Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 9 - TS. Nguyễn Duy Long

18 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:57

Chương 9 giới thiệu một số điều khoản trong hợp đồng xây dựng (Conditions of construction contracts). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khởi công, chậm trễ, và tạm dừng; sửa đổi và hiệu chỉnh; điều kiện vật chất không lường trước được; bất khả kháng (force majeure); giá hợp đồng và thanh toán; khiếu nại, tranh chấp, và phân xử. 6/2/2010 Một số Điều Khoản Hợp Đồng Xây Dựng Conditions of Construction Contracts ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Nội dung       Khởi công, chậm trễ, tạm dừng Sửa đổi hiệu chỉnh Điều kiện vật chất không lường trước Bất khả kháng (force majeure) Giá hợp đồng tốn Khiếu nại, tranh chấp, phân xử ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/2/2010 Commencement, Delays, and Suspension KHỞI CÔNG, CÔNG, CHẬM TRỄ TRỄ,, VÀ TẠM DỪNG ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Khởi công công,, Khoản 8.1, FIDIC   The Engineer shall give the Contractor not less than days’ notice of the Commencement Date Unless otherwise stated in the Particular Conditions, the Commencement Date shall be within 42 days after the Contractor receives the Letter of Acceptance Đơn vị giám sát thơng báo cho Nhà thầu ngày ngày Khởi cơng Trừ phi có quy định khác Điều ề kiện riêng, Ngày khởi cơng xảy vòng 42 ngày sau Nhà thầu nhận Thư chấp thuận ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/2/2010 Thời hạn hoàn thành thành,, 8.2  Nhà thầu phải hoàn thành toàn Cơng việc, hạng mục (nếu có) vòng thời hạn hồn thành Cơng việc hạng mục (tùy theo trường hợp) bao gồm: a) Công tác kiểm tra hoàn thành đạt yêu cầu, b) Hồn thành tất cơng việc nêu g Hợp ợp đồng g Công g việc ệ hạng mục để xem hồn thành cho mục đích bàn giao theo Khoản 10.1 [Tiếp nhận Bàn giao Cơng trình hạng mục] ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Tiến độ độ,, khoản 8.3   Nhà thầu trình cho Đơn vị giám sát chương trình kế hoạch thời gian chi tiết vòng 28 ngày sau nhận thơng báo theo Khoản 8.1 [Khởi cơng] Trong vòng 21 ngày sau nhận chương trình kế hoạch, Đơn vị giám sát, thông báo cho Nhà thầu biết phạm vi mà chương trình khơng phù hợp với Hợp đồng, Nhà thầu thực theo chương trình kế ế hoạch nghĩa vụ ủ theo Hợp đồng quy định ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/2/2010 Tiến độ độ,, khoản 8.3   Nhà thầu phải thông báo cho Đơn vị giám sát kiện tình cụ thể ể xảy tương lai có tác động xấu ấ đối ố với công việc, hay làm tăng Giá Hợp đồng làm chậm trễ việc thi công Công việc Nếu lúc nào, Đơn vị giám sát thông báo cho Nhà thầu chương trình kế hoạch khơng tn thủ (trong phạm vi định) với Hợp đồng không thống ố ấ với tiến ế độ thực tế ế ý định Nhà thầu Nhà thầu phải trình chương trình kế hoạch sửa đổi cho Đơn vị giám sát theo Khoản ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Gia hạn thời gian hoàn thành thành,, khoản 8.4  Nhà thầu phép gia hạn thời gian hoàn thành p g phạm vi mà việc hoàn thành bị chậm trễ lý sau đây: a) Có sửa đổi thay đổi quan trọng hạng mục Cơng trình nêu Hợp đồng b) Nguyên nhân chậm trễ ễ dẫn ẫ đến ế việc kéo dài thêm mặt thời gian theo khoản Điều kiện chung ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6/2/2010 Gia hạn thời gian hoàn thành thành,, khoản 8.4 c) Trong điều kiện thời tiết xấu bất thường g d) Việc thiếu nhân lực hay hàng hóa khơng thể lường trước hoạt động Chính phủ hay dịch bệnh gây e) Sự chậm trễ, trở ngại cản trở Công g trường g Chủ đầu tư,, nhân lực ự Chủ đầu tư hay Nhà thầu khác Chủ đầu tư gây bị quy kết ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Gia hạn thời gian hoàn thành thành,, khoản 8.4  Nhà thầu phép gia hạn thời gian hoàn thành p g phạm vi mà việc hoàn thành bị chậm trễ lý sau đây: a) Có sửa đổi thay đổi quan trọng hạng mục Công trình nêu Hợp đồng b) Nguyên nhân chậm trễ ễ dẫn ẫ đến ế việc kéo dài thêm mặt thời gian theo khoản Điều kiện chung ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 6/2/2010 Các khoản khác Chậm trễ nhà chức trách (8.5)  Tiến độ thực (8.6) (8 6)  Những thiệt hại chậm trễ (8.7)  Tạm ngừng công việc (8.8)  Hậu việc tạm ngừng (8.9)  Thanh toán tiền thiết bị, vật tư t hợp trường h tạm t ngừng (8.10) (8 10)  Tạm ngừng bị kéo dài (8.11)  Tiếp tục tiến hành công việc (8.12)  ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 11 Variations and Adjustments THAY ĐỔI VÀ HIỆU CHỈNH ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 12 6/2/2010 Quyền sửa đổi (13.1)   Việc sửa đổi Đơn vị giám sát triển khai vào lúc trước cấp ấ Văn Vă bả Bàn Bà giao i Cơng Cơ trình tì h việc thị yêu cầu Nhà thầu trình đề xuất Nhà thầu thực chịu trách nhiệm việc sửa đổi, Nhà thầu thông báo cho Đơn vị giám sát át nêu ê rõ õ (với ( ới chi hi tiết cụ thể) ằ Nhà thầu khơng thể có hàng hóa cần thiết theo yêu cầu cho sửa đổi ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 13 Quyền sửa đổi (13.1)  Mỗi sửa đổi bao gồm: a) Thay đổi khối lượng hạng mục nằm Hợp đồng, b) Thay đổi chất lượng đặc điểm khác hạng mục Cơng trình c) Thay đổi cao độ, độ vị trí và/hoặc kích thước phần Cơng trình ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 14 6/2/2010 Quyền sửa đổi (13.1)  Mỗi sửa đổi bao gồm (tt): d) Sự bỏ sót cơng việc cơng việc người khác thực e) Bất kỳ công việc làm thêm nào, thiết bị, vật tư dịch vụ cần thiết cho Cơng trình cố định, bao gồm kiểm tra liên quan hoàn thành, lỗ khoan hay công việc kiểm tra, tra thăm dò khác, f) Các thay đổi tính liên tục điều độ thời gian thực Công trình ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 15 Quyền sửa đổi (13.1) Trích thư tư vấn QLDA gởi nhà thầu ngày 18/5: owner your ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 16 6/2/2010 Ngày làm việc (13.6)  Nếu cơng việc nhỏ ngồi dự kiến Đơn vị giám sát thị kiến, Cơng việc sửa đổi thực sở tính theo ngày làm việc Các cơng việc sau định giá theo Bảng kê ngày công nêu H đồng, Hợp đồ hữ thủ tục t tiếp tiế theo th áp dụng ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 17 Ngày làm việc (13.6) Trích bảng cơng ngày làm việc (daywork schedule) ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 18 6/2/2010 Unforeseeable Physical Conditions ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 19 Khoản 4.12, FIDIC  Nếu Nhà thầu, gặp phải điều kiện vật chất thuộc loại không lường trước tới mức độ, độ phải gửi thơng báo việc đó, bị chậm trễ và/hoặc gánh chịu chi phí điều kiện gây nên, Nhà thầu hưởng quyền theo Khoản 20.1 [Khiếu nại Nhà thầu] về: a) Gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ vậy, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, trễ theo Khoản 8.4 [Gia hạn thời gian Hoàn thành], b) Thanh tốn chi phí đưa vào giá Hợp đồng ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 20 10 6/2/2010 Force Majeure BẤT KHẢ KHÁNG ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 21 Định nghĩa bất khả kháng (19.1)  Trong điều này, bất khả kháng có nghĩa kiện trường hợp bất thường: a) Ngoài khả kiểm sốt Bên b) Bên khơng dự phòng cách hợp lý trước ký kết Hợp đồng c)) Đã xảy ả mà Bên Bê khơng khơ thể tránh tá h hay khắc phục cách hợp lý, d) Thực chất quy cho Bên ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 22 11 6/2/2010 Contract Price and Payment GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TỐN ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 23 Thanh toán (14.7)  Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu: a) Đợt ứng trước vòng 42 ngày sau phát hành thư chấp thuận thầu vòng 21 ngày sau nhận tài liệu theo Khoản 4.2 [Bảo lãnh thực hiện] khoản 14.2 [Ứng trước], tùy theo việc đến sau; b) Số tiền chứng nhận giấy xác nhận tốn tạm vòng 56 ngày sau Đơn vịị g giám sát nhận ậ ợ Bảng g kê khai tài liệu liên quan bổ ổ trợ, c) Số tiền chứng nhận Giấy xác nhận toán đợt cuối vòng 56 ngày sau Chủ đầu tư nhận Giấy xác nhận tốn ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 24 12 6/2/2010 Thanh toán bị chậm trễ (14.8)   Nếu Nhà thầu không nhận tiền toán theo Khoản 14.7 [Thanh t ] Nhà thầu toán], thầ ẽ đ tí h lãi theo tính th tháng sở số tiền khơng tốn thời gian chậm trễ Trừ phi có quy định khác điều kiện riêng, khoản lãi tí h theo tính th tỷ suất ất hàng hà năm ă 3% tê chiết khấu Ngân hàng trung ương nước tiền tệ toán tốn theo tiền tệ ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 25 Claims, Disputes, and Arbitration KHIẾU NẠI NẠI,, TRANH CHẤP, CHẤP, VÀ PHÂN XỬ ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 26 13 6/2/2010 Khiếu nại nhà thầu (20.1)  Trong trường hợp Nhà thầu tự cho có quyền kéo dài… và/hoặc toán thêm …, Nhà thầu phải thông báo cho Đơn vị giám sát Thông báo phải đưa không 28 ngày sau Nhà thầu thầ nhận hậ thấy thấ lẽ ý thức việc trường hợp ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 27 Khiếu nại nhà thầu (20.1)  Nếu Nhà thầu không thông báo khiếu nại vòng 28 ngày thời gian hồn thành không kéo dài, Nhà thầu không quyền tốn thêm ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 28 14 6/2/2010 Khiếu nại nhà thầu (20.1) Nhà thầu phải trình thơng báo khác theo Hợp đồng yêu cầu chi tiết cụ thể cho h việc iệ khiếu khiế nạii tất ấ ả điều điề có ó liên liê quan đến việc trương hợp  Trong thời gian 42 ngày sau Nhà thầu ý thức việc trường hợp đưa đến khiếu nại,… Nhà thầu phải gửi cho Đơn vị giám sát khiếu nại có đầy đủ chi tiết bao gồm đầy ầ đủ ủ chi tiết ế cụ thể ể ề sở ủ việc khiếu nại yêu cầu kéo dài thời gian và/ toán bổ sung  ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 29 Khiếu nại nhà thầu (20.1)  Trong vòng 42 ngày sau nhận khiếu nại chi tiết bổ sung hỗ trợ cho khiếu nại trước đây, …, Đơn vị giám sát phải trả lời tán thành hay không tán thành nhận xét chi tiết ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 30 15 6/2/2010 Giving Notice: From Contractor’s Point of View PHÁT THÔNG BÁO THEO QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ THẦU Ba qui tắc thông báo    Không sớm để thơng báo Các thư thơng báo đơn giản Thất bại việc thông báo trả giá đắt 16 6/2/2010 Mẫu thư thông báo Please be advised that we believe the following may constitute a Change under Clause X.XX of our Contract (Description of Facts) May 9, 1998 Dear Sir: Re: General Civil Contract Change Order Request for Imbedded Anchors in Primary Concrete for Gate Parts Your Ref No. _, dated April 15, 1998 We have reviewed your request and find that the construction drawings showing the revision were issued February 13, 1996 and that the first pour with these anchors was completed September 29, 1996 Raising this issue more than two years after the construction drawings were issued, more than 16 months after the work was commenced, and after the work is essentially complete has denied us the opportunity to either return to the tender scheme, consider alternatives, or implement special monitoring of the operation We consider yyour request q at this time to be unreasonable and, in accordance with Section 36 of the General Specifications, will not be given further consideration Yours truly, 17 6/2/2010 Thư thông báo June 2, 2010 Project Manager PLAY Consulting Co Reference: SaiGon Play Park CCI Job 17492 CCI Letter 303 Pending Item # 220 Subject: Notification of Variation Dear Mr A: In accordance with Contract CP-222 General Conditions 18 ... phí đưa vào giá Hợp đồng ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 20 10 6/2/2010 Force Majeure BẤT KHẢ KHÁNG ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 21 Định nghĩa bất khả kháng ( 19. 1)  Trong điều này, bất khả... thủ tục t tiếp tiế theo th áp dụng ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 17 Ngày làm việc (13.6) Trích bảng cơng ngày làm việc (daywork schedule) ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 18 6/2/2010 Unforeseeable... độ thời gian thực Cơng trình ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 15 Quyền sửa đổi (13.1) Trích thư tư vấn QLDA gởi nhà thầu ngày 18/5: owner your ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 16 6/2/2010 Ngày làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 9 - TS. Nguyễn Duy Long, Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 9 - TS. Nguyễn Duy Long

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn