Quan hệ giữa cường độ kháng nén của mẫu lập phương và mẫu trụ, giữa cường độ kháng nén và kháng kéo của bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn đập thuỷ điện Sơn La

7 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:53

Bài viết Quan hệ giữa cường độ kháng nén của mẫu lập phương và mẫu trụ, giữa cường độ kháng nén và kháng kéo của bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn đập thuỷ điện Sơn La được thực hiện nhằm trình bày một số kết quả thu được từ đề tài nghiên cứu quan hệ giữa cường độ kháng nén của mẫu lập phương và mẫu trụ, giữa cường độ kháng nén và kháng kéo đối với bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn đập thuỷ điện Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo. QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ KHÁNG NÉN CỦA MẪU LẬP PHƯƠNG VÀ MẪU TRỤ, GIỮA CƯỜNG ĐỘ KHÁNG NÉN VÀ KHÁNG KÉO CỦA BÊ TÔNG THI CÔNG THEO CÔNG NGHỆ ĐẦM LĂN ĐẬP THUỶ ĐIỆN SƠN LA PHẠM THANH HOÀI, NGUYỄN KHẮC HOAN - BQL DA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA Tóm tắt: Thơng qua báo cáo, tác giả phân tích thí nghiệm cường độ kháng nén mẫu bê tông lập phương 15x15x15cm, mẫu trụ đúc mẫu nõn khoan DxH=15x30cm kết cấu cơng trính bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn (RCC) bê tơng thường (CVC), thí nghiệm cường độ kháng kéo mẫu trụ đúc mẫu trụ khoan bê tông RCC để xác định hệ số tương quan phương pháp thực nghiệm Bài báo tác giả muốn trình bày số kết thu từ đề tài nghiên cứu “Quan hệ cường độ kháng nén mẫu lập phương mẫu trụ, cường độ kháng nén kháng kéo bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn đập thuỷ điện Sơn La’’ Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La, EVN thực Cơng trình thuỷ điện Sơn La có khối lượng khoảng triệu m3 RCC triệu m3 CVC, cơng trình có khối lượng bê tơng lớn từ trước tới Việt Nam cơng trình quản lý chặt chẽ chất lượng Do có điều kiện để xác định hệ số tương quan nêu Mục đích - Xác định hệ số tương quan cường độ kháng nén thí nghiệm mẫu trụ với mẫu lập phương Sử dụng hai loại mẫu thí nghiệm để kiểm sốt chất lượng bê tơng cơng trình; - Xác định hệ số tương quan mẫu đúc mẫu khoan kết cấu cơng trình: Căn vào kết cường độ kháng nén thí nghiệm mẫu đúc để dự báo cường độ kháng nén bê tông kết cấu trường hợp khơng có điều kiện để khoan lấy mấu thí nghiệm kết cấu; - Xác định hệ số tương quan cường độ kháng kéo kháng nén RCC : Căn vào cường độ kháng nén, dự báo cường độ kháng kéo bê tông; Đối tượng nghiên cứu nội dung thực Các hệ số tương quan xác định cụ thể cho RCC tuổi 180 365 ngày; cho CVC tuổi 28 ngày Cơng trình nhà máy thuỷ điện Sơn la Nghiên cứu tiến hành cho mác bê tông khác Cơ sở thực - Tiêu chuẩn thí nghiêm xử lý số liệu: Tiêu chuẩn thí nghiệm thực theo TCVN 3118:1993 ; ASTM C42, ASTM C39 USACE-CRD-164 (TC Mỹ); Xử lý số liệu, xác định hệ số tương quan theo ACI 214-3R-88 (TC Mỹ) TCVN 3118:1993 - Thiết bị thí nghiệm: Các thí nghiệm thực thiết bị có công trường : khoan lấy mẫu xử dụng ống khoan nòng đơi mũi khoan kim cương Nga Italya sản xuất, xác định cường độ kháng nén thiết bị SERCOMP7 - CONTROLS - Italya, xác định cường độ kháng kéo thiết bị kéo liên doanh Trung Quốc - Anh số thiết bị chuyên dụng khác - Nguồn mẫu: + Đối với CVC: Thực tuổi 28 ngày với mác bê tông M20, M30 M40, đá dăm Dmax =20mm Dmax=40mm, gồm mẫu đúc phòng, đúc trường mẫu lấy từ nõn khoan số vị trí kết cấu có mác bê tông tương ứng + Đối với RCC: thực tuổi thí nghiệm 180 365ngày, gồm mẫu đúc phòng, đúc trường mẫu lấy từ nõn khoan số vị trí kết cấu có tuổi bê tơng tương ứng Kết 4.1 Hệ số tương quan cường độ kháng nén mẫu trụ mẫu lập phương K: R K  LP RTru đó: RLP : cường độ kháng nén trung bình, thí nghiệm mẫu lập phương 15x15x15cm; RTrụ : cường độ kháng nén trung bình, thí nghiệm mẫu trụ DxH= 15x30cm Các kết thí nghiệm chấp nhận để đưa vào xác định hệ số tương quan thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: Chênh lệch khối lượng thể tích loại mẫu so với giá trị trung bình khối lượng thể tích ≤ 2%, theo ACI 214-3R-88 hệ số thay đổi thí nghiệm (%) mức độ ‘’Tốt’’ trở lên theo bảng Bảng 1: Mức chấp nhận dao động kết khâu thí nghiệm (Vwt) Xuất sắc Rất tốt Tốt Khá Kém Dưới 1,5 1,5 tới 2,0 2,0 tới 3,0 3,0 tới 4,0 Trên 4,0 đó: Vwt  S wt R ; d2 : hệ số theo lượng mẫu thí nghiệm đợt thí  100 ; S wt  d2 X nghiệm; Vwt: hệ số thay đổi thí nghiệm thể %; X : giá trị cường độ trung bình; Swt: Sai lệch so với tiêu chuẩn thí nghiệm Trên sở kết thí nghiệm, xác định hệ số tương quan theo TCVN 3118:1993: - Hệ số tính đổi cho cấp tổ mẫu kích thước chuẩn khơng chuẩn: i  Rni0 , đó: Rni0 Rni : cường độ bê tơng trung bình tổ mẫu kích thước chuẩn Rni khác chuẩn thứ i n S  - Phương sai Sα: _    i      i 1  n 1 _ - Giá trị t: t  2.83   S Theo số liệu thí nghiệm, xác định t>1,4 sử dụng hệ số tương quan xác định thực nghiệm làm hệ số qui đổi cường độ kháng nén mẫu lập phương 15x15x15cm mẫu trụ 15x30cm (theo TCVN 3118-1993 ) RCC K=1,16; CVC K=1,14 Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu lập phương mẫu trụ đúc bờ tụng CVC Cường độ nén mẫu lập phương (MPa) 60 55 y = 1.0884x + 1.6105 R2 = 0.9969 50 45 40 35 30 25 20 20 25 30 35 40 45 50 55 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu lập phương mẫu trụ đúc – bê tông RCC Cường độ nén mẫu lập phương (MPa) 32 31 y = 1.0519x + 2.4436 R2 = 0.9935 30 29 28 27 26 25 24 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C­êng ®é nÐn mÉu trơ (MPa) 4.2 Hệ số tương quan cường độ kháng kéo kháng nén RCC: R Kk  k Rn đó: Rk : giá trị trung bình cường độ kháng kéo; Rn : giá trị trung bình cường độ kháng nén - Tiêu chuẩn thí nghiệm xử lý số liệu thực theo tiêu chuẩn nêu - Kết quả: Hệ số tương quan cường độ kháng kéo khối cường độ kháng nén RCC có giá trị trung bình từ 6÷7%, số liệu chi tiết lập thành biểu đồ xác định hệ số tương quan Biểu đồ tương quan cường độ kháng kéo kháng nén mẫu trụ đúc – RCC C­êng ®é kÐo mÉu trơ ®óc (MPa) 2.0 1.8 y = 0.0762x - 0.2517 R2 = 0.9705 1.6 1.4 1.2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) Biểu đồ tương quan cường độ kháng kéo kháng nén mẫu trụ khoan – RCC C­êng ®é kÐo mÉu nân khoan (MPa) 1.7 1.6 y = 0.0687x - 0.1003 R2 = 0.9382 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 18 19 20 21 22 23 24 25 C­êng ®é nÐn mÉu nân khoan (MPa) 4.3 Hệ số tương quan cường độ kháng nén mẫu trụ đúc phòng mẫu khoan kết cấu: R K  md Rmk đó: Rmđ : giá trị trung bình cường độ kháng nén mẫu trụ đúc (Mpa); Rmk: giá trị trung bình cường độ kháng nén mẫu trụ khoan (Mpa); - Tiêu chuẩn thí nghiệm xử lý số liệu thực theo tiêu chuẩn nêu; - Nguồn mẫu: Dựa kết nén mẫu đúc mẫu khoan kết cấu CVC RCC đúc đập mẫu khoan đập R180 R365 ngày - Kết quả: Hệ số tương quan cường độ kháng nén mẫu trụ đúc mẫu trụ khoan sau: + Đối với RCC: K= 1.11; + Đối với CVC: K= 1.08 Bảng 2: Tổng hợp kết Tương quan cường độ kháng kéo với cường độ kháng nén mẫu trụ đúc mẫu trụ khoan Tương quan cường độ kháng nén: Giữa mẫu trụ đúc/ mẫu trụ khoan CVC RC C 1.14 1.16 0.067 1.08 1.11 Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu trụ đúc mẫu trụ khoan – CVC 50 C­êng ®é nÐn mÉu nân khoan (MPa) Chỉ số Tương quan cường độ kháng nén mẫu lập phương với mẫu trụ 45 y = 0.9372x - 0.3353 R2 = 0.9973 40 35 30 25 20 15 20 25 30 35 40 45 50 55 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu trụ đúc mẫu trụ khoan – RCC 25 C­êng ®é nÐn mÉu nân khoan (MPa) TT 24 23 y = 0.948x - 1.0974 R2 = 0.954 22 21 20 19 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) 5 Ý nghĩa kết nghiên cứu Xác định hệ số tương quan cường độ nén mẫu trụ mẫu lập phương, trường hợp sử dụng hai loại mẫu để kiểm soát chất lượng bê tơng Trên sở kết thí nghiệm mẫu đúc trường dự báo kết cường độ kháng nén bê tông kết cấu cơng trình dựa theo đồ thị tương quan cường độ nén mẫu lập phương, cường độ nén mẫu trụ, cường độ nén mẫu nõn khoan Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu bê tông CVC 55 50 50 y = 1.0884x + 1.6105 R2 = 0.9969 45 C­êng ®é nÐn mÉu nân khoan (MPa) C­êng ®é nÐn mÉu lËp ph­¬ng (MPa) 55 45 40 40 y = 0.9372x - 0.3353 R2 = 0.9973 35 35 30 30 25 25 MÉu nân khoan - MÉu trô ®óc 20 20 MÉu lËp ph­¬ng - mÉu trơ ®óc 15 15 15 20 25 30 35 40 45 50 55 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) 32 31 31 y = 1.0519x + 2.4436 R2 = 0.9935 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 y = 0.948x - 1.0974 R = 0.954 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 MÉu nân khoan - MÉu trơ ®óc 19 C­êng ®é nÐn mÉu nân khoan (MPa) C­êng ®é nÐn mÉu lËp ph­¬ng (MPa) Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu bê tơng RCC 32 19 MÉu lËp ph­¬ng - mÉu trơ ®óc 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) Caping mẫu trụ trước nén Mẫu bê tông kéo đứt Abstract The relationship between compression strength of the resistance of the sample cubes and sample cylinders, the compression strength and tensile strength of concrete construction technology lagoon rolling Son La hydroelectric dam Through the report, the author analyzes the Experimental procedure resistance compression strength on specimens is cube of concrete have dimension 15x15x15cm cube, specimens cast field-cured cylinders and specimens drilled cores have dimension DxH = 15x30cm in the structure for Roller Compacted Concrete (RCC) and Conventional Vibrated Concrete (CVC); Experimental procedure strength intensity of stretch resistance on specimens cast and specimens drilled cores for RCC to determine the correlation coefficient by experimental methods Tài liệu tham khảo : [1] Tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 : Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén; [2] ASTM C42 : Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete; [3] ASTM C39 : Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens; [4] USACE-CRD-C164 :Standard Test Method for Direct Tensile Strength of Cylindrical Concrete or Mortar Specimens; [5] ACI 214-3R-88 : Simplified Version of the Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete; [6] Các báo cáo kết thí nghiệm bê tơng cơng trình thuỷ điện Sơn La –Cơng ty CP Tư vấn xây dựng điện 1; [7] Các kết thí nghiệm bê tơng thực cơng trình thuỷ điện Sơn La ... tơng kết cấu cơng trình dựa theo đồ thị tương quan cường độ nén mẫu lập phương, cường độ nén mẫu trụ, cường độ nén mẫu nõn khoan Biểu đồ tương quan cường độ nén mẫu bê tông CVC 55 50 50 y = 1.0884x... quả: Hệ số tương quan cường độ kháng nén mẫu trụ đúc mẫu trụ khoan sau: + Đối với RCC: K= 1.11; + Đối với CVC: K= 1.08 Bảng 2: Tổng hợp kết Tương quan cường độ kháng kéo với cường độ kháng nén mẫu. .. (MPa) Cường độ nén mẫu lập phương (MPa) Biu tng quan cường độ nén mẫu bê tông RCC 32 19 Mẫu lập phương - mẫu trụ đúc 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C­êng ®é nÐn mÉu trơ ®óc (MPa) Caping mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ giữa cường độ kháng nén của mẫu lập phương và mẫu trụ, giữa cường độ kháng nén và kháng kéo của bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn đập thuỷ điện Sơn La, Quan hệ giữa cường độ kháng nén của mẫu lập phương và mẫu trụ, giữa cường độ kháng nén và kháng kéo của bê tông thi công theo công nghệ đầm lăn đập thuỷ điện Sơn La

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn