Bài giảng Nền và móng - Chương 2: Móng nông

8 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:57

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm móng nông, phân loại móng nông, các cách chọn chiều sâu đặt móng, xác định kích thước đáy móng, xác định chiều cao móng, tính toán và bố trí cốt thép, trình bày bản vẽ, móng đơn và móng đơn chịu tải lệch tâm, móng băng dưới hàng cột, chọn sơ bộ kích thước tiết diện móng, tính toán cốt thép trong cánh móng băng và tính toán cốt thép trong dầm móng băng. MĨNG NƠNG Chương 2: MĨNG NƠNG Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 1: Chọn chiều sâu đặt móng Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 3: Xác định chiều cao móng h Nếu điều kiện lún S ≤ [S] không thỏa ⇒ tăng bxl Bước 4: Tính tốn bố trí cốt thép Bước 4: Tính tốn bố trí cốt thép Bước 5: Trình bày vẽ 10 2.2 Móng đơn chịu tải lệch tâm 11 12 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 1: Chọn chiều sâu đặt móng 13 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 15 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 17 14 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 16 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 18 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 3: Xác định chiều cao móng h Nếu điều kiện lún S ≤ [S] không thỏa ⇒ tăng bxl 19 Bước 4: Tính tốn bố trí cốt thép 20 Bước 4: Tính tốn bố trí cốt thép 21 Bước 4: Tính tốn bố trí cốt thép 22 Bước 4: Tính tốn bố trí cốt thép 23 24 Bước 5: Trình bày vẽ III Móng băng hàng cột 25 III Móng băng hàng cột 26 III Móng băng hàng cột 27 III Móng băng hàng cột 28 Bước 1: Chọn chiều sâu đặt móng - Tương tự móng đơn chịu tải lệch tâm - Giá trị đề xuất Df = [1-2] m 29 30 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 31 32 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 33 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng 34 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Nếu điều kiện lún S ≤ [S] không thỏa ⇒ tăng b 35 36 Bước 3: Chọn sơ kích thước tiết diện móng Bước 3: Chọn sơ kích thước tiết diện móng 37 Bước 3: Chọn sơ kích thước tiết diện móng 38 Bước 4: Tính tốn cốt thép cánh móng băng 39 Bước 5: Tính tốn cốt thép dầm móng băng 40 IV Móng bè 41 42 IV Móng bè IV Móng bè 43 44 ... bày vẽ III Móng băng hàng cột 25 III Móng băng hàng cột 26 III Móng băng hàng cột 27 III Móng băng hàng cột 28 Bước 1: Chọn chiều sâu đặt móng - Tương tự móng đơn chịu tải lệch tâm - Giá trị đề... xuất Df = [ 1-2 ] m 29 30 Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều kiện ổn định, cường độ biến dạng Bước 2: Xác định kích thước đáy móng bxl cho đất đáy móng thỏa điều... tiết diện móng 37 Bước 3: Chọn sơ kích thước tiết diện móng 38 Bước 4: Tính tốn cốt thép cánh móng băng 39 Bước 5: Tính tốn cốt thép dầm móng băng 40 IV Móng bè 41 42 IV Móng bè IV Móng bè 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nền và móng - Chương 2: Móng nông, Bài giảng Nền và móng - Chương 2: Móng nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn