Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:32

Nội dung của bài giảng trình bày cấu trúc của môn học, nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng, khái niệm cơ bản về nền móng, các phương pháp tính nền móng, các dữ liệu để tính nền móng, các vấn đề biến dạng của nền và móng và vấn đề sức chịu tải của nền. Mơn học: NỀN MĨNG NỀN VÀ MĨNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO chương Châu Ngọc Ẩn, Nền móng, NXB DHQG TPHCM, 2004 Chương 1: Ngun tắc tính tốn thiết kế móng Châu Ngọc Ẩn, Nền móng cơng trình, NXB Xây dựng, 2008 Chương 2: Móng nơng Nguyễn Văn Quảng, Nền móng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, NXB xây dựng, 1996 Chương 3: Móng cọc Joseph E Bowles, Foundation Analysis and design, 5th edition, McGraw Hill, 1997 Chương 4: Xử lý gia cố đất H.G Poulos and E.H Davis, Pile Foundation Analysis and design, 5th, 1990 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG Chương 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ NỀN MĨNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 10 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 11 12 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 13 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 14 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 15 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 16 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 17 18 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 19 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 20 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 21 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 22 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 23 24 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MĨNG 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỀN MĨNG 1.2.1 Tính tốn theo trạng thái giới hạn I: tính tốn móng thỏa điều kiện cường độ (sức chịu tải, trượt, lật ) 25 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỀN MĨNG 26 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỀN MĨNG 1.2.1 Tính tốn theo trạng thái giới hạn I: tính tốn móng thỏa điều kiện cường độ (sức chịu tải, trượt, lật ) 1.2.1 Tính tốn theo trạng thái giới hạn I: tính tốn móng thỏa điều kiện cường độ (sức chịu tải, trượt, lật ) 27 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỀN MĨNG 28 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỀN MĨNG 1.2.1 Tính tốn theo trạng thái giới hạn I: tính tốn móng thỏa điều kiện cường độ (sức chịu tải, trượt, lật ) 29 1.2.2 Tính tốn theo trạng thái giới hạn II: tính tốn móng thỏa điều kiện biến dạng (lún, lún lệch, nghiêng) 30 1.3 CÁC DỮ LIỆU ĐỂ TÍNH NỀN MĨNG 1.3 CÁC DỮ LIỆU ĐỂ TÍNH NỀN MĨNG 1.3.2 Tổ hợp tải trọng - Tổ hợp chính, tổ hợp phụ, tổ hợp đặc biệt - Tải trọng tiêu chuẩn: tải trọng mà kiểm sốt giá trị điều kiện thi cơng sử dụng cơng trình bình thường - Tải trọng tính tốn: tải trọng tiêu chuẩn nhân với hệ số vượt tải n (n = 1,1 – 1,4) Chú ý: Khi tính tốn theo trạng thái giới hạn biến dạng dùng tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn Khi tính tốn theo trạng thái giới hạn cường độ dùng tổ hợp phụ, tổ hợp đặc biệt tải trọng tính tốn 1.3.1 Các loại tải trọng - Tĩnh tải: trọng lượng thân cơng trình - Hoạt tải: hoạt tải sử dụng, hoạt tải sửa chữa, gió, động đất , cháy nổ 31 32 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 33 34 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 35 36 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG Độ lún ổn định 37 38 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 1.4 VẤN ĐỀ BIẾN DẠNG CỦA NỀN VÀ MÓNG 39 40 1.5 VẤN ĐỀ SỨC CHỊU TẢI CỦA NỀN 1.5 VẤN ĐỀ SỨC CHỊU TẢI CỦA NỀN 41 42 1.5 VẤN ĐỀ SỨC CHỊU TẢI CỦA NỀN 1.5 VẤN ĐỀ SỨC CHỊU TẢI CỦA NỀN Phương pháp tính dựa giả thuyết cân giới hạn điểm theo Terzaghi: - Móng băng: p u ≡ q u = ,5γ b N γ + c N c + q N q - Móng vng: p u ≡ q u = , 4γ b N γ + 1,3c N c + q N q - Móng tròn: p u ≡ q u = 0,3γ b N γ + 1,3c N c + q N q 43 44 ... NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 10 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG... NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 13 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 14 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 15 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 16 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN... VỀ NỀN MÓNG 17 18 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 19 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 20 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 21 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng, Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn