Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 6 - ThS. Đặng Xuân Trường

41 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:09

Bài giảng Quản lý chất lượng công trình - Phần 6 trình bày một số nội dung liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 trong xây dựng. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu: sự ra đời của ISO, ISO 9000, khả năng áp dụng của ISO 9000, lợi ích của ISO 9000,... Mời các bạn cùng tham khảo. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH GV NCS ThS Đặng Xuân Trường ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Tài liệu tham khảo  Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng cơng trình xây dựng Bộ xây dựng Hà Nội tháng 12/2003;  Luật Xây dựng 18/06/2014; số 50/2014/QH13 ngày  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng ;  Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chí phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Một số tư liệu đồng nghiệp Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Nội dung  ND1: Tổng quan QLCL cơng trình XD  ND2: Quy định QLCL cơng trình XD  ND3: Quy trình QLCL cơng trình XD  ND4: Giám sát công tác QLCL thi công xây lắp  ND5: Công tác tư vấn giám sát xây dựng  ND6: Áp dụng tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 xây dựng  ND7: Áp dụng CNTT QLCL cơng trình XD  ND8: Hồ sơ QLCL cơng trình XD Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Phần VI Áp dụng tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 xây dựng (Tham khảo Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng cơng trình xây dựng Bộ xây dựng Hà Nội tháng 12/2003) Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Sự đời ISO -1 The International Organization for Standardization (ISO)  Trụ sở Geneva, Thụy sĩ (Switzerland)  Thành lập năm 1947 để thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa thương mại, thơng tin sản xuất quốc tế  Là tổ chức phi phủ khơng có quyền lực để áp đặt tiêu chuẩn Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Sự đời ISO -2  ISO 9000:2000 mô tả quy tắc hệ quản trị chất lượng (Quality Management System, QMS) xác định rõ thuật ngữ  ISO 9001:2000 QMS quy định rõ yêu cầu cho hệ quản trị chất lượng  ISO 9004:2000 Hướng dẫn QMS cho cải thiện tiến trình  ISO 19011 Hướng dẫn cho QMS / kiểm tra (auditing) hệ quản lý môi trường  ISO 10011 Các hướng dẫn cho kiểm tra hệ chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Sự đời ISO -3 ISO - International Oganization for Standartzation ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 thiết kế cung ứng thử nghiệm sản xuất Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình dịch vụ ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 2.1 ISO 9000: 1994 Gồm tài liệu chủ yếu sau:  ISO 9001:1994 Hệ thống chất lượng – Mơ hình đảm bảo chất lượng thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt dịch vụ kỹ thuật Thường sử dụng cho hãng thiết kế sản xuất sản phẩm  ISO 9002:1994 Hệ thống chất lượng – Mơ hình đảm bảo chất lượng sản xuất, lắp đặt dịch vụ kỹ thuật Thường sử dụng cho hãng sản xuất sản phẩm  ISO 9003:1994 Hệ thống chất lượng – Mơ hình đảm bảo chất lượng kiểm tra thử nghiệm cuối Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 2.2 ISO 9000: 1994 Chất lượng: MỨC ĐỘ CỦA MỘT TẬP HỢP CÁC ĐẶC TÍNH VỐN CĨ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU  Quản lý chất lượng: Các hoạt động có phối hợp để định hướng kiểm soát tổ chức mặt chất lượng  Hệ thống quản lý chất lượng : Hệ thống quản lý để đình hướng kiểm sốt tổ chức mặt chất lượng  (Yêu cầu: Xây dựng, lập văn bản, thực hiện, trì HTQLCL thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn) Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 3.1 ISO 9000: 2000 Một thay đổi cách tiếp cận Tiêu chuẩn gần tiệm cận với triết lý Total Quality Management (TQM) Kết hợp chặt chẽ nguyên tắc quản trị chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 10 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 8.9 ISO 9001: 2000 ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN:  Tổ chức phải tập hợp phân tích liệu thích hợp để xác định phù hợp hiệu hệ thống quản lý chất lượng xác định cải tiến  Tổ chức nên phân tích liệu tập hợp để cung cấp thông tin về: thoả mãn hay khơng hàI lòng khách hàng; phù hợp yêu cầu khách hàng; đặc tính trình, sản phẩm xu hướng chúng; nhà cung ứng  Tổ chức phải áp dụng biện pháp thích hợp nhằn đo lường kiểm sốt q trình sản xuất sản phẩm cần thiết để thoả mãn yêu cầu khách hàng Những biện pháp phải khẳng định khả liên tục trình nhằm đáp ứng mục tiêu đề chúng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 27 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 8.10 ISO 9001: 2000 ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN:  Tổ chức phải lập kế hoạch quản lý trình cần thiết cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng Tổ chức phải làm cho trình cải tiến liên tục hệ thống chất lượng thuận tiện thông qua việc áp dụng sách, mục tiêu chất lượng, sử dụng kết đánh giá, phân tích liệu, biện pháp khắc phục phòng ngừa xem xét ban lãnh đạo  Tổ chức phải kiểm sốt thơng tin thoả mãn khơng hài lòng khách hàng yêu cầu đánh giá việc thực hệ thống quản lý chất lượng Những biện pháp nhằm thu thập sử dụng thông tin phải xác định Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 28 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9.1 Vận dụng ISO Việt Nam  Hệ thống Quản lý chất lượng tổ chức cần xây dựng sở hệ thống điều hành thủ tục hành tổ chức  Các thủ tục văn bổ sung thường để bù đắp thiếu sót, khiếm khuyết để đáp ứng yêu cầu nêu tiêu chuẩn ISO 9000  Doanh nghiệp khơng nên đưa hệ thống hồn tồn Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 29 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9.2 Vận dụng ISO Việt Nam  Các tiêu chuẩn ISO 9000 yêu cầu trình độ quản lý đỉnh cao  kéo theo số thay đổi, xếp người  Không thể thực với số doanh nghiệp nhà nước  Hệ quản lý chất lượng theo ISO 9000 yêu cầu thủ tục điều hành thao tác chặt chẽ, qui củ chuẩn xác, VN: thiếu đồng chưa theo kip trình độ quốc tế số qui chế, qui định, tiêu chuẩn kỹ thuật nước ta Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 30 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9.3 Vận dụng ISO Việt Nam KHÓ KHĂN:  Sự thiếu hoàn chỉnh thiếu đồng tiêu chuẩn kỹ thuật thi công nghiệm thu  phải dựa vào tiêu chuẩn nước  tăng khối lượng, thời gian  tăng chi phí cho cơng việc xây dựng hệ Quản lý chất lượng  Một vài thủ tục mà ISO 9000 đưa không phù hợp với qui định hành thói quen hành VN  Ví dụ: hồ sơ hồn cơng chậm so với tiến độ nghiệm thu thực địa Đôi lập cách hình thức cuối “hồi tưởng” lại ghi ra, khơng phaỉ q trình theo dõi hồ sơ thực tế Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 31 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9.4 Vận dụng ISO Việt Nam KHÓ KHĂN: Khi lập kế hoạch chất lượng dự án:  Thanh tốn chậm chậm nên cơng trình thường kéo dài, phải điều động cán  Sử dụng nhiều lao động phổ thông  Thủ tục kiểm tra nghiệm thu, công tác thử nghiệm vật liệu cuỷa VN yêu cầu nhiều bên (chủ đầu tư, giám sát, thiết kế, thầu chính, thầu phụ )  Hầu hết thầu phụ nhà cung cấp chưa có chứng xác nhận đảm bảo tư cách chất lượng họ  Nên việc chọn thầu phụ có nhiều chủ quan  thất bại dự kiến kế hoạch chất lượng dự án  Thiết kế sai không phù hợp phổ biến  Tình trạng thúc ép tiến độ Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 32 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9.5 Vận dụng ISO Việt Nam KHÓ KHĂN:  Những thành viên đội hình khung chưa đủ lực phối hợp  Còn nhiều vướng mắc chậm chạp việc huy động toàn doanh nghiệp lực lượng phối hợp  Người đứng đâù hệ Quản lý chất lượng chưa đủ quyền lực để điều hành hệ thống, thiếu tự tin, khó phối hợp Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 33 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 10 Chi phí QLCL 8% - 15% tổng giá thành xây dựng, bao gồm:  • • • Chi phí phòng ngừa: Lập kế hoạch Hồn thiện trì hệ quản lý chất lượng Các đo đạc kiểm tra dự phòng hệ thống • Các chương trình huấn luyện đào tạo  Chi phí đánh giá: • Đánh giá thiết kế • Thử mẫu đại diện • Thanh tra ngồi  Chi phí hư hỏng khơng đạt Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 34 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 11 Các giai đoạn QLCL a) Giai đoạn khởi động (1-3 tháng)  Chọn đội ngũ, huấn luyện để hiểu ISO 9000 b) Giai đoạn phát triển (6-12 tháng)  Xem xét văn hành xây dựng hệ quản lý chất lượng tổ chức  Huấn luyện sâu cho đội hình khung Nếu tổ chức lớn cần có tư vấn từ ngồi c) Giai đoạn vận hành (5-9 tháng)  Hệ chất lượng vận hành dự án thực trước tổ chức sẵn sàng cho bên thứ đánh giá cấp chứng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 35 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12 Nâng cao chất lượng HTCL  ISO 9000 công cụ quản lý  Hệ thống chất lượng (HTCL) tổ chức, tổ chức, tổ chức  Người sử dụng không cảm thấy áp lực hệ thống  HTCL giúp nâng cao lực làm việc  HTCL công cụ điều hành người quản lý  Hệ thống đơn giản, dễ hiểu , dễ áp dụng  Có tham gia tích cực chủ động người  Đánh giá nội nhằm tìm hội để cải tiến Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 36 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 13.1 Một vài lưu ý  Người lãnh đạo phải: Tạo môi trường để huy động người tham gia để hệ thống chất lượng hoạt động có hiệu lực  Trong thi công xấp lắp: Chủ nhiệm dự án phải xây dựng kế hoạch chất lượng dự án  Kế hoạch chất lượng dự án khẳng định hệ chất lượng đơn vị áp dụng vào cơng trình cụ thể Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 37 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 13.2 Một vài lưu ý Tám nguyên tắc quản lý chất lượng :  Hướng vào khách hàng: đáp ứng yêu cầu khách hàng cố gắng vươn cao mong đợi họ  Sự lãnh đạo: Lãnh đạo cần tạo trì mơi trường nội để hồn tồn lơi người tham gia để đạt mục tiêu tổ chức  Sự tham gia người Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 38 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 13.3 Một vài lưu ý Tám nguyên tắc quản lý chất lượng :  Cách tiếp cận theo trình: Kêt mong muốn đạt cách hiệu nguồn lực hoạt động có liên quan quản lý qúa trình  Cách tiếp cận theo hệ thống quản lý  Cải tiến liên tục: phải mục tiêu thường trực tổ chức  Quyết định dựa kiện: định có hiệu lực dựa việc phân tích liệu thơng tin  Quan hệ hợp tác có lợi với người cung ứng: mối quan hệ có lợi nâng cao lực hai bên để tạo gía trị Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 39 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 14 Lưu ý quan trọng Hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm q trình sản phẩm khơng có lỗi … Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 40 Liên hệ: GV.ThS Đặng Xuân Trường [B] http://dxtruong.blogspot.com [F] www.facebook.com/bkdxtruong [M] dangxuantruong@hcmut.edu.vn [M] dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn ... quản lý chất lượng đạt yêu cầu nhận chứng ISO 9000 Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 14 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Vòng tròn chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng. .. CẦU  Quản lý chất lượng: Các hoạt động có phối hợp để định hướng kiểm soát tổ chức mặt chất lượng  Hệ thống quản lý chất lượng : Hệ thống quản lý để đình hướng kiểm sốt tổ chức mặt chất lượng. .. xây dựng ;  Nghị định 46/ 2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chí phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Một số tư liệu đồng nghiệp Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình ©2015 by Dang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 6 - ThS. Đặng Xuân Trường, Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 6 - ThS. Đặng Xuân Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn