Bài tập este lipit thi đại học các năm

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:53

(Câu 29. Cao đẳng – 2007) Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng côngthức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.Câu 2. (Câu 30. Cao đẳng – 2007) Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 vàkhi tham gia phản ứng xà phóng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu côngthức cấu tạo phù hợp với X?A. 2.B. 5.C. 3. D. 4Câu 3. (Câu 41. Cao đẳng – 2007) Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúctác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:A. 55% B. 50% C. 62,5% D. 75%Câu 4. (Câu 36. Đại Học KA – 2007) Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH tỉ lệ mol 1:1. Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là:A. 8,10.B. 10,12. C. 16,20. D. 6,48.Câu 5. (Câu 51. Đại Học KA – 2007) Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 23 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hóa thực hiện ở cùng nhiệt độ):A. 0,456. B. 2,412. C. 2.925. D. 0,342.Câu 6. (Câu 56. Đại Học KA – 2007) Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trongmôi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:A. HCOOCH=CHCH3.B. CH3COOCH=CH2.C. CH2=CHCOOCH3.D. HCOOC(CH3)=CH2.Câu 7.(Đại Học KB – 2007) X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếuđem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọncủa X là:A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2.Câu 8. (Câu 43. Đại Học KB – 2007) Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thứccấu tạo thu gọn của X và Y là:A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.Câu 9. (Câu 28. Cao đẳng – 2007) Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đócô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trongdung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y.Chất X có thể là:A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH2.C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CHCH3.Câu 10. (Câu 54. Cao đẳng – 2007) Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béocần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là:A. 4,8 B. 7,2 C. 6,0 D. 5,5Câu 11. (Câu 12. Đại Học KA – 2007) Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo đó là:A. C15H31COOH và C17H35COOH.B. C17H31COOH và C17H33COOH.C. C17H33COOH và C15H31COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH.Câu 12. (Câu 35. Đại Học KA – 2007) Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:A. 8,56 gam. B. 8,2 gam. C. 3,28 gam. D. 10,4 gam.Câu 13. (Câu 46. Đại Học KB – 2007) Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit),thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là:A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic.Câu 14. (Câu 27. Đại Học KB – 2007) Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35C ESTE – LIPIT (2007 – 2018) Câu (Câu 29 Cao đẳng – 2007) Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu (Câu 30 Cao đẳng – 2007) Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phóng hóa tạo anđehit muối axit hữu Có cơng thức cấu tạo phù hợp với X? A B C D Câu (Câu 41 Cao đẳng – 2007) Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 55% B 50% C 62,5% D 75% Câu (Câu 36 Đại Học KA – 2007) Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH tỉ lệ mol 1:1 Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m là: A 8,10 B 10,12 C 16,20 D 6,48 Câu (Câu 51 Đại Học KA – 2007) Khi thực phản ứng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hóa mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hóa thực nhiệt độ): A 0,456 B 2,412 C 2.925 D 0,342 Câu (Câu 56 Đại Học KA – 2007) Một este có cơng thức phân tử C4H6O2, thủy phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este là: A HCOOCH=CHCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOC(CH3)=CH2 Câu (Đại Học KB – 2007) X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Câu (Câu 43 Đại Học KB – 2007) Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y là: A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu (Câu 28 Cao đẳng – 2007) Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X là: A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH-CH3 Câu 10 (Câu 54 Cao đẳng – 2007) Để trung hòa lượng axit tự có 14 gam mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo là: A 4,8 B 7,2 C 6,0 D 5,5 Câu 11 (Câu 12 Đại Học KA – 2007) Thủy phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo là: A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C15H31COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 12 (Câu 35 Đại Học KA – 2007) Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A 8,56 gam B 8,2 gam C 3,28 gam D 10,4 gam Câu 13 (Câu 46 Đại Học KB – 2007) Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X là: A rượu metylic B etyl axetat C axit fomic D rượu etylic Câu 14 (Câu 27 Đại Học KB – 2007) Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là: A B C D Câu 15 (Câu Cao đẳng – 2008) Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan CTCT X: A CH3–CH2–COO–CH=CH2 B CH2=CH–CH2–COO–CH3 C CH3–COO–CH=CH–CH3 D CH2=CH–COO–CH2–CH3.Ă Câu 16 (Câu Cao đẳng – 2008) Hai chất hữu X1 X2 có khối lượng phân tử 60 đvC X1 có khả phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3–COOH, H–COO–CH3 B CH3–COOH, CH3–COO–CH3 C H–COO–CH3, CH3–COOH D (CH3)2CH–OH, H–COO–CH3 Câu 17 (Câu 13 Cao đẳng – 2008) Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit cacboxylic rượu (ancol) Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H (ở đktc) Hỗn hợp X gồm: A axit rượu B este rượu C hai este D axit este Câu 18 (Câu Đại Học KA – 2008) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 19 (Câu 42 Đại Học KB – 2008) Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este là: A metyl fomiat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat Câu 20 (Câu Cao đẳng – 2008) Xà phòng hố hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: A 300 ml B 200 ml C 400 ml D 150 ml Câu 21 (Câu 18 Đại Học KA – 2008) Phát biểu là: A Phản ứng axit rượu có H2SO4 đặc phản ứng chiều B Tất este phản ứng với d d kiềm thu sản phẩm cuối muối rượu (ancol) C Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 D Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 22 (Câu 19 Đại Học KA – 2008) Cho glixerin trileat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy là: A B C D Câu 23 (Câu 39 Đại Học KB – 2008) Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng là: A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 24 (Câu 27 Cao đẳng – 2009) Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là: A CH3COOCH=CHCH3 B CH2=CHCH2COOCH3 C CH2=CHCOOC2H5 D C2H5COOCH=CH2 Câu 25 (Câu 34 Đại Học KB – 2009) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X là: A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C2H4O2 C5H10O Câu 26 (Câu 48 Đại Học KB – 2009) Este X (có khối lượng phân tử 103 đvC) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 29,75 B 27,75 C 26,25 D 24,25 Câu 27 (Câu 28 Dự bị Đại Học KA – 2009) Đốt cháy 1,6 gam este E đơn chức 3,52 gam CO2 1,152 gam H2O Nếu cho 10 gam E tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 16 gam chất rắn khan Vậy công thức axit tạo nên este là: A CH2=CH-COOH B CH2=C(CH3)-COOH C HOOC(CH2)3CH2OH D HOOC-CH2-CH(OH)-CH3 Câu 28 (Câu Đại Học KA – 2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H 2SO4 đặc 1400C, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m là: A 18,00 B 8,10 C 16,20 D 4,05 Câu 29 (Câu Đại Học KA – 2009) Xà phòng hóa hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este là: A HCOOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D CH3COOCH3 CH3COOC2H5 Câu 30 (Câu 18 Cao đẳng – 2009) Phát biểu sau sai? A Trong cơng nghiệp chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn B Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn D Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol Câu 31 (Câu 16 Đại Học KA – 2009) Xà phòng hóa hợp chất có cơng thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối là: A CH2=CHCOONa, HCOONa CHCCOONa B CH3COONa, HCOONa CH3CH=CHCOONa C HCOONa, CHCCOONa CH3CH2COONa D CH2=CHCOONa, CH3CH2COONa HCOONa Câu 32 (Câu 36 Đại Học KB – 2009) Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO3 NH3 Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hoàn toàn gam X thể tích khí CO2 thu vượt q 0,7 lít (ở đktc) Cơng thức cấu tạo X: A CH3COOCH3 B O=CHCH2CH2OH C HOOCCHO D HCOOC2H5 Câu 34 (Câu Cao đẳng – 2010) Hỗn hợp Z gồm hai este X Y tạo ancol hai axitcacboxylic dãy đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lítkhí O2 (đktc), thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Cơng thức este X giá trị m tương ứng là: A CH3COOCH3 6,7 B HCOOC2H5 9,5 C HCOOCH3 6,7 D (HCOO)2C2H4 6,6 Câu 35 (Câu 16 Cao đẳng – 2010) Thu phân chất hữu X dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu sản phẩm gồm muối ancol etylic Chất X là: A CH3COOCH2CH3 B CH3COOCH2CH2Cl C ClCH2COOC2H5 D CH3COOCH(Cl)CH3 Câu 36 (Câu 21 Cao đẳng – 2010) Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu 2,688 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,96 gam CH3OH Công thức CxHyCOOH là: A C2H5COOH B CH3COOH C C2H3COOH D C3H5COOH Câu 37 (Câu 31 Cao đẳng – 2010) Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H 2SO4 đặc), đun nóng, thu 41,25 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hoá là: A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% Câu 38 (Câu 33 Cao đẳng – 2010) Hai chất X Y có cơng thức phân tử C2H4O2 Chất X phản ứng với kim loại Na tham gia phản ứng tráng bạc Chất Y phản ứng với kim loại Na hoà tan CaCO Công thức X, Y là: A HOCH2CHO, CH3COOH B HCOOCH3, HOCH2CHO C CH3COOH, HOCH2CHO D HCOOCH3, CH3COOH Câu 39 (Câu 15 Đại Học KA – 2010) T ng số chất hữu mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 là: A B C D Câu 40 (Câu 29 Đại Học KA – 2010) Thu phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24 , thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit là: A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D HCOOH C2H5COOH Câu 41 (Câu 34 Đại Học KA – 2010) Cho sơ đồ chuyển hóa: Tên gọi Y là: A propan-1,3-điol B propan-1,2-điol C propan-2-ol D glixerol Câu 42 (Câu Đại Học KB – 2010) Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C6H10O4 Thủy phân X tạo hai ancol đơn chức có số ngun tử cacbon phân tử gấp đơi Công thức X là: A CH3OCO–CH2–COOC2H5 B C2H5OCO–COOCH3 C CH3OCO–COOC3H7 D CH3OCO–CH2–CH2–COOC2H5 Câu 43 (Câu 31 Đại Học KB – 2010) Thu phân este Z môi trường axit thu hai chất hữu X Y (M X < MY) Bằng phản ứng chuyển hố X thành Y Chất Z khơng thể là: A metyl propionate B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Câu 44 (Câu 32 Đại Học KB – 2010) T ng số hợp chất hữu no, đơn chức, mạch hở, có cơng thức phân tử C5H10O2, phản ứng với dd NaOH khơng có phản ứng tráng bạc là: A B C D Câu 45 (Câu 44 Đại Học KB – 2010) Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối 8,05 gam ancol Công thức X Y là: A HCOOH CH3OH B CH3COOH CH3OH C HCOOH C3H7OH D CH3COOH C2H5OH Câu 46 (Câu 54 Đại Học KB – 2010) Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C5H10O Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau: A pentanal B – metylbutanal C 2,2 – đimetylpropanal D – metylbutanal Câu 47 (Câu 37 Cao đẳng – 2010) Để trung hoà 15 gam loại chất béo có số axit 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH Giá trị a là: A 0,150 B 0,280 C 0,075 D 0,200 Câu 48 (Câu 38 Đại Học KA – 2010) Cho sơ đồ chuyển hóa: A axit linoleic B axit oleic C axit panmitic D axit stearic Câu 49 (Câu 40 Đại Học KA – 2010) Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m là: A 7,20 B 6,66 C 8,88 D 10,56 Câu 50 (Câu Đại Học KB – 2010) Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X thu 15,232 lít khí CO (đktc) 11,7 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 Câu 51 (Câu 35 Cao Đẳng – 2011) Este X no, đơn chức, mạch hở, khơng có phản ứng tráng bạc Đốt cháy 0,1 mol X cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vơi có chứa 0,22 mol Ca(OH) thu kết tủa Thu phân X dung dịch NaOH thu chất hữu có số nguyên tử cacbon phân tử Phần trăm khối lượng oxi X là: A 43,24% B 53,33% C 37,21% D 36,26% Câu 52 (Câu 10 Đại Học KA – 2011) Este X tạo thành từ etylen glicol hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) lượng NaOH phản ứng 10 gam Giá trị m là: A 14,5 B 17,5 C 15,5 D 16,5 Câu 53 (Câu 58 Đại Học KA – 2011) Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X là: A B C D Câu 54 (Câu Đại Học KB – 2011) Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân d dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol là: A B C D Câu 55 (Câu Đại Học KB – 2011) Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng kết thúc lượng NaOH phản ứng 12 gam t ng khối lượng sản phẩm hữu thu 29,7 gam Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn tính chất là: A B C D Câu 56 (Câu 34 Đại Học KB – 2011) Phát biểu sau đúng? A Để phân biệt benzen, toluen stiren (điều kiện thường) phương pháp hóa học, dùng thuốc thử nước brom B Tất este tan tốt nước, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm C Phản ứng axit axetic với ancol benzylic (điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm chuối chín D Trong phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH nhóm –COOH axit H nhóm –OH ancol Câu 57 (Câu 38 Đại Học KB – 2011) Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X là: A 25% B 27,92% C 72,08% D 75% Câu 58 (Câu 21 Cao Đẳng – 2011) Công thức triolein là: A (CH3[CH2]16COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D (CH3[CH2]14COO)3C3H5 Câu 59 (Câu 27 Cao Đẳng – 2011) Cho m gam chất hữu đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH , sau phản ứng hoàn toàn thu 9,6 gam muối axit hữu 3,2 gam ancol Công thức X là: A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 60 (Câu 29 Cao Đẳng – 2011) Để xà phòng hố hồn tồn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở đồng phân cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M Biết hai este không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức hai este là: A CH3COOC2H5 HCOOC3H7 B C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 D C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 Câu 61 (Câu Đại Học KB – 2011) Cho 200 gam loại chất béo có số axit tác dụng vừa đủ với lượng NaOH, thu 207,55 gam hỗn hợp muối khan Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là: A 31 gam B 32,36 gam C 30 gam D 31,45 gam Câu 62 (Câu Đại Học KB – 2011) Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 63 (Câu Cao Đẳng – 2012) Cho sơ đồ phản ứng: Công thức cấu tạo X thỏa mãn sơ đồ cho là: A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH2CH3 C HCOOCH2CH2CH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 64 (Câu 17 Cao Đẳng – 2012) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, dãy đồng đẳng, thu 15,68 lít khí CO2 (đktc) 17,1 gam nước Mặt khác, thực phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu a gam este Biết hiệu suất phản ứng este hóa hai ancol 60 Giá trị a là: A 15,48 B 25,79 C 24,80 D 14,88 Câu 65 (Câu 23 Cao Đẳng – 2012) Cho este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5) Dãy gồm este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol là: A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (5) D (3), (4), (5) Câu 66 (Câu 45 Cao Đẳng – 2012) Hóa hoàn toàn 4,4 gam este X mạch hở, thu thể tích thể tích 1,6 gam khí oxi (đo điều kiện) Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X dung dịch NaOH dư, thu 10,25 gam muối Công thức X là: A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D HCOOC3H7 Câu 67 (Câu 52 Cao Đẳng – 2012) Cho phát biểu: (1) Tất anđehit có tính oxi hóa tính khử; (2) Tất axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng bạc; (3) Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch; (4) Tất ancol no, đa chức hòa tan Cu(OH) Phát biểu là: A (2) (4) B (3) (4) C (1) (3) D (1) (2) Câu 68 (Câu 16 Đại Học KA – 2012) Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon phân tử khác nhau) thu 0,3 mol CO 0,4 mol H2O Thực phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp với hiệu suất 80 thu m gam este Giá trị m là: A 4,08 B 6,12 C 8,16 D 2,04 Câu 69 (Câu 52 Đại Học KA – 2012) Khử este no, đơn chức, mạch hở X LiAlH4, thu ancol Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu tổng khối lượng CO H2O là: A 24,8 gam B 28,4 gam C 16,8 gam D 18,6 gam Câu 70 (Câu Đại Học KB – 2012) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu 23,52 lít khí CO2 18,9 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 27,9 gam chất rắn khan, có a mol muối Y b mol muối Z (M y < Mz) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tỉ lệ a : b là: A : B : C : D : Câu 71 (Câu Đại Học KB – 2012 ) Thủy phân este X mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O2, sản phẩm thu có khả tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất là: A B C D Câu 72 (Câu 16 Đại Học KB – 2012) Số trieste thủy phân thu sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH axit C2H5COOH là: A B C D Câu 73 (Câu 37 Đại Học KB – 2012) Este X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn 80 Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COOCH2C6H5 B HCOOC6H4C2H5 C C6H5COOC2H5 D C2H5COOC6H5 Câu 74 (Câu 31 Cao Đẳng – 2012) Phát biểu sau đúng? A Ancol etylic tác dụng với dung dịch NaOH B Axit béo axit cacboxylic đa chức C Etylen glicol ancol no, đơn chức, mạch hở D Este isoamyl axetat có mùi chuối chín Câu 75 (Câu Đại Học KA – 2012) Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu là: A B C D Câu 76 (Câu 17 Cao Đẳng – 2013) Este X có cơng thức phân tử C4H8O2 Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH , đun nóng, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là: A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C HCOOCH2CH2CH3 D CH3CH2COOCH3 Câu 77 (Câu 41 Cao Đẳng – 2013) Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X là: A B C D Câu 78 (Câu 39 Đại Học KA – 2013) Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m là: A 27,6 B 4,6 C 14,4 D 9,2 Câu 79 (Câu Đại Học KB – 2013) Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở dung dịch NaOH dư, thu m2 gam ancol Y (khơng có khả phản ứng với Cu(OH)2) 15 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y oxi dư, thu 0,3 mol CO2 0,4 mol H2O Giá trị m1 là: A 11,6 B 16,2 C 10,6 D 14,6 Câu 80 (Câu 43 Đại Học KB – 2013) Este phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng khơng tạo hai muối? A C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) B CH3COOC6H5 (phenyl axetat) C CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3 D CH3OOC–COOCH3 Câu 81 (Câu 53 Đại Học KB – 2013) Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở ancol đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu 20,16 lít khí CO 2(đktc) 18,9 gamH2O Thực phản ứng este hóa X với hiệu suất 60 , thu m gam este Giá trị m là: A 15,30 B 12,24 C 10,80 D 9,18 Câu 82 (Câu 24 Cao Đẳng – 2013) Khi xà phòng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri panmitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X là: A B C D Câu 83 (Câu 20 Đại Học KB – 2013) Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm Câu 84 (7 C-Đ – 2014) Este X có tỉ khối so với He 21,5 Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa 16,4 gam muối Công thức X là: A C2H3COOCH3 B CH3COOC2 H3 C HCOOC3H5 D CH3COOC2H5 Câu 85 (29 C-Đ – 2014) Cho 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu có công thức phân tử C 4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch X chứa 28,8 gam hỗn hợp muối m gam ancol Y Đun Y với dung dịch H 2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp, thu chất hữu Z, có tỉ khối so với Y 0,7 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 6,0 B 6,4 C 4,6 D 9,6 Câu 86 (Câu KA – 2014) Thủy phân 37 gam hai este công thức phân tử C 3H6O2 dung dịch NaOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z là: A 40,0 gam B 38,2 gam C 42,2 gam D 34,2 gam Câu 87 (Câu 10 KB – 2014) Hai este X, Y có cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzene phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z là: A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Câu 88 (Câu 21 KB – 2014) Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X NaOH, thu muối axit cacboxylic Y 7,6 gam ancol Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH) cho dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X là: A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH2OOCCH3 C CH3COOCH2CH2OOCCH3 D HCOOCH2CH(CH3)OOCH Câu 89 (30 C-Đ – 2014) Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Giá trị b là: A 40,40 B 31,92 C 36,72 D 35,60 Câu 90 (Câu 14 KA – 2014) Đốt cháy hoàn toàn mol chất béo, thu lượng CO2 H2O mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br 1M Giá trị a là: A 0,20 B 0,30 C 0,18 D 0,15 Câu 91 (Câu 36 ĐTMH – 2015) Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 mà thủy phân mơi trường axit thu axit fomic là: A B C D Câu 92: (Câu 28 THPTQG – 2015) Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit là: A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Câu 93: (Câu 41 THPTQG – 2015) Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử có nhóm -COOH); đó, có hai axit no đồng đẳng axit không no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đơi C=C phân tử) Thủy phân hồn tồn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X là: A 38,76% B 40,82% C 34,01% D 29,25% Câu 94 (Câu 48 ĐTMH – 2015) Cho: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3 Số chất mà mol chất phản ứng tối đa với mol NaOH là: A B C D Câu 95 (Câu 39 ĐTMH – 2015) Xà phòng hố hồn tồn m gam este no, đơn chức, mạch hở E 26 gam dung dịch MOH 28 (M kim loại kiềm) Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 24,72 gam chất lỏng X 10,08 gam chất rắn khan Y Đốt cháy hoàn toàn Y, thu sản phẩm gồm CO2, H2O 8,97 gam muối cacbonat khan Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu 12,768 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối Y có giá trị gần với: A 67,5 B 85,0 C 80,0 D 97,5 Câu 96: (Câu 16 THPTQG – 2015) Chất béo trieste axit béo với: A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol Câu 97: (Câu 18 THPTQG – 2015) Xà phòng hóa hồn tồn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m là: A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu 98 (Câu 37 ĐTMH – 2015) Thủy phân triglixerit X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng : 2) glixerol Có triglixerit X thỏa mãn tính chất trên? A B C D Câu 99: (Câu THPTQG – 2016) Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Tristearin B Metyl axetat C Metyl fomat D Benzyl axetat Câu 100: (Câu 36 THPTQG – 2016) Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hồ lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m là: A 7,09 B 5,92 C 6,53 D 5,36 Câu 101: (Câu 43 THPTQG – 2016) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit malonic, andehit acrylic este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2 (đktc) thu 2016 ml CO2 1,08 gam H2O Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1 M, thu dung dịch Y (giả thiết xảy phản ứng xà phòng hóa) Cho Y tác dụng với AgNO3 NH3, khối lượng Ag tối đa thu được: A 4,32 gam B 8,10 gam C 7,56 gam D 10,80 gam Câu 102: (Câu 17 ĐTMH – 2017) Số este có công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 103: (Câu 38 ĐTMH – 2017) Este hai chức, mạch hở X có cơng thức phân tử C 6H8O4 không tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxyl Z Y không phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường; đun Y với H2SO4 đặc 170oC không tạo anken Nhận xét sau đúng? A Trong X có ba nhóm –CH3 B Chất Z không làm màu dung dịch nước brom C Chất Y ancol etylic D Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon số nguyên tử oxi Câu 104: (Câu 24 ĐTMH – 2017) Thu phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 2,90 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Câu 105: (Câu 37 ĐTMH – 2017) Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b – c = 4a) Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn Giá trị m2 là: A 57,2 B 42,6 C 53,2 D 52,6 Câu 106: (Câu 39 ĐTMH – 2017) Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2(đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic T là: A 3,84 gam B 2,72 gam C 3,14 gam D 3,90 gam Câu 107: (Câu 33 ĐTMH – 2017) Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O 2, thu 3,42 mol CO2 3,18 mol H2O Mặt khác, a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b là: A 53,16 B 57,12 C 60,36 D 54,84 Câu 108: (Câu 17 ĐTMH – 2017) Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu anđehit Công thức X là: A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 109: (Câu 22 ĐTMH – 2017) Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế chất hữu Y: Phản ứng sau xảy thí nghiệm trên? A 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O B CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O C H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O D CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Câu 110: (Câu 32 ĐTMH – 2017) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Biết X axit glutamic, Y, Z, T chất hữu chứa nitơ Công thức phân tử Y T A C6H12O4NCl C5H7O4Na2N B C6H12O4N C5H7O4Na2N C C7H14O4NCl C5H7O4Na2N D C7H15O4NCl C5H8O4Na2NCl Câu 111: (Câu 38 ĐTMH – 2017) Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hồn tồn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu dung dịch T chứa hai muối Khối lượng muối axit cacboxylic T là: A 1,64 gam B 2,72 gam C 3,28 gam D 2,46 gam ĐỀ THI 2017 201 Câu 41 Công thức sau cơng thức chất béo? A CH3COOCH2C6H5 B C15H31COOCH3 C (C17H33COO)2C2H4 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 61 Cho 19,1 gam hỗn hợp CH 3COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 16,6 B 17,9 C 19,4 D 9,2 Câu 71 Cho a mol este X (C 9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch khơng có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 72 Este Z đơn chức, mạch hở, tạo thành từ axit X ancol Y Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu 0,1 mol CO2 0,075 mol H2O Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 2,75 gam muối Công thức X Y A CH3COOH C3H5OH B C2H3COOH CH3OH C HCOOH C3H5OH D HCOOH C3H7OH Câu 80 Hỗn hợp E gồm este đơn chức X este hai chức Y (X, Y no, mạch hở) Xà phòng hóa hồn tồn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu hai muối có tổng khối lượng a gam hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử cacbon Đốt cháy toàn T, thu 16,128 lít khí CO2 (đktc) 19,44 gam H2O Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 43,0 B 37,0 C 40,5 D 13,5 202 Câu 46 Xà phòng hóa CH3COOC2H5 dung dịch NaOH đun nóng, thu muối có cơng thức A C2H5ONa B C2H5COONa C CH3COONa D HCOONa Câu 69 Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu chất hữu Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) 53 gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn Y cần vừa đủ 5,6 lít O2 (đktc) Khối lượng 0,3 mol X A 29,4 gam B 31,0 gam C 33,0 gam D 41,0 gam Câu 73 Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu chất Y Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu chất hữu T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu Y Chất Y A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH3COOCH=CH-CH3 D HCOOCH=CH2 Câu 77 Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm ancol este (đều đơn chức, mạch hở), thu 7,168 lít khí CO2 (đktc) 7,92 gam H2O Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 13,12 B 6,80 C 14,24 D 10,48 203 Câu 59 Xà phòng hố hồn tồn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá trị m A 19,12 B 18,36 C 19,04 D 14,68 Câu 65 Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M kim loại kiềm) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn Y 4,6 gam ancol Z Đốt cháy hoàn toàn Y, thu M2CO3, H2O 4,84 gam CO2 Tên gọi X A metyl axetat B etyl axetat C etyl fomat D metyl fomat Câu 76 Este X có cơng thức phân tử C8H8O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm có hai muối Số cơng thức cấu tạo X thoả mãn tính chất A B C D Câu 77 Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat etyl phenyl oxalat Thuỷ phân hoàn toàn 36,9 gam X dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu m gam hỗn hợp muối 10,9 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho toàn Y tác dụng với Na dư, thu 2,24 lít khí H (đktc) Giá trị m A 40,2 B 49,3 C 42,0 D 38,4 204 Câu 60 Xà phòng hố hồn tồn 178 gam tristearin dung dịch KOH, thu m gam kali stearat Giá trị m A 200,8 B 183,6 C 211,6 D 193,2 Câu 62 Đốt cháy hoàn toàn lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần dùng vừa đủ a mol O 2, thu a mol H2O Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 9,8 B 6,8 C 8,4 D 8,2 Câu 67 Este X mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O2 Đun nóng a mol X dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 4a mol Ag Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức cấu tạo X A HCOO-CH=CH-CH3 B CH2=CH-COO-CH3 C CH3-COO-CH=CH2 D HCOO-CH2-CH=CH2 Câu 74 Cho hỗn hợp E gồm hai este X Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu sản phẩm muối axit cacboxylic đơn chức hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, dãy đồng đẳng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam E cần vừa đủ 1,5 mol O 2, thu 29,12 lít khí CO2 (đktc) Tên gọi X Y A metyl acrylat etyl acrylat B metyl propionat etyl propionat C metyl axetat etyl axetat D etyl acrylat propyl acrylat Câu 78 Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi 3,125 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X hai este Y, Z (đều no, mạch hở, M Y < MZ), thu 0,7 mol CO2 Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ thu hai ancol (có số nguyên tử cacbon) hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A 132 B 118 C 146 D 136 10 ĐỀ THI 2018 201 Câu 68: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O 2, thu H2O 2,28 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,04 B 0,08 C 0,20 D 0,16 Câu 74: Hỗn hợp E gồm bốn este có cơng thức C8H8O2 có vòng benzen Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu hỗn hợp X gồm ancol 20,5 gam hỗn hợp muối Cho toàn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn bình tăng 6,9 gam so với ban đầu Giá trị m A 13,60 B 8,16 C 16,32 D 20,40 Câu 79: Este X hai chức, mạch hở, tạo với ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức Este Y ba chức, mạch hở, tạo glixerol với axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi) Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp E gồm X Y cần vừa đủ 0,5 mol O thu 0,45 mol CO2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu hai ancol (có số nguyên tử cacbon phân tử) hỗn hợp ba muối, tổng khối lượng muối hai axit no a gam Giá trị a A 13,20 B 20,60 C 12,36 D 10,68 202 Câu 74: Hỗn hợp E gồm este có cơng thức C8H8O2 có vòng benzen.Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu hỗn hợp X gồm ancol 18,78 gam hỗn hợp muối Cho hồn tồn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn bình tăng 3,83 gam so với ban đầu Giá trị V A 190 B 100 C 120 D 240 Câu 75: Hỗn hợp E gồm X, Y hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z,T este (đều hai chức, mạch hở; Y Z đồng phân nhau; MT – MZ = 14) Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu CO2 H2O Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp muối khan G axit cacboxylic 2,8 gam hỗn hợp ancol có số mol Khối lượng muối axit có phân tử khối lớn G A 6,48 gam B 4,86 gam C 2,68 gam D 3,24 gam 203 Câu 64: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat C17HyCOONa) Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu H2O 1,1 mol CO2 Giá trị m là: A 17,96 B 16,12 C 19,56 D 17,72 Câu 73: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba etse đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol dãy đồng đẳng 34,4 gam hỗn hợp muối Z Đốt cháy hồn tồn Y, thu 3,584 lít khí CO2 (đktc) 4,68 gam H2O Giá trị m là: A 24,24 B 25,14 C 21,10 D 22,44 11 Câu 74: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, có bốn liên kết pi (π) phân tử, có este đơn chức este axit metacrylic hai este hai chức đồng phân Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E O2, thu 0,37 mol H2O Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu đươc hỗn hợp X gồm muối axit cacboxylic khơng no, có số ngun tử cacbon phân tử; hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m1 gam ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam Tỉ lệ m1 : m2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 2,7 B 1,1 C 4,7 D 2,9 204 Câu 61: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X dung dịch NaOH vừa đủ thu glixerol m gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu 1,375 mol CO2 1,275 mol H2O Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 20,15 B 20,60 C 23,35 D 22,15 Câu 78: Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu hỗn hợp Y Cho toàn Y phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit cacboxylic no có mạch cacbon khơng phân nhánh 6,88 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 0.09 mol O2 Phần trảm khối lượng muối có phân từ khối lớn Z A 54,18% B 50,31% C 58,84% D 32,88% Câu 80: Cho m gam hỗn hợp X gốm ba este đểu đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M thu hỗn hợp Y gồm hai ancol dăy đồng đẳng 28,6 gam hỗn hợp muối Z Đốt cháy hồn tồn Y, thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) 6.3 gam H2O Giá trị m A 21,9 B 30,4 C 20,1 D 22,8 12 ... tráng bạc Chất Y phản ứng với kim loại Na hồ tan CaCO Cơng thức X, Y là: A HOCH2CHO, CH3COOH B HCOOCH3, HOCH2CHO C CH3COOH, HOCH2CHO D HCOOCH3, CH3COOH Câu 39 (Câu 15 Đại Học KA – 2010) T ng số chất... C 6,53 D 5,36 Câu 101: (Câu 43 THPTQG – 2016) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit malonic, andehit acrylic este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2 (đktc) thu 2016 ml CO2 1,08 gam H2O... Câu 94 (Câu 48 ĐTMH – 2015) Cho: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p -HOC6 H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3 Số chất mà mol chất phản ứng tối đa với mol NaOH là: A B C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập este lipit thi đại học các năm, Bài tập este lipit thi đại học các năm

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn