Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm

387 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/387 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:58

Bài giảng Cơ học đất có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất vật lý của đất đá, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng và độ lún của đất nền, cường độ và sức chịu tải của đất nền, ổn định của mái đất, áp lực của đất lê tường chắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. CƠ HỌC ĐẤT Presented By Nguyen Minh Tam BỘ MÔN ĐỊA CƠ NỀN MÓNG KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG September 2006 Reference books Vietnamese Vietnamese Cơ Học Đất (Châu Ngọc Ẩn) Bài Tập Cơ Học Đất (Đỗ Bằng etc.) Cơ Học Đất (Whilow) Cơ Học Đất (Lê Quí An etc.) Cơ Học Đất (Xưtôvich) English English Principles of geotechnical engineering (5th Edition, Das) Advanced Soil Mechanics (2nd edition, Das) Essentials of Soil Mechanics and Foundation (6th Edition, McCarthy) Soil Mechanics, SI version (Lambe and Whitman) Soil Mechanics in Engineering Practice (Terzaghi, Peck, Mesri) Soil Mechanics and Foundations (Budhu) Fundamentals of soil mechanics (Taylor) Element of soil mechanics (7th edition, Smith and Smith) TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng CONTENT Chapter Bản Chất Vật Lý Của Đất Đá Chapter Phân Bố Ứng Suất Trong Đất Chapter Biến Dạng Độ Lún Của Đất Nền Chapter Áp Lực Đất Lên Tường Chắn TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm Chapter Cường Độ Sức Chịu Tải Đất Nền Chapter Ổn Định Của Mái Đất BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng Chapter 1.1 Nguồn góc q trình hình thành đất 1.2 Thành phần đất 1.3 Xác định tiêu đất 1.4 Xác định tiêu đánh giá trạng thái đất 1.5 Phân lọai đất 1.6 Đầm chặt đất Bản Chất Vật Lý Đất 1.1 1.1 Nguồn Nguồn góc góc và quá trình trình hình hình thành thành của đất đất Đất hình thành phong hóa đá Đá phân lọai Ø Đá magma (igneous) Ø Đá trầm tích (sedimentary) Ø Đá biến chất (Metamorphic) Phong hóa Ø Do học: nhiệt độ, nước, gió, sống, etc phần hóa học khơng có thay đổi thành Ø Do hóa học: khóang đá góc bị thay đổi phản ứng hóa học nước, CO2 khóang TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng Bản Chất Vật Lý Đất Ø Glacial Soil: dịch chuyển lắng động băng Ø Alluvial soil: lắng động dọc theo sông suối Ø Lacustrine Soil: lắng động hồ Ø Marine Soil: lắng động biển Ø Aeolian: dịch chuyển lắng động gió Ø Colluvial soil: trọng lực landslides TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 10 Áp lực đất lên tường chắn Khi có áp lực đất, q, tác dụng bề mặt TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 21 Áp lực đất lên tường chắn Thí dụ TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 22 Áp lực đất lên tường chắn 5.5 5.5 Xác Xác định định áp áp lực lực chủ chủ động động và bị bị động động theo theo thuyết thuyết Coulomb Coulomb 5.5.1 5.5.1 Áp Áp lực lực chủ chủ động động c’ = 0; φ’ TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 23 Áp lực đất lên tường chắn tan β a = TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm sin φ ' cos δ cos φ ' sin(φ '+δ ) + tan φ ' BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 24 Áp lực đất lên tường chắn TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 25 Áp lực đất lên tường chắn c = cu; φu = 0: đất với tường khơng có lực dính Pa cos θ + T − W sin θ = su H o Pa = γH o − sin θ cos θ ∂Pa =0 ∂θ θ a = 45o Pa = γH o − su H o TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 26 Áp lực đất lên tường chắn c = cu; φu = Pa = Pa = γ (H − zo2 ) γ (H − zo2 ) − 2cu (H − zo ) cw 1+ cu q=0 − + q (H − zo ) + 2cu (H − zo ) TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm cw 1+ cu BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng q>0 27 Áp lực đất lên tường chắn 5.5.1 5.5.1 Áp Áp lực lực bị bị động động c’ = 0; φ’ TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 28 Áp lực đất lên tường chắn tan β p = sin φ ' cos δ cos φ ' sin(φ '+δ ) Pp = TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm − tan φ ' K pγH 2 BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 29 Áp lực đất lên tường chắn TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 30 Áp lực đất lên tường chắn c = cu; φu = 0, α = θ = γH cw Pp = + qH + 2cu H + cu TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 31 Áp lực đất lên tường chắn 5.6 5.6 Kiễm Kiễm tra tra ổn ổn định định trượt trượt phẳng phẳng và lật lật 5.6.1 5.6.1 Ổn Ổn định định trượt trượt phẳng phẳng TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 32 Áp lực đất lên tường chắn Tính theo ứng suất có hiệu FS ≥ 1.5 Khi θb = Tính theo ứng suất tổng Khi θb = TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 33 Áp lực đất lên tường chắn 5.6.1 5.6.1 Ổn Ổn định định lật lật TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 34 Áp lực đất lên tường chắn Khi θb = TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 35 ...Reference books Vietnamese Vietnamese Cơ Học Đất (Châu Ngọc Ẩn) Bài Tập Cơ Học Đất (Đỗ Bằng etc.) Cơ Học Đất (Whilow) Cơ Học Đất (Lê Quí An etc.) Cơ Học Đất (Xưtôvich) English English Principles... Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng CONTENT Chapter Bản Chất Vật Lý Của Đất Đá Chapter... g, Ws(SM-1) = 350 g, Ws(CL-01) = 250.49 g TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 12 Bản Chất Vật Lý Đất TS Nguyễ Nguyễn Minh Tâm BM Địa Cơ Cơ Nền Mó Móng 13 Bản Chất Vật Lý Đất Hydrometer
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm, Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn