Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

21 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:33

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các hệ thống cấp nước, sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo. CHƢƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CẤP NƢỚC Bộ mơn Cấp Thốt Nƣớc, Viện KH&KT Mơi trƣờng, ĐHXD 1.1.Sơ đồ phân loại hệ thống cấp nước Hệ thống cấp nước tập hợp công trình: thu nước, xử lý nước, điều hòa dự trữ nước, vận chuyển phân phối nước đến nơi tiêu dùng Cơng trình thu Trạm bơm cấp I Trạm xử lý Yều cầu HTCN là: - Đảm bảo cấp nước đẩy đủ liên tục - Đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu - Giá thành xây dựng, quản lý rẻ - Thi cơng quản lý dễ dàng thuận tiện - Có khả tự động hóa giới hóa - … Bể chứa nước Trạm bơm II Đ N Mạng lưới CN Phân loại hệ thống cấp nước Theo đối tƣợng phục vụ - Hệ thống cấp nƣớc đô thị - Hệ thống cấp nƣớc công nghiệp - Theo chức phục vụ: HTCN sinh hoạt HTCN sản xuất HTCN chữa cháy HTCN kết hợp Phân loại hệ thống cấp nước (tiếp ) Theo phƣơng pháp sử dụng a HTCN chảy thẳng: Nƣớc dùng xong thải Phân loại hệ thống cấp nước (tiếp ) Theo phƣơng pháp sử dụng b HTCN tuần hoàn: Nƣớc chảy tuần hoàn chu trình Phân loại hệ thống cấp nước (tiếp ) Theo phƣơng pháp sử dụng b HTCN dùng lại: Nƣớc đƣợc dùng dùng lại nhiều lần Phân loại hệ thống cấp nước (tiếp ) Theo phƣơng pháp vận chuyển nƣớc - HTCN có áp: nƣớc chảy ống có áp bơm bể chứa đặt cao tạo - HTCN tự chảy: Nƣớc tự chảy theo ống mƣơng hở chênh lệch địa hình Theo phƣơng pháp chữa cháy - Hệ thống chữa cháy áp lực thấp, Htd = 10 m, áp dụng cho đô thị - Hệ thống chữa cháy áp lực cao: áp dụng cho cơng trình, nhà máy, Htd cao 1.2 Tiêu chuẩn chế độ cấp nƣớc 1.2.1 Tiêu chuẩn dùng nƣớc Tiêu chuẩn dùng nƣớc thông số để thiết kế HTCN Nó dùng để xác định quy mơ cơng suất cấp nƣớc cho thị, xí nghiệp Tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt:phụ thuộc vào mức độ tiện nghi khu dân cƣ,đk khí hậu, kinh tế 1.2 Tiêu chuẩn chế độ cấp nƣớc 1.2.1 Tiêu chuẩn dùng nƣớc -Tiêu chuẩn dùng nƣớc sản xuất: theo sp Đối với công nghiệp sản xuất rượu bia, sữa, đồ hộp, chế biến thực phẩm, giấy, dệt: 45 m3/ha.ngày Đối với ngành công nghiệp khác: 22 m3/ha.ngày -Tiêu chuẩn dùng nƣớc chữa cháy:quy mô dân số, mức độ chịu lửa c trình lấy theo tcvn2622 -Nƣớc tƣới :3-6L/m2 (tƣới tiếng 5,6,7 5,6,7) -Nƣớc tƣới, rửa đƣờng: rửa 1,2-1,5L/m2, tƣới 0,40,5L/m2 (tƣới 10 tiếng 8-18h) Tiêu chuẩn dùng nước tính tốn lượng nước tiêu thụ trung bình người ngày đêm ngày dùng nước lớn theo giai đoạn xây dựng 1.2 Tiêu chuẩn chế độ cấp nƣớc 1.2.2 Chế độ dùng nƣớc Lƣợng nƣớc tiêu thụ ngƣời khác thay đổi theo mùa năm thay đổi theo ngày  Tỷ số lƣợng nƣớc tiêu thụ ngày dùng nƣớc lớn nhỏ so với ngày dùng nƣớc trung bình năm gọi hệ số điều hòa ngày lớn Kngddmax nhỏ Kngđmin  Tỷ số lƣợng nƣớc tiêu thụ dùng nƣớc lớn nhỏ so với dùng nƣớc trung bình ngày gọi hệ số điều hòa lớn Khmax nhỏ Khmin - Chế độ dùng nƣớc hay lƣợng nƣớc tiêu thụ ngày đêm thông số quan trọng để xác định cơng suất trạm bơm, dung tích bể chứa, đài nƣớc Nó phụ thuộc điều kiện khí hậu, tập qn sinh hoạt, sản xuất…xây dựng sở công tác điều tra thực nghiệm đƣợc lập thành bảng, biểu đồ dùng nƣớc theo ngày đêm Biểu đồ dùng nước thành phố theo ngày 3.31 4.78 4.44 1.73 1.72 1.72 2.14 1.72 2.37 5.25 5.51 5.88 5.46 5.33 5.17 5.35 5.32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3.41 5.74 5.74 4.79 5.52 5.88 1.72 %Qng® Giê ngµy 1.3 Lƣu lƣợng tính tốn, cơng suất chế độ hoạt động hệ thống cấp nƣớc 1.3.1 Lưu lượng tính tốn cơng suất trạm cấp nước 1.Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt: Q TB ngđ Qmax ngđ Q TB h qtb N  (m / ngđ ) 1000 qtb N  K ngđ max (m / ngđ ) 1000 QTB ngđ  ( m / h) 24 Q Maxh  QhTB K hmax (m3 / h) 2.Lưu lượng nước tưới rửa đường: Qngđ  10.qt Ft (m3 / ngđ ) Qt _ h  Qtngđ T , ( m / h) 3.Lưu lượng nước sản xuất: phụ thuộc vào công suất nhà máy lượng nước dùng để sản xuất sản phẩm sx Qngđ  qsx.F (m3 / ngđ ) Qhsx  sx Qngđ T , ( m / h) 4.Lưu lượng nước sinh hoạt công nhân 25.N1  45.N  (m / ngđ ) 1000 CN shngđ Q CN Qshh CN Qshca  ( m / h) To 5.Lưu lượng nước tắm công nhân : CN ta Q 40.N l  60.N n  ( m / h) 1000 => Quy mô công suất trạm cấp nước Q= (a x Qsh + Qsx + Qt + ) x b x c a: hệ số kể đến lượng nước dùng cho phát triển cn địa phương, a = 1,1-1,2 b: Hệ số kể đến lượng nước rò rỉ HTCN phụ thuộc đk quản lý b = 1,1 - 1,2 c: hệ số kể đến lượng nước sử dụng cho thân trạm xử lý c = 1,05-1,06 1.3.2 Chế độ hoạt động hệ thống cấp nƣớc 1.Sự liên hệ lƣu lƣợng - Trạm bơm cấp I hoạt động điều hòa liên tục, Qb = 4,17 % Qngđ - TB cấp II bơm lƣợng nƣớc bám sát chế độ dùng nƣớc thành phố, phân chia cấp bơm,sử dụng biến tần - Bể chứa làm nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng TB cấp I TB cấp II, đồng thời dự trữ nƣớc sinh hoạt chứa cháy - Đài nƣớc làm nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng áp lực TB cấp II mạng lƣới cấp nƣớc 2.Sự liên hệ áp lực - Áp lực tự cần thiết: Với nhà tầng Hct = 8-10m, tăng tầng áp lực cần thiết cộng thêm 4m - TB cấp II cấp áp lực để dẫn nƣớc lên đài nƣớc - H b  Z đ  Z n  H đ  hđ  h2 (m) Đài nƣớc cấp áp lực để đƣa nƣớc tới hộ dùng nƣớc H đ  Z nh  Z đ  H ctnh  h1 (m) ... 5.33 5 .17 5.35 5.32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3. 41 5.74 5.74 4.79 5.52 5.88 1. 72 %Qng® Giê ngµy 1. 3 Lƣu lƣợng tính tốn, cơng suất chế độ hoạt động hệ thống cấp nƣớc 1. 3 .1 Lưu... trạm cấp nước Q= (a x Qsh + Qsx + Qt + ) x b x c a: hệ số kể đến lượng nước dùng cho phát triển cn địa phương, a = 1, 1 -1 , 2 b: Hệ số kể đến lượng nước rò rỉ HTCN phụ thuộc đk quản lý b = 1, 1 - 1, 2... lượng nước sử dụng cho thân trạm xử lý c = 1, 05 -1 , 06 1. 3.2 Chế độ hoạt động hệ thống cấp nƣớc 1. Sự liên hệ lƣu lƣợng - Trạm bơm cấp I hoạt động điều hòa liên tục, Qb = 4 ,17 % Qngđ - TB cấp II
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng, Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn