Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 – TS. Nguyễn Duy Long

33 8 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:49

Chương 5: Tiến độ của dự án. Nội dung chính trong chương gồm: Sự cần thiết của lập tiến độ, những nguyên tắc lập kế hoạch và tiến độ, trách nhiệm của các bên, phương pháp lập tiến độ, phương pháp tiến độ mạng, lập mạng từ cơ cấu phân chia công việc, ấn định thời gian thực hiện công việc thực tế, ứng dụng của máy tính, hệ thống mã hóa tiến độ. 9/9/2009 Quản Lý Dự Án XD Chương 5: Tiến Độ Dự Án ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Nội dung • • • • • • • • • Sự cần thiết lập tiến độ Những nguyên tắc lập kế hoạch tiến độ Trách nhiệm bên Phương pháp lập tiến độ Phương pháp tiến độ mạng Lập mạng từ cấu phân chia công việc Ấn định thời gian thực công việc thực tế Ứng dụng máy tính Hệ thống mã hóa tiến độ ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9/9/2009 Tiến Độ Dự Án SỰ CẦN THIẾT CỦA LẬP TIẾN ĐỘ ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Vì lập tiến độ? (1/4) • • • • • • • Dự án hoàn thành hạn Các công việc không bị gián đoạn/chậm trễ Giảm thiểu công việc phải làm lại Hạn chế nhầm lẫn sai lầm Tăng mức độ hiểu biết người tình trạng dự án Báo cáo tiến trình dự án có ý nghĩa hạn Có thể điều khiển dự án thay bị dự án điều khiển Nguồn: Đỗ T X Lan, 2008, tr 81 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9/9/2009 Vì lập tiến độ? (2/4) • • • • • Biết thời gian thực phần việc dự án Biết cách thức phân phối chi phí dự án Xác định rõ trách nhiệm quyền lợi người Biết rõ làm? làm gì? nào? chi phí bao nhiêu? Hợp công việc để đảm bảo chất lượng dự án theo yêu cầu chủ đầu tư Nguồn: Đỗ T X Lan, 2008, tr 81 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Vì lập tiến độ? (3/4) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9/9/2009 Vì lập tiến độ? (4/4) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Tiến Độ Dự Án NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9/9/2009 Những nguyên tắc lập tiến độ • Bắt đầu lập kế hoạch trước bắt đầu cơng việc • Phối hợp với người tham gia dự án vào trình lập kế hoạch tiến độ • Chú trọng đến mặt dự án: quy mô, chất lượng, thời gian chi phí • Tiến độ phải linh động • Phải biết tiến độ kế hoạch thực nên khơng thể xác • Tiến độ phải đơn giản, loại bỏ chi tiết không phù hợp • Tiến độ vô dụng không phổ biến tới bên tham gia Nguồn: Đỗ T X Lan, 2008, tr 83 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Trách nhiệm bên tham gia • Chủ đầu tư: xác định ngày hoàn thành dự án, xác định mức độ ưu tiên công việc • Đơn vị thiết kế: lập tiến thiết kế phù hợp với tiến độ bên chủ đầu tư có xét đến mức độ ưu tiên cơng việc • Nhà thầu thi cơng: lập tiến độ cho tất công tác thi công theo yêu cầu hợp đồng bao gồm công tác cung ứng vận chuyển vật tư (có xét đến mối quan hệ qua lại thầu phụ phối hợp sử dụng nhân cơng, máy thi cơng) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 9/9/2009 Tiến độ dự án SỰ PHÂN CẤP CỦA TIẾN ĐỘ ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 11 Sự phân cấp tiến độ Kế hoạch cấp Tiến độ tổng thể (Master Schedule) Kế hoạch cấp Tiến độ chi tiết (Detailed Schedule) Kế hoạch cấp Tiến độ tuần tới (3-week lookahead) Nguồn: Phỏng theo Meredith Mantel, 2003 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 12 9/9/2009 Tiến Độ Dự Án CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 13 Phương pháp lập tiến độ • • • • • • • • Phụ thuộc vào qui mô dự án Mức độ phức tạp dự án Thời gian hoàn thành dự án Khả nhóm QLDA Yêu cầu pháp lý, hợp đồng, chủ đầu tư Loại dự án (nhà cửa, cầu đường, v.v.) Cấp quản lý tiếp nhận tiến độ v.v ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 14 9/9/2009 Phương pháp lập tiến độ • Biểu đồ màu (Color Graph) • Tiến độ ngang – Tiến độ ngang (Bar Chart, Gantt Chart) – Tiến độ ngang liên kết (Linked Bar Chart) • Tiến độ mạng – Phương pháp đường găng (CPM) – PERT (Program Evaluation and Review Technique) – GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) • Tiến độ tuyến tính (xiên, dây chuyền) (Linear scheduling, line of balance, location-based scheduling) Kt hp â2009 ca Nguyn Duy Long, Tiến Sỹ 15 Biểu đồ màu Nguồn: Bộ Giao Thơng California, http://www.dot.ca.gov/dist4/Mandela/mandela.htm ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 16 9/9/2009 Biểu đồ màu Nguồn: Internet ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 17 Biểu đồ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cốppha móng Cốt thép móng Đổ BT móng Chưa thi cơng Đang thi cơng ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Đã thi công 18 9/9/2009 Biểu đồ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cốppha móng Cốt thép móng Đổ BT móng Đang thi cơng Chưa thi cơng Đã thi cơng ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 19 Biểu đồ màu 3/9/09 4/9/09 5/9/09 6/9/09 7/9/09 Cốppha móng Cốt thép móng Đổ BT móng Chưa thi cơng Đang thi cơng ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Đã thi công 20 10 9/9/2009 • Trước bắt đầu công tác, tất công tác kết thúc nút đầu công tác phải hồn thành • Chiều dài mũi tên khơng quan trọng • Mạng phép có nút khởi đầu nút kết thúc ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 37 Phát triển logic bước Dùng công tác ảo cần thiết Tránh đường cắt Đánh số nút hoàn thành mạng Vẽ mũi tên từ trái qua phải Sử dụng cách trình bày xuyên suốt ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 38 19 9/9/2009 Mô tả công tác Thời gian Ei Li i Ej Lj j Ký hiệu nút AOA Cắt Ei: Thời điểm sớm nút hay kiện i = thời điểm sớm mà công tác rời nút bắt đầu Li: Thời điểm trể nút hay kiện i = thời điểm trể mà cơng tác vào nút hồn thành ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 39 E 12 15 F Đánh số nút không E 15 12 E’ 16 F Sử dụng cơng tác ảo ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 40 20 9/9/2009 STT Công tác A B C D E F G H I Thời gian (ngày) 10 10 20 12 Đứng trước Không A B, E Không D D Khơng G F, H ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ H 12 G D 5 I F 41 E A C 20 10 B 10 Vẽ AOA ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 42 21 9/9/2009 Phân tích mạng: chiều xi (forward pass) H 12 G D 35 E A 10 I F 16 C 20 B 10 10 25 Hướng tính tốn mạng ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 43 Phân tích mạng: chiều ngược (backward pass) 16 H 12 G D 5 35 35 E A 10 I F 16 28 C 20 10 23 B 25 25 10 Hướng tính tốn mạng ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 44 22 9/9/2009 Đường găng công tác găng/không găng 16 H 12 G D 5 35 35 E A 10 I F 16 28 C 20 10 23 B 25 25 10 • Đường găng: D-E-C • Công tác găng: C, D, E • Công tác khơng găng: cơng tác lại ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 45 Đường găng thay đổi thời gian E I tương ứng 18 12 ngày? Đường găng thay đổi thời gian G H tương ứng 10 18 ngày? Hãy vẽ tính tốn lại AON E đứng trước I ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 46 23 9/9/2009 PDM dùng nút để biểu diễn công tác mũi tên để biểu diễn quan hệ Early Start Duration Liên kết với công tác đứng trước Late Start Early Finish ES D EF Liên kết với công tác Activity Name đứng sau LS TF LF Total Float Late Finish Ghi chú: Nếu cần thêm Free Float (FF), dùng ký hiệu nút khác nói lớp ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 47 • Liện hệ phụ thuộc: – Finish-to-Start (F-S) – Finish-to-Finish (F-F) – Start-to-Start (S-S) – Start-to-Finish (S-F) • Khơng có ứng dụng thức tiễn quan hệ S-F cơng nghiệp xây dựng • Lag: thời lượng mà công tác theo sau hay bị trị hỗn từ khởi đầu hay kết thúc cơng tác đứng trước • Lead: thời lượng mà công tác trước khởi đầu hay kết thúc cơng tác đứng sau ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 48 24 9/9/2009 Finish-to-Start A (Finish) B (Start) A phải hồn thành trước B bắt đầu ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 49 Finish-to-Finish A (Finish) B (Finish) A phải hoàn thành trược B hồn thành ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 50 25 9/9/2009 Start-to-Start A (Start) B (Start) A phải bắt đầu trước B bắt đầu ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 51 Start-to-Finish A (Start) B (Finish) A phải bắt đầu trược B hồnh thành ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 52 26 9/9/2009 Lag and Lead A B Lag: ngày A B Lead: ngày hay Lag: -1 ngày Thời gian (ngày) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 53 Tiến độ khởi sớm • Chiều xi (forward pass) • ES/EF xác định khởi sớm kết sớm Tiến độ khởi muộn • Chiều ngược (backward pass) • LF/LS xác định kết muộn, trừ thời gian cơng tác để có khởi muộn ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 54 27 9/9/2009 • Điền ES EF theo chiều xi • Bắt đầu thời điểm (hay 1) cộng thời gian công tác cho bước • Khi hai hay nhiều cơng tác trước công tác khác, thời điểm sớm để cơng tác sau bắt đầu thời điểm muộn kết sớm công tác trc â2009 ca Nguyn Duy Long, Tin S 55 Điền LF LS theo chiều ngược • EF công tác cuối LF công tác • LS LF trừ thời gian cơng tác tương ứng • LS cơng tác sau LF cơng tác trước • Khi hai hay nhiều công tác theo sau công tác khác, thời điểm muộn cơng tác hồn thành thời điểm sớm khởi muộn cơng tác sau ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 56 28 9/9/2009 • • • • Sự khác tiến độ khởi muộn khởi sớm Những công tác có TF “găng” Nếu cơng tác bị trễ dự án trễ Có thể có đường găng dự án ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ No Công tác A B C D E F G H I Thời gian (ngày) 10 10 20 12 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 57 Đứng trước Không A B, E Không D D Không G F, H 58 29 9/9/2009 Vẽ PDM 10 A B 10 C 20 E Project Start Project Finish D F I G H ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 59 Phân tích mạng: chiều xuôi A 10 10 10 B 12 25 10 35 C E 0 Project Start D G 20 25 35 35 Project Finish 4 F 14 H 12 16 16 I ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 23 60 30 9/9/2009 Phân tích mạng: chiều ngược 10 10 A 13 23 0 Project Start 0 D 10 B 23 E 5 12 25 20 25 25 10 35 C 25 35 35 25 35 Project Finish G 12 F 19 28 12 16 H 16 28 16 35 14 16 I 28 35 23 35 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 61 TF đường găng 10 10 A 13 13 23 0 Project Start 0 0 D 5 10 12 B 23 13 25 E 20 25 25 10 35 C 25 35 35 25 35 Project Finish 4 G 12 12 16 14 F 19 14 28 12 16 H 16 12 28 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 35 35 16 23 I 28 12 35 62 31 9/9/2009 Xem xét thêm ba câu hỏi ví dụ AON cho ví dụ Hãy vẽ tính tốn lại PDM quan hệ S-F D E đổi thành: • S-F = -2 ngày (lag) • S-S = ngày F-F = ngày (lag) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 63 • Phân tích mạng để xác định cơng tác đứng trước đường găng – Thỉnh thoảng khơng hữu dụng chuyển tải thơng tin – Vì vậy, tiến độ ngang dùng bổ sung • Hãy chuyển tiến độ AOA PDM ví dụ trường hợp: – Tiến độ khởi sớm – Tiến độ khởi muộn ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 64 32 9/9/2009 Tiến Độ Dự Án (biên soạn GVC ThS Đỗ Thị Xuân Lan) HỆ THỐNG MÃ HĨA CƠNG TÁC ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 65 33 ... 23 0 Project Start 0 D 10 B 23 E 5 12 25 20 25 25 10 35 C 25 35 35 25 35 Project Finish G 12 F 19 28 12 16 H 16 28 16 35 14 16 I 28 35 23 35 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 61 TF đường găng 10... Project Start 0 0 D 5 10 12 B 23 13 25 E 20 25 25 10 35 C 25 35 35 25 35 Project Finish 4 G 12 12 16 14 F 19 14 28 12 16 H 16 12 28 ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 35 35 16 23 I 28 12 35 62 31 ... ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Vì lập tiến độ? (3/4) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9/9/2009 Vì lập tiến độ? (4/4) ©2009 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Tiến Độ Dự Án NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM ©2009 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 – TS. Nguyễn Duy Long, Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 – TS. Nguyễn Duy Long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn