Sự tham gia của cộng đồng trong đóng góp hiện vật cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai

9 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:54

Bài viết trình bày về Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ Việt Nam. Để phát triển nông thôn thì trước hết phải phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, nhưng hiện nay tỷ lệ cứng hoá GTNT của tỉnh chỉ mới chiếm 51,8%. Nhu cầu đầu tư lớn mà nguồn lực của nhà nước lại hạn chế nên huy động đóng góp của cộng đồng là tất yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo. Vietnam J.Agri.Sci 2016, Vol 14, No 2: 183-191 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 2: 183-191 www.vnua.edu.vn SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI Nguyễn Xuân Quyết1*, Phạm Thị Mỹ Dung2 NCS Khoa Kinh tế PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam Email*: quyetan25@yahoo.com Ngày nhận bài: 07.12.2015 Ngày chấp nhận: 18.03.2016 TÓM TẮT Đồng Nai tỉnh thuộc vùng Đông Nam Việt Nam Để phát triển nơng thơn trước hết phải phát triển sở hạ tầng (CSHT) giao thông nông thơn (GTNT), tỷ lệ cứng hố GTNT tỉnh chiếm 51,8% Nhu cầu đầu tư lớn mà nguồn lực nhà nước lại hạn chế nên huy động đóng góp cộng đồng tất yếu Nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy tham gia cộng đồng đóng góp vật cho phát triển CSHT GTNT tỉnh Đồng nai Từ thông tin điều tra 438 hộ huyện tỉnh Đồng nai là: Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu Xuân Lộc cho thấy: (i) Đóng góp vật phổ biến cộng đồng Trong đó, nhiều đóng góp lao động (99,3% số hộ), sau tiền (85,8%), đất (78,0%) vật liệu (64,4%) (ii) Các yếu tố tác động đến đóng góp vật gồm: tổ chức tham gia, lãnh đạo quyền, chế đóng góp, kinh tế hộ, nguồn thu nhập, tỷ lệ thu từ nơng nghiệp, trình độ giới tính chủ hộ, quan hệ xã hội, lợi ích hộ từ CSHT GTNT; (iii) Các giải pháp đề xuất gồm xây dựng mô hình tham gia, chế tham gia phù hợp; Tập huấn cho cộng đồng đại diện cộng đồng; Tuyên truyền, vận động đóng góp vật; Hỗ trợ phát triển kinh tế cho cộng đồng thành viên cộng đồng Từ khóa: Cơ sở hạ tầng giao thơng nơng thơn, cộng đồng, đóng góp vật, tham gia Community’s Participation in Physical Contribution to Development of Rural Traffic Infrasutructure in Dong Nai Province ABSTRACT Dong Nai is a southeast province of Vietnam For rural development, the rural traffic infrastructure is of primary priority but in Dong Nai at present the cemented/concrete proportion of rural trafic system accounts for 51.8% only The large investment demand and limited state resource for rural trafic infrastructure dictates contribution from community This research aimed to to analyze the current situation and to suggest solutions to promote participation of community in physical contribution for development of Dong Nai Rural traffic infrastructure Surveyed information of 438 households in districts showed that: (i) physical contribution is popular in communities, especially contribution of labour (99.3% of households), followed by money (85.8%), land (78.0%) and materials (64.4%); (ii) Factors influencing physical contribution include participatory organization, authority leaders, contribution mechanism, households economics, income sources, revenue from agriculture, educational level and gender of household heads, social relationship, and household benefit from Rural traffic infrastructure; (iii) solutions suggested include establishment of suitable participatory model and mechanism, offering training to community and community representatives, propaganda and mobilization for physical contribution and support for economic development of community and community members Keywords: Community, participation; physical contribution, rural traffic infrastructure ĐẶT VẤN ĐỀ Tĉng køt viûc thĖc hiûn thý điùm NghĀ quyøt sĈ 26/NQ-TW v÷ “NĆng nghiûp nĆng dån 183 nĆng thĆn” (BCH TƯ Đâng, 2008) Quyøt đĀnh sĈ 800/QĐ-TTg cĎa ThĎ tđęng Chýnh phĎ phư duỷt Chđėng trünh mĐc tiưu quĈc gia v÷ xåy dĖng nĆng thĆn męi giai độn 2010 - 2020 Sự tham gia cộng đồng đóng góp vật cho phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai (TTCP, 2010) cho thỗy chng trỹnh ó ọt c mt s thành tĖu bđęc đæu nhđng nhün chung KT - XH đäi bċ phên vČng nĆng thĆn cān kòm phát triùn, đĂ cĂ ngun nhån sĖ ỳu kòm v÷ hû thĈng cė sĚ hä tỉng (CSHT) giao thơng nơng thơn (GTNT) doanh nghiûp, tĉ chēc đồn thù chýnh quy÷n) đĂng gĂp hiûn vêt (ti÷n, lao đċng, vêt liỷu v ỗt ai) cho phỏt triựn CSHT GTNT liờn quan đđĘng bċ (đđĘng liưn xã, liưn thĆn, đđĘng thơn ngõ xóm) TĒ đøn nëm 2020, Viût Nam cổn khoõng 150-160 tỵ USD cho ổu t CSHT, đĂ đæu tđ cho CSHT giao thĆng đđĘng bċ 53 tğ USD (Bċ GTVT, 2011) Vęi khâ nëng hiûn Nh nc chỵ ỏp ng c khoõng 50% nhu cổu đæu tđ, vü vêy tham gia đĂng gĂp cĎa mąi thnh phổn, cng ng, ngi dồn hng li l rỗt cæn thiøt PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CSHT GTNT mċt bċ phên cĎa CSHT giao thơng, chĎ ỳu gćm: CSHT ng b, ng thu, cổu, cõng cỗp huyỷn, xó, thĆn, ngĄ hóm phĐc vĐ läi nċi bċ nĆng thĆn liưn køt vęi hû thĈng CSHT khác, nhìm phỏt triựn sõn xuỗt v phc v giao lu kinh tø, vën hoá, xã hċi cĎa đĀa phđėng Bâng hăi đđĜc thiøt kø vęi khĈi thĆng tin cĎa hċ dån; Hünh thēc mēc đċ tham gia đĂng gĂp hiûn vêt; LĞ đĂng gĂp; Khâ nëng tiöp tĐc tham gia đĂng gĂp thĘi gian tęi„ Các thĆng tin đđĜc nhêp xĔ lĞ qua Excel v SPSS ng nai l mt tỵnh thuc vng ng Nam b ca Viỷt Nam, phýa ng giỏp tỵnh Bỡnh Thn, ĐĆng Bíc giáp Låm Đćng, Tåy Bíc giáp Bình Dđėng Bünh Phđęc, phía Nam giáp Bà RĀa Vďng Tàu phía Tây giáp TP.HCM Mċt nhĕng đi÷u kiûn cho phát triùn nĆng thĆn Đćng Nai phát triựn CSHT GTNT ứn cui nởm 2013 ton tỵnh ó cĂ 8.506km đđĘng GTNT, đĂ tğ lû bö tĆng/nhĖa hoá/cēng hoá chiøm 51,8% (SĚ giao thĆng Đćng nai, 2013) ồy l mt thnh tých ỏng kự ca tỵnh vi sĖ tham gia đĂng gĂp hiûn vêt cĎa cĎa cċng đćng bìng nhi÷u hünh thēc khác Tuy vêy phát triùn CSHT GTNT vén cān nhi÷u hän chø ỳu kòm, , cổn thiứt phõi nghiửn cu ữ xuỗt thc đèy, khuyøn khých sĖ tiøp tĐc tham gia đĂng gĂp cĎa cċng đćng Ě mēc đċ cao hėn - MĐc tiöu nghiön cēu: (i) Phån tých thĖc träng tham gia đĂng gĂp hiûn vêt cĎa cċng đćng cho phát triùn CSHT GTNT tỵnh ng Nai; (ii) Phồn tých cỏc nhồn tĈ ânh hđĚng tęi tham gia đĂng gĂp hiûn vêt ca cng ng; (iii) ữ xuỗt mt s giõi phỏp thčc đèy tiøp tĐc tham gia đĂng gĂp hiûn vêt cĎa cċng đćng - Phäm vi nghiön cēu: Nghiön cēu têp trung vào tham gia cĎa cċng đćng (ngđĘi dân, 184 2.1 Thu thêp thông tin cho nghiên cĀu Ngoài viûc khai thác thĆng tin cĂ sïn thü nghiưn cēu chĎ ỳu sĔ dĐng thĆng tin sė cỗp t iữu tra qua bõng hi vi 438 h ọi diỷn cho cng ng tọi huyỷn tỵnh Đćng Nai Nhėn Träch, Trâng Bom, Vÿnh CĔu Xuån Lċc Nghiön cēu cďng thĖc hiûn mċt sĈ khâo sát chuyön såu tĒ thâo luên vęi mċt sĈ cá thù cċng đćng ngđĘi dån ThĆng tin đđĜc trünh bày qua hċp nhìm minh hąa cho nhên đĀnh chung 2.2 Phån tích đánh giá - Phđėng pháp thĈng kö mĆ tâ: phån tých đánh giá tünh hünh tham gia cĎa cċng đćng đĂng gĂp hiûn vêt cho phát triùn CSHT GTNT - Phđėng pháp so sánh: sĔ dĐng thĆng tin, sĈ liûu thu thêp đđĜc, tiøn hnh so sỏnh cỏc chỵ tiửu liửn quan ứn hỹnh thēc, mēc đċ tham gia đĂng gĂp hiûn vêt cĎa cċng đćng - Phđėng pháp kinh tø lđĜng, phân tích yøu tĈ ânh hđĚng tęi sĖ tham gia đĂng gĂp hiûn vêt cĎa cċng đćng - SĔ dĐng mĆ hünh hći quy Binary Logistic hàm phi tuyøn đa biøn (Đinh Phi Hĉ, 2012) vęi thĆng sĈ nhđ sau: n  P  Yj  1  Ln       i X i i 1  P  Yj    Trong : + P(Yj = 1): xỏc suỗt cng ng c tham gia + P(Yj = 0): xỏc suỗt cng đćng khĆng tham gia Nguyễn Xuân Quyết, Phạm Thị Mỹ Dung +  (0, i = ÷ n ): mēc đċ tác đċng + Xi: biøn đċc lêp - SĔ dĐng chđėng trünh SPSS 22.0 đù phån tích mơ hình KẾT Q VÀ THÂO LUẬN 3.1 Tham gia cûa cộng đồng đòng góp vêt cho phát triển CSHT GTNT tỵnh Đồng Nai ĐĂng gĂp bìng ti÷n cĎa cċng đćng cho phát triùn CSHT GTNT ngày cng tởng Chỵ týnh riửng giai oọn 2006-2010 cng ng đĂng gĂp hėn 38,7 tğ đćng vęi đđĘng xã trĚ xuĈng; nëm 2012 97,64 tğ đćng (chiøm 18% tĉng sĈ vĈn đæu tđ cho phát triùn 432,69km đđĘng); Nëm 2013 89,93 tğ đćng (chiøm 111,6 tğ đćng cho phát triùn 453,6km đđĘng (SĚ Giao thông Đćng Nai, 2013) V÷ lao đċng vêt liûu thü hỉu høt cỏc d ỏn cng trỹnh phỏt triựn CSHT GTNT cỗp xã trĚ xuĈng đ÷u cĂ sĖ đĂng gĂp cĎa cċng đćng Các hünh thēc cĂ thù tĖ nguyûn, trao i, thoõ thuờn hay bớt buc ng gp ỗt l phĉ biøn vęi viûc mĚ rċng CSHT giao thơng nói chung GTNT nói riêng Viûc tham gia cĂ thù tĖ nguỷn, trao đĉi (đ÷n bČ) nưn phát sinh khiøu nọi, khiứu kiỷn, tranh chỗp, tiửu cc lm chờm tiứn l ph biứn Trửn phọm vi cõ tỵnh hiỷn khĆng cĂ sĈ liûu thĈng kư chýnh thēc v÷ ng gp lao ng, vờt liỷu v ỗt ca cng đćng Theo køt quâ khâo sát điùm 438 cá thù cċng đćng täi đĀa bàn nghiön cēu, cĂ đøn 98,4% sĈ hċ tham gia đĂng gĂp, đðc biût cĂ đĀa phđėng cĂ køt quâ 100% đĂng gĂp, nhđ Xuån Lċc Trâng Bom, chi tiøt khâo sát sĖ tham gia cĎa cċng đćng đĈi vęi hoät đċng tham gia ng gp vờt chỗt (tiữn bọc, lao ng, vờt liỷu, ỗt ai,) cho phỏt triựn CSHT GTNT nh sau: - Gũp bỡng tin: Cao nhỗt l Trõng Bom vi 154 h (97,5%), gp 353,5 triỷu ng, thỗp nhỗt l Vÿnh CĔu 38 hċ (60,3%), gĂp 67,8 triûu đćng Hæu høt cċng đćng ngđĘi dån đ÷u tých cĖc tham gia nhđng đĀa phđėng cĂ đi÷u kiûn kinh tø tĈt tĉ chēc tham gia cĆng khai minh bäch thü køt quâ cao hėn Bâng Tham gia đòng gòp vờt chỗt cỷa cng ng cho phỏt trin CSHT GTNT tỵnh Đồng Nai Chỉ tiêu TT ĐVT Số lượng Số hộ điều tra Hộ 438 Số hộ đóng góp tiền Hộ 376 (Chiếm 85,8%) Mức góp thấp Triệu đồng 0,1 Mức góp cao Triệu đồng 10,3 Tổng số tiền đóng góp Triệu đồng 930,0 Số hộ đóng góp lao động Hộ Mức thấp Ngày 1,0 Mức cao Ngày 20,0 Tổng số ngày cơng đóng góp Ngày 3.864,0 Số hộ đóng góp vật liệu Hộ Mức thấp Triệu đồng Mức cao Triệu đồng 13,5 Tổng giá trị vật liệu đóng góp Triệu đồng 673,0 Số hộ đóng góp đất Hộ Mức thấp Mức cao Tổng số đất đóng góp 435 (Chiếm 99,3%) 282 (Chiếm 64,4%) 0,1 310 (Chiếm 78,0%) m 1,0 m 33,0 m 2.953,8 Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 185 Sự tham gia cộng đồng đóng góp vật cho phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai - Gòp bìng lao động: Lội đĂng gĂp ny c t lỷ cao nhỗt vi t n giân “khĆng cĂ đi÷u kiûn gĂp ti÷n bäc thü gĂp ngày cĆng” Nön cĆng tác vên đċng sĖ tham gia cỉn lđu Ğ v÷ đi÷u kiûn tham gia cĎa cċng đćng cho viûc khuyøn khých sĖ tham gia l ph hp nhỗt - Gũp bỡng vờt liu: TČy đi÷u kiûn đĀa phđėng mà cċng đćng đĂng gĂp vêt liûu khác Nhėn Träch chĎ yøu gĂp ỗt, ỏ lỏt ng, xi mởng v cồy kủ; Xuồn Lċc gĂp cát đá lát,„; Trâng Bom gĂp đá, ỗt v gọch v ; Vnh Cu l gọch v, đá lát, Tğ lû thamgia đĂng gĂp vêt liûu thỗp hn cỏc hỹnh thc khỏc vỹ iữu kiỷn ngi dån cċng đćng khác nön vęi tđ tng c gỹ gp nỗy S ny c quy i thành ti÷n theo đánh giá cĎa cċng đćng - Gòp bỡng ỗt: C 310 cỏ thự (chiứm 70,8% khõo sỏt) ng gp c 2.953,8m2 ỗt Trong cao nhỗt l Nhn Trọch, thỗp nhỗt l Vnh Cu Viỷc gp ỗt cĎa đĀa phđėng tĈt Mēc đĂng gĂp phĐ thuċc vào nhu cæu phát triùn CSHT GTNT cĆng tác tun trun vên đċng DČ hàng nëm tğ lû khiứu kiỷn, khiứu nọi vữ ỗt liửn quan ti đ÷n bČ, GPMB phĉ biøn nhđng viûc khuỳn khých ngi dồn ng gp ỗt cho xồy dng, m rng ng nng thn lọi rỗt hiỷu quõ, c biỷt l Ě đĀa phđėng cĂ phong trào xåy dĖng nĆng thĆn męi tĈt, cĂ tinh thæn cċng đćng cao 3.2 Cỏc yu t õnh hỵng ti tham gia ũng gũp vêt cûa cộng đồng cho phát triển CSHT GTNT 3.2.1 nh hỵng cỷa cụng tỏc t chc tham gia tới đóng góp vật MĊi cċng đćng cĂ nhĕng đðc điùm thành phỉn riưng, nhu cỉu phát triùn CSHT GTNT cĎa mĊi cċng đćng cďng khác Vü vêy, tĉ chēc tham gia tác đċng lęn đøn sĖ đĂng gĂp hiûn vêt Tĉ chēc tham gia bao gćm: tun trun, vên đċng, xác đĀnh mēc đċ tham gia, loäi hiûn vêt cĂ thù đĂng gĂp, loäi giao thĆng mà hą quan tåm 186 Hộp Chuyện đòng gòp ngày cơng “Khi đĂng gĂp lao đċng ti÷n bäc thü tåm lý bà đ÷u muĈn đu tiưn làm đđĘng ngĄ hóm, đđĘng liưn xĂm, vü thiøt thĖc vęi ngđĘi dån Vü vêy, thđĘng đëng kĞ dđ lao đċng tham gia, vęi loäi đđĘng khác thü thiøu ngđĘi làm„ nön cċng đćng thđĘng vên đċng, đĆi u cỉu đi÷u chuýn bà sang làm nhĕng cĆng trünh thiøu ngđĘi mċt cách linh hoät,„” Cān v÷ viûc đĉi hünh thēc gĂp cĆng thay vü gĂp ti÷n cďng phĉ biøn, mċt sĈ hċ gia đünh cĂ đi÷u kiûn kinh tø khĂ khën„ chčng tĆi cďng chåm chđęc„ Vý dĐ nhđ nhà chĀ Doan, thuċc h nghủo ca xó Ngun: Phúng vỗn ễng Xuồn i, ỗp 2, Xó An Vin, Trõng Bom, ng Nai, ngy 17/5/2013 3.2.2 nh hỵng cỷa lónh ọo chớnh quyn tới đóng góp cûa cộng đồng Chýnh qun khĆng chỵ nh hng, tọo mi trng v c chýnh sỏch cho sĖ tham gia mà cān sĖ đâm bâo lāng tin cho cċng đćng CĂ nhĕng trđĘng hĜp viûc cĎa cċng đćng nhđng nøu khĆng cĂ chýnh quy÷n hĊ trĜ cďng khĆng giâi quỳt đđĜc Hộp Chính quyền khuyến khích täo niềm tin cho să tham gia cûa cộng đồng “Hæu høt bà đĂng gĂp hiûn vêt cho xåy dĖng CSHT GTNT vü ni÷m tin Khi tin vào køt quâ hą tham gia đem läi thü hą sơ tĖ nguỷn CĂ nhi÷u cĆng trỹnh kửu gi b hiứn ỗt lm ng hoi nhng rỗt kh khởn nửn a phng ó tiứn c mċt lãnh đäo huỷn xuĈng thëm bêc cao niưn cĎa làng xin Ğ kiøn v÷ viûc mĚ đđĘng cho đĀa phđėng Vêy mà tĖ cĐ đ÷ nghĀ thay chčng tĆi vên đċng hċ diûn cổn hiứn ỗt, giõi ta lm ng, v kứt quõ thờt m cỏc c ữ xuỗt l mi buĉi phát tĈi cĂ thöm mĐc Biùu dđėng h gia ỹnh hiứn ỗt t nguyỷn, Ngun: Phúng vỗn Ơng Hêu, 42 tuổi, Trưởng Ban Tam Nơng, TP.Biên Hồ, Đồng Nai, ngày 06/9/2013 Nguyễn Xuân Quyết, Phạm Thị Mỹ Dung 3.2.3 nh hỵng cỷa c ch v quõn lý tới tham gia đóng góp vật (Hộp 3) Hộp Nên vĆi thû týc tham gia “ThĎ tĐc pháp lĞ cĎa chýnh quy÷n cān nðng týnh hành chýnh, nhđ: viûc bæu đäi diûn cċng đćng cho mċt dĖ án theo hđęng dén cĎa chýnh qun đ÷u phâi hąp đøn 2-3 lỉn męi xong, rći chĘ chuèn y câ tháng, viûc hċi hąp cĎa tĉ chēc cċng đćng cďng cỉn xin Ğ kiøn chýnh qun, trỏnh b cho rỡng t tờp ng ngi, mỗt an ninh trêt tĖ Viûc tham gia cĎa cċng đćng thü hiûn cēng nhíc vü đëng kĞ hünh thēc tham gia thü buċc phâi thĖc hiûn, khĆng đđĜc thay đĉi, đi÷u kiûn tham gia cĎa nhi÷u hċ gia đünh cĂ sĖ thay đĉi thĘi gian chĘ đĂng gĂp låu, Sao khĆng xåy dĖng hỵn mċt bċ ngun tíc cho hoät đċng cĎa cċng đćng giao cho cċng đćng ch ng ữ xuỗt c hn khng? Ngun: Phúng vỗn B Trổn Th Ngc Dung, 43 tui, Cỏn s Mặt tổ quốc xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai, ngy 08/06/2014 3.2.4 nh hỵng cỷa cỏc yu t nội täi cûa cộng đồng tới tham gia đóng góp vật *Các ỳu tĈ ânh hđĚng tęi tham gia gĂp ti÷n SĔ dĐng mĆ hünh hći quy Binary Logistic đĈi vęi đĂng gĂp ti÷n cĎa cċng đćng - Y1 l biứn hi qui nh phồn, vi sỏc xuỗt Y1 = P(Yj) =1, tēc cċng đćng cĂ tham gia gĂp ti÷n; Y1 = P(Yj) = 0, tēc cċng đćng khĆng tham gia/khĆng gĂp ti÷n; Do biøn sĈ đċc lêp hći qui logistic đa biøn (Trong đò: X1 - tuổi; X2 - giới tính; X3 - trình độ chun mơn; X4 - trình độ vën hố; X5 - số lao động hộ; X6 - lội kinh tế hộ; X7 - có người hộ làm cán bộ; X8 - thu nhêp bình quån/khèu; X9 - tỷ lệ thu nhêp từ nông nghiệp; X10 - đða bàn sinh sống), nưn sĔ dĐng chuýn däng logarithm tĖ nhiưn cho hàm phi tuyøn đa biøn Sau chäy mĆ hünh vęi sĈ liûu khâo sát 438 hċ cá thù cċng đćng tham gia gĂp ti÷n bìng SPSS 22.0 cho hàm køt quâ sau: Y1= 2,975 + 0,015X1 – 0,184X2 + 0,075X3 + 0,125X4 - 0,128X5 + 0,425X6 – 0,061X7 + 0,037X8 + 0,023X9 - 0,051X100 Kiùm đĀnh hći quy dĖa trön mēc Ğ nghÿa (Sig.) cĎa kiùm đĀnh Wald cho thỗy: Cỏc biứn t X1 - X5 v X7 cĂ Sig đ÷u > 0,05, biøn tđėng quan khĆng cĂ Ğ nghÿa vęi biøn Y1, đċ tin cêy 95%; Biøn X6 (loäi kinh tø hċ), cĂ Sig < 0,1 tēc cĂ Ğ nghÿa vęi biøn Y1, đċ tin cêy 90%; Biøn X8 (thu nhêp bünh quån), X9 (tğ lû thu nhêp tĒ nĆng nghiûp) cĂ Sig < 0,01 có ý nghÿa vęi biøn Y1, đċ tin cêy 99% Køt luên, Yøu tĈ thu nhêp bünh quån, tğ lû thu nhêp tĒ nĆng nghiûp loäi kinh tø hċ cĂ tác đċng trĖc tiøp đøn viûc gĂp ti÷n cĎa cċng đćng cho phát triùn CSHT GTNT; CĐ thù, cē 100 hċ tëng bêc søp loäi thu nhêp (tĒ bêc nghèo lưn cên nghđo/ cên nghđo lưn trung bünh/ trung bình lên khá) sơ tác đċng đøn 42,5% sĈ hċ quỳt đĀnh gĂp ti÷n cē triûu đćng thu nhêp bünh quån hċ 1% tğ lû thu nhêp tĒ nĆng nghiûp tëng thưm cĎa hċ sơ tác đċng tëng tđėng ēng vęi 3,7% 2,3% giá trĀ ti÷n gĂp cĎa cċng đćng * Phån tých yøu tĈ ânh hđĚng tęi sĖ tham gia đĂng gĂp lao đċng Cďng sĔ dĐng mĆ hünh hći quy Binary Logistic đĈi vęi đĂng gĂp ngày cĆng lao đċng, vęi Y2 sĈ ngày cĆng mà cċng đćng đĂng gĂp, giá trĀ cĎa biøn tđėng ēng nhđ trön đđĜc khâo sát tĒ 438 hċ cá thù cċng đćng chäy mĆ hünh cho hàm køt quâ: Y2=122 + 0,115X1 – 0,367X2 – 3,573X3 + 1,071X4 – 0,145X5 -21,962X6 + 7,424X7 + 0,159X8 – 0,029X9 – 12,577X10 Kiùm đĀnh hći quy dĖa trön mēc Ğ nghÿa (Sig.) cĎa kiùm đĀnh Wald vęi: biøn X1, X2, X4 X6 X8 - X10 cĂ Sig đ÷u > 0,05, khĆng cĂ Ğ nghÿa vęi Y2, đċ tin cêy 95%; biøn X7 (hċ cĂ ngđĘi làm cán bċ) cĂ Sig = 0,012 < 0,02, có ý nghÿa vęi Y2, đċ tin cêy 98%; biøn X3 (Trünh đċ chun mơn) có Sig < 0,01, cĂ Ğ nghÿa vęi Y2, đċ tin cêy 99% Vêy, hċ cĂ ngđĘi cỏn b c tỏc ng rỗt ln ứn viỷc ng gĂp ngày cĆng, vęi mēc cē 01 hċ cĂ cán b sụ vờn ng c ýt nhỗt 7,42 ngy cng lao đċng cho phát triùn CSHT GTNT, hċ 187 Sự tham gia cộng đồng đóng góp vật cho phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai cĂ ngđĘi làm cán bċ thđĘng làm cĆng tác tun trun thĆng qua suy nghÿ “cán làm gương” Yøu tĈ trünh đċ chuyön mĆn cĎa chĎ hċ có tác đċng đøn tĉng sĈ ngày cĆng lao đċng đđĜc đĂng gĂp vęi cē 01 cĆng lao đċng cĂ chuyön mĆn làm viûc thay thø hėn 3,57 cĆng khĆng cĂ chun mơn; Tuy vêy, trđęc kưu lao đċng cĂ trünh đċ chun mĆn cỉn khâo sát, sĔ dĐng phČ hĜp nhìm hiûu quâ sĖ tham gia, c cng viỷc chỵ cổn lao ng chồn tay/khĆng cỉn chun mĆn ngđĜc läi * Phån tých yøu tĈ ânh hđĚng tęi sĖ tham gia đĂng gĂp vêt liûu Vęi Y3 giá trĀ vêt liûu (đđĜc qui đĉng thành ti÷n) mà cċng đćng đĂng gĂp, giá trĀ cĎa biøn tđėng ēng nhđ trön đđĜc khâo sát tĒ 438 hċ cá thù cċng đćng chäy mĆ hünh cho hàm køt quâ: Y3 = 0,480 + 0,003X1 – 0,265X2 + 0,507X3 – 0,350X4 + 0,022X5 + 0,198X6 + 0,057X7 + 0,006X8 + 0,004X9 + 0,340X10 Kiùm đĀnh hći quy dĖa trön mēc Ğ nghÿa (Sig.) cĎa kiùm đĀnh Wald thü: Biøn X1, X2, X4-X9 cĂ Sig.>0,05, biøn tđėng quan khĆng cĂ Ğ nghÿa vęi Y3, đċ tin cêy 95%; biøn X10 (đĀa bàn sinh sĈng/đi÷u kiûn tĖ nhiưn) cĂ Sig = 0,017
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của cộng đồng trong đóng góp hiện vật cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai, Sự tham gia của cộng đồng trong đóng góp hiện vật cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn