Ảnh hưởng của nano carbon và tro bay đến co ngót và khả năng kháng nứt của bê tông chất lượng siêu cao

9 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:40

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng tro bay và nano carbon đến các tính chất cơ lý cũng như co ngót và khả năng kháng nứt theo phương pháp vòng hạn chế (Ring-Test) của bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng hàm lượng tro bay thay thế xi măng thì tính công tác và co ngót của UHPC sẽ được cải thiện. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng NUCE 2019 13 (2V): 32–40 ẢNH HƯỞNG CỦA NANO CARBON VÀ TRO BAY ĐẾN CO NGÓT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG SIÊU CAO Văn Viết Thiên Âna,∗, Lê Đăng Hảia a Khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 16/05/2019, Sửa xong 28/05/2019, Chấp nhận đăng 30/05/2019 Tóm tắt Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hàm lượng tro bay nano carbon đến tính chất lý co ngót khả kháng nứt theo phương pháp vòng hạn chế (Ring-Test) bê tơng chất lượng siêu cao (UHPC) Kết nghiên cứu cho thấy tăng hàm lượng tro bay thay xi măng tính cơng tác co ngót UHPC cải thiện Tuy nhiên, cường độ nén tuổi 28 ngày khả kháng nứt UHPC đạt cao 20% tro bay thay xi măng theo thể tích Khi sử dụng nano carbon cường độ nén 28 ngày tuổi khả kháng nứt UHPC tăng lên Từ khố: bê tơng chất lượng siêu cao; tro bay; nano carbon; co ngót; kháng nứt EFFECT OF NANO CARBON AND FLY ASH ON SHRINKAGE AND CRACK RESISTANCE OF ULTRAHIGH PERFORMANCE CONCRETE Abstract The present study aims to evaluate the effects of fly ash and nano carbon on properties of ultra-high performance concrete (UHPC) such as workability, compressive strength, shrinkage, and crack resistance Ring-Test method was used to measure the crack resistance of concrete samples The results showed that increasing fly ash content in UHPC will result in higher flowability of concrete mixture and lowers shrinkage of UHPC However, the maximum compressive strength at the age of 28d and crack resistance of UHPC can be possibly obtained by using 20% to replace cement by volume The addition of nano carbon enhances the 28d compressive strength and crack resistance of UHPC Keywords: ultra-high performance concrete; fly ash; nano carbon; shrinkage; crack resistance https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(2V)-04 c 2019 Trường Đại học Xây dựng (NUCE) Đặt vấn đề Bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) phân loại bê tơng sử dụng chất kết dính xi măng, nghiên cứu ứng dụng nhiều nước giới hai thập niên qua [1, 2] Bê tông chất lượng siêu cao có độ chảy cao, cường độ nén tuổi 28 ngày thường đạt 120 MPa điều kiện dưỡng hộ thường, cường độ uốn lớn (khi sử dụng cốt sợi thép), độ rỗng thấp độ bền lâu cao [3–5] Để đạt tính đặc biệt này, bê tông chất lượng siêu cao sử dụng tỷ lệ nước chất kết dính (N/CKD) thấp, lượng dùng xi măng khoảng 900-1000 kg/m3 hàm lượng muội silic (silica fume) tương ứng khoảng 150-250 kg/m3 Với lượng dùng xi măng ∗ Tác giả Địa e-mail: anvvt@nuce.edu.vn (Ân, V V T.) 32 Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng muội silic lớn, lượng dùng nước thấp, bê tơng chất lượng siêu cao có độ co ngót cao, gây nguy nứt cao nhiều so với bê tông thông thường bê tông chất lượng cao, ảnh hưởng lớn đến khả ứng dụng loại bê tông Các hướng nghiên cứu khơng nhằm nâng cao tính chất cường độ, độ bền dẻo dai, cấu trúc độ bền lâu bê tơng mà cần cải thiện tính cơng tác, giảm tính co ngót tăng cường khả kháng nứt cho hỗn hợp bê tơng Phụ gia khống hoạt tính, đặc biệt silica fume cần sử dụng chế tạo UHPC Phụ gia khống hoạt tính đóng vai trò chất điền đầy làm tăng khả lèn chặt hạt, tăng khả phân tán hạt xi măng góp phần phản ứng với Ca(OH)2 nhằm cải thiện tính cơng tác cường độ, vi cấu trúc UHPC Vì vậy, silica fume ảnh hưởng nhiều đến tính chất hỗn hợp bê tông bê tông rắn [6–8] Tro bay, chất thải rắn nhà máy nhiệt điện thải với khối lượng lớn có giá thành thấp gây nhiễm mơi trường nước ta giới sử dụng để sản xuất UHPC Khi tro bay thay phần xi măng cải thiện tính cơng tác hỗn hợp UHPC làm tăng cường độ hàm lượng thay hợp lý chí làm giảm cường độ UHPC [9–12] Trong bê tông, tăng hàm lương sử dụng silica fume làm tăng co ngót sử dụng tro bay thay xi măng cải thiện tính co ngót bê tơng, đặc biệt bê tông chất lượng siêu cao [13] Bên cạnh đó, vật liệu nano nano silica, nano carbon nghiên cứu ứng dụng UHPC [14, 15] Kết nghiên cứu [15] cho thấy việc sử dụng nano carbon khơng ảnh hưởng nhiều đến tính cơng tác lại có khả cải thiện cường độ nén co ngót UHPC Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hàm lượng tro bay nano carbon đến tính chất lý co ngót khả kháng nứt theo phương pháp vòng hạn chế (Ring-Test) UHPC Các kết nghiên cứu so sánh với mẫu đối chứng không sử dụng tro bay mẫu không sử dụng nano carbon Nguyên vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Nguyên vật liệu Xi măng PC40 Bút Sơn, tro tuyển Phả Lại (FA), silica fume (SF) dạng hạt không kết nén vật liệu chất kết dính sử dụng nghiên cứu Cát quắc cốt liệu cho bê tơng Bảng Thành phần hóa vật liệu chất kết dính, [%] Xi măng Tro bay Silica fume SiO2 Fe2 O3 Al2 O3 CaO Na2 O K2 O MgO MKN 22,56 58,70 92,30 3,47 7,31 - 5,29 22,89 - 64,21 0,98 - 0,14 0,33 - 0,61 3,60 - 2,26 0,85 - 0,81 3,13 - Bảng Tính chất lý vật liệu Khối lượng riêng [g/cm3 ] Kích thước hạt trung bình [µm] Cường độ xi măng tuổi [MPa] Xi măng Tro bay Silica fume Cát quắc 3,1 21,1 ngày: 2,24 7,87 28,7 2,20 0,151 28 ngày: 2,64 473,40 47,9 33 Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng chất lượng siêu cao Các đặc tính hóa lý vật liệu sử dụng trình bày Bảng 1–2 Phụ gia siêu dẻo có gốc polycarboxylate với hàm lượng chất rắn 40% sử dụng để chế tạo bê tông nano carbon (NC) đưa vào dạng phụ gia Nano carbon vật liệu nano dạng ống nhập từ công ty Advanced Research & Technologies từ Belarus dạng dung dịch có chứa nano carbon chất ổn định với số đặc tính nano carbon nêu Bảng Bảng Tính chất nano carbon nhà sản xuất cung cấp Thông số Giá trị Đường kính ngồi Đường kính bên Chiều dài Độ tinh khiết Lượng tro Tỉ diện tích bề mặt riêng < nm ± nm 10 ± 30 µm > 95% < 1,5% > 500 m2 /g 2.2 Cấp phối bê tông Thiết kế thành phần bê tơng tính tốn dựa vào ngun tắc thể tích tuyệt đối Bê tông chất lượng siêu cao xem gồm hai thành phần hạt cốt liệu hồ chất kết dính Thể tích hồ chất kết dính UHPC chọn lớn 15% thể tích rỗng cát quắc khơng đầm chặt; Thể tích rỗng cát thạch anh dùng nghiên cứu 42%, thể tích hồ chất kết dính chiếm 57% thể tích UHPC thể tích cốt liệu mịn chiếm 43% Tỷ lệ N/CKDv = 0,50 tỷ lệ nước chất kết dính tính theo thể tích Thể tích hồ, thể tích chất kết dính nước giữ cố định cho tất cấp phối Thể tích xi măng thay phần thể tích tro bay (FA) silicafume (SF) Lượng dùng phụ gia siêu dẻo (SDk ) 1% hàm lượng chất khơ tính theo khối lượng hỗn hợp chất kết dính Các cấp phối thí nghiệm đưa Bảng Bảng Bảng Cấp phối hỗn hợp bê tơng UHPC có hàm lượng tro bay khác STT CP0 CP1 CP2 CP3 % Phụ gia khống thay xi măng theo thể tích SF (%) FA (%) 15 15 15 15 10 20 30 Xi măng Cát SF FA N* SDk 85,1 170,2 255,4 190 190 190 190 11,3 10,9 10,6 10,3 N/CKDv kg/m 1001 884 766 648 1135 1135 1135 1135 125,4 125,4 125,4 125,4 0,50 0,50 0,50 0,50 (*) Tổng lượng nước nhào trộn 2.3 Chế tạo bê tông phương pháp nghiên cứu Hỗn hợp bê tông trộn theo qui trình Hình Đối với cấp phối sử dụng phụ gia nano carbon, dung dịch phụ gia có chứa nano carbon định lượng theo hàm lượng chất khô nano carbon tương ứng với cấp phối Bảng trộn vào 15% nước 50% siêu dẻo lại trước 34 Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Bảng Cấp phối UHPC có hàm lượng nano carbon khác STT CP1 CP1-1 CP1-2 CP1-3 XM Cát SF FA kg/m3 N* SDk NC 884 884 884 884 1135 1135 1135 1135 125,4 125,4 125,4 125,4 85,12 85,12 85,12 85,12 190 190 190 190 10,9 10,9 10,9 10,9 0,050 0,175 0,300 V V T cs/ Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng (*) Tổng lượng nước nhàoÂn, trộn Hỗn hợp bê tông trộn theo qui trình Hình Đối với cấp phối sử cho vào hỗn hợp để trộn (Hình 1) Độ chảy loang xác định theo BS 4451-1:1998 không dụng giacụnano carbon, dịch50phụ carbon định dằn phụ với dụng mini Mẫu códung kích thước × 50gia × 50có mmchứa đượcnano sử dụng để xác định cường độ nén theohàm ASTMlượng C109, hìnhcủa thànhnano lớp,carbon lớp rung 30 giây nghiệm lượng theo chấttạokhơ tương ứngMẫu vớithícấp phối bảo dưỡng khn điều kiện phòng thí nghiệm tháo khuôn sau 24h Mẫu sau tháo Bảng trộn vào 15% nước 50% siêu dẻo lại trước cho vào hỗn khuôn đưa vào bảo dưỡng nước đến tuổi thí nghiệm hợp để trộn (Hình 1) Độ chảy loang xác định theo BS 4451-1:1998 khơng dằn với dụng cụ mini Mẫucó kích thước 50 × 50 × 50 mm3được sử dụng để xác định cường độ nén theo ASTM C109, tạo hình thành lớp, lớp rung 30 giây Mẫu thí nghiệm bảo dưỡng khn điều kiện Hình Quy trình chế tạo bê tơng chất lượng siêu cao phòng thí nghiệm tháo khn sau 24h Mẫu sau tháo khuôn đưa vào dưỡngtrong đến tuổi Co bảo ngót mẫu UHPC nước xác định trênthí mẫunghiệm kích thước 25 × 25 × 285 mm, sở tiêu chuẩn ASTM C157 Hỗn hợp bê tơng rót đầy khn, khơng rung tạo hình, bảo dưỡng phòng thí nghiệm tháo khuôn sau 24h Mẫu sau tháo khuôn bọc kín bề mặt để thực đo co ngót nội sinh để tự mơi trường phòng thí nghiệm để đo co ngót tổng, cấp phối cho phép đo thựctrình đầu chất q trình đo cosiêu ngót sau Hình Quy chế3 mẫu tạo bêbắt tơng lượng cao24h thủy hóa Vết nứt Hình Mẫu nghiệm Ring-Test Hình Mẫu thíthínghiệm Ring-Test Co ngót mẫu UHPC xác35định mẫu kích thước 25 × 25 ×285 mm, sở tiêu chuẩn ASTM C157 Hỗn hợp bê tông rót đầy khn, khơng rung tạo hình, bảo dưỡng phòng thí nghiệm tháo khn sau 24h Mẫu sau tháo khn bọc kín bề mặt để thực đo co ngót Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Khả kháng nứt UHPC xác định thơng qua thời điểm mẫu thí nghiệm bị nứt kể từ tháo khn phương pháp thí nghiệm vòng hạn chế (Restrained ring test) theo ASTM C15812004 Mẫu bê tông tháo khuôn sau 24h bảo dưỡng điều kiện phòng thí nghiệm Sau tiến hành xác định biến dạng vòng thép tác động co ngót bê tơng Khi mẫu bị nứt ứng suất vòng thép thay đổi đột biến xác định thời điểm nứt mẫu ứng suất co ngót bê tơng gây nên (Hình 2) Kết thực nghiệm bàn luận 3.1 Ảnh hưởng tro bay nano carbon đến tính cơng tác Kết độ chảy loang UHPC sử dụng côn đo mini thể Bảng So sánh kết cấp phối CP0 đến CP3 cho thấy tăng hàm lượng tro bay thay phần xi măng độ chảy loang hỗn hợp UHPC tăng lên Trong khoảng sử dụng vật liệu nano carbon nghiên cứu tăng hàm lượng nano carbon cải thiện độ chảy loang hỗn hợp bê tông (cấp phối CP1, CP1-1, CP1-2 CP1-3) Điều cho thấy hiệu ứng vật lý tro bay nano carbon hiệu ứng điền đầy, phân tán ổ bi cải thiện mức độ lèn chặt hạt chất rắn, giải phóng lượng nước tự hỗn hợp, từ cải thiện tính cơng tác hỗn hợp bê tơng Bảng Độ chảy loang hỗn hợp UHPC, mm CP0 CP1 CP2 CP3 CP1-1 CP1-2 CP1-3 260 270 300 310 285 295 305 3.2 Ảnh hưởng tro bay nano carbon đến cường độ nén Kết cường độ nén Hình cho thấy tăng hàm lượng tro bay thay phần xi măng cường độ nén UHPC tuổi sớm (7 ngày) giảm dần Trong đó, cường độ nén tuổi 28 ngày mẫu UHPC có chứa 20% tro bay thay xi măng theo thể tích đạt cường độ cao Các mẫu có chứa tro bay kết hợp với silica fume có cường độ nén cao so với mẫu đối chứng chứa silica fume Có thể sử dụng đến 30% tro bay để thay xi măng theo thể tích mà cường độ nén đạt 130 MPa tuổi 28 ngày (Hình 3) Kết Hình cho thấy thay đổi hàm lượng nano carbon cường độ nén tuổi ngày mẫu có chứa nano carbon tăng lên Mẫu có chứa hàm lượng nano carbon thấp (CP1-1) cho cường độ nén tuổi ngày thấp đôi chút so với mẫu không chứa phụ gia nano carbon Kết sai số thí nghiệm Tuy nhiên, đến tuổi 28 ngày mẫu có chứa nano carbon cho cường độ nén cao mẫu không chứa nano carbon Khi tăng hàm lượng sử dụng nano carbon làm tăng cường độ nén UHPC (Hình 4) 3.3 Ảnh hưởng tro bay đến co ngót Co ngót nội sinh co tổng mẫu cấp phối UHPC đo đến 70 ngày sau tháo khuôn Kết co ngót UHPC đưa Hình Hình Kết nghiên cứu cho thấy co ngót mẫu UHPC phát triển nhanh tuổi sớm ngày sau chậm lại Khi tăng hàm lượng tro bay thay xi măng UHPC co ngót nội sinh co tổng mẫu giảm So sánh đường thể phát triển co ngót nội sinh co ngót tổng mẫu cấp phối UHPC cho thấy tro bay thay 36 Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Hình Ảnh hưởng hàm lượng tro bay đến cường độ nén Hình Ảnh hưởng hàm lượng nano carbon đến cường độ nén xi măng chủ yếu ảnh hưởng đến co ngót UHPC tuổi sớm ngày, trước tuổi 29 ngày Trong khoảng thời gian 28 ngày đến 70 ngày thí nghiệm đo co ngót, đường phát triển co ngót mẫu có hàm lượng tro bay khác gần song song với (Hình Hình 6) Khi so sánh kết co khô, hiệu co tổng co nội sinh cho thấy tăng hàm lượng tro bay lên co khơ UHPC tăng lên Hình Ảnh hưởng hàm lượng tro bay đến co nội sinh 3.4 Ảnh hưởng tro bay nano carbon đến khả kháng nứt Khả kháng nứt UHPC đánh giá thơng qua thí nghiệm vòng đo co hạn chế Khi biến dạng co ngót bê tơng bị ngăn cản vòng thép bên tạo ứng suất nén vòng thép ứng suất kéo vòng bê tơng Ứng suất chịu nén vòng thép tạo co ngót bê tông ghi lại tenzomet điện trở (strain gauge) Khi biến dạng co ngót bê tông đạt đến giá trị định dẫn đến ứng suất kéo vòng bê tơng vượt q khả chịu kéo bê tông, lúc gây nứt kết cấu bê tơng Khi áp lực lên vòng thép giải phóng dẫn đến biến dạng vòng thép đo qua tenzomet điện trở giảm xuống đột ngột Kết đo Ring-Test cấp phối UHPC có chứa hàm lượng tro bay hàm lượng nano carbon khác đưa tương ứng Hình 37 Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Xây dựng Hình Ảnh hưởng hàm lượng tro bay đến co tổng Hình Ảnh hưởng hàm lượng tro bay đến khả kháng nứt UHPC Hình Ảnh hưởng hàm lượng nano carbon đến khả kháng nứt UHPC Kết Hình cho mẫu UHPC có chứa 0, 10, 20 30% tro bay tương ứng với CP0, CP1, CP2 CP3 có thời gian xảy nứt kể từ thời điểm bắt đầu đo 290, 390, 17400 10540 phút Điều cho thấy mẫu UHPC có chứa tro bay kéo dài thời gian bắt đầu nứt mẫu thí 38 Ân, V.Ân, V V T.,V.Hải, L.cs/ Đ.Tạp / Tạp Khoa Công Xây dựng T chíchí Khoa họchọc Cơng nghệnghệ Xây dựng 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2560 2720 2880 3040 3200 3360 3520 3680 3840 4000 4160 Biến dạng vòng thép (µm) nghiệmrang, so với mẫu chứng CP0.có Vớikích thước mẫu cósiêu chứa hàm tro nối bay khác nhaulỗthì thời điểm ốngđối nano carbon nhỏ đãlượng làm cầu rỗng gây nứtvàmẫu khác tro cải baythiện thay măngkháng theo thể chobêthời gian xảy vếtlànứt tế vi củaMẫu đá có xi chứa măng20% từ khảxinăng nứttích tơng nứt lớn (17400 phút), chí dài thời điểm gây nứt mẫu có chứa 30% tro bay (Hình 9) [16] (10540 phút) Trong khi, kết co tổng co nội sinh Hình cho thấy co ngót mẫu có chứa 20% tro bay80lớn co ngót mẫu có chứa 30% tro bay Điều cho thấy thay với hàm lượng lớn tro bay 60 cải thiện co ngót bê tông khả kháng nứt bê tơng lại khơng tăng Có thể 40 việc thay vượt hàm lượng phụ gia khoáng hợp lý dẫn đến cường độ chịu kéo bê tông suy giảm nhiều gây nứt sớm cho mẫu bê tông cho dù ứng suất kéo mẫu 20 tạo nên co ngót khơng cao Để đánh giá khả 0năng cải thiện nano carbon đến khả kháng nứt UHPC, cấp phối có -20 10% tro bay thay xi măng theo thể tích sử dụng để bổ sung hàm chứa 15% silica fume lượng nano carbon -40 khác Kết Hình cho thấy tăng hàm lượng sử dụng nano carbon khả kháng-60 nứt UHPC cải thiện rõ rệt Mẫu UHPC khơng chứa nano carbon có thời gian xảy nứt kể từ thời điểm đo 390 phút Trong tăng hàm lượng nano carbon UHPC -80 Thời gian carbon (phút) tương ứng 0,05 kg/m3 , 0,175 kg/m3 cấp phối CP1-1, CP1-2 CP1-3 với lượng dùng nano CP1 kể từ thời CP1-1 điểm đoCP1-2 tương ứng CP1-3 1480 phút, 3040 phút 4230 0,3 kg/m thời gian xảy nứt phút Rõ ràng, ống nano carbon có kích thước siêucarbon nhỏ đãđến làmkhả cầu nối lỗ Hình Ảnh hưởng hàm lượng nano kháng nứtrỗng củavà vết nứt tế vi đá xi măng từ cải thiện khả kháng nứt bê tơng (Hình 9) [16] UHPC Nano carbon nối vết nứt Vết nứt Hình Ảnh chụp cấu trúc vết nứt hệ xi măng - nano carbon [16] Hình Ảnh chụp cấu trúc vết nứt hệ xi măng - nano carbon [16] Kết luận Kết luận Dựa vào kết thực nghiệm thu nghiên cứu, kết luận Dựa vào kết thực nghiệm thu nghiên cứu, kết luận sau rút ra: sau rút ra: - Việc sử dụng tro bay thay phần xi măng chế tạo UHPC cải thiện tính cơng tác sử dụng tro bay xi măng tạomăng UHPC co ngót-củaViệc bê tơng Với hàm lượngthay thaythế thếmột 20%phần tro bay theo thể tích chế cho xi cường độ cải thiện tính cơng tác co ngót bê tơng Với hàm lượng thay nén tuổi 28 ngày mẫu bê tông đạt cao Nano carbon cải thiện cường độ nén UHPC tuổi 28 ngày.20% tro bay theo thể tích cho xi măng cường độ nén tuổi 28 ngày - Phương pháp thí nghiệm Ring-Test sử dụng để đánh giá khả ảnh hưởng phụ gia khoáng nano carbon đến khả kháng nứt bê tông Khi tăng hàm lượng tro bay thay xi măng co ngót bê tông giảm xuống, nhiên khả kháng nứt co ngót mẫu bê 10tơng sử tơng đạt cao sử dụng hàm lượng phụ gia khoáng hợp lý Trong nghiên cứu này, bê 39 Ân, V V T., Hải, L Đ / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng dụng 20% tro bay cho khả kháng nứt tốt bê tông sử dụng 10 30% tro bay Sử dụng nano carbon cải thiện rõ rệt khả kháng nứt UHPC Lời cám ơn Các tác giả cám ơn hỗ trợ thực nghiệm Đỗ Văn Dương Nguyễn Thế Đức q trình thực nghiệm Phòng thí nghiệm Tài liệu tham khảo [1] Resplendino, J (2012) State of the art of design and construction of UHPFRC structures in France In Proceedings of Hipermat 3rd International Symposium on UHPC and Nanotechnology for High Performance Construction Materials, Kassel University Press, Kassel, Germany, 27–41 [2] Schmidt, M (2012) Sustainable building with ultra-high-performance concrete (UHPC)—Coordinated research program in Germany In Proceedings of Hipermat 3rd International Symposium on UHPC and Nanotechnology for High Performance Construction Materials, Kassel University Press, Kassel, Germany, 17–25 [3] Schmidt, M., Fehling, E (2005) Ultra-high-performance concrete: research, development and application in Europe In The 7th International symposium on the utilization of high-strength- and high-performanceconcrete, ACI Washington, 228:51–78 [4] Schmidt, M (2007) Von der Nanotechnologie zum Ultra-Hochfesten Beton In The 16th International Conference on Building Materials, Weimar, Germany, 2:1405–1416 [5] ASTM C1856/C1856M-17 (2017) Standard practice for fabricating and testing specimens of ultra-high performance concrete ASTM International, West Conshohocken, PA [6] Chung, D D L (2002) Improving cement-based materials by using silica fume Journal of Materials Science, 37(4):673–682 [7] Gatty, L., Bonnamy, S., Feylessoufi, A., Clinard, C., Richard, P., Van Damme, H (2001) A transmission electron microscopy study of interfaces and matrix homogeneity in ultra-high-performance cement-based materials Journal of Materials Science, 36(16):4013–4026 [8] Chan, Y.-W., Chu, S.-H (2004) Effect of silica fume on steel fiber bond characteristics in reactive powder concrete Cement and Concrete Research, 34(7):1167–1172 [9] Gerlicher, T., Leonhardt, S., Heinz, D., Urbonas, L (2009) Einfluss des Steinkohlenflugascheeinsatzes auf die Frisch-und Festbetoneigenschaften von ultrahochfestem Beton In The 17th International Conference on Building Materials (ibausil), Weimar, Germany, 1:1091–1098 [10] Yazıcı, H., Yardımcı, M Y., Aydın, S., Karabulut, A S¸ (2009) Mechanical properties of reactive powder concrete containing mineral admixtures under different curing regimes Construction and Building Materials, 23(3):1223–1231 [11] Ferdosian, I., Camões, A., Ribeiro, M (2017) High-volume fly ash paste for developing ultra-high performance concrete (UHPC) Ciência & Tecnologia dos Materiais, 29(1):e157–e161 [12] An, V V T (2018) Study on using maximum amount of fly ash in producing ultra-high performance concrete Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE, 12(3):51–61 [13] Wu, L., Farzadnia, N., Shi, C., Zhang, Z., Wang, H (2017) Autogenous shrinkage of high performance concrete: A review Construction and Building Materials, 149:62–75 [14] Ghafari, E., Arezoumandi, M., Costa, H., Julio, E (2015) Influence of nano-silica addition on durability of UHPC Construction and Building Materials, 94:181–188 [15] Lim, J L G., Raman, S N., Safiuddin, M., Zain, M F M., Hamid, R (2019) Autogenous shrinkage, microstructure, and strength of ultra-high performance concrete incorporating carbon nanofibers Materials, 12(2):1–15 [16] Safiuddin, M., Gonzalez, M., Cao, J., Tighe, S L (2014) State-of-the-art report on use of nano-materials in concrete International Journal of Pavement Engineering, 15(10):940–949 40 ... lớn, lượng dùng nước thấp, bê tông chất lượng siêu cao có độ co ngót cao, gây nguy nứt cao nhiều so với bê tông thông thường bê tông chất lượng cao, ảnh hưởng lớn đến khả ứng dụng loại bê tông. .. giá khả ảnh hưởng phụ gia khoáng nano carbon đến khả kháng nứt bê tông Khi tăng hàm lượng tro bay thay xi măng co ngót bê tơng giảm xuống, nhiên khả kháng nứt co ngót mẫu bê 10tơng sử tông đạt cao. .. cho thấy tăng hàm lượng tro bay lên co khơ UHPC tăng lên Hình Ảnh hưởng hàm lượng tro bay đến co nội sinh 3.4 Ảnh hưởng tro bay nano carbon đến khả kháng nứt Khả kháng nứt UHPC đánh giá thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của nano carbon và tro bay đến co ngót và khả năng kháng nứt của bê tông chất lượng siêu cao, Ảnh hưởng của nano carbon và tro bay đến co ngót và khả năng kháng nứt của bê tông chất lượng siêu cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn