Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 5 và 6 - ĐH Xây Dựng

48 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

 • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:05

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 5 và 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Cầu thang (yêu cầu, phân loại cầu thang, các bộ phân cơ bản, cấu tạo,...), mái nhà (vị trí, tác dụng và đặc điểm, phân loại, độ dốc mái nhà, cấu tạo mái dốc,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.            !  "!  #$  !"! #$ %  %  &'(' )* +,- *.- */0 *.- 12034 &'5' $263 789: *.- 12034 &';' )* 2?3 *@
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 5 và 6 - ĐH Xây Dựng, Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 5 và 6 - ĐH Xây Dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn