Civil 3D 2011: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

501 8 0
  • Loading ...
1/501 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:20

Tài liệu Civil 3D 2011: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị có kết cấu nội dung gồm 6 phần, nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn quy hoạch chiều cao, tính toán san nền, thiết kế mái dốc, thiết kế đường, giải tỏa đền bù, thiết kế mạng lưới thoát nước,... Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị CIVIL 3D 2011 THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG www.kythuatdothi.com Biên soạn: www.training.kythuatdothi.com Phạm Ngọc Sáu Khoa kỹ thuật đô thị trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM www.kientrucdaotao.com Hồ Phú Khánh Phân viện quy hoạch miền Nam Tp Hồ Chí Minh 2011 www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Mục lục Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính tốn san nền, thiết kế mái dốc Xây dựng bề mặt tự nhiên Nội suy cao độ Xây dựng bề mặt thiết kế Xuất trắc dọc địa hình Tạo bề mặt thi cơng, tính khối lượng Thể vòng tròn khối lượng san VBA Thiết kế mái dốc – hồ điều hòa Phần 2: Thiết kế đường, giải tỏa đền bù Tổng quan bước thiết kế đường Thiết kế mặt tuyến Thiết kế trắc dọc tuyến, thể trắc dọc Định nghĩa trắc ngang áp trắc ngang Xuất trắc ngang, tính tốn khối lượng Thể trắc ngang Thiết kế nút giao thơng Tính tốn giải tỏa Phần 3: Thiết kế mạng lưới nước Khai báo thuộc tính mạng lưới Thiết kế mạng lưới Thể thông số mạng lưới ( D-L-i, cao độ, hướng nước chảy…) Hiệu chỉnh mạng lưới Xuất trắc dọc mạng lưới Lập bảng tổng hợp khối lượng Xuất nhập liệu mạng lưới Phần 4: Thiết kế hình học cầu Phần 5: Chia liệu, làm việc nhóm www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Phần 6: Phụ lục Phụ lục 1: Các thành phần mặt cắt ngang – Subassembly Phụ lục 2: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường giao thông Phụ lục 3: Thiết kế đường đảm bảo cân khối lượng đào đắp đất Phụ lục 4: Tìm hiểu Breakline Surface Phụ lục 5: Xuất trắc dọc cấp nước Phụ lục 6: Giải thích số thuật ngữ Civil 3D www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính tốn san – thiết kế mái dốc Thực quy hoạch chiều cao tính tốn khối lượng Civil 3D, thực theo trình tự bước sau: Xây dựng bề mặt tự nhiên Xây dựng bề mặt thiết kế Thiết lập bề mặt thi công Tính tốn khối lượng san Thiết kế mái dốc – hồ điều hòa Hợp bề mặt – bề mặt hoàn thiện www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Xây dựng bề mặt tự nhiên Tạo bề mặt tự nhiên Xây dựng bề mặt tự nhiên tiền đề để tiến hành làm việc với hạng mục lại Civil, xuất trắc dọc tuyến, mạng lưới thoát nước, thiết kế mái dốc….Do tìm hiểu cách thức xây dựng bề mặt từ số liệu sẵn có (bề mặt tự nhiên) quan trọng Để tạo bề mặt vào menu Surface / Create Surface Ngồi cách này, vào Home Tab/Toolspace/Surfaces/ Click phải chuột /Create Surface Sau chọn vào Create Surface hộp thoại Create Surface xuất hiện, vùng Type hộp thoại chọn vào TIN Surface – xây dựng mơ hình bề mặt theo lưới tam giác Tên bề mặt tạo bước này, tên bề mặt, chưa có liệu cho bề mặt, để khai thác bề mặt phải thêm liệu cho bề mặt Chọn Toolspace/Surface/Surface1/Definition/ để định nghĩa loại liệu cho bề mặt Dữ liệu bề mặt có nhiều loại: www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Có loại liệu để xây dựng lên bề mặt, có nghĩa bề mặt xây dựng từ nhiều loại liệu lúc, không thiết xây dựng từ loại liệu Boundaries – định nghĩa loại đường biên cho bề mặt, chi tiết trình bày phần phụ lục Breaklines – định nghĩa điểm gãy địa hình, ví dụ tường… Contours – xây dựng bề mặt từ đường đồng mức – đường polyline có cao trình DEM files – xây dựng bề mặt tự tệp liệu dạng DEM – tệp số liệu địa hình số hóa Drawing Object – xây dựng bề mặt từ đối tượng AutoCAD, ví dụ: từ Text, từ Block… Edits – hiệu chỉnh bề mặt, ví dụ nâng lên, hạ xuống… Point Files – xây dựng bề mặt tự tệp liệu điểm Point Group – xây dựng bề mặt từ nhóm điểm Tương ứng với ví dụ đối tượng AutoCAD nên, click chuột vào Drawing Object / click chuột phả / chọn Add… Hình 1.3 Chọn loại liệu từ đối tượng AutoCAD, chọn đối tượng Text www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Các đối tượng AutoCAD phải có cao độ Z, thơng thường vẽ nhận chưa có cao độ Z, Trong Surface menu cung cấp tiện ích chuyển thuộc tính đối tượng AutoCAD lên cao độ Surface menu/Utilities/Move Text to Elevation Sau có add liệu text vào, đường biên màu xanh bề mặt lên, điều chứng tỏ bề mặt tạo Trong bề mặt xây dựng từ nhiều loại liệu khác Với bề mặt tạo ra, xuất đường biên tự động chương trình tạo ra, để hiệu chỉnh đường biên khu đất ranh giới quy hoạch Sử dụng Surfaces /Surface1 /Boundaries /click chuột phải /Add… chọn đường biên cần add vào Hình 1.4 Hộp thoại khai báo thuộc tính Boundaries, Boundaries có loại: Outer, Hide, Show, Data Clip Chọn OK chọn vào đường làm đường Boudaries vẽ, đường phải đường Polyline kín www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng thị Hình 1.5 Bề mặt sau thêm Boundaries, kiểu thể bề mặt đường đồng mức Hiệu chỉnh kiểu thể bề mặt Hình 1.6 Hiệu chỉnh bề mặt Chọn bề mặt/Click chuột phải/ Edit Surface Style Muốn thể bề mặt dạng Display Tab, mở layer dạng lên Và vào Tab chứa nội dung để chỉnh sửa thơng số Ví dụ chọn kiểu thể đường đồng mức Sau mở Major Contour, Minor Contour Chọn vào Contours Tab/Contour Intervals để khai báo khoảng chênh đường đồng mức www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng thị Hình 1.7 Khai báo thuộc tính Contours, chọn khoảng cách đường đồng mức 0.5m, đường đồng mức 2.5m Hình 1.8 Bề mặt thể với đường đồng mức dày Để dễ hình dung bề mặt, thể giá trị đường đồng mức cách phổ biến www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Hình 1.9 Có nhiều cách ghi giá trị cho đường đồng mức, chọn Contour – Multiple Hình 1.10 Giá trị đường đồng mức ghi Phân tích bề mặt tự nhiên Sau tạo bề mặt tự nhiên, tiến hành phân tích bề mặt tự nhiên để đưa phương án san cách tối ưu bám sát bề mặt tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp Click chuột vào bề mặt tự nhiên “TN” vẽ, tiếp di chuyển chuột lên Ribbon chọn Surface Properties Hộp thoại Surface Properties xuất www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 10 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Information Thơng tin Borders Đường biên Border properties Thuộc tính đường biên 3D Geometry Thuộc tính hình học dạng 3D Border Type Loại đường biên Datum Mặt đáy so sánh Contour Đường đồng mức Contour Ranges Mảng đường đồng mức Legend Ghi Contour Legend Style Kiểu thể bảng ghi phân tích đường đồng mức cho bề mẳt Contour Intervals Khoảng chênh đường đồng mức Base Elevation Cao độ so sánh Minor Interval Khoảng chênh đường đồng mức – phụ Major Interval Khoảng chênh đường đồng mức - Contour Depressions Phân tích điền trũng cho đường đồng mức Display Depression Contours Thể điền trũng cho đường đồng mức Tick Mark Interval Khoảng cách điểm thể Tick Tick Mark Length Chiều dài Tick thể điền trũng Contour Smoothing Làm mướt đường đồng mức www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 487 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Smoothing type Loại làm mướt Add vertices Thêm điểm véc tơ Spline curve Đường cong Spline Decrease Giảm Increase Tăng Grid Lưới cao độ Primary Grid Lưới cao độ theo phương thứ Orientation Phương làm việc Secondary Grid Lưới cao độ theo phương thứ Points Điểm Triangle Lưới tam giác Watershed Đường phân thủy Boundary Point Watershed Điểm biên đường phân thủy Boundary Segmnet Watershed Đoạn thẳng đường phân thủy Depression Watershed Đường phân thủy dạng điền trũng Flat area Watershed Đường phân thủy vùng phẳng Multi-drain Watershed Đường phân thủy tổng hợp từ nhiều vùng thoát nước Multi-drain Notch Watershed Đường phân thủy từ hẻm núi, hào nước Analysis Phân tích Display Thể đối tượng thuộc tính lên vẽ - tab quan trọng việc thể chỉnh sữa nhãn www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 488 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Sumary Tổng hợp thông tin kiểu nhãn, hay kiểu liệu Parcel Lô đất Create Parcel by Layout… Tạo lô đất từ Tool chương trình Create Parcel from Objects Tạo lơ đất từ đối tượng AutoCAD Create ROW Tạo mạng lưới giao thông từ mặt tuyến lô đất Edit Parcel… Chỉnh sửa yếu tố hình học lơ đất Edit Parcel Elevations Chỉnh sửa cao độ lô đất Add Parcel Labels Gán nhãn cho thành lô đất Single Segment Một đoạn Multiple Segment Nhiều đoạn Add Table Thêm bảng tổng hợp Add Line… Đường thẳng Add Curve… Đường cong Add Segments… Đoạn thẳng Renumber Tags Đánh lại tên đối tượng lô đất Grading Mái dốc Create Grading… Tạo mái dốc Create Grading Infill Tạo mái dốc lấp đầy mái dốc khuyết hữu Draw Feature Line Vẽ đường thuộc tính www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 489 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Create Feature Lines from Objects Tạo đường thuộc tính từ đối tượng AuotCAD Create Feature Lines from Alignment Tạo đường thuộc tính từ mặt tuyến Quick Profile… Xem nhanh trắc dọc đường thuộc tính Edit Grading Hiệu chỉnh mái dốc Grading Editor… Hộp thoại chỉnh sửa mái dốc Delete Grading Xóa mái dốc Change Group Thay đổi nhóm tiêu chuẩn thiêt kế mái dốc Edit Feature Line Elevations Hiệu chỉnh cao độ đường thuộc tính Elevation Editor… Hộp thoại chỉnh sửa cao độ Quick Elevation Edit Hiệu chỉnh nhanh cao độ Set Grade/Slope between Points Tính tốn độ dốc hai điểm – dùng để nội suy cao độ điểm đường Feature Line, biết cao độ điểm đầu điểm cuối Feature Line Insert Elevation Point Thêm điểm cao độ vào Feature Line có Delete Elevation Point Xóa điểm cao độ Feature Line có Insert High/Low Elevation Point Thêm điểm cao hơn/thấp Raise/Lower Tăng giảm cao độ điểm có Set Elevation by Reference Tạo cao độ cách tham chiếu Raise/Lower by Reference Tăng giảm cao độ cách tham chiếu www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 490 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Adjacent Elevation by Reference Chuyển đổi cao độ cách tham chiếu Grade Extension by Reference Kéo dài mái taluy cách tham chiếu Elevation from Surface Nội suy cao độ từ bề mặt Convert 2D to 3D Polylines Chuyển Polyline 2D lên 3D Convert 3D to 2D Polylines Chuyển Polyline 3D 2D Edit Polyline Elevations Chỉnh sữa cao độ Polyline Alignment Mặt tuyến Create Alignment by Layout Tạo mặt tuyến thủ công (thiết kế mặt tuyến) Create Alignment from Polyline Tọa mặt tuyến từ Polyline – từ tim có sẵn Edit Alignment Geometry… Chỉnh sữa yếu tố hình học mặt tuyến Reverse Alignment Direction Đảo hướng tuyến Design Criteria Editor… Hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế Add Alignment Labels Thêm nhãn cho mặt tuyến Tangent-Tangent (No curves) Vẽ đường thẳng khơng có đường cong Tangent-Tangent (With curves) Vẽ đường thẳng có đường cong Curve and Spiral Settings Thiết lập thông số cho đường cong đường cong chuyển tiếp Spiral in Đoạn vào đường cong chuyển tiếp Spiral out Đoạn đường cong chuyển tiếp Curve Đường cong Floating Curve with Spiral (From entity www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 491 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị end, radius, length) Floating Curve with Spiral (From entity end, radius, through point) Floating Reverse Curve with Spirals (From curve, radius, through point) Floating Reverse Curve with Spirals (From curve, two points) Free Spiral-Curve-Spiral (Between two entities) Free Compound Spiral-Curve-SpiralCurve-Spiral (Between tos tangents) Free reverse Spiral-Curve-Spiral-Spiral (Between two tangents) Reverse Sub-entity Direction Delete Sub-entity Xóa yếu tố cong mặt tuyến Sub-entity Editor Chỉnh sửa yếu tố cong Alignment Grid View Conversion options Add curves between tangents Thêm đường cong hai đường thẳng Design Criteria Tiêu chuẩn thiết kế Minimum Radius Bán kính tối thiểu Superelevation Attainment Methods Phương pháp quay siêu cao Superelevation Siêu cao AASHTO Tiêu chuẩn thiết kế đường Mỹ Crowned Roadway Quay siêu cao theo tim www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 492 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Transition Đoạn chuyển tiếp Undivided Planar roadway Đường dãi phân cách quay siêu cao theo trục ( bụng lưng – lề bên trái hay bên phải) Continuing Opposing Design speed Tốc độ thiết kế Transition Length Chiều dài đoạn chuyển tiếp Lane Làn xe Horizontal Geometry Point Điểm hình học mặt tuyến Profile Trắc dọc Create Profile from Surface… Tạo trắc dọc từ bề mặt địa hình (đường đen) Create Profile by Layout… Thiết kế trắc dọc (đường đỏ) Create Profile from File… Tạo trắc dọc từ file liệu Quick Profile… Xem nhanh trắc dọc Create Profile View… Xuất trắc dọc Create Multiple Profile Views… Xuất nhiều trắc dọc lúc Create Superimposed Profile… Edit Profile Geometry… Chỉnh sửa yếu tố hình học trắc dọc thiết kế Add Profile View Labels Thêm nhãn cho trắc dọc www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 493 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Crest curve Đường cong đứng lồi Sag curve Đường cong đứng lõm PVI Station Lý trình điểm trắc dọc PVI Elevation Cao độ điểm trắc dọc Grade In Độ đốc vào Grade Out Độ dốc A (Grade Change) Hiệu độ dốc vào Profile Curve Type Loại đường cong Profile Curve Length Chiều dài đường cong Curve Radius Bán kính đường cong Profile Elevation Cao độ trắc dọc Profile Curve Length Chiều dài đường cong đứng Profile Curve Radius Bán kính đường cong đứng Corridors Mạng lưới cao trình- áp trắc ngang Create Assembly… Tạo mặt cắt ngang điển hình Add Assembly Offset Tạo thêm tim mặt cắt song song với tim mặt cắt ngang có Create Subassembly from Polyine Tạo thành phần mặt cắt ngang tù Polyline Subassembly Tool Palettes Chọn thành phần mặt cắt ngang có sẵn chương trình Subassembly Catalog Danh sách nhóm thành phần mặt cắt ngang www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 494 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Create Simple Corridor Tạo mạng lưới cao trình giản đơn Create Corridor Tạo mạng lưới cao trình cho tuyến View/Edit Corridor Section Xem chỉnh sửa mặt cắt ngang cục tuyến Rehabilitation Cải tạo Reconstruction Tái thiết lập Asphalt overlay Lớp phủ nhựa đường Section Xuất mặt cắt ngang Sample Lines Vị trí mặt cắt ngang – phát sinh cọc Create Sample Lines… Phát sinh cọc Create Section View… Tạo mặt cắt ngang Create Multiple Section View… Tạo nhiều mặt cắt ngang lúc Edit Sample Lines… Hiệu chỉnh cọc Edit Sections Hiệu chỉnh mặt cắt ngang Compute Materials… Tính tốn khối lượng mặt cắt ngang Create Mass Haul Diagram… Tạo đường điều phối đất www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 495 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Add Section View Labels Gián nhãn cho mặt cắt ngang Add Tabels Lập bảng thống kê Generate Volume Report Báo cáo kết khối lượng dùng cho copy liệu sang Excel Pipe Ống – cống Create Pipe Network by Layout… Tạo mạng lưới thoát nước từ cơng cụ chương trình Create Pipe Network from Object Tạo mạng lưới nước từ Polyline có sẵn Edit Pipe Network… Hiệu chỉnh mạng lưới (vẽ thêm ống, hầm ga…) Draw Parts in Profile View Vẽ mạng lưới nước lên trắc dọc có sẵn Apply Rules… Áp quy tắc ứng xử cống hầm ga vào mạng lưới – tính tốn cao độ hầm ga cống – áp quy tắc phải áp từ thượng lưu hạ lưu, tuyến trước tuyến nhánh sau Change Flow Direction… Thay đổi hướng nước chảy cống… Set Pipe Network Catalog… Thiết lập Catalog cống hầm ga cho mạng lưới trước vẽ mạng lưới thoát nước Parts List Thiết lập danh sách cống, hầm ga, quy tắc tính tốn cho cống hầm ga Part Builder… Tự tạo, khai báo chỉnh sửa kích thước cống hầm ga Add Pipe Network Labels Gán nhãn thông số cống hầm ga cho mạng lưới thoát nước www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 496 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Entire Network Plan Gán nhãn cho toàn đối tượng mặt mạng lưới (hầm ga cống) Entire Network Profile Gán nhãn cho toàn đối tượng trắc dọc (hầm ga cống) Entire Network Section Gán nhãn cho toàn đối tượng trắc ngang (hầm ga cống) Single Part Plan Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga mặt Single Part Profile Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga trắc dọc Single Part Section Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga trắc ngang Spanning Pipes Plan Gán nhãn cho đoạn ống người dùng chọn đoạn ống mặt Spanning Pipes Profile Gán nhãn cho đoạn ống người dùng chọn đoạn ống trắc dọc Add Tables Lập bảng thống kế mạng lưới Add Structure… Lập bảng thống kê hầm ga Add Pipe… Lập bảng thống kế cống… Utilities Các tiện ích dành cho mạng lưới thoát nước Create Interference Check Tạo kiểm tra giao cắt đoạn cống Create Aligment form Network Parts Tạo mặt tuyến từ tuyến cống – sau thể trắc dọc cống Reset Network Labels… Cập nhật lại nhãn cho mạng lưới Rename Network Parts… Đánh lại tên cống hầm ga cho mạng www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 497 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị lưới Pipe Label Style Kiểu nhãn cho cống Inner Pipe Diameter Đường kính cống- dùng cho cống tròn Inner Pipe Width Bề rộng cống – dùng cho cống hộp Inner Pipe Height Chiều cao cống – dùng cho cống hộp Pipe Start Station Lý trình đầu đoạn cống Pipe End Station Lý trình cuối đoạn cống Pipe Slope Độ dốc cống Pipe Start Structure Hầm ga đầu đoạn cống Pipe Start Northing Tọa độ theo phương Y đầu đoạn cống Pipe Start Easting Tọa độ theo phương X đầu đoạn cống Start Invert Elevation Cao độ đáy cống đầu đoạn cống Start Centerline Elevation Cao độ tâm cống đầu đoạn cống Start Crown Elevation Cao độ đỉnh cống đầu đoạn cống Pipe End Structure Hầm ga cuối đoạn cống Pipe End Northing Tọa độ theo phương Y cuối đoạn cống Pipe End Easting Tọa độ theo phương X cuối đoạn cống End Invert Elevation Cao độ đáy cống cuối đoạn cống End Centerline Elevation Cao độ tâm cống cuối đoạn cống Start Crown Elevation Cao độ đỉnh cống đầu đoạn cống 2D Length – Center to Center Chiều dài mặt đoạn cống tính www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 498 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị từ tâm hầm ga đến tâm hầm ga 3D Length – Center to Center Chiều dài đoạn cống tính từ tâm hầm ga đến tâm hầm ga có kể thêm độ dốc cống 2D Length – To Inside Edges Chiều dài mặt đoạn cống tính từ mép hầm ga đến mép hầm ga 3D Length – To Inside Edges Chiều dài đoạn cống tính từ mép hầm ga đến mép hầm ga có kể thêm độ dốc cống Pipe Outer Diameter or Width Đường kính bề rộng ngồi cống Pipe Inner Diameter or Width Đường kính bề rộng cống Start Cover Chiều sâu chôn cống đầu đoạn cống kể tới đỉnh cống End Cover Chiều sâu chôn cống cuối đoạn cống kể tới đỉnh cống Structure Cơng trình mạng lưới (hầm ga) Structue Label Style Kiểu thể nhãn hầm ga Storm Thoát nước mưa Sanitary Thoát nước sinh hoạt Structure Rotation Angle Góc quay mặt hầm ga Structure Station Lý trình hầm ga Structure Northing Tọa độ theo phương Y hầm ga Structure Easting Tọa độ theo phương X hầm ga Insertion Rim Elevation Cao độ đỉnh hầm ga Sump Elevation Cao độ đáy hầm ga www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 499 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Sump Depth Khoảng cách từ đáy cống đến đáy hầm ga Rim to Sump Height Chiều cao hầm ga tính từ đỉnh hầm ga đến đáy hầm ga Bridge Modeler Mơ hình cầu Box girder bridge Cầu dầm rỗng Bridge, Concrete slab Cầu bê tông Slab and girder Bản dầm Superstructure Kết cấu phần Deck (bridge deck) Sàn cầu Skew angle Góc chéo, góc xiên Azimuth Góc phương vị Overhang Phần hẫng, phần nhơ Roadway Phần xe chạy Barrier Lan can cầu Substructure Kết cấu phần Abutment (bridge abutment) Mố cầu Abutment pier trụ mố cầu Pier Cọc, trụ www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 500 Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Bearing Gối cầu Seat Bệ Filedia Lệnh cho xuất lại hộp thoại lưu mở file, thực lệnh mở file lưu file không xuất hộp thoại Battman Hiệu chỉnh block thuộc tính www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang 501 ... Giải thích số thuật ngữ Civil 3D www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính tốn san – thiết kế mái dốc.. .Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Mục lục Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính tốn san nền, thiết kế mái dốc Xây dựng bề mặt tự nhiên Nội suy cao độ Xây dựng bề mặt thiết kế Xuất... liệu mạng lưới Phần 4: Thiết kế hình học cầu Phần 5: Chia liệu, làm việc nhóm www.kythuatdothi.com training.kythuatdothi.com Trang Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị Phần 6: Phụ lục
- Xem thêm -

Xem thêm: Civil 3D 2011: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị, Civil 3D 2011: Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị, Phần 2: Thiết kế đường, giải tỏa., Trắc ngang và áp trắc ngang, Xuất trắc ngang, tính toán khối lượng, Phần 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn