TCXDVN 51:2008

105 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:30

TCXDVN 51:2008 tiêu chuẩn về thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo. Bộ xây dựng Tcxdvn 51 : 2008 thoát nớc - mạng lới công trình bên tiêu chuẩn thiết kÕ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard Trần Thành Chung - viwase 0912835566 Hµ néi 1/2008 TCXDVN-51:2008 thoát nớc - mạng lới công trình bên tiêu chuẩn thiết kế Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn qui định yêu cầu bắt buộc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng cải tạo, mở rộng nâng cấp hệ thống thoát nớc (mạng lới thoát nớc công trình bên ngoài) đô thị, khu dân c tập trung khu công nghiệp Ghi chú: Khi thiết kế hệ thống thoát nớc phải tuân theo quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan khác đ đợc Nhà nớc ban hành 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Qui định chung Khi thiết kế hệ thống thoát nớc việc lựa chọn sơ đồ giải pháp phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân c tập trung, khu công nghiệp Khi lựa chọn hệ thống sơ đồ thoát nớc phải đánh giá kinh tế, kĩ thuật, mức độ đảm bảo vệ sinh công trình thoát nớc có khả tiếp tục sư dơng chóng Khi thiÕt kÕ tho¸t n−íc cho c¸c điểm dân c, cho phép sử dụng kiểu hệ thống thoát nớc: chung, riêng nửa, riêng hoàn toàn hệ thống hỗn hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh công trình thoát nớc có, sở so sánh tiêu kinh tế kỹ thuật Đối với hệ thống thoát nớc ma, điều kiện cho phép sử dụng hệ thống mơng máng hở phải ý xử lý phần nớc ma bị nhiễm bẩn Hệ thống thoát nớc xí nghiệp công nghiệp thờng thiết kế theo kiểu riêng hoàn toàn, nhng tr−êng hỵp thĨ cã thĨ kÕt hỵp thu gom toàn phần nớc thải sản xuất với nớc thải sinh hoạt Khi thiết kế thoát nớc cho sở sản xuất công nghiệp cần xem xét: - Khả thu hồi chất quí có nớc thải sản xuất - Khả giảm lợng nớc thải sản xuất xả môi trờng bên cách áp dụng trình công nghệ hợp lí, sử dụng hệ thống cấp nớc tuần hoàn toàn bộ, phần lấy nớc thải phân xởng để sử dụng cho phân xởng khác 2.7 Ghi chú: Chỉ cho phép sử dụng nớc thải sinh hoạt đ đợc xử lý khử trùng để cấp nớc cho sản xuất Nớc đ sử dụng qua trình sản xuất không bị nhiễm bẩn cần nghiên cứu để sử dụng lại Khi sử dụng lại cho phép xả vào nguồn tiếp nhận vào hệ thống thoát nớc ma VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 2.8 Việc xả nớc thải sản xuất vào hệ thống thoát nớc công trình xử lý nớc thải đô thị cần phải vào thành phần chất ô nhiễm có nớc thải sản xuất, tiêu kinh tế kĩ thuật hệ thống thoát nớc yêu cầu vệ sinh xả nớc thải vào nguồn tiếp nhận Trong trờng hợp này, nớc thải sản xuất phải đảm bảo yêu cầu sau: - Không ảnh hởng xấu tới hoạt động đờng cống thoát nớc công trình xử lý nớc thải - Có nồng độ chất lơ lửng chất không 500 mg/l - Không chứa chất có khả phá hủy vật liệu, dính bám lên thành ống làm tắc cống thoát nớc công trình khác hệ thống thoát nớc - Không chứa chất dễ cháy (dầu, xăng ) chất khí hoà tan tạo thành hỗn hợp nổ đờng ống công trình thoát nớc - Không chứa chất độc có nồng độ ảnh hởng xấu tới trình xử lý sinh học tới việc xả nớc thải vào nguồn tiÕp nhËn 2.9 Ghi chó: NÕu n−íc th¶i s¶n xt không đảm bảo yêu cầu nói phải xử lý sơ chỗ Mức độ xử lý sơ cần phải đợc chấp thuận quan quản lý môi trờng đơn vị thoát nớc địa phơng Khi nối đờng cống thoát nớc thải sở sản xuất vào mạng lới đô thị sở phải có cống xả giếng kiểm tra riêng, đặt phạm vi sở Ghi chú: Cho phép đặt cống dẫn chung nớc thải sản xuất nhà máy, xí nghiệp sau giếng kiểm tra sở 2.10 Nớc thải có chứa chất độc hại vi trùng gây dịch bệnh trớc xả vào mạng lới thoát nớc đô thị khu dân c phải đợc khử độc khử trùng 2.11 Không cho phép xả nhiều loại nớc thải vào mạng lới thoát nớc, nh việc trộn loại nớc thải với tạo thành chất độc, khí nổ chất không tan với số lợng lớn 2.12 Không đợc xả nớc thải sản xuất có nồng độ chất ô nhiễm cao tập trung thành đợt Trờng hợp khối lợng thành phần nớc thải thay đổi lớn ngày cần phải thiết kế bể điều hoà 2.13 Ngoài việc tuân thủ qui định nêu tiêu chuẩn này, sơ đồ công nghệ phơng pháp xử lý, thông số để tính toán công trình xử lý bùn cặn nớc thải sản xuất cần phải dựa theo quy định, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng xí nghiệp công nghiệp tơng ứng, tài liệu quan nghiên cứu khoa học kinh nghiệm quản lý công trình tơng tự 2.14 Mức độ xử lý nớc thải trớc xả vào nguồn tiếp nhận đợc xác định tính toán sở đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định tiêu chuẩn môi trờng Việt Nam đợc quan quản lý môi trờng chấp thuận 2.15 Các công trình xử lý nớc thải sở công nghiệp nên bố trí phạm vi đất đai sở VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 2.16 Khoảng cách vệ sinh từ công trình xử lý trạm bơm nớc thải tới ranh giới xây dựng nhà công cộng xí nghiệp thực phẩm (có xét tới khả phát triển đối tợng đó) đợc qui định nh sau: - Đối với công trình xử lý trạm bơm nớc thải sinh hoạt lấy theo bảng 2-1 - Đối với công trình xử lý trạm bơm nớc thải sản xuất không nằm địa giới xí nghiệp, đợc bơm xử lý kết hợp bơm xử lý với nớc thải sinh hoạt lấy theo tiêu chuẩn vệ sinh qui định thiết kế công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp Nhà nớc hay Bộ chủ quản ban hành, nhng không thấp qui định bảng 2-1 Bảng 2-1 Tên công trình Công trình xử lý học sinh học có sân phơi bùn Công trình xử lý học sinh học có xử lý bùn cặn thiết bị khí B i lọc ngầm Cánh đồng tới Hồ sinh học Mơng ô xy hóa tuần hoàn Trạm bơm Khoảng cách ly vệ sinh tính m, theo công suất tính toán công trình, nghìn m3/d Dới 0,2 Từ 0,2 đến Tõ ®Õn 50 >50 150 200 400 500 100 200 150 200 150 15 150 300 200 200 200 20 300 400 300 400 20 400 30 Ghi chú: Khi không đảm bảo đợc khoảng cách tối thiểu trên, phải có giải pháp công nghệ phù hợp để đảm bảo đợc điều kiện vệ sinh phải đợc quan quản lý môi trờng địa phơng chấp thuận Nếu địa giới trạm xử lý nớc thải học sinh học công st d−íi 50m3/d cã b i läc ngÇm diƯn tÝch dới 0,5 khoảng cách lấy 100m Khoảng cách ly vệ sinh b i lọc ngầm công suất dới 15 m3/d lấy 15 m Khoảng cách ly vệ sinh bệ tự hoại 5m, giếng thấm 8m Khoảng cách ly bảng 2-1 cho phép tăng lên nhng không lần khu dân c xây dựng cuối hớng gió chủ đạo so với trạm xử lý, cho phép giảm nhng không 25% khu dân c xây dựng vị trí có hớng gió thuận lợi theo quan điểm vệ sinh Nếu làm khô bùn cặn cha đợc ổn định sân phơi bùn khoảng cách vệ sinh phải đợc tính toán phù hợp với tiêu chuẩn môi trờng đợc quan quản lý môi trờng địa phơng chấp thuận Đối với công trình cải tạo, tùy trờng hợp ngoại lệ áp dụng khác với qui định bảng nhng phải đợc chấp thuận quan quản lí môi trờng địa phơng VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 2.17 Không đợc xả nớc ma trờng hợp sau: - Trực tiếp vào khu vực dùng làm b i tắm - Vào khu vực trũng khả tự thoát nớc dễ tạo thành đầm lầy - Vào khu vực xói mòn, thiết kế biện pháp gia cố bờ 2.18 Phải xét tới khả đa công trình vào giai đoạn xây dựng trờng hợp cần thiết vận hành toàn công trình nh khả phát triển tơng lai vợt công suất tính toán công trình Ghi chú: Việc đa công trình vào sử dụng theo giai đoạn xây dựng hay vận hành toàn phải xuất phát từ điều kiện vệ sinh xả nớc thải vào nguồn tiếp nhận 2.19 Các giải pháp kỹ thuật đợc thiết kế phải dựa sở so sánh tiêu kinh tế kỹ thuật phơng án đề xuất Phơng án đợc chọn phơng án kinh tế đảm bảo khả thực cách thn lỵi VIWASE 1/2008 3.1 TCXDVN-51:2008 Tiêu chuẩn thải nớc tính toán thuỷ lực mạng lới thoát Nớc Tiêu chuẩn thải nớc hệ số không điều hoà Tiêu chuẩn thải nớc đô thị bao gồm nớc thải sinh hoạt dịch vụ xác định theo tiêu chuẩn cấp nớc tơng ứng với đối tợng giai đoạn xây dựng Hệ số không điều hoà ngày nớc thải đô thị khu dân c Kd lấy 1,15 -1,3 tuỳ theo đặc điểm đô thị Hệ số không điều hoà chung K0 lấy theo bảng 3-1, phụ thuộc vào lu lợng nớc thải trung bình ngày qtb Bảng 3-1 Hệ số không điều hoà chung K0 K0 max K0 Ghi chó: 2,5 0,38 10 2,1 0,45 L−u l−ỵng nớc thải trung bình qtb (l/s) 20 50 100 300 500 1000 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 ≥ 5000 1,44 0,71 Khi lu lợng trung bình nằm số bảng 3-1 hệ số không điều hoà chung xác định cách nội suy Hệ số không điều hoà K0 lấy theo bảng 3-1 cho phép áp dụng lợng nớc thải sản xuất không vợt 45% tổng lu lợng nớc thải đô thị 3 Khi lu lợng trung bình nớc thải nhỏ l/s K0 lấy Sự phân bố lu lợng nớc thải đô thị khu dân c theo ngày xác định theo biểu đồ dùng nớc Nếu biểu đồ dùng nớc phân bố theo tài liệu quản lí đối tợng thoát nớc tơng tự Tiêu chuẩn hệ số không điều hoà nớc thải sinh hoạt từ xí nghiệp công nghiệp, từ nhà công trình công cộng riêng rẽ xác định theo tiêu chuẩn thoát nớc bên nhà Tiêu chuẩn hệ số không điều hoà nớc thải sản xuất từ sở công nghiệp phải xác định theo tài liệu công nghệ sản xuất Lu lợng tính toán nớc thải sản xuất từ sở công nghiệp đợc xác định nh sau: - Đờng ống thoát nớc từ phân xởng xác định theo lu lợng lớn nhất; - Đờng ống dẫn chung toàn nhà máy theo đồ thị xả nớc giờ; - Đờng ống dẫn chung nhóm nhà máy theo đồ thị th¶i n−íc tõng giê cã xÐt tíi thêi gian ch¶y nớc thải đờng ống 3.7 Tính toán lu lợng điều hoà dòng chảy nớc ma Lu lợng tính toán thoát nớc ma tuyến cống (l/s) đợc xác định theo công thức tổng quát sau: Q= q.C.F (3-1) q - Cờng độ ma tính toán (l/s.ha ) VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 C - Hệ số dòng chảy F - DiƯn tÝch l−u vùc mµ tun cèng phơc vụ (ha) 3.8 Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P, xác định theo bảng 3-4 Cờng độ ma tính toán xác định biểu đồ hoạc công thức khác nhau, nhng nên có đối chiếu so sánh để đảm bảo độ xác cao: a Theo biĨu ®å quan hƯ I – D – F (cờng độ ma-thời gian-tần suất) đợc lập cho vïng l nh thỉ b Theo c«ng thøc Wenzel i = Trong ®ã: T d C + (3-2a) f i- C−êng ®é m−a (mm/h); Td - Thêi gian m−a ( phút); - Chu kỳ lặp lại trận ma; C- Hệ số phụ thuộc chu kỳ lặp lại trận ma c Theo công thức: q = Trong đó: A ( + C lg P ) (t + b ) n (3-2b) q- C−êng ®é m−a (l/s.ha); t - Thêi gian dòng chảy ma (phút); P- Chu kỳ lặp lại trận ma tính toán (năm); A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện ma địa phơng, chọn theo phụ lục II; vùng tham khảo vùng lân cận Số liệu ma cần có chuỗi thời gian quan trắc từ 20 đến 25 năm máy đo ma tự ghi, thời gian ma tối đa 150 180 phút Chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P khu vực đô thị phụ thuộc vào qui mô tính chất công trình, xác định theo bảng 3-2 Bảng 3-2 Tính chất đô thị - Thành phố lớn, loại I - Đô thị loại II, III - Các đô thị khác VIWASE 1/2008 Kênh, mơng 10 Qui mô công trình Công nhánh khu vực 2-1 0,5-0,33 Cống 1- 0,5 TCXDVN-51:2008 Ghi chú: Đối với đô thị hay khu vực đô thị địa hình đồi núi, diện tích lu vực thoát nớc lớn 150 ha, độ dốc địa hình lớn 0,02 tuyến cèng chÝnh n»m ë vƯt tròng cđa l−u vùc th× không phân biệt quy mô đô thị, giá trị P cần lấy lớn quy định bảng, chọn P 10 - 20 năm dựa phân tích độ rủi ro tổng hợp mức độ an toàn công trình Đối với khu công nghiệp tập trung, chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P phụ thuộc vào tính chất khu công nghiệp đợc xác định theo bảng 3-3 Bảng 3-3 Tính chÊt khu c«ng nghiƯp Khu c«ng nghiƯp cã c«ng nghƯ bình thờng Khu công nghiệp có sở sản xuất có yêu cầu đặc biệt 3.9 3.10 - 10 10 -20 Khi thiÕt kÕ tun tho¸t n−íc ë nơi có công trình quan trọng (nh tuyến tàu điện ngầm, nhà ga xe lửa, hầm qua đờng, tuyến đờng giao thông quan trọng mà việc ngập nớc gây hậu nghiêm trọng chu kỳ P lấy lớn so với quy định bảng 3-2, giá trị P lấy 25 năm Đối với khu vực có địa hình bất lợi lấy cao (50 100 năm) dựa phân tích tổng hợp độ rủi ro yêu cầu an toàn Đối với thành phố lớn có nhiều trạm đo ma cần phân tích độ tơng quan lợng ma trạm để xác định hệ số phân bố ma theo điểm diện tích Trong trờng hợp có trạm đo ma lu lợng tính toán cần nhân với hệ số phân bổ ma rào n Nếu tài liệu nghiên cứu nớc sử dụng biểu đồ đợc tổ chức khí tợng Thế giới thành lập, theo qui định phụ lục II Hệ số dòng chảy C xác định mô hình tính toán trình thấm Trong trờng hợp điều kiện xác định theo mô hình toán đại lợng C, phụ thuộc tính chất mặt phủ lu vực chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P, đợc chọn theo bảng 3-4 Bảng 3-4 Tính chất bề mặt thoát nớc Mặt đờng atphan Mái nhà, mặt phủ bêtông Mặt cỏ, vờn, công viên (cỏ chiếm d−íi 50%) - §é dèc nhá 1-2% - §é dèc trung bình 2-7% - Độ dốc lớn Ghi chú: 3.11 Giá trị P Chu kỳ lặp lại trận ma tính toán P (năm) 10 25 50 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,75 0,80 0,81 0,88 0,92 0,32 0,37 0,40 0,34 0,40 0,43 0,37 0,43 0,45 0,40 0,46 0,49 0,44 0,49 0,52 Khi diƯn tÝch bỊ mỈt cã nhiỊu loại mặt phủ khác hệ số C trung bình xác định phơng pháp bình quân theo diện tích Đờng trình ma thiết kế đợc lựa chọn dựa số trận ma điển hình Thời gian kéo dài trình ma phụ thuộc vào qui mô đô thị qui mô khu vực đô thị, lấy từ 3h đến 6h Quá trình ma thiÕt kÕ phô thuéc tÝnh VIWASE 1/2008 TCXDVN-51:2008 chÊt m−a ë tõng vïng l nh thỉ Cã thĨ sư dụng biểu đồ I-D-F để thiết lập đờng trình m−a thiÕt kÕ 3.12 TÝnh to¸n thủ lùc hƯ thèng thoát nớc ma nói chung đợc thực theo hai bớc: - Bớc 1: Xác định sơ kích thớc công trình (bằng phơng pháp cờng độ giới hạn phơng pháp Rational) - Bớc 2: Kiểm tra kết tính toán bớc mô hình thuỷ lực, xét thấy cần thiết điều chỉnh kết tÝnh ë b−íc TÝnh to¸n hƯ thèng tho¸t n−íc ma theo phơng pháp cờng độ giới hạn phải tuân theo qui định từ muc 3.13 đến 3.18 3.13 Thời gian dòng chảy ma đến điểm tính toán t (phút), đợc xác định theo công thức: Trong đó: t = to + t1 + t2 (3-3) to -Thêi gian nớc ma chảy bề mặt đến r nh đờng, cã thĨ chän tõ ®Õn 10 NÕu tiểu khu có đặt giếng thu nớc ma thời gian chảy đến cống đờng phố (thời gian tập trung bề mặt) xác định theo quy định điều 3.14 Riêng khu vực mà tính chất đô thị cha rõ rệt xác định theo quy định điều 3.16 ; t1-Thời gian nớc chảy theo r nh ®−êng ®Õn giÕng thu (khi giíi hạn tiểu khu không đặt giếng thu nớc ma) xác ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iỊu 3.14 ; t2- Thêi gian nớc chảy cống đến tiết diện tính toán xác định theo dẫn điều 3.15 3.14 Thời gian nớc ma chảy theo r nh đờng t1 (phút) xác định theo công thức: Trong đó: t1 = 0,021 (3-4) L1 V1 L1 - Chiều dài r nh đờng (m); V1 - Tốc độ chảy cuối r nh ®−êng (m/s) 3.15 Thêi gian n−íc m−a ch¶y cèng đến tiết diện tính toán xác định theo công thức: Trong ®ã: t = 0,017∑ (3-5) L2 V2 L2 - Chiều dài đoạn cống tính toán (m); V2 - tốc độ chảy đoạn cống tơng đơng (m/s) 3.16 Đối với khu vực đô thị mà hệ thống thoát nớc ma cha rõ rệt (không bố trí giếng thu, r nh đờng) thời gian tập trung nớc ma bề mặt (t0 + t1) đợc xác định theo công thức sau: t = t0 + t1 = VIWASE 1/2008 1,5n0,6 × L0,6 Z 0,3 × i 0,5 × I 0,3 (phót) (3-6) TCXDVN-51:2008 Trong ®ã: n - HƯ sè nh¸m Maning L - ChiỊu dài dòng chảy (m) Z - Hệ số mặt phủ, lấy theo bảng 3-5 I - Cờng độ ma (mm/phút) i - Độ dốc bề mặt Bảng 3-5 Loại mặt phủ - Mái nhà mặt đờng nhựa - Mặt đờng lát đá - Mặt đờng cấp phối - Mặt đờng ghép đá - Mặt đờng đất - Công viên, đất trồng (á sét) - Công viên, đất xanh (¸ c¸t) - B i cá Ghi chó: HƯ sè Z 0,24 0,224 0,145 0,125 0,084 0,038 0,020 0,015 Khi diện tích bề mặt có nhiều loại mặt phủ khác hệ số Z trung bình xác định phơng pháp bình quân theo diện tích 3.17 Diện tích thu nớc tính toán cho đoạn cống lấy toàn hay phần diện tích thu nớc cho lu lợng tính toán lu lợng lớn 3.18 Vờn công viên mạng lới thoát nớc ma không xét đến diện tích lu vực hệ số dòng chảy Nhng mặt đất có độ dốc nghiêng phía đờng phố lớn 0,008 dải đất däc theo ®−êng cã bỊ réng 50 - 100 m phải đợc tính vào lu vực thoát nớc 3.19 Điều hoà dòng chảy nớc ma, bao gồm việc làm chậm dòng chảy biện pháp thấm chứa, nhằm mục đích giảm lu lợng đỉnh, lu lợng hệ thống thoát nớc, giảm tác động tiêu cực nớc ma gây ra, giữ ổn định nớc ngầm tạo cảnh quan môi trờng Các công trình thấm bao gồm: công trình thấm tự nhiên công trình nhân tạo Các công trình chứa bao gồm: bể chứa, hồ chứa, hồ điều hoà khu đất trũng vờn cây, b i cỏ, chứa tạm thời ma 3.20 Khi thiết kế hồ điều hoà cần bảo đảm yêu cầu: Cửa dẫn nớc vào hồ xả nớc khỏi hồ phải bố trí hợp lý để thuận tiện việc khống chế ®iỊu khiĨn møc n−íc hå, phï hỵp víi diƠn biến trận ma bảo đảm cảnh quan hồ đô thị Khi vận hành hồ điều hòa, cần tính đến việc thay nớc hồ để đảm bảo điều kiện vệ sinh (trung bình năm lần thay nớc) §é s©u líp n−íc tÝnh tõ mùc n−íc tèi thiĨu đến đáy hồ không nhỏ 1m 3.21 Xác định thể tích điều hoà hồ W (m3) biểu đồ lu lợng nớc ma chảy vào xả khỏi hồ theo mức nớc trung bình mức nớc lớn Đối với công trình nhỏ, không yêu cầu độ xác cao, áp dụng phơng pháp cờng độ giới hạn tính toán thể tích điều hòa công thức sau: VIWASE 1/2008 .. .TCXDVN- 51:2008 thoát nớc - mạng lới công trình bên tiêu chuẩn thiết kế Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn... lại Khi sử dụng lại cho phép xả vào nguồn tiếp nhận vào hệ thống thoát nớc ma VIWASE 1/2008 TCXDVN- 51:2008 2.8 Việc xả nớc thải sản xuất vào hệ thống thoát nớc công trình xử lý nớc thải đô thị... 2.15 Các công trình xử lý nớc thải sở công nghiệp nên bố trí phạm vi đất đai sở VIWASE 1/2008 TCXDVN- 51:2008 2.16 Khoảng cách vệ sinh từ công trình xử lý trạm bơm nớc thải tới ranh giới xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: TCXDVN 51:2008, TCXDVN 51:2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn