶT CẦU MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH 342 CẤU KIỆN ĐỠ LOẠI MẶT CẦU MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH 343 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) HSPP cho mơ men dầm (giữa) Cơng thức tính hệ số phân phối mg = 1. Một xe chất tải 0.4 0.3  S   S   Kg  mg  0.06         4300   L   L  t s  0.1 SI M Hệ số điều chỉnh Phạm vi áp dụng Với cầu chéo θ˚, cần phải nhân HSPP với hệ số điều chỉnh bằng: Khoảng cách dầm: 1100 ≤ S ≤ 4900mm Chiều dày bản: 110 ≤ ts ≤ 300mm  C1  tan   1.5 đó: 2. Hai nhiều xe chất tải  S   S   Kg   0.075         2900   L   L  ts  0.6 mg MI M 0.2 0.1  K  C1  0.25  g   L t  0.25 S   L 0.5 Chiều dài dầm chủ: 6000 ≤ L ≤ 73000mm Số dầm chủ:  n ≥ 4 Nếu θ  60˚ lấy θ = 60˚ 344 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) HSPP cho mô men dầm biên Công thức tính hệ số phân phối mg = Hệ số điều chỉnh Phạm vi áp dụng Áp dụng giống dầm ở trong Khoảng cách dầm: ‐300 ≤ de ≤ 1700mm 1. Một xe chất tải mg MSE tính theo ngun tắc đòn bảy 2. Hai nhiều xe chất tải mg MME  e  mg MMI đó: e  0.77  de  1.0 2800 (de khoảng cách từ tim dầm đến mép lan can hoặc đá vỉa “mm”. Là dương dầm nằm phía lan can, ngược lại âm) 345 10 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) – Tính giá trị tham số độ cứng Kg : K g  n  I  A  eg2  đó: n   = EB / ED , tỷ số mô đun đàn hồi EB  = mô đun đàn hồi vật liệu làm dầm ED = mô đun đàn hồi vật liệu làm mặt cầu I     = mô men quán tính dầm (mm4) , khơng liên hợp eg = khoảng cách trọng tâm dầm trọng tâm mặt cầu (mm) A   = diện tích tiết diện dầm chủ (mm2), khơng liên hợp 346 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) HSPP cho lực cắt dầm (giữa) Cơng thức tính hệ số phân phối mg = 1. Một xe chất tải mgVSI  0.36  Với cầu chéo θ˚, cần phải nhân HSPP với hệ số điều chỉnh bằng: S 7600 0.3  L  ts3   tan   0.2   K g    S  S    3600  10700  Phạm vi áp dụng Khoảng cách dầm: 1100 ≤ S ≤ 4900mm Chiều dày bản: 110 ≤ ts ≤ 300mm Chiều dài dầm chủ: 6000 ≤ L ≤ 73000mm 2. Hai nhiều xe chất tải mgVMI  0.2  Hệ số điều chỉnh Số dầm chủ:  n ≥ 4 0˚ ≤ θ ≤ 60˚ 347 11 12/3/2012 Tính hệ số phân phối tải trọng (t.theo) HSPP cho lực cắt dầm biên Công thức tính hệ số phân phối mg = Hệ số điều chỉnh Phạm vi áp dụng Áp dụng giống dầm ở trong Khoảng cách dầm: ‐300 ≤ de ≤ 1700mm 1. Một xe chất tải mgVSE tính theo ngun tắc đòn bảy 2. Hai nhiều xe chất tải mgVME  e  mgVMI đó: e  0.6  de 3000 (de khoảng cách từ tim dầm đến mép lan can hoặc đá vỉa “mm”. Là dương dầm nằm phía lan can, ngược lại âm) 348 6.5. Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT • 6.5.1. Khái niệm chung – Dựa vào cấu tạo phương pháp thi cơng kết cấu nhịp =>  phân tích tính chất chịu lực để tính nội lực theo giai đoạn thi cơng, các giai đoạn làm việc hình thành nội lực kết cấu – Kết cấu dầm chủ làm việc 1 giai đoạn: • Cầu dầm BTCT thường đúc chỗ • Cầu dầm BTCT lắp ghép (cốt thép thường cốt thép DƯL căng trước) – Kết cấu dầm chủ làm việc 2 giai đoạn: • Cầu dầm BTCT thường bán lắp ghép (tiết diện liên hợp) • Cầu dầm BTCT DƯL căng trước bán lắp ghép (tiết diện liên hợp) • Cầu dầm BTCT DƯL căng sau lắp ghép (tiết diện nguyên) 349 12 12/3/2012 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) – Kết cấu dầm chủ làm việc 3 giai đoạn: • Cầu dầm BTCT DƯL căng sau ‐ bán lắp ghép (tiết diện liên hợp) – Ví dụ: cầu dầm BTCT DƯL căng trước bán lắp ghép (tiết diện liên hợp) => làm việc 2 giai đoạn sau • Giai đoạn – Chế tạo – lao lắp – đổ bê tông mặt cầu chỗ – Phần làm việc có dầm lắp ghép I  (không kể phần đúc chỗ) – Tải trọng bao gồm: » Trọng lượng thân dầm I » Trọng lượng mặt cầu đúc chỗ » Trọng lượng dầm ngang (nếu có) » Trọng lượng thi cơng (nếu có) Bản đổ chỗ Tiết diện dầm I căng trước 350 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • Giai đoạn – Sau mặt cầu BTCT đông cứng đạt cường độ thiết kế, tiến hành lắp lan can, đường hành, rải lớp phủ đưa vào khai thác =>  có thêm hoạt tải – Tiết diện làm việc tiết diện liên hợp gồm dầm I và (hợp thành tiết diện chữ T) – Tải trọng: » Lan can » Bộ hành » Lớp phủ » Hoạt tải – Vì dầm làm việc nhiều giai đoạn cần phải tính nội lực giai đoạn riên rẽ do các tải trọng tương ứng gây 351 13 12/3/2012 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • 6.5.2. Trình tự chung – (1) Xác định tĩnh tải cho dầm chủ • • • • • • • • Trọng lượng thân dầm chủ Trọng lượng mặt cầu (nếu đổ sau) Trọng lượng mối nối Trọng lượng dầm ngang Trọng lượng lan can Trọng lượng hành Trọng lượng lớp phủ mặt cầu Các tĩnh tải khác có – (2) Tính hệ số phân phối tải trọng cho dầm chủ (theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 272‐05) 352 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • Hệ số phân phối với tải trọng người (nếu có) sẽ tính theo phương pháp đòn bảy • Hệ số phân phối với tải trọng xe (hệ số cho xe tải thiết kế, làn thiết kế xe 2 trục thiết kế nhau) • Trường hợp khống chế trường hợp cho hệ số phân phối lớn phải ý kể đến hệ số xe – (3) Vẽ đường ảnh hưởng nội lực cho tiết diện dầm chủ • Mỗi nhịp chia thành 9 điểm cách (L/2, 3L/8, L/4, L/8,  gối) L L 3L L L/2 L 353 14 12/3/2012 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) Cơng thức vẽ đường ảnh hưởng nội lực cho dầm đơn giản x L Đ.A.H MÔ MEN + Lx x L  x L ‐ Lx x Đ.A.H LỰC CẮT + Lx L  ()  x2 2L  ()  L  x 2 2L 354 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) – (4) Tính nội lực: • (a) Nội lực do tĩnh tải phân bố w (lưc/đ.vị chiều dài) – Nội lực do tĩnh tải = w(Ʃω) với Ʃω tổng diện tích đ.a.h. nội lực tương ứng đoạn có tải trọng phân bố w • (b) Nội lực do hoạt tải: – Nội lực do người = mPL × gPL × qn(ω±)  Trong đó:  mPL = hệ số cho người (nếu xếp 1 bên : mPL = 1.2; xếp 2 bên : mPL = 1) gPL = hệ số phân phối tải trọng người (= phần diện tích đ.a.h lực) qn = tải trọng người ω± = diện tích + hoặc – đ.a.h. chất tải (phương dọc cầu) – Nội lực do xe tải = (mLL × gLL) × Ʃpiyi Trong đó:  mLL = hệ số xe (xếp 1 làn mLL = 1.2 ; 2 làn mLL = 1 ; 3 làn mLL = 0.85 xếp ≥ 4 làn mLL = 0.65) gLL = hệ số phân phối tải trọng xe 355 15 12/3/2012 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) Pi = là tải trọng cho bánh xe chất tải yi = là tung độ đ.a.h tương ứng lực bánh xe – Nội lực do tải trọng = (mLL × gLL) × WL(ω±)  Trong đó:  mLL = hệ số xe (xếp 1 làn mLL = 1.2 ; 2 làn mLL = 1 ; 3 làn mLL = 0.85 xếp ≥ 4 làn mLL = 0.65) gLL = hệ số phân phối tải trọng xe WL = tải trọng phân bố ω± = diện tích + hoặc – đ.a.h. chất tải (phương dọc cầu) – Nguyên tắc chất hoạt tải lên đ.a.h » Hoạt tải phân bố hay lực tập trung xếp lên đ.a.h. sao cho giá trị nội lực cần tính có trị số tuyệt đối lớn » Đối với đ.a.h. nội lực 2 dấu phải tính 2 lần: Nội lực dương lớn nội lực âm có trị số tuyệt đối lớn 356 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) – Nguyên tắc chất hoạt tải lên đ.a.h. (t.theo) » Với hoạt tải phân bố tính nội lực dương chất tải lên phần dấu (+) của đ.a.h. Ngược lại, khi tính nội lực âm chất hoạt tải phân bố lên phần dấu (–) của đ.a.h » Tiêu chuẩn 272‐05 còn quy định Khi tính mơ men âm tiết diện bị uốn ngược chiều tác dụng tải trọng phân bố tồn cầu tính phản lực gối trụ cầu cần xét đến tổ hợp lấy 90% {hiệu ứng 2 xe tải thiết kế bố trí cách 15m tính từ trục sau xe tới trục trước xe + cộng với hiệu ứng tải trọng thiết kế}. Khi khoảng cách trục xe tải thiết kế 4.3m. Ví dụ tính mơ men gối B của dầm liên tục sau: B 15 m 4.3 4.3 145 145 4.3 4.3 35 145 145 35 9.3 N/mm d.a.h MB 357 16 12/3/2012 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • (c) Tổ hợp nội lực theo trạng thái giới hạn (TTGH) – Nội lực tính tốn: » Cơng thức tổng qt:     Pi Q i Trong đó: η = hệ số điều chỉnh tải trọng η = ηD ηR ηI  ≥ 0.95 TTGH cường độ TTGH sử dụng TTGH mỏi ηD = hệ số liên quan đến tính dẻo 0.95 ÷ 1.05 1 ηR = hệ số liên quan đến tính dư 0.95 ÷ 1.05 1 ηI = hệ số liên quan đến độ quan trọng 0.95 ÷ 1.05 Ko áp dụng Ko áp dụng 358 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • Tổ hợp nội lực theo trạng thái giới hạn (t.theo) – Nội lực tính tốn theo TTGH cường độ    Pi Q i    DC DC   DW DW   LL 1  IM  LT  LN  PL  đó:  γDC = hệ số tải trọng tính cho trọng lượng thân kết cấu (= 1.25 hoặc 0.9); γDW = hệ số tải trọng tính cho trọng lượng lớp phủ (= 1. 5 hoặc 0.65); γLL = hệ số tải trọng tính cho hoạt tải (= 1.75); (1+IM) = (1+0.25) = hệ số xung kích tính cho xe tải thiết kế (3 trục 2  trục). Với tải trọng người IM = 0 hay (1+IM) = 1 DC = nội lực do trọng lượng thân kết cấu DW = nội lực do trọng lượng lớp phủ LT = nội lực do xe tải thiết kế (3 trục “TR” hoặc 2 trục “TD”) LN = nội lực do tải trọng PL = nội lực do tải trọng hành (nếu có thiết kế đường hành) 359 17 12/3/2012 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • Tổ hợp nội lực theo trạng thái giới hạn (t.theo) – Nội lực tính tốn theo TTGH sử dụng    Pi Q i   DC DC   DW DW   LL 1  IM  LT  LN  PL  đó:  γDC = hệ số tải trọng tính cho trọng lượng thân kết cấu (= 1); γDW = hệ số tải trọng tính cho trọng lượng lớp phủ (= 1); γLL = hệ số tải trọng tính cho hoạt tải (= 1); (1+IM) = (1+0.25) = hệ số xung kích tính cho xe tải thiết kế (3 trục 2  trục). Với tải trọng người IM = 0 hay (1+IM) = 1 DC = nội lực do trọng lượng thân kết cấu DW = nội lực do trọng lượng lớp phủ LT = nội lực do xe tải thiết kế (3 trục “TR” hoặc 2 trục “TD”) LN = nội lực do tải trọng PL = nội lực do tải trọng hành (nếu có thiết kế đường hành) 360 Tính nội lực dầm chủ theo HSPPTT (t.theo) • Tổ hợp nội lực theo trạng thái giới hạn khác – Nội lực tính tốn theo TTGH mỏi … – Nội lực tính tốn theo TTGH đặc biệt … – … • Vẽ biểu đồ bao nội lực 361 18 12/3/2012 Ví dụ tính nội lực do hoạt tải Tính nội lực do hoạt tải dầm giản đơn Ltt = 32.2m – (tại tiết diện L/2) 362 Ví dụ tính nội lực do hoạt tải Tính nội lực do hoạt tải dầm giản đơn Ltt = 32.2m – (tại tiết diện 3L/8) 363 19 12/3/2012 Ví dụ tính nội lực do hoạt tải Tính nội lực do hoạt tải dầm giản đơn Ltt = 32.2m – (tại tiết diện L/4) 364 Ví dụ tính nội lực do hoạt tải Tính nội lực do hoạt tải dầm giản đơn Ltt = 32.2m – (tại tiết diện L/8) 365 20 12/3/2012 Ví dụ tính nội lực do hoạt tải Tính nội lực do hoạt tải dầm giản đơn Ltt = 32.2m – (tại tiết diện gối trái) 366 Ví dụ tính nội lực do hoạt tải Giả sử hệ số phân bố tải trọng (đã kể tới hệ số làn) tính theo bảng sau: Tổng hợp nội lực do hoạt tải dầm giản đơn Ltt = 32.2m như sau: 367 21 ... theo phương pháp đòn bảy • Hệ số phân phối với tải trọng xe (hệ số cho xe tải thiết kế,  làn thiết kế xe 2 trục thiết kế nhau) • Trường hợp khống chế trường hợp cho hệ số phân phối lớn phải ý kể... phân bố tồn cầu tính phản lực gối trụ cầu cần xét đến tổ hợp lấy 90% {hiệu ứng 2 xe tải thiết kế bố trí cách 15m tính từ trục sau xe tới trục trước xe + cộng với hiệu ứng tải trọng thiết kế} . Khi... Sau mặt cầu BTCT đông cứng đạt cường độ thiết kế,  tiến hành lắp lan can, đường hành, rải lớp phủ đưa vào khai thác =>  có thêm hoạt tải – Tiết diện làm việc tiết diện liên hợp gồm dầm I và (hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P4), Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn