Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Tuyển (P3)

10 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:43

Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép - Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp cung cấp cho người học các kiến thức về xác định sức kháng uốn danh định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 9/21/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG  CẦU THÉP NGUYỄN NGỌC TUYỂN Bộ môn Cầu Công trình ngầm website: http://48cdhn2.tk/ 4‐2012 Tính tốn thiết kế kết cấu nhịp cầu thép (t.theo) • 4.3.5. Xác định sức kháng uốn danh định  Giải thích số khái niệm.  – Tiết diện đặc chắc: là tiết diện hay mặt cắt có khả phát triển phân bố ứng suất dẻo hoàn toàn chịu uốn trước xảy ổn định – Tiết diện không đặc chắc: là tiết diện hay mặt cắt phát triển cường độ chảy dẻo phần chịu nén trước xảy ổn định uốn dọc cục chống lại ổn định cục phi đàn hồi yêu cầu có phân bố ứng suất dẻo hồn tồn tiết diện – Tiết diện mảnh: là tiết diện hay mặt cắt bị ổn định chưa kịp phát triển cường độ chảy dẻo phần chịu nén 122 9/21/2012 Tính tốn thiết kế kết cấu nhịp cầu thép (t.theo)  Khi tiết diện liên hợp chịu mơ men dương (bản chịu nén).   1. Nếu tiết diện đặc chắc, tức sườn dầm có: (6.10.4.2.2)    2D cp tw  3,76 E Fyc Trong đó: – Dcp = chiều cao bụng chịu nén lúc có mơ men dẻo (mm) – Fyc = cường độ chảy dẻo nhỏ quy định cánh chịu nén (Chú ý: với tiết diện liên hợp chịu mơ men dương khơng cần điều kiện cánh cánh liên hợp với BTCT do đó đảm bảo ổn định) Khi sức kháng danh định tiết diện liên hợp chịu mô men dương Mn tính sau: • Nếu Dp ≤ D’ thì Mn = Mp 123 Tính tốn thiết kế kết cấu nhịp cầu thép (t.theo) • Nếu D’ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Tuyển (P3), Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu thép: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Tuyển (P3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn