Ebook Bài tập động lực học công trình: Phần 1

159 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:33

Cuốn sách bài tập động lực học công trình của PGSTS Phạm Đình Ba được chia làm 2 phần là các đề bài tập và phần hướng dẫn lời giải và đáp số - phần này được biên soạn theo các mức độ khác nhau bao gồm phần nội dung hướng dẫn mội số bài giải mẫu và đáp số chỉ dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách. P G S T S PHẠM ĐÌNH BA BÀI TẬP DỘNG Lực HỌC CƠNG TRÌNH ■ ■ ■ NHÀ XUẤT BÀN XÀY DỰNG HÀ KÔI - 2003 LỜI NĨI ĐẨU O ộ ỉ ì y ^ l ự c lỉỌi c ỏ ỉ ỉ ^ ĩ ì ì ì ì l ì l í) p l ì ầ ỉ i Ỉ Ì ỌC c l ì n v ê ỉ ì đ ê c ủ a n i ô ỉ ỉ l ì ọ c C h ọ c kêt í cíii Nội diỉỉì^ i'úa phihì Độìì^ ///(■ ÌÌỌC íY)//t^ trìỉìlì ỉỉlỉằỉỊỊ ^iài cỊuyết ('úc l ) ủ i ĩ o i ì í l i a C l ì Ọ C k ê ĩ í ấ u k ì ì i í i n l ì vcxi c ú c ì ú c d i u ì ^ c ù a t ả i t r ọ ỉ ì i ị (ÍỘ/IÍỊ C u ổ i i B ù i ĩ ậ p Đ ộ ỉ i ' ^ / ự c ÌKH' C ( ) ! ì ^ ỉ r i / i l ì ( ỉ i í Ợ i h i ê n s o n nlìchìì p ì ìH c vụ clìo í í/í (loi ncọỉỉíỉ (ìùo tạo ì)ìu (ĩại Ììọc ỉií^ủỉilì \ y ílipì^ cơỉiịỊ ìrìỉììì, ^iúp Ịìúiì'^ cao kliii ỉiủỉií( ỵhifc liủỉìli ĩro/Ịị^ ỉínli tốỉi Vi) ỉhiér k ế kết Cííii chịu túc ilụ/ií^ ( íỉơ Cí/C (lạn^ íãi trọỊì^ (lộỉì^ fliií()'fi\> \^ặp írơììíỊ (hực tể Ciiốỉĩ súclì C()ìì lủ íùi liợii ílìani kììiio cìiO í'áỉi hộ (hun ffiơfi kĩ ĩhiiậì có Cịuan ỉâỉỉi dỡii lĩii/ỉ yựi Độỉì^ lực lìọc i óỉì^ ỉi i/ìlì Bò CỈH ciìa CỈIƠ/I sÚl li cỉiừk chỉa lủ/ỉi Ììcii ¡)hớn: P l ì ú i Ị ! : D h ù i c i - h ( ) i ỈỢỊ) F h c h i : H ỉ t n ^ d ẫ n l i : ^ i i Ví) (ĨỚỊ) s ố I ^ l h ỉ ỉ ì y ( ĨỈ ÍỢC h i é ỉ ỉ s o n t l ì e o í c m i n - ( l ộ k l ỉ c ỉ i l ì i í u l ) ( ỉ o Í^OỈỈỈ j i h i U i n ộ i (ỈHỉii^ h i í ì ì ^ ị ( l ẫ n , ì ì ì ộ í s h c ) i { ị i d i t ì ỉ ủ ỉ i , p l ỉ ỉ i ( I ( q ) s ổ Ví) c l ì i ( l ( h ì 7'//v (là c ó ỉ d ĩ nlìicìi c ổ Ị r o ỉ } ^ ii li ữ ỉ Ị i ị ỉ l ii c u s ó ì ĩú c íỉiờ r â í T iU (lũ ì^iíí c Ik ỉ h h iớ ỉì s o n , ỉìlìiùììị k l ió Ìrú iìlì k h ó i / i l i ậ n rỉ u ' Ợ c S I / i ĩ ỏ i ) V ( i m I k j n ( ÌỌ ( ĩ l ỉ í ỉ ỉ i l ỉ C í i t ì ì ỉ ề N l ỉ \ Ị ( ấ ĩ Ỉ Hỉ ỉ ì X a \ d ỉ ú ỉ ^ , c ú c (1()ii'tị n g h i ệ p dò' (íứ Cỉiốỉì súclì sớỉỉi riỊ ÌÌUỈĨ hạn (ĩọc PÍỈS.TS P hạm Đ ình Ba PHẦN I PHẦN ĐỂ BÀI Chương DAO ĐÔNG CỦA HÊ MÔT BÂC T DO Bài 1.1: Xác định số bậc tự hệ cho hình (1.1) -#m; a) rrfrr7 b) m, « # /77777 d) c) rrio m m- m-» Ả EJ = e) m h) 9) Hình 1.1 QO ÍTỈ: m -, Bài 1.2: Xác định tần số dao động riêng hệ cho trén hình 1.2, bỏ qua khối lượng thân dầm M ề- EJ EJ 112 112 112 -o 112 Hình 1.3 Hình L2 Bài 1.3: Xác định tần số dao đòng riêng hệ cho hình 1.3, bỏ qua khối lươns thân hệ So sánh tần số dao động riêng hệ với tán số dao động riêng cúa bà^ 12 Bài 1.4: Xác định tần số dao dộng riênc hệ cho hình 1.4, bỏ qua khối lưưiig thân hệ Tính với trường hợp a ^ b , a b = — cho: a = 2m, b = 3m, trọng lư n g khối lượng Q = 20kN; Dầm làrn thép chữ I số hiệu N'74a có E = 2,1.10^ kN/in^: J = 3733.10' EJ M EJ ỉ H Hình 1.4 Hình 1.5 Bài 1.5: Xác định tần số dao động riêng ciia hệ cho hình 1.5, bỏ qua khối lượng thân hệ So sánh tần sỏ dao clộiií: riêng hệ với tần số dao độim riêng hộ cho 1.2 Tính chu kì tần sơ' dao động riêng cho / = liiì, trọng lượng khối lưựng Q - 1,23 kN Dầm làm thóp chữ í số hiệu N "8 cỏ E = 2,1 lO^kN/m', J = 78.10'*^ Bài 1.6: Xác định tần số dao đòn« riêng cùa hệ cho hình 1.6, bỏ qua khối lưọng thân hệ EJ O M ♦ M ♦ I /7^ EJ B
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Bài tập động lực học công trình: Phần 1, Ebook Bài tập động lực học công trình: Phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn