Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - Trang Tấn Triển

166 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:31

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5 trình bày về uốn phẳng thanh thẳng. trong chương này gồm có các nội dung: Nội lực trên mặt cắt ngang, thanh chịu uốn thuần túy, thanh chịu uốn ngang phẳng, thanh chịu uốn ngang phẳng, biến dạng của thanh chịu uốn, thế năng biến dạng đàn hồi. https://sites.google.com/site/trangtantrien/ trangtantrien@hcmute.edu.vn LOGO UỐN PHẲNG THANH THẲNG UỐN PHẲNG THANH THẲNG Các Khái Niệm Nội Lực Trên Mặt Cắt Ngang Thanh Chịu Uốn Thuần Túy Thanh Chịu Uốn Ngang Phẳng Biến Dạng Của Thanh Chịu Uốn Thế Năng Biến Dạng Đàn Hồi Các Khái Niệm * Nếu mặt phẳng tải trọng trùng với mặt phẳng đối xứng => Uốn phẳng p2 P q M x z y * Mômen quán tính diện tích trục trung hòa  8.153 J   5, 0776 8.15  5343,8426 cm  x1 12   J  8.1,  3, 02242.8.1,  88,847cm  x2 12 80 * Ứng suất uốn lớn nhỏ phát sinh 150 vật liệu  350.125, 776.103  z1   103.5343,8426  2,1.104.88,847  6,1kN / cm   350.24, 224.103    1,176 kN / cm z1  103.5343,8426  2,1.104.88,847 12 * Ứng suất uốn lớn nhỏ phát sinh vật liệu  350.36, 224.2,1.104  36,93kN / cm  z2  10 5343,8426  2,1.10 88,847   350.24, 224.2,1.104    24, 696kN / cm2 z2  10 5343,8426  2,1.10 88,847 x 36, 224 y 205 q  650 N / m x 370 A B 320 l  4m y * Gọi h khoảng cách từ trọng tâm cốt thép đến trục trung hòa Es  ydA  Ec  Fs Fc p 204 370  h ydA   10.h.3  205.(370  h)   h  225,88mm * Mômen uốn lớn phát sinh dầm M xmax ql 650.42    1300 N m 8 * Môn men qn tính thép bêtơng trục trung hòa  20,5.14, 4123 J   7, 206 20,5.14, 412  20455, 28 cm  xc 12   J   0, 05.24  22,5882.p 12   4811, 09cm4  xs * Ứng suất nén lớn bêtông (c )   130.14, 414  0, 0273kN / cm 20455, 28  10.4811, 09 * Ứng suất kéo lớn thép (s)  max  130.22,588.10  0, 428kN / cm2 20455, 28  10.4811, 09 Bài Tập: Lưỡi cưa thép bắt qua bánh dẫn cưa máy hình vẽ Xác định ứng suất uốn phát sinh lưỡi cưa Các kích thước thông số vật liệu sinh viên tự cho hợp lý Bài Tập: Dầm đỡ mặt cầu có mặt cắt ngang thay đổi hình vẽ Xây dựng sơ đồ tính cho dầm, vẽ biểu đồ mơmen uốn phát sinh dầm giải thích mặt cắt ngang dầm thay đổi Bài Tập: Dầm cần trục có mặt cắt ngang thay đổi theo chiều dài dầm hình vẽ Giải thích lại có thay đổi Bài Tập: Dầm cần trục có mặt cắt ngang thay đổi theo chiều dài dầm hình vẽ Giải thích lại có thay đổi Bài Tập: Kéo dùng để cắt cành bị gãy hình vẽ Giải thích kéo lại bị gãy vị trí Bài Tập: Vẽ sơ đồ tính cho đỡ trạm biến áp hình vẽ (các kích thước, tải trọng vật liệu sinh viên tự cho hợp lý) Tính tốn để chọn mặt cắt ngang cho theo điều kiện bền ứng suất pháp Bài Tập: Dầm cầu trục có mặt cắt ngang hình chữ I hình vẽ Xây dựng sơ đồ tính xác định số hiệu mặt cắt ngang dầm theo điều kiện bền ứng suất pháp Các số liệu sinh viên tự cho hợp lý Bài Tập: Dầm cầu trục có mặt cắt ngang hình chữ I hình vẽ Xây dựng sơ đồ tính xác định số hiệu mặt cắt ngang dầm theo điều kiện bền ứng suất pháp Các số liệu sinh viên tự cho hợp lý Bài Tập: Thanh nâng có mặt cắt ngang hình chữ I hình vẽ Xây dựng sơ đồ tính xác định số hiệu mặt cắt ngang theo điều kiện bền ứng suất pháp Các số liệu sinh viên tự cho hợp lý Bài Tập: Cho nâng hình vẽ Xây dựng sơ đồ tính xác định kích thước mặt cắt ngang theo điều kiện bền ứng suất pháp Các số liệu sinh viên tự cho hợp lý Bài Tập: Cho nâng hình vẽ Xây dựng sơ đồ tính xác định kích thước mặt cắt ngang theo điều kiện bền ứng suất pháp Các số liệu sinh viên tự cho hợp lý https://sites.google.com/site/trangtantrien/ trangtantrien@hcmute.edu.vn ... mặt cắt ngang y * Diện tích hình phẳng y F   dF dF F * Mômen tĩnh hình phẳng - Đối với trục Ox: S x   ydF F - Đối với trục Oy: S y   xdF F O x x Thanh Chịu Uốn Thuần Túy dF * Mơmen tĩnh... y0 dF x0 C xC x x0 x Thanh Chịu Uốn Thuần Túy y * Mơmen qn tính hình phẳng y - Đối với trục Ox: J x   y dF  F - Đối với trục Oy: J y   x dF F dF O * Mơmen qn tính cực hình phẳng tâm O J... biểu đồ nội lực phát sinh dầm chịu lực hình vẽ (Áp lực = cường độ nội lực đơn vị diện tích)  Kéo-Nén  Cắt, trượt Ứng Suất Nội Lực (Lực phát sinh mặt cắt, lượng thay đổi lực liên kết phân tử chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - Trang Tấn Triển, Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - Trang Tấn Triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn